Ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrostatycznym


Ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrostatycznym0x01 graphic

Wektory prędkości początkowej cząstki

0x01 graphic
i natężenia pola

0x01 graphic

są wzajemnie równoległe.

Ruch cząstki jest w takim przypadku jednostajnie zmienny prostoliniowy. Przyspieszenie cząstki obliczamy ze wzoru:

0x01 graphic


0x01 graphic


gdzie:
m - masa naładowanej cząsteczki.

0x01 graphic


Wektory prędkości początkowej cząstki

0x01 graphic


                                                                                                                   

i natężenia pola

0x01 graphic
są wzajemnie prostopadłe.

0x01 graphic


Torem cząstki jest w takim przypadku gałąź paraboli. Ruch cząstki jest złożeniem dwóch ruchów: jednostajnego w kierunku prostopadłym do linii pola z prędkością
0x01 graphic
oraz jednostajnie przyspieszonego w kierunku równoległym do linii pola z przyspieszeniem:

0x01 graphic


Odchylenie od pierwotnego kierunku cząstki
y po przebyciu w kierunku poziomym odległości x wynosi:

0x01 graphic

3. Ruch cząstki naładowanej w polu elektrycznym i magnetycznym. Możliwości jej wykorzystania.

Na cząstkę działa stała siła 0x01 graphic
 ,która jest prostopadła do toru cząstki, zatem tor ten musi być okręgiem.
0x01 graphic
 czyli  0x01 graphic

Prędkość kątowa cząstki 0x01 graphic

Cyklotron jest urządzeniem służącym do przyspieszania naładowanych cząstek do wysokich energii, tak aby można było ich używać w doświadczeniach nad rozbijaniem atomów. Duże prędkości otrzymuje się zmuszając cząstki do wielokrotnego przebywania drogi przyspieszenia poprzez zakrzywienie ich toru w polu magnetycznym.

Zjawisko odchylania się toru cząstek w polu elektrycznym lub magnetycznym można też wykorzystać do sterowania ruchem tych cząstek, jak to ma miejsce w oscyloskopie.

Ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu magnetycznym0x01 graphic

Wektory: prędkości cząstki

0x01 graphic
i natężenia pola

0x01 graphic
są wzajemnie równoległe.

Cząstka porusza się wówczas ruchem jednostajnym prostoliniowym, gdyż
FL = 0, zaś siłę ciężkości można pominąć ze względu na bardzo małą masę cząstki.

Wektory: prędkości początkowej cząstki

0x01 graphic
i natężenia pola

0x01 graphic
są wzajemnie prostopadłe. Torem ruchu cząstki jest wówczas okrąg, gdyż siła Lorentza pełni rolę siły dośrodkowej. Promień okręgu wynosi:

0x01 graphic


                                                                                                                   

zaś okres obiegu cząstki:

0x01 graphic


gdzie:
q - ładunek cząstki, v - prędkość cząstki, m - masa cząstki,
B - indukcja pola magnetycznego.Wektory: prędkości początkowej cząstki

0x01 graphic
i natężenia pola

0x01 graphic
tworzą kąt ostry α. Torem cząstki jest wówczas linia śrubowa o skoku:

0x01 graphic


0x01 graphic

Jak pole magnetyczne wpływa na ruch cząstki naładowanej elektrycznie? Odpowiedź na to pytanie  ukaże nam ogromne możliwości jakie stwarza nauce, technice, medycynie itd. zastosowanie pola magnetycznego do sterowania ruchem cząstek naładowanych. Jeszcze większe możliwości wpływu na ruch cząstek naładowanych stwarza wykorzystanie kombinacji pól magnetycznych i elektrycznych.

Na ładunek elektryczny 0x01 graphic
poruszający się z prędkością 0x01 graphic
w polu magnetycznym o indukcji 0x01 graphic
działa siła Lorentza

0x01 graphic
.

(2.2.1)

0x01 graphic

Ustawmy  układ współrzędnych prostokątnych tak, by oś  Z pokrywała się z kierunkiem wektora indukcji magnetycznej 0x01 graphic
; Rys.2.2.1. pokazuje konfigurację geometryczną dla naszego przypadku. Kolorem czerwonym zaznaczono wersory wyznaczające kierunki osi współrzędnych. kolorem niebieskim zaznaczono przykładowy wektor prędkości cząstki, a kolorem fioletowym jego rzuty na osie układu współrzędnych. Przez  0x01 graphic
oznaczono składową prostopadła do wektora 0x01 graphic
; składowa ta leży w płaszczyźnie XY. Przez 0x01 graphic
oznaczono składową prędkości równoległą do kierunku wektora 0x01 graphic
. Składowa ta równa jest składowej 0x01 graphic
.

Rys 2.2.1. Wektor indukcji magnetycznej i składowe wektora prędkości cząstki w układzie współrzędnych prostokątnych.

Szczegółowe rozwiązanie układu równań Newtona dla ruchu cząstki w kierunkach X, Y, Z przedstawiamy oddzielnie bowiem wymaga wykonania bardziej złożonych obliczeń. Tutaj podajemy jedynie krótką metodę pozwalającą na wyznaczenie promienia krzywizny i skoku linii śrubowej, po jakiej porusza się cząstka w polu magnetycznym.

Ruch cząstki można opisać jako złożenie dwóch niezależnych ruchów: wzdłuż osi Z z prędkością 0x01 graphic
i w płaszczyźnie XY z prędkością 0x01 graphic
.

Ruch wzdłuż osi Z: Kierunek siły Lorentza jest prostopadły do wektora 0x01 graphic
, a więc składowa siły w kierunku osi Z wynosi zero. Ruch wzdłuż osi Z jest więc ruchem jednostajnym z prędkością 0x01 graphic
.

Ruch w płaszczyźnie XY: Wartość siły Lorentza można zapisać w postaci skalarnej jako

0x01 graphic
.

(2.2.2)

Zgodnie z definicją iloczynu wektorowego, siła ta skierowana jest zawsze prostopadle do prędkości 0x01 graphic
, może więc zmieniać jedynie kierunek prędkości, a nie jej wartość. Siła o takiej własności jest siłą dośrodkową - pod jej wpływem cząstka porusza się po okręgu, którego promień można wyznaczyć z równania

0x01 graphic
.

(2.2.3)

gdzie wyrażenie po prawej stronie, to znany wzór na siłę odśrodkową w ruchu po okręgu.

Z wyrażenia (2.2.3) wyznaczamy więc promień okręgu,

0x01 graphic

(2.2.4)

gdzie iloczyn 0x01 graphic
jest tzw. "składową poprzeczną" pędu cząstki. Okres ruchu wynosi

0x01 graphic

(2.2.5)

Częstość kołowa 

0x01 graphic

(2.2.6)

zwana jest częstością cyklotronową. Częstość ta nie nie zależy od prędkości cząstki, a jedynie od indukcji pola magnetycznego B oraz stosunku ładunku cząstki do jej masy q/m

W kierunku osi Z tor jest linią prostą, zaś w płaszczyźnie XY okręgiem. Wobec tego wypadkowy tor będzie linią śrubową zwaną też helisą. Skok helisy równy będzie drodze, jaką w kierunku Z przebędzie cząstka w czasie jednego okresu

0x01 graphic

(2.2.7)

Opisane zależności możesz teraz sam sprawdzić korzystając z ilustracji interaktywnej demonstrującej ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym dla zadanych przez Ciebie wartości parametrów. Odpowiedz na zawarte tam pytania

Siła 0x01 graphic
działająca na ładunek 0x01 graphic
umieszczony w polu elektrycznym o natężeniu 0x01 graphic
określona jest wzorem. 

0x01 graphic

(2.1.1)

gdzie znak ładunku może być dodatni bądź ujemny. Kierunek siły zgodny jest z kierunkiem wektora natężenia pola, a zwrot zależny jest od znaku ładunku. 

Zapiszmy równania Newtona dla tego przypadku. Pamiętamy, że 0x01 graphic
, gdzie 0x01 graphic
jest masą cząstki, a  0x01 graphic
  jest jej przyspieszeniem. Z kolei, przyspieszenie jest drugą pochodną wektora położenia 0x01 graphic
i pierwszą pochodną wektora prędkości względem czasu. Wektory te mogą mieć dowolną orientację w przestrzeni.  Równanie ruchu ma więc postać. 

0x01 graphic
.

(2.1.2)

0x01 graphic

Określmy warunki początkowe dla naszego przypadku. Przyjmijmy, że wektor natężenia pola skierowany jest wzdłuż osi Z, czyli jego składowe 0x01 graphic
można zapisać jako 0x01 graphic
. Składowe wektora położenia i prędkości przyjmijmy za dowolne i oznaczmy je dla chwili czasu 0x01 graphic
symbolami 0x01 graphic
oraz0x01 graphic
. Ilustruje to rysunek 2.1.1. 

Rys.2.1.1 Wektory: położenia, prędkości i pola elektrycznego

 Równania Newtona dla poszczególnych składowych oraz ich rozwiązania mają więc postać.

0x01 graphic

(2.1.3)

Zauważamy, że ruch w każdym z kierunków jest niezależny od ruchów w kierunkach pozostałych. Jeśli więc wszystkie prędkości początkowe równe będą zeru, to ruch będzie odbywał się tylko w kierunku zgodnym z kierunkiem wektora natężenia pola, czyli w naszym przypadku w kierunku osi Z. Będzie to ruch jednostajnie przyspieszony, jednowymiarowy.  Przyspieszenie w tym ruchu zapisać więc można w postaci skalarnej

0x01 graphic

(2.1.4)

bowiem kierunek przyspieszenia w tym ruchu jest także wielkością stałą.

Jeśli ładunek cząstki jest ujemny, to ruch będzie odbywał się w kierunku przeciwnym do kierunku wektora 0x01 graphic
. Jeśli dodatkowo w chwili  0x01 graphic
składowa prędkości w kierunku Z była nierówna zeru i dodatnia to ruch będzie ruchem jednostajnie opóźnionym aż do momentu kiedy ujemny przyrost prędkości będzie równy prędkości początkowej, czyli kiedy 0x01 graphic
.  Jeśli w chwili  0x01 graphic
składowa prędkości w kierunku X była nierówna zeru, to ruch w tym kierunku będzie ruchem jednostajnym, prostoliniowym, a cząstka poruszać się będzie w płaszczyźnie (X,Z) - będzie to więc ruch płaski. Zwróćmy tez uwagę, że przyspieszenie w tym ruchu określa czynnik 0x01 graphic
wyrażający proporcjonalność przyspieszenia cząstki do wartości natężenia pola i ładunku cząstki i odwrotną proporcjonalność do jej masy.

Rozważania nasze możesz teraz sprawdzić samemu za pomocą przygotowanego w tym celu interaktywnego testu graficznego

Rozważmy bliżej ruch elektronu w polu elektrycznym. Ładunek elektronu wynosi (porównaj z tablicami stałych fizycznych) 0x01 graphic
, a jego masa 0x01 graphic
; stosunek ładunku elektronu do jego masy wynosi 0x01 graphic
. Natężenie pola wyrazić możemy w niutonach na kulomb lub, co jest równoważne,  w woltach na metr. Wymiar wyrażenia 0x01 graphic
jest więc 0x01 graphic
. W układzie SI wyrażenie to możemy więc zapisać dla elektronu w postaci

0x01 graphic

(2.1.5)

Wyraziliśmy to w metrach na nanosekundę do kwadratu, bo w praktycznych zastosowaniach wygodniej będzie wyrażać czas ruchu elektronu w nanosekundach. 

Wszystkie rozgrzane ciała emitują promieniowanie elektromagnetyczne. Fale elektromagnetyczne emitowane przez te ciała mają różne długości fali. Widmem promieniowania ciała nazywamy funkcję opisującą zależność mocy promieniowania ciała od długości fali. W danej temperaturze różne ciała mają w ogólności inne widmo promieniowania. Jedne ciała emitują np. dużo światła czerwonego, a mniej niebieskiego, a inne odwrotnie. Nie można więc podać jednego wzoru, który by opisywał poprawnie widmo promieniowania rozgrzanych ciał.

Można wprowadzić jednak pewien model, który pozwala wyprowadzić wzór na widmo promieniowania i który dobrze opisuje własności promieniowania niektórych ciał. Model ten nosi nazwę modelu ciała doskonale czarnego.

Ciało doskonale czarne całkowicie pochłania padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne we wszystkich zakresach długości fali. Mówiąc inaczej, ciało doskonale czarne nie odbija wcale promieniowania elektromagnetycznego.

Nie oznacza to wcale, że ciało doskonale czarne jest czarne! Ciało doskonale czarne nie odbija światła, może natomiast je emitować. Dobrym przykładem ciała doskonale czarnego jest mały otwór prowadzący do zamkniętej wnęki. Światło, które wpada przez otwór, doznaje tylu odbić wewnątrz wnęki, że jest praktycznie całkowicie pochłonięte. Innym przykładem ciał, które w dobrym przybliżeniu mają właściwości ciała doskonale czarnego są gwiazdy.

Dla ciał doskonale czarnych obowiązuje prawo promieniowania Stefana-Boltzmanna mówiące, że całkowita moc wypromieniowana (moc wypromieniowana we wszystkich zakresach długości fali) przez ciało na jednostkę powierzchni jest proporcjonalna to czwartej potęgi temperatury ciała (wyrażonej w skali Kelvina):

0x01 graphic

(@1)


gdzie 0x01 graphic
nosi nazwę stałej Stefana-Boltzmanna.

Wyprowadzenie zgodnej z doświadczeniem zależności mocy promieniowania od długości fali dla promieniowania ciała doskonale czarnego wymaga założenia, że światło może być emitowane tylko w porcjach o energii 0x01 graphic
, gdzie 0x01 graphic
jest częstością fali, a 0x01 graphic
stałą Plancka. Próba wyprowadzenia widma promieniowania ciała doskonale czarnego była pierwszym z bodźców prowadzących do uznania korpuskularnej natury światła i wprowadzenia pojęcia fotonu. Wzór opisujący widmo promieniowania ciała doskonale czarnego wyprowadzony przez Plancka ma postać:

0x01 graphic

(@2)


Wielkość 0x01 graphic
oznacza moc promieniowania przypadającą na jednostkę powierzchni ciała doskonale czarnego w temperaturze 0x01 graphic
, przypadającej na zakres długości fali od 0x01 graphic
do 0x01 graphic
. Wyrażenie:

0x01 graphic

(@3)


odpowiada mocy na jednostkę powierzchni jaką wypromieniowuje ciało w zakresie długości fali od 0x01 graphic
do 0x01 graphic
.

Na rysunku przedstawione zostało widmo promieniowania ciała doskonale czarnego o temperaturze 0x01 graphic
.

0x01 graphic

Wzór Plancka (@2) ma tę własność, że wraz ze spadkiem temperatury ciała nie tylko spada całkowita moc wypromieniowywana przez ciało, ale rozkład przesuwa się w stronę fal o większej długości. Na rysunku pokazano widma promieniowania ciał o temperaturach 0x01 graphic
i 0x01 graphic
. Widać, że podczas gdy widmo promieniowania ciała o temperaturze 0x01 graphic
ma maksimum odpowiadające długości fali 0x01 graphic
(barwa fioletowa), widmo ciała o temperaturze 0x01 graphic
ma maksimum dla długości fali 0x01 graphic
(barwa zielona).

0x01 graphic

Ze wzoru Plancka (@2) można wyprowadzić prawo Stefana-Boltzmanna. Całkowita moc promieniowania na jednostkę powierzchni ciała doskonale czarnego w całym zakresie widma wynosi

0x01 graphic

(@4)


Powyższą całkę można obliczyć, za pomocą tzw. całek konturowych. Korzystając z gotowego wzoru

0x01 graphic

(@5)


dostajemy, że

0x01 graphic

(@6)


co daje ostatecznie prawo Stefana-Boltzmanna

0x01 graphic

(@7)

Jest to kula o promieniu 0,25 R (0,25 promienia Słońca), o gęstości do 150 000 kg/m³ (150 razy większej od gęstości wody na Ziemi) i temperaturze bliskiej 13 600 000 K. Oszacowano, że zawartość wodoru w jądrze wynosi obecnie około 40%. W jądrze powstaje 95% całej energii wytwarzanej przez Słońce. Pozostałe 5% powstaje w warstwach znajdujących się bezpośrednio nad jądrem, gdyż szybkość reakcji jądrowych gwałtownie maleje wraz ze zmniejszającą się temperaturą, a ta spada z rosnącą odległością od środka. Sumarycznie proces reakcji fuzji to połączenie 4 protonów w jądro helu, ale proces ten zachodzi w wyniku ciągu kilku reakcji jądrowych zwanych cyklami. Istnieją dwa rodzaje cyklów, w których przebiega ta reakcja. Tylko około 1% energii pochodzi z cyklu CNO, gdyż w temperaturze panującej wewnątrz Słońca przebiega on z małą szybkością. Prawie cała energia powstaje w wyniku cyklu proton-proton (pp). Cykl ten ma trzy gałęzie. Najczęściej (86%) zachodzi cykl ppl. Składa się on z trzech reakcji:

p + p → ²H + e+ + ve (1,44),

²H + p → ³He + γ (5,494),

³He + ³He → 4He + 2p + γ (12,860).

W nawiasach podana jest ilość energii uwolnionej w reakcjach, w MeV. 14% energii powstaje w reakcjach tworzenia berylu:

³He + 4He → 7Be + γ (1,586)

Dalej reakcja ta może przebiegać na dwa sposoby. W 99% przypadków reakcja przebiega w cyklu ppll:

7Be + e-7Li + ve (0,862)

7Li + p → 24He (17,348)

lub w reakcji pplll:

7Be + p → 8B + γ (0,137)

8B → 8Be + e+ + ve (15,1)

8Be → 24He (2,995)

Najrzadziej, bo w jednym przypadku na czterysta, zamiast fuzji dwóch protonów zachodzi reakcja pep:

p + e- + p → ²H + ve (1,442)

Udział tej reakcji w produkcji energii jest tak niewielki, że można go pominąć, lecz jest ona źródłem wysokoenergetycznych neutrin.

Masa jądra helu jest mniejsza od masy czterech protonów o 0,71%, niezależnie od rodzaju reakcji w jakiej hel powstaje. Ten ubytek masy odpowiada energii 26,732 MeV. 98% energii jest zabieranych z jądra przez fotony, a 2% przez neutrina. Sugeruje to, że Słońce w trakcie swojego życia musi tracić masę, w tempie równym mocy promieniowania, które wynosi w przybliżeniu 4x109 kg/s.

Gdyby przyjąć, że Słońce traci masę w takim tempie przez całe swoje życie, to dotychczasowa całkowita utrata masy wynosiłaby w przybliżeniu 6,5x1026 kg. Dla porównania, wartość ta jest mniejsza niż niepewność, z jaką wyznacza się obecnie masę Słońca. Fotony, które powstają w reakcjach jądrowych, jako wysokoenergetyczne fotony promieniowania gamma i rentgenowskiego, oddziałują z materią, stając się promieniowaniem termicznym, które podczas przemieszczania się ku powierzchni, powoli wraz ze spadkiem temperatury traci energię, w efekcie czego większość energii wyświecana jest jako promieniowanie optyczne i podczerwone.

Czas, jakiego potrzebują fotony na opuszczenie jądra i dotarcie na powierzchnię, to od 10 000 do 170 000 lat (w podręcznikach można spotkać podawaną dawniej i niezgodne z obecnymi modelami wartości rzędu kilku milionów lat), natomiast neutrina, poruszające się z prędkością bliską prędkości światła i prawie nie oddziałujące z mijaną materią, na pokonanie tej samej drogi potrzebują zaledwie dwóch sekund[3].Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
12 Ruch cząstki naladowanej w polu elektrycznym 13 Ruch naładowanej cząstki w polu magnetycznym
12 Ruch cząstki naladowanej w polu elektrycznym 13 Ruch naładowanej cząstki w polu magnetycznym
Fizyka 5 Ruch naladowanych czastek w polu elektrycznym
40. Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym, Fizyka - Lekcje
12 Ruch naładowanej cząstki w polu elektrycznym
4 Ruch naładowanych cząstek w polu magnetycznym
31. Ruch ładunku w polu elektrostatycznym, Fizyka - Lekcje
17 Ruch ladunku w polu elektromagnetycznym Prad elektryczny (2)
Kompendium Fizyka, 23-35, 17.17 Ruch ?adunk?w w polu elektrycznym.
Lagranżjan cząstki w polu elektromagnetycznym
Cw 7 Pomiary Podstawowych wielkości w polu elektromagnetycznym
Analizowanie zjawisk występujących w polu elektrycznym i magnetycznym
Dwuwymiarowy ekscyton w zewnętrznym polu elektrycznym
protokół Pomiary podstawowych wielkości w polu elektromagnetycznym, Politechnika Lubelska, Studia, S
Wykłady z Materiałoznawstwa Elekt, Dyspersja i straty energii w polu elektrycznym, Dyspersja
podstawowe wartosi w polu elektromagnetycznym

więcej podobnych podstron