Edukacja Zdrowotna Wpływ Przemysłu Na Środowisko Przyrodnicze

Edukacja Zdrowotna Wpływ Przemysłu Na Środowisko Przyrodnicze

Szymon Hadam i Przemysław Cencora

Polski przemysł przeżywa obecnie okres dużo większych wyzwań konkurencyjnych niż kiedykolwiek wcześniej. Wraz z upływem lat zasadniczym zmianom uległy wymagania stawiane nowoczesnym przedsiębiorstwom działającym w warunkach gospodarki rynkowej. Dodatkowo akcesja Polski w struktury Unii Europejskiej powoduje konieczność stałego zwiększania konkurencyjności i dostosowywania swych wewnętrznych norm do nowych standardów.

Rozwój cywilizacji technicznej ma wiele dobrych stron. Niestety, powoduje zanieczyszczenia środowiska, którego źródłem jest przede wszystkim przemysł, ale także rolnictwo i indywidualne gospodarstwa domowe. Niektóre substancje uwalniane do środowiska jak np. metale ciężkie i niektóre związki organiczne są silnie trujące. Zanieczyszczenia gleby, powietrza lub wody substancjami silnie trującymi nazywamy skażeniem. Jednak nie tylko skażenia są groźne.

W życiu codziennym wciąż stykamy się z różnymi typami zanieczyszczeń środowiska. Degradacji ulegają wszystkie sfery ziemi tj. litosfera, hydrosfera, atmosfera oraz biosfera. Niszczone są na wszelakie sposoby, ja w swojej pracy skoncentruje się na jednej z największych przyczyn, czyli przemyśle.

Źródła zanieczyszczeń atmosfery możemy podzielić na dwa rodzaje:

a) naturalne - wybuchy wulkanów (gazy, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki i inne), pożary lasów i stepów, rozkład cząstek organicznych, pyłki kwiatowe, bakterie oraz drobnoustroje.

b) antropogeniczne (sztuczne) - przemysł (zwłaszcza wydobywczy, chemiczny, spożywczy, papierniczy, rafineryjny), komunikacja, rolnictwo i gospodarka komunalna.

Źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery:

a) punktowe - są to głównie duże zakłady przemysłowe emitujące pyły, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, metale ciężkie.

b) powierzchniowe (rozproszone) - są to paleniska domowe, lokalne kotłownie, niewielkie zakłady przemysłowe emitujące głównie pyły, dwutlenek siarki.

c) liniowe - są to głównie zanieczyszczenia komunikacyjne odpowiedzialne za emisję tlenków azotu, tlenków węgla, metali ciężkich (głównie ołów).

Do najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń gleb i gruntów zaliczamy:

a) związki organiczne - pestycydy, detergenty.

b) metale ciężkie - ołów (Pb), miedź (Cu), rtęć (Hg), kadm (Cd), arsen (As) i inne.

c) sole - azotany, siaraczany, chlorki.

Rozróżniamy dwa rodzaje smogu:

a) smog "typu Los Angeles" (smog fotochemiczny, utleniający), może wystąpić od lipca do października przy temperaturze 24-35C, powoduje ograniczenie widoczności (powietrze ma brązowawe zabarwienie). Głównymi zanieczyszczeniami są: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i nienasycone, ozon, pyły przemysłowe. Dla wytworzenia się smogu tego typu konieczne jest silne nasłonecznienie powietrza, natomiast ani dym, ani mgła nie mają większego znaczenia.

b) smog "typu londyńskiego" (kwaśny), może wystąpić w zimie przy temperaturze -3 do 5C, powoduje ograniczenie widoczności nawet do kilkudziesięciu metrów. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, pyły. Smog powoduje duszność, łzawienie, zaburzenie pracy układu krążenia, podrażnienie skóry. W 1952 r. w Londynie za przyczyną smogu w ciągu 6 dni zmarło 4000 osób. Wywiera również silne działanie korozyjne na środowisko.

6. Recykling.

Encyklopedia opisuje "recykling" (ang. recycling od recycle ‘zawracać do obiegu’) jako wykorzystanie odpadów technologicznych i surowców wtórnych do wytwarzania nowych produktów. Recykling to obecnie jeden z działów gospodarki, bardzo prężnie rozwijający się. Wraz w wejściem do Unii Europejskiej na nasz kraj zostanie nałożony obowiązek utylizacji odpadów i ich przetwarzania. Nie będzie można wyrzucać i składować odpadków nadających się do przetworzenia. Obserwuje sie teraz duży przyrost firm zajmujących się recyklingiem, można powiedzieć, że staje się modne przetwarzanie odpadków na nowe produkty. Jest to zjawisko korzystne, ponieważ nasza planeta nie będzie aż tak zaśmiecana jak dotąd.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Oddziaływanie przedsiębiorstwa przemysłowego na środowisko przyrodnicze
Wpływ rolnictwa na środowisko przyrodnicze, Szkoła, Biologia
WPŁYW ROLNICTWA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, Szkoła
Wpływ procesów wytwarzania energii na środowisko przyrodnicze
wpływ aktywności sejsmicznej i wulkanicznej na środowisko przyrodnicze i działalność ludzką
WPLYW DZIAŁALNOŚCI GORNICZEJ NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Wpływ procesów wytwarzania energii na środowisko przyrodnicze
M Cupryjak WPŁYW TERRORYZMU NA ŚRODOWISKO BEZPIECZESTWA
Jak ograniczyć wpływ budownictwa na środowisko
Wpływ spalin na środowisko
WPŁYW CZYNNIKA?MOGRAFICZNEGO NA ŚRODOWIESKO MIĘDZYNARODOWE
Raport o Oddziaływaniu na Środowisko Przyrodnicze Stacja Paliw w Kluczach
wpływ GMO na środowisko do druku stony 1-4
M. Cupryjak WPŁYW TERRORYZMU NA ŚRODOWISKO BEZPIECZESTWA
Wpływ biomasy na środowisko
wpływ hutnictwa na srodowisko, II rok II semestr, BWC, Ekologia, ekologia rolnictwo
pedagogika, Wychowawczy wpływ szkoły na środowisko rówieśnicze i społecz, Praca zaliczeniowa z WPROW
Oddziaływanie górnictwa podziemnego na środowisko przyrodnicze, STUDIA, ochrona przyrody

więcej podobnych podstron