Czy drobne skaleczenie to wypadek przy pracy

Pobierz cały dokument
Czy drobne skaleczenie to wypadek przy pracy.docx
Rozmiar 19,2 KB

Czy drobne skaleczenie to wypadek przy pracy?

Każde zdarzenia, które spełnia przesłanki z art. 3 ust. 1 ustawy wypadkowej należy zakwalifikować jako wypadek przy pracy.

fot. Thinkstock

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz (tj. uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego) lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze międzysiedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

W każdym przypadku, nawet w razie drobnego skaleczenia, które odpowiada definicjiurazu, jeśli pracownik zgłosi zdarzenie, pracodawca zobowiązany jest powołać zespół powypadkowy. Przeprowadzi on dochodzenie powypadkowe, którego dokumentem finalnym będzie protokół powypadkowy. W protokole dokonuje się kwalifikacji prawnej zdarzenia, tj. uznaje się je (lub nie) za wypadek przy pracy.
Przy drobnym skaleczeniu i w razie niezgłoszenia tego faktu przez pracownika nie ma potrzeby prowadzić dochodzenia powypadkowego. Dobrze jest jednak wyjaśnić każde zdarzenie i ustalić jego przyczynę. Ważne jest ustalenie, czy przyczyna zdarzenia leży po stronie pracownika (np. brak ostrożności czy nieumiejętne posługiwanie się narzędziem pracy), co wymagałoby zwrócenia mu uwagi na sposób wykonywania pracy, czy po stronie organizacji pracy (np.: niewyposażenie pracownika w rękawiczki ochronne, które nie są przewidziane na zajmowanym stanowisku, a być może są potrzebne).
Zgłoszenie wypadku „bezurazowego” spowoduje nieuznanie zdarzenia za wypadek przy pracy (uraz powinien być potwierdzony dokumentacją medyczną).

Sprawdzonym rozwiązaniem jest wprowadzenie przez pracodawcę, po konsultacji z pracownikami, zarządzenia wewnętrznego dotyczącego wypadków przy pracy, dokumentu zgłoszenia wypadku ogólnie dostępnego oraz procedury postępowania po zaistnieniu zdarzenia wypadkowego. Zaleca się prowadzić rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych, można również prowadzić rejestr drobnych zdarzeń czy incydentów, które z uwagi na występujący uraz (drobne skaleczenie) nie spełniają definicji zdarzenia potencjalnie wypadkowego.
Zdarzenie potencjalnie wypadkowe to niebezpieczne zdarzenie związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia (wg PN–N-18002:2011P. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy).

Pobierz cały dokument
Czy drobne skaleczenie to wypadek przy pracy.docx
Rozmiar 19,2 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wypadek przy pracy www prezentacje org
2 Wypadeki przy pracy definicje i podział
Wypadek przy pracy i choroba zawodowa, Medycyna Ratunkowa - Ratownictwo Medyczne
Wypadek przy pracy
Firma musi zbadać wypadek przy pracy
Wypadek przy pracy 5 kroków do uzyskania świadczenia
Wypadek przy pracy przed garażem
protokol przesluchania swiadka wypadek przy pracy
Wypadek przy pracy
Informacje dotyczące wypadku , BHP FREE, wypadek przy pracy
13 Wypadek przy pracy
AKTA WYPADKU - STR.GŁÓWNA, BHP FREE, wypadek przy pracy
WYPADEK PRZY PRACY ROLNICZEJ, ROLNICTWO
temat WYPADEK PRZY PRACY
Opinia lekarska o wypadku, BHP FREE, wypadek przy pracy
Wyjaśnienie poszkodowany świadek, BHP FREE, wypadek przy pracy
WYPADEK PRZY PRACY- wytyczne, BHP

więcej podobnych podstron