ZMIANA DO USTAWY ZASAD ROZWIĄZYWANIA STOSUNKÓW PRACY Z PRACOWNIKAMI Z PRZYCZYN ZAKŁADU PRACY


W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art. 1:

  1. w ust. 1 po wyrazach „do zakładów pracy” dodaje się wyrazy „zatrudniających co najmniej 20 pracowników” oraz wyrazy „obejmującą co najmniej 10% załogi w zakładach zatrudniających do 1000 pracowników lub co najmniej 100 pracowników w zakładach zatrudniających powyżej 1000 pracowników” zastępuje się wyrazami „obejmująca co najmniej:

 1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

 1. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia przynajmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

 1. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia 300 lub więcej pracowników”,

  1. w ust. 2 po wyrazach „ do zakładów pracy” dodaje się wyrazy „zatrudniających co najmniej 20 pracowników”

 1. w art. 2 w ust. 1 i w art. 3 wyrazy „nie później niż na 45 dni” zastępuje się wyrazami „nie później niż na 30 dni”,

 1. w art. 4 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „nie dłuższym niż 30 dni” zastępuje się wyrazami „nie dłuższym niż 20 dni”,

 1. w art. 6 w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach „pracowników będących członkami zarządu zakładowej organizacji związkowej” dodaje się wyrazy „objętych ochroną stosunku pracy na podstawie odrębnych przepisów”,

 1. w art. 8:

  1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odprawa pieniężna przysługuje w wysokości:

 1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował u danego pracodawcy mniej niż 2 lata,

 1. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował u danego pracodawcy 2 i więcej lat, jednak nie więcej niż 8 lat,

 1. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Odprawę pieniężną ustala się według zasad

obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego

za urlop wypoczynkowy. Przepis art. 36 § 11 Kodeksu

pracy stosuje się odpowiednio”,

  1. w ust. 3 pkt 4 wyrazy „zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymującemu emeryturę lub rentę albo zatrudnionemu” zastępuje się wyrazami „który nabył prawo do emerytury lub renty albo który jest zatrudniony”,

 1. w art. 10 ust. 1 wyrazy „obejmują nie więcej niż 10% załogi w zakładach pracy zatrudniających do 1000 pracowników lub nie więcej niż 100 pracowników w zakładach pracy zatrudniających powyżej 1000 pracowników zastępuje się wyrazami „obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1 ust. 1”.

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZMIANA DO USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH, PRAWO PRACY
Rozwiazanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolnosci do pracy spowodowanej choroba, kadry-i-awa
Rozwiązanie stosunku pracy z winą i bez winy pracownika
ZMIANA DO USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWO PRACY
Rozwiazanie stosunku pracy w razie czasowej niezdolnosci do pracy, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolnosci do pracy spowodowanej choroba, kadry-i-awa
Sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, Prawo Pracy
Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w razie negatywnej oceny pracy, kadry-i-awans
ROZWIAZYWANIE STOSUNKÓW PRACY Z PRZYCZYN ZAKŁADU, PRAWO PRACY
02# 2 Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem stosunku pracy
Ustaw o szczególnych sposobach rozwiazywania stosunku pracy
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy
DU 2009 nr 42 poz 339 Zmiana do ustawy 27 07 2005
Rozwiązanie stosunku pracy, stosunek pracy rodzaje umów o prace
rozwiazanie stosunku pracy, studia prawnicze, 4 rok, Prawo Pracy
Sposoby rozwiązywania stosunku pracy z uwzględnieniem okresów wypowiedzenia oraz okresów na poszukiw
ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY-referat, Różne Dokumenty, MARKETING EKONOMIA ZARZĄDZANIE
Rozwiazanie stosunku pracy w razie czesciowej likwidacji przedszkola, kadry-i-awans
casy nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, KADRY I PŁACE

więcej podobnych podstron