Egzamin z urządzania pytania od Jaszczaka

Egzamin z przedmiotu „Urządzanie lasu” – zestaw nr 1

16 stycznia 2012r.

1. Wśród budów pionowych drzewostanów wyróżnia się m.in. klasę odnowienia (KO) i klasę do odnowienia (KDO). Wskaż cechy które są wspólne i które różnicują obie wymienione budowy. Zaproponuj w logicznej kolejności wskazania gospodarcze dla KO i KDO.

2. W gospodarstwie kilkugeneracyjnym w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią stopniową udoskonaloną wyróżnia się w ramach jednostki kontrolnej kilka faz rozwojowych. Wymień i opisz je.

3. W gospodarstwach zrębowym w lasach gospodarczych i przerębowo-zrębowym w lasach gospodarczych określa się tzw. etat optymalny. Wyjaśnij w jaki sposób go się przyjmuje.

4. W ramach prac przygotowawczych w inwentaryzacji lasu sprawdza się m.in. istniejący podział powierzchniowy. W przypadku gdy dotychczasowy podział na oddziały nie spełnia zadań podziału powierzchniowego projektuje się zmianę granic i numerów oddziałów. Podaj podstawowe wytyczne w tym zakresie.

5. Wieki rębności, wyznaczające czas osiągania celu gospodarowania, określa się dwojako - jako przeciętne wieki rębności dla gatunków panujących w drzewostanach i wieki rębności drzewostanów. Wyjaśnij sposób ich przyjmowania.

6. Wskaż różnicę pomiędzy wyłączeniem taksacyjnym a pododdziałem.

7. Jednym z elementów sporządzania mapy przeglądowej cięć jest zaprojektowanie ostępów. Wyjaśnij pojęcie ostępu, podaj rodzaje i zasady projektowania.

Egzamin z przedmiotu „Urządzanie lasu” – zestaw nr 2

16 stycznia 2012r.

1. Wśród budów pionowych drzewostanów wyróżnia się m.in. drzewostan wielopiętrowy i budowę przerębową. Wskaż cechy które są wspólne i które różnicują obie wymienione budowy.

2. Przy inwentaryzacji zasobów drzewnych obrębu leśnego jednym z jej etapów jest ustalenie liczby powierzchni próbnych dla obrębu. Wskaż uwzględniane w tym zakresie elementy.

3. W trakcie opisu drzewostanów pojawiają się zapisy dotyczące m.in. zmieszania kępowego i kępy. Wyjaśnij istniejące między tymi pojęciami różnice.

4. W gospodarstwie przebudowy w lasach ochronnych i gospodarczych oblicza się etat wg potrzeb przebudowy i etat wg potrzeb hodowlanych. Wskaż istniejące między nimi różnice. Wyjaśnij w jaki sposób przyjmuje się etat końcowy w tym gospodarstwie.

5. W ocenie zgodności składu gatunkowego drzewostanu z gospodarczym typem drzewostanu występuje m.in. zgodność częściowa. Wyjaśnij co się pod tym pojęciem kryje.

6. Wśród elementów charakteryzujących ład czasowy wymienia się m.in. wiek rębności i dojrzałość rębną. Wyjaśnij istniejące między nimi relacje. Wymień i opisz znane Ci rodzaje.

7. Wyjaśnij co łączy, a co różni zrąb i haliznę.

Egzamin z przedmiotu „Urządzanie lasu” – zestaw nr 3

27 stycznia 2012r.

1. Szerokość linii gospodarczych może wynosić od 4 do 10 metrów. Wyjaśnij od czego zależy ostateczna szerokość tych linii.

2. W składzie gatunkowym pewnego drzewostanu zapisano m.in., że dąb występuje pojedynczo, a buk miejscami. Wyjaśnij różnicę pomiędzy sformułowaniami „pojedynczo” i „miejscami” oraz podaj co je łączy. Wyjaśnij, co się dzieje z miąższością gatunków występujących „pojedynczo” i „miejscami”.

3. Taksator opisując drzewostan podał m.in. opis luki. Wyjaśnij jej pojęcie i podaj konsekwencje jej opisania.

4. Opisując drzewostan taksator musi określić m.in. zgodność jego składu gatunkowego z gospodarczym typem drzewostanu. Wyjaśnij w jakich przypadkach można podać, że występuje zgodność całkowita.

5. Dla każdego z gospodarstw utworzonych w danym obrębie oblicza się etaty cięć rębnych i przyjmuje się etat końcowy. Podaj jakie etaty liczy i ustala się w gospodarstwie przerębowo-zrębowym w lasach gospodarczych oraz opisz procedurę przyjęcia dla niego etatu końcowego.

6. Jedną z historycznych metod ładu przestrzennego była tzw. metoda izolacji. Wyjaśnij na czym ona polegała oraz wskaż jej zalety i wady.

7. W elaboracie jednym z opisywanych elementów są przyrodnicze warunki w zasięgu działania nadleśnictwa. Wyjaśnij jakie informacje z tego tematu są podane?

Egzamin z przedmiotu „Urządzanie lasu” – zestaw nr 4

27 stycznia 2012r.

1. Czytając opis taksacyjny drzewostanu można uzyskać informacje dotyczące m.in. jego produkcyjności i jego aktualnych możliwości produkcyjnych. Podaj na podstawie jakich cech możliwe jest uzyskanie tych informacji i jak te cechy są określane przez taksatora?

2. Taksator ma podjąć decyzję o budowie pionowej pewnego drzewostanu. Zastanawia się czy jest to drzewostan jednopiętrowy czy też może dwupiętrowy. Wskaż na co musi zwrócić uwagę, aby pojąć prawidłową decyzję.

3. Wśród różnych map leśnych jest mapa wykonywana w skali 1:5000. Podaj jaka to jest mapa i jaka jest jej treść wewnętrzna?

4. Dla każdego z gospodarstw utworzonych w danym obrębie oblicza się etaty cięć rębnych i przyjmuje się etat końcowy. Podaj jakie etaty liczy się w gospodarstwie lasów ochronnych oraz opisz procedurę przyjęcia dla niego etatu końcowego.

5. Użytki rębne dzielą się na zaliczone i nie zaliczone na poczet przyjętego etatu. Wyjaśnij co obejmują użytki rębne nie zaliczone na poczet przyjętego etatu.

6. Przy sporządzaniu planu urządzenia lasu obowiązują pewne ogólne zasady. Wymień i opisz je.

7. Przy inwentaryzacji lasów górskich proponuje się wyróżnianie, ze względu na podobieństwo w budowie i wiekowej strukturze drzewostanu, tzw. faz rozwoju. Podaj znane Ci ich rodzaje i wyjaśnij ich pojęcie.

Egzamin z przedmiotu „Urządzanie lasu” – zestaw nr 5

6 luty 2012r.

1. W urządzaniu lasu wśród elementów charakteryzujących ład czasowy wymienia się m.in. wiek rębności i dojrzałość rębną. Wyjaśnij ich pojęcie oraz istniejące między nimi relacje. Wymień i opisz znane Ci rodzaje dojrzałości.

2. Przy inwentaryzacji zasobów drzewnych obrębu leśnego jednym z jej etapów jest ustalenie liczby powierzchni próbnych dla obrębu. Wskaż uwzględniane w tym zakresie elementy.

3. W urządzaniu lasu wyróżnia się wyłączenia taksacyjne i pododdziały. Wyjaśnij ich pojęcie. Omów podstawowe kryteria wyróżniania wyłączeń taksacyjnych na gruntach leśnych zalesionych.

Egzamin z przedmiotu „Urządzanie lasu” – zestaw nr 6

6 luty 2012r.

1. Wymień i scharakteryzuj najważniejsze cechy podawane przy opisie siedliska.

2. Jednym z elementów sporządzania mapy przeglądowej cięć jest zaprojektowanie ostępów. Wyjaśnij pojęcie ostępu, podaj i opisz ich rodzaje, przedstaw zasady ich projektowania.

3. Wieki rębności, wyznaczające czas osiągania celu gospodarowania, określa się dwojako a) jako przeciętne wieki rębności dla gatunków panujących w drzewostanach i b) jako wieki rębności drzewostanów. Wyjaśnij sposób ich przyjmowania.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
egzamin z urzadzen pytania odq 80
Egzamin 2003 pytania, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoł
pytania egzamin urządzenia
CHEMIA ANALITYCZNA Pytania na Egzamin, Chemia analityczna, Od Krzemi, Nowy folder
pytania od doswiadczonej koleżanki -), Polibuda mgr, SEM III, konst. metalowe, Konstrukcje metalowe,
Higiena - pytania egzaminacyjne, Higiena, higiena od III roku czesc 2
Egzamin końcowy-, GINEKOLOGIA pytania od profesora, Do badań serologicznych (grupa krwi próba zgodno
PYTANIA Z EGZAMINU, studia, materiały od roku wyżej, mikroby, gielda z kola mikro przem
pytania od asystenta na egzamin
Egzamin z histologii - pytania niektre opracowane, Weterynaria Lublin, od Adama
Egzamin z histologii - pytania niektre opracowane (2), Weterynaria Lublin, od Adama
gleba pytania od 121-150, PW, SEM III, Gleboznawstwo, Egzamin
analityczna egzamin pytania od olkk
Handlowka pytania egzaminacyjne zerowka 2009, od siostry mgr W, wszystkie 1- 147, ●
Pytania egzamin Urzadzanie, Leśnictwo
Pytania od zaocznych na egzamin u Krutkiego doc
EGZAMIN PKM2 pytania2011
haran egzamin opracowane pytania

więcej podobnych podstron