analiza finansowa przedsiębiorstwa (14 stron) JHJG7E3UZGKAK4XXELTDSI73MPBJZNUUIFZ7J6Q


Analiza finansowa przedsiębiorstwa

SPIS TREŚCI

I. WSTĘPNA ANALIZA BILANSU

1. Ocena struktury majątku i kapitałów w przedsiębiorstwie

a) Analiza struktury majątkowej

Analizując majątek przedsiębiorstwa obserwuje się pewne zmiany w strukturze podstawowych składników aktywów. W pierwszym roku analizy majątek trwały stanowił ok. 66% całości aktywów, zaś ostatni rok przynosi spadek tego udziału do 48%. Podstawowymi składnikami majątku trwałego są rzeczowe składniki, które wahają się między 97-99% majątku trwałego. Wartości niematerialne i prawne stanowią nieznaczną grupę, gdzie w ostatnim roku badania obserwuje się nieznaczny ich wzrost; przedsiębiorstwo zapewne dokonało zakupu licencji, względnie oprogramowania komputerowego. Obserwuje się zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwa; wzrost majątku trwałego (ok. 10%) jest wolniejszy niż majątku obrotowego (ok. 46%). Obserwuje się nieznaczny udział długoterminowych składników finansowych, przedsiębiorstwo nie prowadzi długoterminowych lokat kapitałowych.

Wskaźnik wyposażenia

przedsiębiorstwa w

środki gospodarcze

1995 r.

1996 r.

1997 r.

majątek trwały

aktywa ogółem x 100%

65,8%

55,9%

48,4%

rzeczowe składniki majątku

aktywa ogółem x 100%

65,3%

55,5%

47,1%

niematerialne składniki majątku

aktywa ogółem x 100%

0,4%

0,2%

1,15%

majątek obrotowy

aktywa ogółem x 100%

341%

44%

51,6%

zapasy ogółem

aktywa ogółem x 100%

9,8%

22,4%

25,2%

należności

aktywa ogółem x 100%

12,3%

15,2%

20,7%

środki pieniężne

aktywa ogółem x 100%

12%

6,4%

5,6%

Majątek obrotowy w pierwszym roku analizy stanowił przeszło 34% majątku. Z roku na rok obserwuje się wzrost jego udziału. W ostatnim roku, jego udział wynosi przeszło 50% majątku ogółem. W 1996 r. w strukturze majątku obrotowego dominowały należności i środki pieniężne, przeszło 12%, zapasy zaś niecałe 10%. Lata następne przynoszą niekorzystne zmiany, gdyż obserwuje się wzrost udziału zapasów 25% w 1997 r. Zaś należności przeszło 20%. W zakresie majątku obrotowego największą dynamikę wykazują należności, które przekraczają 70% wzrostu i zapasy ponad 40% wzrostu. Wzrost zapasów dotyczy głównie materiałów, co wynika nie ze zwiększenia ich rozmiarów, lecz ze wzrostu cen. Zwiększenie stanu należności jest rezultatem prowadzonej polityki wydłużania okresu kredytowania odbiorców dla zwiększenia wielkości sprzedaży lub występujących powszechnie zatorów płatniczych.

Sytuację majątkową przedsiębiorstwa ocenić można syntetycznie na podstawie wskaźnika elastyczności.

Wskaźnik elastyczności

1995 r.

1996 r.

1997 r.

majątek trwały

majątek obrotowy x 100 %

193%

127%

93,8%

Powyższe wielkości podstawowego wskaźnika struktury aktywów potwierdzają zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwa. Wzrost majątku trwałego jest wolniejszy niż przyrost majątku obrotowego. Można więc wnioskować o lepszym wykorzystaniu posiadanych zdolności produkcyjnych.

b) Analiza struktury kapitałów

Przedsiębiorstwo finansuje swoją działalność przede wszystkim funduszami własnymi, chociaż ich udział w ostatnim roku analizy zmniejszył się z 85% do 69%.Firma nie wykorzystuje długoterminowych obcych źródeł finansowania. Obserwuje się wzrost udziału zobowiązań krótkoterminowych z 9% do 20%. Składniki te wykazują najwyższą dynamikę. Wolniejsze tempo wzrostu kapitałów własnych niż kapitałów obcych krótkoterminowych powoduje, że stopień niezależności finansowej maleje. Przedsiębiorstwo dla sfinansowania wzrastających potrzeb kapitałowych zaciągnęło krótkoterminowy kredyt bankowy.

Wskaźniki wyposażenia

przedsiębiorstwa w kapitały własne

i obciążenia kapitałami obcymi

1995 r.

1996 r.

1997 r.

kapitał własny

pasywa ogółem x 100%

85,5%

82%

68,7%

kapitał stały

pasywa ogółem x 100%

85,5%

82%

68,7%

kredyty krótkoterminowe

pasywa ogółem x 100%

-

-

5,6%

zobowiązania bieżące

pasywa ogółem x 100%

14,5%

17,9%

17%

II. OCENA STRUKTURY KAPITAŁOWO-MAJĄTKOWEJ

W ramach wstępnej analizy bilansu należy również zbadać powiązania poziome pomiędzy poszczególnymi pozycjami aktywów i pasywów, pozwalając na ocenę struktury kapitałowo-majątkowej.

Wskaźniki

1995 r.

1996 r.

1997 r.

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego

kapitałem własnym x 100%

130%

146%

142%

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego

kapitałem stałym x 100%

130%

146%

142%

Obliczone wskaźniki informują o zachowaniu reguł złotej zasady bilansowej. Majątek trwały w całości sfinansowany jest z funduszy własnych a ponadto znaczna ich część zabezpiecza stałe potrzeby w obrocie.

Wskaźnik

1995 r.

1996 r.

1997 r.

Wskaźnik pokrycia kapitałami

krótkoterminowymi majątku

obrotowego x 100%

42,6%

40,8%

60,6%

Kapitał krótkoterminowy nie pokrywa w pełni majątku obrotowego. Część środków obrotowych finansowana jest kapitałem własnym przedsiębiorstwa. Jednakże z roku na rok wzrasta stopień pokrycia majątku obrotowego kapitałem krótkoterminowym aby w 1997 r. osiągnąć poziom ok. 60%

Kapitał obrotowy = Kapitał stały - majątek trwały

Zadaniem kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie jest zmniejszenie ryzyka wynikającego z unieruchomienia części środków obrotowych lub też wynikającego ze start związanych z tymi środkami. Stanowi on pewnego rodzaju element bezpieczeństwa ułatwiający zachowanie płynności finansowej firmy. Dodatnia różnica między kapitałem stałym a trwałymi składnikami majątku oznacza, że część środków obrotowych w przedsiębiorstwie jest finansowana kapitałem długoterminowym (w tym przypadku kapitałem własnym) i z tego powodu pozostaje w jego ciągłej dyspozycji.

Wielkość zaangażowanego w obrocie kapitału własnego uległa w roku bieżącym niewielkiemu zmniejszeniu. Narastające potrzeby związane z rozwojem przedsiębiorstwa oraz występująca inflacja musiały zostać sfinansowane z wysokooprocentowanych kredytów bankowych. Ponieważ odsetki istotnie wpływają na rentowność firmy, należy rozważyć możliwość skrócenia okresu kredytowania odbiorców lub też podjąć działanie dla poprawy rentowności sprzedaży.

III. BADANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Płynność pokazuje zdolność firmy do wywiązania się z zobowiązań krótkoterminowych.

Wskaźniki

Wzór

1995 r.

1996 r.

1997 r.

Wskaźnik płynności

I stopnia

środki pieniężne

zobowiązania bieżące

0,82

0,35

0,18

Wskaźnik płynności

II stopnia

płynne środki obrotowe

zobowiązania bieżące

1,67

1,20

0,84

Wskaźnik płynności

III stopnia

majątek obrotowy

zobowiązania bieżące

2,35

2,45

1,65

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia kształtuje się w graniach 0,2 co świadczy o zachowaniu płynności gotówkowej. Pozostałe wskaźniki płynności finansowej informują o nadmiernej płynności w roku ubiegłym, która wywiera niekorzystny wpływ na rentowność przedsiębiorstwa. W roku bieżącym zaś wszystkie wskaźniki ulegają obniżeniu, co wskazuje na wykorzystanie występujących dotychczas rezerw.

Wydłużeniu ulegają cykle rozliczeniowe należności i zobowiązań oraz okres pozostawania kapitału w zapasach. Występująca inflacja oraz znaczna konkurencja na rynku są powodem zmniejszenia się kapitału własnego w obrocie. Osiągana rentowność nie pozwala na zgromadzenie środków niezbędnych dla sfinansowania potrzeb wynikających z rozwoju przedsiębiorstwa i utrzymanie realnych wielkości kapitałów własnych.

Kapitał obrotowy a płynność finansowa

Kapitał obrotowy

w dniach obrotu

1996 r.

1997 r.

kapitał obrotowy

sprzedaż netto x 360 dni

121 dni

125 dni

Zaprezentowany wskaźnik określa liczbę dni obrotu, na jaką wystarcza kapitał obrotowy. Wynika z tego, że poziom kapitału obrotowego w dniach maleje przy zwiększaniu sprzedaży. Jeśli proporcjonalnie do obrotu nie zwiększy się kapitał obrotowy, wówczas przy zwiększaniu obrotów wzrośnie niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Wskaźnik obrotu zapasami

1996 r.

1997 r.

sprzedaż netto

średni stan zapasów

5,8

5,9

Firma zwiększa wskaźnik rotacji zapasów to oznacza, że zapasy wystarczają na coraz mniejszą liczbę dni sprzedaży. Taka sytuacja jest na ogół korzystna dla przedsiębiorstwa, ponieważ zmniejszają się koszty ich magazynowania oraz następuje uwolnienie kapitału obrotowego zaangażowanego w zapasach. Jednocześnie jednak zwiększa się ryzyko, że w przypadku powstania nieprzewidzianej sytuacji przedsiębiorstwo nie będzie w stanie zaspokoić potrzeb odbiorców.

Wskaźnik cyklu zapasów

w dniach

1996 r.

1997 r.

360 dni

wskaźnik obrotu zapasami

62 dni

61 dni

Wskaźnik cyklu zapasów waha się w okresie analizy. Wskaźnik ten określa, że przedsiębiorstwo co około 60 dni odnawia swoje zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaży.

Wskaźnik rotacji należności

1996 r.

1997 r.

sprzedaż netto

średni stan należności

8,6

7,1

Wskaźnik ten określa, ile razy w ciągu roku firma odtwarza stan swoich należności. Według standardów zachodnich wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 7,0-10,0. Firma ma więc ustabilizowaną sytuację ściągania należności.

Wskaźnik cyklu należności

1996 r.

1997 r.

360 dni

wskaźnik rotacji należności

42 dni

50 dni

Wskaźnik ten określa ilość dni sprzedaży, za którą nie uzyskano jeszcze należności. Informuje w jakim stopniu firma kredytuje swoich odbiorców i jak długo środki pieniężne są zamrożone w należnościach. Firma analizowana ma ustabilizowany okres otrzymywania środków pieniężnych za sprzedane towary.

Wskaźnik płacenia zobowiązań

w dniach

1996 r.

1997 r.

średni stan zobowiązań

sprzedaż netto

49 dni

76 dni

Relacja ta wskazuje, jaki jest średni czas regulowania zobowiązań w przedsiębiorstwie. Im czas ten jest dłuższy, tym mniejsze są potrzeby w zakresie kapitału obrotowego. Poprzez wydłużenie terminu płacenia zobowiązań firma w większym stopniu jest zdolna do zapłacenia swoich zobowiązań, kiedy nadejdzie termin ich płatności.

Cykl środków pieniężnych

1996 r.

1997 r.

obrót zapasami +

okres ściągania należności - okres płacenia zobowiązań

55 dni

35 dni

Wskaźnik cyklu środków pieniężnych obrazuje okres czasu jaki upływa od momentu odpływu gotówki przeznaczonej na regulowanie zobowiązań do momentu przepływu gotówki z pobranych należności. Im krótszy cykl środków pieniężnych, tym jest on bardziej korzystny dla firmy. Krótki cykl środków pieniężnych oznacza bowiem, że pieniądze zainwestowane w aktywa bieżące wracają do firmy szybko i mogą być ponownie wykorzystane.

IV. OCENA STOPNIA ZADŁUŻENIA

1. Poziom zadłużenia przedsiębiorstwa

Ocena poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa ma na celu ustalenie skąd pochodzą środki na finansowanie działalności firmy.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

1995 r.

1996 r.

1997 r.

zobowiązania ogółem

aktywa ogółem x 100%

14,5%

17,9%

31,2%

Wskaźnik ten określa udział zobowiązań, czyli kapitałów obcych, w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Zbyt wysoki wskaźnik świadczy o dużym ryzyku finansowym, informując równocześnie, że przedsiębiorstwo może utracić zdolność do zwrotu długów.

Według standardów zachodnich w firmie, w której nie została zachwiana równowaga między kapitałem obcym a kapitałem własnym wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 57%-67%. Wniosek stąd, że firma w małym stopniu korzysta z kredytów zwłaszcza długoterminowych, jednak wskaźnik ten wzrósł z 14% w pierwszym roku analizy do ok. 31% w roku 1997.

przykładowa tabelka

Wskaźniki

Wzór

1995 r.

1996 r.

1997 r.

Wskaźnik kapitału własnego

zobowiązania ogółem

kapitał własny

0,17

0,22

0,45

Wskaźnik samofinansowania

kapitały własne

zobowiązania ogółem

5,8

4,6

2,2

Obliczone wartości wskaźników informują o wzrastającym dwukrotnie poziomie zadłużenia w ostatnim roku analizy. Działalność gospodarcza finansowana jest w większym stopniu z kredytu kupieckiego i kredytu bankowego krótkoterminowego. Relacje kapitału własnego do obcego wskazuje na duże możliwości zadłużania się przedsiębiorstwa pod warunkiem, że działania te nie spowodują obniżenia rentowności kapitału własnego, a przedsiębiorstwo będzie miało środki nie tylko na obsługę i spłatę zadłużenia, ale także na rosnące potrzeby związane z rozwojem.

2. Zdolność przedsiębiorstwa do obsługi długu

Wskaźniki

Wzór

1996 r.

1997 r.

Wskaźnik pokrycia obsługi długu I

zysk przed opodatkowaniem + odsetki

raty kapitałowe + odsetki

1666,1

45,2

Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych

zysk po opodatkowaniu

raty kapitałowe + odsetki

11,0

9,6

Wskaźnik pokrycia obsługi długu II

zysk przed opodatkowaniem + odsetki

odsetki

1666,1

45,2

Wskaźnik pewności kredytowej

zysk + amortyzacja

zadłużenie efektywne

1,45

0,64

Wskaźnik wiarygodności kredytowej z cash flow

zysk netto + amortyzacja

raty kapitałowe + odsetki

-

2,64

Obliczone wartości wskaźnika pewności kredytowej informują o malejącej zdolności przedsiębiorstwa do spłaty zaciągniętych długów wobec faktu, że w strukturze kapitału obcego występują wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe. Ustalona wielkość wskaźnika 1997 r. wydaje się zbyt niska. Przedsiębiorstwo może mieć trudności z uregulowaniem swoich zobowiązań. Potwierdzenie tej oceny wymaga jednak bieżącego badania zdolności płatniczej, a w tym cyklu rozliczeniowego zobowiązań.

V. ANALIZA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Do pomiaru aktywności przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania zasobów majątkowych firmy służą wskaźniki sprawności działania.

Wskaźnik operacyjności

1996 r.

1997 r.

koszt własny sprzedaży

sprzedaż netto x 100%

74,6%

83,8%

Wskaźnik ten obrazuje efektywność gospodarowania w firmie oraz zdolność jej kierownictwa do kontroli i obniżki kosztów. Poziom tego wskaźnika mieści się poniżej wartości maksymalne - 90% czyli firma uzyskuje normalny zwrot poniesionych nakładów gospodarczych

Wskaźnik poziomu zobowiązań

w koszcie własnym sprzedaży

1996 r.

1997 r.

zobowiązanie bieżące

koszt własny sprzedaży x 100%

18,4%

25,2%

Wskaźnik ten informuje jaki udział mają zobowiązania bieżące w koszcie własnym sprzedaży. Niepokojący może być wzrost tego wskaźnika o 6,8%.

Wskaźnik pokrycia kosztów

kapitałem obrotowym

1996 r.

1997 r.

aktywa bieżące - pasywa bieżące

koszty własne sprzedaży - amortyzacja x 100%

26,7%

16,4%

Wskaźnik ten pokazuje że spadł stopień pokrycia o prawie 10% przez środki obrotowe przedsiębiorstwa po spłacie zobowiązań krótkoterminowych kosztów działalności.

Wskaźniki

Wzór

1996 r.

1997 r.

Wskaźnik poziomu kosztów

finansowych

koszty finansowe

średni stan zobowiązań ogółem

5,8%

3,6%

Wskaźnik globalnego

obrotu aktywami

sprzedaż netto

średni stan aktywów ogółem

1,3

1,47

Wskaźnik rotacji środków trwałych

sprzedaż netto

średni stan środków trwałych

2,3

3,0

Wskaźnik rotacji majątku obrotowego

sprzedaż netto

średni stan majątku obrotowego

2,9

2,8

Wskaźnik rotacji

środków płynnych

sprzedaż netto

średni stan należności

i środków pieniężnych

6,06

5,6

Wskaźnik rotacji aktywów przyjmuje tu wartości optymalne, natomiast wskaźnik rotacji środków trwałych jest bardzo wysoki co świadczy o ok. dwukrotnym pokryciu środków trwałych sprzedażą. Również wysoki poziom wskaźnika rotacji majątku obrotowego i wskaźnika rotacji środków płynnych dobrze świadczy o kondycji firmy.

VI. ANALIZA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Rentowność sprzedaży

Wskaźniki

Wzór

1996 r.

1997 r.

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto

zysk przed opodatkowaniem

sprzedaż netto x 100%

29%

16%

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto

zysk netto

sprzedaż netto x100%

8,9%

7,3%

Ponieważ zyskowność jest niższa przy wytwarzaniu wyrobów charakteryzujących się krótkim cyklem produkcyjnym i możliwością szybkiej sprzedaży, spadają dwa pokazane powyżej wskaźniki zachowując jednak zadowalającą wysokość.

2. Rentowność majątku

Wskaźnik rentowności majątku

1996 r.

1997 r.

zysk netto

aktywa ogółem x 100%

11,6%

10,8%

Wskaźnik ten wyznacza ogólną zdolność aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku, czyli pokazuje jak efektywnie firma zarządza swoimi aktywami.

3. Rentowność finansowa

Wskaźnik zyskowności kapitału własnego

1996 r.

1997 r.

zysk netto

kapitał własny x 100%

14,2%

15,7%

Im wartość wskaźnika zyskowności kapitału własnego jest wyższa tym korzystniejsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa.

Obliczone wskaźniki rentowności wykazują na ogół nieprawidłową tendencję zmian w analizowanym ostatnim roku. Ma miejsce zmniejszenie się rentowności sprzedaży i wzrost poziomu kosztów. Obniżeniu ulega efektywność zaangażowanych kapitałów całkowitych. Natomiast w przypadku rentowności kapitałów własnych występuje niewielki wzrost. Zmniejszenie zadłużenia przedsiębiorstwa przyczyniło się więc do szybszego zwrotu kapitału własnego.

VII. WSTĘPNA ANALIZA RACHUNKU WYNIKÓW

Wstępna analiza wyniku finansowego dokonana za pomocą odchyleń bezwzględnych (kol. 7), wskaźnik tempa wzrostu (kol. 8) oraz wskaźnik struktury (kol. 4 i 6) mogą być podstawą do wyprowadzenia następujących wniosków:

W ostatnim roku zysk netto przedsiębiorstwa wzrósł nominalnie o 1400 czyli o 17,17%. Jeżeli jednak przeciętny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosił 43% to w rzeczywistości nastąpił spadek zysku w ujęciu realnym i wynosił - 25,83% (43,0 - 17,17). Kwota realnego spadku zysku netto równa się więc 79556-(81560x1,43) = -2107,1.

Głównym źródłem zysku jest działalność produkcyjna jednak zysk na działalności operacyjnej obniżył się o 2110 (9,09%). Przyczyna obniżenia rentowności działalności produkcyjnej był wzrost poziomu kosztów z 74,62% do 83,8%.

Drugim źródłem zysku są operacje finansowe. Zauważa się znaczny wzrost kosztów finansowych (odsetki od kredytów bankowych) co spowodowało spadek wyniku na operacjach finansowych o przeszło 60%. Elementem negatywnie odziaływującym na ostateczny zysk netto jest ujemne rosnące saldo strat i zysków nadzwyczajnych.

Ostatecznie na wzrost zysku netto wpłynęło zmniejszenie obowiązkowych z odpisów zysku, wynikało to ze zmniejszonej wielkości zysku brutto oraz pozostałych odpisów, np. dywidendy.

ZAŁĄCZNIKI

1. BILANS

Treść

1995 r.

1996 r.

1997 r.

Odchylenie

1997 - 1996

W tys.

%

W tys.

%

W tys.

%

W tys.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AKTYWA

Majątek trwały

1. Wartości niematerialne i prawne

2. Rzeczowy majątek trwały

3. Finansowy majątek trwały

Majątek obrotowy

1. Zapasy

2. Należności

3. Środki pieniężne

41096

240

40756

100

21286

6118

7659

7509

65,88

0,38

65,33

0,16

34,12

9,81

12,28

12,04

39225

155

38951

119

30838

15750

10633

4455

55,99

0,22

55,59

0,17

44,01

22,48

15,18

6,36

42788

1019

41650

119

45621

22300

18346

4975

48,4

1,15

47,11

0,13

54,60

25,22

20,75

5,63

3563

864

2699

0

4783

6550

7713

520

9,08

557,42

6,93

0,00

47,94

41,59

72,54

11,67

Aktywa razem

62382

100

70063

100

88409

100

18346

26,19

Tabela 1. AKTYWA

Treść

1995 r.

1996 r.

1997 r.

Odchylenie

1997 - 1996

W tys.

%

W tys.

%

W tys.

%

W tys.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PASYWA

Fundusze własne

1. Fundusz założycielski

2. Fundusz przedsiębiorstwa

3. Zysk do dyspozycji przedsiębiorstwa

4. Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania

1. Zobowiązania krótkoterminowe

2. Kredyty bankowe

3. Zobowiązania, fundusze specjalne

4. Zobowiązania wynikające z podziału zysku

53319

3067

33399

16853

0

9063

0

5565

3498

85,47

4,92

53,54

27,02

0,00

14,63

0,00

8,92

5,61

57484

3067

50135

4282

0

12579

0

8705

3874

82,05

4,38

71,56

6,11

0,00

17,95

1,00

12,42

5,53

60747

3067

52998

4682

0

27662

5000

17788

4874

68,71

3,47

59,95

5,3

0,00

31,29

5,66

20,12

5,51

3263

0

2863

400

0

15083

5000

9083

1000

5,68

0,00

5,71

9,34

0,00

119,91

0,00

104,34

25,81

Pasywa razem

62382

100

70063

100

88409

100

18346

26,19

Tabela 2. PASYWA

2. RACHUNEK WYNIKÓW

Treść

1996 r.

1997 r.

Odchylenie

1997 - 1996

W tys.

%

W tys.

%

W tys.

%

1

2

3

4

5

6

7

1. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów

2. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów

3. Wynik na sprzedaży = wynik na działalności operacyjnej (1-2)

4. Przychody finansowe

5. Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów i pożyczek

6. Wynik na operacjach finansowych (4-5)

7. Wynik na działalności gospodarczej (7+8)

8. Saldo strat i zysków nadzwyczajnych

9. Wynik brutto (7+8)

- wynik zwyczajny

- wynik naturalny (6+8)

10. Obowiązkowe zmniejszenie zysku

11. Wynik netto (9-10)

12. Podział zysku netto

- dla załogi

- do dyspozycji przedsiębiorstwa

91501

68280

23221

4272

735

0,16

3537

26758

-116

26642

23221

3421

18486

8156

8156

3874

4282

10000

74,62

25,38

100

17,21

0,37

82,79

27,94

-0,12

27,82

24,25

3,57

19,30

8,52

100

47,50

52,50

130614

109503

21111

2381

995

484

1386

22497

-1091

21406

21111

295

11850

9556

9556

4874

4682

10000

83,84

16,16

100

4179

20,33

58,21

16,92

-0,82

16,1

1587

0,22

8,91

7,19

100

51

49

39113

41223

-2110

-1891

260

468

-2151

4261

-975

-5236

-2110

-3126

-6636

1400

1400

1000

400

4275

6037

-9,09

-44,26

35,37

2925

-60,81

-15,92

840,52

-19,65

-9,09

-91,38

-35,90

17,17

17,17

25,81

9,34Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Analiza finansowa LZPS (14 stron)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (12 stron)(1), ANALIZA FINANSOWA
Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)
Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)
Analiza finansowa przedsiebiors zadania (12 stron) id 60330 (2)
analiza finansowa przedsiebiors zadania (12 stron) id 60340
Analiza finansowa - przedsiębiorstwo usługowe (30 stron), Bilans
Zadania ze wska nik w -roz, wsb-gda, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
Finanse-przedsiebiorstw-(13-stron), Finanse
Finanse publiczne (14 stron)
poprawiona praca licencjacka analiza finansowa w przedsiebiorstwie ICMNSE5YOGWZU3A7BJGL63SPOMQV4AMG7
Pytania i zagadnienia, Pytania z finansow przedsiebiorstw (21 stron)
Analiza finansowa - zadania (11 stron), Zadanie 1

więcej podobnych podstron