Zagadnienia do opanowania, Podstawy logistyki, Transport i spedycja


ZAGADNIENIA

 1. Podaj definicję transportu i środków transportu.

 2. Jakie są elementy składowe systemu transportowego?

 3. Co to jest proces transportowy oraz przewozowy?

 4. Jakimi środkami transportu można wykonywać przewóz towarów i/lub osób?

 5. Co to jest energochłonność transportu?

 6. Funkcje transportu w gospodarowaniu.

 7. Dokonać podziału transportu ze względu na rodzaj środowiska, w którym się odbywa.

 8. Dokonać podziału transportu ze względu na jego zasięg.

 9. Scharakteryzować infrastrukturę punktową i liniową w transporcie samochodowym.

 10. Podział taboru do przewozu pasażerów i ładunków.

 11. Typy nadwozi samochodowych.

 12. Charakterystyczne cechy transportu samochodowego.

 13. Elementy infrastruktury punktowej i liniowej w transporcie kolejowym.

 14. Jakie są szerokości torów w Europie?

 15. Podział linii kolejowych według kategorii.

 16. Cechy transportu kolejowego.

 17. Elementy infrastruktury punktowej i liniowej w transporcie lotniczym.

 18. Cechy transportu lotniczego.

 19. Cechy transportu morskiego.

 20. Elementy infrastruktury punktowej i liniowej w transporcie morskim.

 21. Różnice pomiędzy żeglugą liniową i trampingową.

 22. Czynniki ograniczające rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce.

 23. Cechy transportu wodnego śródlądowego.

 24. Elementy infrastruktury punktowej i liniowej w transporcie intermodalnym.

 25. Jakie technologie wyróżniamy w przewozach transportem kombinowanym?

 26. Co to jest eksploatacja?

 27. Stany użytkowania i obsługi środków transportu.

 28. Od czego zależą cykle obsługi środków transportu?

 29. Co to jest trwałość i niezawodność środka transportowego?

 30. Podstawy prawne regulujące dopuszczalne długości, szerokości oraz wysokości pojazdów samochodowych.

 31. Co to jest skrajnia kolejowa?

 32. Parametry charakteryzujące wagony kolejowe.

 33. Oznaczenia wagonów kolejowych.

 34. Co to są cykle obsługowe?

 35. System obsługowo-naprawczy.

 36. Co to są materiały eksploatacyjne?

 37. Co to są badania homologacyjne i cel ich prowadzenia?

 38. Badania techniczne pojazdów.

 39. Wyposażenie dodatkowe pojazdów przystosowanych do przewozu towarów niebezpiecznych.

 40. Elementy rynku transportowego.

 41. Charakterystyka rynku usług transportowych w Polsce.

 42. Bariery i zagrożenia rozwoju rynku usług transportowych.

 43. Co to są potrzeby transportowe?

 44. Popyt i podaż na usługi transportowe.

 45. Co to są przewozy tranzytowe?

 46. Tranzyt bezpośredni i pośredni.

 47. Zasady wykonywania tranzytu oraz ochrona jego suwerenności.

 48. Czym jest tranzyt celny?

 49. Modele procesów użytkowania środków transportu.

 50. Zasady organizowania zadań transportowych różnymi gałęziami transportu.

 51. Procesy warunkujące czas przewozu ładunków.

 52. Sposoby przydzielania pojazdów samochodowych do realizacji zadań transportowych.

 53. Metody wyznaczania najlepszych tras.

 54. Koordynacja wymiarowa przy formowaniu ładunku.

 55. Podstawowe obowiązki załadowcy, rozładowcy oraz kierowcy przy formowaniu ładunków.

 56. Sposoby analizy i oceny środków transportu.

 57. Wskaźniki charakteryzujące wykorzystanie środków transportu.

 58. Dokumenty transportowe wykorzystywane przy przewozie ładunków poszczególnymi gałęziami transportu.

 59. Jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe?

 60. Instrukcja pisemna dla kierowcy.

 61. Co to jest koszt?

 62. Kategorie kosztów w rodzajowym układzie kosztów.

 63. Różnice pomiędzy kosztami stałymi i zmiennymi.

 64. Koszty eksploatacyjne w poszczególnych gałęziach transportu.

 65. Koszty księgowe, alternatywne, społeczne, producenta, użytkownika usługi.

 66. Co to jest system taryfowy, umowny, mieszany?

 67. Czynniki wpływające na wielkość stawki przewozowej.

 68. Stawki stałe, rosnące, malejące.

 69. Akty prawne tworzące prawo o ruchu drogowym.

 70. Łańcuch dostaw, standardy, ewolucja.

 71. Kryteria jakości związane z realizacją procesów przewozowych w łańcuchu dostaw.

 72. Rodzaje i warianty outsourcingu.

 73. Zalety i wady outsourcingu.

 74. Kryteria wyboru przewoźnika.

 75. Czego dotyczy polityka zrównoważonego rozwoju systemu transportowego UE?Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zagadnienia transportowe z zadaniami, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T-27. Transport i spedycja - Outsourcing w transporcie, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.18 Metody wyznaczania cen za uslugi transportowe, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.17 Efektywnosc funkcjonowania przedsiebiorstw transportowo-spedycyjnych, Podstawy logistyki, Trans
Z.T. Problem transportowy metoda gornego-lewego rogu, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.14 Dokumenty przewozowe w transporcie, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.19 Prawo o ruchu drogowym, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T.20 Transport w lancuchu dostaw, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Z.T. Problem transportowy - metoda najmniejszego elementu, Podstawy logistyki, Transport i spedycja

więcej podobnych podstron