egzamin z PKR pytania sprzed 2 lat

1. Oddziaływanie w ramach reedukacji posturalnej w zakresie srefy neurofizjologicznej polega na:

a. likwidacji dystonii mięśniowej

b. likwidacji ograniczeń ruchu

c. przebudowie nieprawidłowego nawyku postawy

d. uświadomieniu rodzicom, nauczycielom, lekarzom odpowiedzialności za stan dziecka (pacjenta)

2. Celem reedukacji posturalnej w sytuacji gdy doszło już do deformacji w układzie kostno-stawowym jest

a. przywrócenie postawy prawidlowej

b. spowolnienie progresji wady lub zatrzymanie rozwoju wady

c. doprowadzenie do przyjmowania i utrzymywania jak najlepszego w tej sytuacji układu ciała

d. obie powyższe

3. Postępowanie korekcyjne zgodne z zasadą kompleksowości oznacza

a.im wcześniej rozpoczęte usprawnianie tym lepsza skuteczność

b. istnieje konieczność łączenia środków fizjoterapii

c. ćwiczenia wykonywane sporadycznie, nie przynoszą efektów

d.ćwiczenia muszą być dostosowane do możliwości i potrzeb pacjenta

4. Głównym problemem koerkcji wad postawy, wymagający zastosowania biofeedbacku dotyczy:

a. braku odczuwania nieprawidłowości układu ciała

b.zakodowanego w oun nieprawidłowego wzorca postawy

c. obie powyższe

d.zbyt niskiej siły mięśni posturalnych

5. Skorygowany układ ciała w przypadku skoliozy uzyskuje się poprzez

a. elongacje

b. działanie siły reklinujących

c. obie powyższe

d. korekcję wygięć przednio-tylnych

6. Rytm miednioczno-lędżwiowy

a. dotyczy płaszczyzny czołowej i oznacza pojawienie się bocznego wygięcia kręgosłupa wraz z asymetrycznym ustawieniem miednicy

b. dotyczy płaszczyzny poprzednej i związany jest z I, II, VI wyznacznikiem chodu

c. dotyczy płaszczyzny strzałkowej i oznacza zmianę głębokości wygięć przednio-tylnych kręgosłupa wraz ze zmianą przodo- lub tyłopochylenia miednicy

d. dotyczy płaszczyzny horyzontalnej i oznacza pojawienie się bocznego wygięcia kręgosłupa wraz z asymetrycznym ustawieniem miednicy

7. Reedukacja posturalna to proces

a. kształtowania prawidłowej postawy ciała w ramach prewencji pierwotnej

b. przywracania prawidłowej postawy ciała

c. przywracania utraconej siły mięśniowej

d. wszystkie powyższe

8. Zwisy w gimnastyce korekcyjnej

a. wpływają na korekcję wygięć przednio-tylnych kręgosłupa

b. mają działanie derotacyjne

c. mają działanie elongacyjne

d. wszystkie powyższe

9. O skorygowanym układzie ciała w płaszczyźnie strzałkowej świadczy

a. symetryczny układ kkg i kkd

b. ustawienie kręgosłupa maksymalnie zbliżone do linii prostej

c. postawa zasadnicza („na baczność”)

d. korekcja wygięć przednio-tylnych

10. Rozgrzewka poprzedzająca zajęcia korekcyjne w przypadku zaawansowanej skoliozy

a. jest bardziej statyczna i ma na celu mobilizowanie 3 obszarów (obręcze kkg+kkd+kręgosłup)

b. jest bardziej dynamiczna i ma na calu mobilizowanie 3 obszarów (obręcze kkg+kkd+kręgosłup)

c. jest bardziej statyczna – bazuje na biegu, podskokach i krążeniach

d. niczym się nie różni od „zwykłej” rozgrzewki poprzedzającej ćwiczenia kształtujące

11. Trening zachowań to

a. część programy szkoły pleców w której uczestnicy ucząc się poprawnego wykonywania codziennych czynności w poprawnych pozycjach

b. część programu szkoły pleców w której uczestnicy starają się wyrównać dysbalans mieśniowy i przywracać prawdiłową ruchomość kręgosłupa

c. część programu szkoły pleców dla dzieci – rozgrzewka

d. jeden z elementów ćwiczeń w wodzie

12. Podczas zakładania chusty (obsługa podnośnika) można chorego obrócić od siebie w sytuacji gdy

a. wyłącznie należy obracać chorego do siebie

b. chory umieszczony jest na podłodze

c. łóżko jednym bokiem stoi przy ścianie

d. obie powyższe

13. Przy skróceniu 1 kd rzędu kilku cm (4 cm)

a. pojawia się chód utykający, zaburzeniu ulegają zwłaszcza III, IV, V wyznacznik chodu

b. pojawia się chód zapadający, zaburzeniu ulegają zwłaszcza III, IV, V wyznacznik chodu

c. pojawia się chód utykający, zaburzeniu ulegają zwłaszcza I, II, VI wyznacznik chodu

d. pojawia się chód zapadający, zaburzeniu ulegają zwłaszcza I, II, VI wyznacznik chodu

14. Naprzemienność chodu oznacza, że

a. w czasie gdy ....jest podporowa, ...kd jest......kontrakcji.....a następnie odwrotnie

b. gdy pkd jest w wykroku,, lkd przemiszczana jest.....kontr.....a następnie odwrotnie

c. obie powyższe

d. występują taka sama głudość kroku obiema kończynami dolnymi

15. Główne cele II etapu reedukacji chodu to

a. przygotowanie do nauki chodzenia

b. w zależności od potrzeb - .....odcinków.....ciała

c. doskonalenie lokomocji

d. kule, laska, balkonik, wózek inwalidzki

16. Główne środki I etapu reedukacji chodu

a. przygotowanie do nauki chodzenia

b. zapobieganie pojawieniu się lub likwi.....

c. bieżnie ruchome i tory przeszkód

d. ćwiczenia łagodzące zaburzenia chodu, pionizacja

17. Dziecko dyspraktyczne:

a. dzięki dobrej somatognozji łatwo.....

b. ma zaburzenia somatognozji – nie.....

c. ma problemy z planowaniem i wy......

d. obie powyższe

18. Kinestezja to

a. współskurcz mięśniwokół stawu

b. planowanie motoryczne

c. czucie ruchu

d. różnicowanie pierwszego i drugiego....

19. Ćwiczenia stymulujące błędnik

a. bazują na wprowadzeniu ciałą......i/lub kątowym

b. zawsze wymagają stosowania....

c. zawierają w sobie proste elementy.....

d. bazują na prostych umiejętnościach......rzucanie.

20.Przy nadrważliwości dotykowej.....

a. sostować najpierw bodźce....ugniatania

b. stosować mocniejsze bodźce....ugniatanie, ściskanie

c. stymulować układ dotykowy....błędnika

d. obie powyższe

21. Oddziaływanie sił wyporu na ciało człowieka zanurzonego w wodzie zależy od....a uzyskane dzięki niej efekty to....

a. głębokość zanurzenia, pozycji i kierunku wykonywanego ruchu, efekty: utrudnienie wydechu

b. głębokości, zanurzenia, pozycji i kierunku wykonywanego ruchu, efekty: odciążenie i utrudnienie ruchu

c. prędkości ruchu i powierzchni poruszanego odcinka, efekty: wzrost siły mięśni i zakresu ruchów w stawach

d. prędkości i powierzchni poruszanego odcinka, efekty: likwidacja obrzęków

22. Turbulencje wykorzystywane są w terapii do

a. doskonalenia reakcji równoważnych

b. poprawy stabilizacji stawów i/lub kręgosłupa

c. uzysiwanie napędu

d. wszystkie powyższe

23. Przemieszczanie się chorego w okresi ostrych dolegliwości bólowych kręgosłupa jest możliwe

a. przy użyciu kul łokciowych

b. przy użyciu kul pachowych

c. z jedną kulą/laską po stronie niebolesnego ruchu zgięcia bocznego kręgosłupa

d. przy użyciu parapodium dynamicznego

24. Forma frontalna ćwiczeń korekcyjnych

a. jest najlepsza z możliwych – godna polecenia do korekcji wszelkich wad postawy

b. jest dobra ale wymaga doświadczonej osoby prowadzącej takie ćwiczenia

c. nie jest wskazana ze względu na brak jednoronej grupy

d. nie jest w skazana w grupach liczącyh powyżej 20 osób, w mniej licznych – dobra

25. Chód dipedalny dziecka rocznego od chodu osoby dorosłej różni się;

a. częstotliwością chodu

b. niczym się nie różni

c. u dziecka brak przediębieżności

d. ilością zaangażowanych kończyn

26. Przemieszczanie się dziecka wzdłuż łóżeczka w pozycji stojącej i przytrzymywaniem się „barerki” nie jest chodem

a. przedsiębieżnym

b. naprzemiennym

c. dipedalnym

d. wszystkie powyższe

27. Reakcje adaptacyjne w kształtowaniu SI

a. przystosowują układ westybularny na działanie bodźców dotykowych

b. przygotowują układ propriocepcji na działanie bodźców błednikowych

c. obie powyższe

d. polegają na odpowiednim (adekwatnym) reagowaniu na bodźce

28. O stabilności układu ciała decyduje:

a. umiejscowienie OSC

b. wielkośc płaszczyzny podparcia

c. liczba punktów podporu

d. wszystkie powyższe

29.W kształtowaniu wydolności

a. należy sprężynować

b. obciążęnia treningowe nie mogą przekraczać 80-90% wartości TWS

c. należy przerwać trening gdy ciśnienie osiągnie wartość 180/100

d. najlepsze efekty osiąga się stosując wysiłek statyczny

30. Podczas skurczu koncentrycznego mięsień

a. kurczy się przyczepy zbliżają się

b. wydłuża się – przyczepy oddalają się od siebie

c. nie zmienia się długość mięśnia, zmienia się jedynie napięcie

d. wykonuje pracę ustępującą

31. IV poziom koordynacji wg Farfela to:

a. ruchy wykonywane dokładnie w dowolnym czasie (powoli)

b. ruchy zarówno dokładne jak i szybkie

c. ruchy dokładnie i szybkie w zmieniających się warunkach

d. żadne z powyższych

32. Hamowanie autogenne

a. pojawia się w przypadku gwałtowanego rozciągania mięśnia lub silnego skurczu izometrzynego, grożących jego zerwaniem lub uszkodzeniem mięśnia

b. składa się z 3 następujących po sobie faz: napięcie-rozluźnienie –rozciągnięcie

c. to zdolność wykonywania płynnych ruchów w pełnym zakresie

d. żadne z powyższych

33. Do nieprawidłowości rozwoju pojawiających się u dziecka ułożonego w pozycji supinacyjnej należy zaliczyć

a. wodzenie wzrokiem na boki

b. obniżenie łopatek z ich stabilizacją przykręgosłupową

c. patrzenie w dół

d. nadmierne odginanie ciała do tyłu

34. Ułatwiając dziecku z obniżoną kontrolą głowy i tułowia przebywanie w pozycji pronacyjnej należy

a. ułożyć dziecko w pozycji pronacyjnej na skośnym podłożu (miednica niżej)

b. głowę podtrzymywać ręką w okolicy czoła

c. obie powyższe

d. zasłonić dłonią pole widzenia powyżej poziomu oczu

35.tzw. pływanie pojawia się

a. ok 5-6 m-ca życia i służy doskonaleniu stabilizacji obręczy barkowej i odbicia z palucha

b. ok. 3-4 m-ca życia i służy doskonaleniu stabilizacji obręczy barkowej i odbicia z palucha

c. ok.7-8 m-ca życia i służy doskonaleniu stabilizacji obręczy biodrowej

d. ok. 9-10 m-ca życia i służy stabilizacji obęczy biodrowej.

36. Pod koniec 3go m-ca życia dziecko potrafi

a. przetaczać się

b. pełzać

c. w pozycji pronacyjnej opierać się na przedramionach utrzymując głowę w linii środkowej ciała

d. w pozycji pronacyjnej podpierać się na dłoniach lub i przedramieniu sięgając po zabawkę.

37.Poprawna kolejność prowadzenia ćwiczeń ...............z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności

a.

b.

c.

d.

28. Opad tułowia w przód różni się od skłonu tułowia w przód

a. skłony tułowia wykonuje się tylko w płaszczyżnie.......w strzałkowej

b. podczas opadu ruch zachodzi w stawach kręgosłupa.....skłonu tułów powinien być wyprostowany

c. podczas skłonu ruch zachodzi w stawach kręgosłupa....opadu tułów powinien być wyprostowany

d. skłony zachodzą w płaszczyźnie strzałkowej a opad tułowia w płaszczyźnie czołowej

39. O wyczerpaniu się potencjału rehabilitacyjnego może świadczyć pojawienie się

a. zadyszki

b. plateau

c. placebo

d. żadne z powyższych

40. Podczas biernej pionizacji pacjenta terapeuta.....

a. użyć stół pionizacyjny

b. maksymalnie zbliżyć swój osc do osc pacjenta

c. pewnie podtrzymywać pacjenta, by ten nie stracił równowagi

d. obie powyższe

41. Tzw. „stres posturalny” to

a. trudność w odzyskaniu pionowej pozycji.....utrzymywaniu tułowia w zgięciu

b. następstwo przeciążeń o charakterze statycznym....

c. obie powyższe

d. reakcja lękowa przed pionizacją pacjenta....unieruchomionego

42. Aby wysiłek fizyczny podowował prz.....powinny

a. powodować odpowiednie naprężenia....

b. odmienne od codziennego sposobu....

c. obie powyższe

d. być wykonywane w warunkach od.....


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ekonomika pytania sprzed 2 lat, Ekonomika miast i regionów
PYTANIA SPRZED 2 LAT, Pielęgniarstwo, II ROK, Pielegniarstwo II rok, dietetyka
Teoria?cyzji Pytania z poprzednich lat kwestie egzaminacyjne Teoria?cyzji 1
odpowiedzi na pytania z poprzednich lat, Ogrodnictwo, Semestr II, Genetyka, Genetyka egzaminnn
Teoria decyzji - Pytania z poprzednich lat, kwestie egzaminacyjne Teoria Decyzji 1
PYTANIA BIOLOGIA MOLEKULARNA egz[1].aga, Biotechnologia PWR, Semestr 5, Biologia Molekularna - Wykła
Pytania - 2007, Biotechnologia PWR, Semestr 5, Biologia Molekularna - Wykład, egzamin - stare pytani
bot-pytania z zeszych lat, egzamin
Biologia molekularna - egzaminy, Biotechnologia PWR, Semestr 5, Biologia Molekularna - Wykład, egzam
Pytania z poprzednich lat i czesc z naszego egzaminu
Notateczki, Biotechnologia PWR, Semestr 5, Biologia Molekularna - Wykład, egzamin - stare pytania, P
Pytania z poprzednich lat egzamin, Podstwy Nauki O Materiałach
zadania-genomy, Biotechnologia PWR, Semestr 5, Biologia Molekularna - Wykład, egzamin - stare pytani

więcej podobnych podstron