Zestawy Miernictwo2, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, płytkas V, Sciagi, ściągi, Ściągi


4.)

BŁĘDY DODATKOWE -są to błędy, które popełnia przyrząd wtedy gdy wielkości wpływające mają wartości inne niż wartości odniesienia.

BŁĄD PODSTAWOWY PRZYĄSDU- jest to błąd, który popełnia przyrząd gdy znajduje się w warunkach odniesienia.

Wartości błędów podstawowych określa klasa, czyli tych błędów które popełnia przyrząd gdy wszystkie wielkości wpływające mają wartości odniesienia.

WARUNKI ODNIESIENIA - jest to zbiór wszystkich wartości odniesienia (wartości wielkości wpływających, dla których określono ich klasę)

ZATWIERDZENIE TYPU- jest warunkiem dopuszczenia do legalizacji lub uwierzytelnienia przyrządów:

-stosowanych w obrocie publicznym do wyznaczania ilości lub jakości rzeczy lub usług w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń .

-przy produkcji i badaniu leków.

-przy czynnościach urzędowych.

Są to również przyrządy mające znaczenie dla bezpieczeństwa życia, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.

Zatwierdzenia typu dokonuje GUM, (Główny Urząd Miar ).

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY

Jest to pewien rodzaj trafo dość szczególnie pracujący

Strona wtórna przekładnika prądowego pracuje w stanie bliskim zwarcia a strona pierwotna pracuje przy wymuszonym prądzie . Jeżeli przez stronę pierwotną płynie prąd I1 to wartość tego prądu nie zależy od przekładnika a tylko od obwodu zewnętrznego to go odróżnia od przeciętnego trafo . Ważne jest oznaczenie zacisków K,L-po stronie pierwotnej k,l - po stronie wtórnej duże i małe litery pozwalają odróżnić stronę pierwotną i wtórną , natomiast k,l pozwala określić kierunek prądu I2 regóła jest taka że jeżeli w obwodzie pierwotnym prąd płynie od k do l

to w zewnętrznym obwodzie wtórnym też .

przekładnik prądowy pracuje przy małej indukcji i przy bardzo małym przepływie a przepływ jest to prąd razy liczba zwojów

I1/I2=z2/z1

Kin=I1n/I2n przekładnia znamionowa prądowa

Ważnym parametrem dla przekładnika prądowego jest moc pozorna znamionowa czyli moc urządzeń które możemy po stronie wtórnej do niego podłączyć . przekładnia znamionowa prądowa nie jest równa przekładni rzeczywistej więc zawsze pozostaje pewien błąd (błąd prądowy przekładnika )

δ­I=(I2kin-I1)/I1)100%

Błąd kątowy jest ważny przy pomiarach mocy przy pomiarach prądu nie jest ważny .

Liczba przetęrzeniowa jest to taka wielokrotność prądu znamionowego przy której błąd prądowy osiąga zadaną wartość (10%,-15% najczęściej )

Przekładnik prądowy słóży do zmiany zakresu miernika przy pomiarze prądów przemiennych . Przekładnika prądowego nie możemy stosować do pomiarów prądów stałych ale są specialne przekładniki które możemy stosować i są to transduktory

5.)

PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE

Oznaczenie takie gwarantuje nam zgodność faz napięć (jeżeli M ma potencjał wyższy to m też )

Przekładnia napięciowa

Ta wartość jest przybliżona i co gorsze nie jest stała zależy od wartości nap dlatego w praktyce nie mają zastosowania te przekładnie jedyną przekładnią mającą zastosowanie jest przekładnia znamionowa

Kun=U1n\U2n

Co pozwala nam wyznaczyć wartość napięcia:

U1=kun*U2

W takim przekładniku występują błędy (ponieważ przekładnia rzeczywista nie jest równa znamionowej )które wyrażają się wzorem :

δU=(U2*kun-U1)100%/U Błąd napięciowy

Błąd kontowy -jest związany z fazami napięć względem siebie jeżeli napięcie U1 jest reprezentowane przez wektor to napięcie U2 i jego wektor powinien być równoległy i odwrotnie skierowany .W praktyce jednak występuje pewne przesunięcie fazowe. Błąd kątowy jest to kąt pomiędzy wektorem napięcia U1 a odwróconym wektorem napięcia U2 podajemy błąd kontowy w minutach .

PRZEDZIAŁEM UFNOŚCI nazywamy symetrycznie zdefiniowany przedział

x-

δx- odchylenie standardowe=

ZERO MECHANICZNE - jest to położenie równowagi do którego dąży wskazówka gdy ustrój pomiarowy nie jest zasilany.

ZERO ELEKTRYCZNE - jest to położenie równowagi , do którego dąży wskazówka, gdy wielkość mierzona jest równa zero.

6.)

BŁĄD GRANICZNY (ΔmaxX) - jest to taka ekstremalna

wartość błędu dodatnia lub ujemna, taka że prawdopodobieństwo jej przekroczenia przez wartość błędu z któregokolwiek pomiaru jest znikomo mała. X-ΔmaxX < X < X+ΔmaxX

BŁĄD GRANICZNY UNORMOWANY odniesiony do zakresu ,błąd ten służy do określenia klasy przyrządu pomiarowego.

NIEPEWNOŚĆ POMIARU-jest to parametr związany z wynikiem pomiaru charakteryzujący rozrzut wartości, który można w uzasadniony sposób przypisać wynikowi pomiarów.

0x08 graphic
Niepewności typu A- są to niepewności, które są obliczane metodami statystycznymi (ui). Niepewności typu A wyznaczamy na podstawie obróbki danych eksperymentalnych, które wybraliśmy w serii (wykonujemy serię i z tej serii pomiarów wyznaczamy odchylenie standardowe eksperymentalne wartości średniej).

Niepewności typu B są obliczone metodami innymi niż statystyczne (uj) i może również opisywać zjawiska przypadkowe. Niepewności typu B- wyznaczamy na podstawie:

-danych fabrycznych przyrządu pomiarowego

0x08 graphic
-danych otrzymanych w wyniku kalibracji przyrządu

-danych dostępnych w literaturze

-pomiarów wykonanych wcześniej,

W wyniku sumowania niepewności standardowych otrzymujemy niepewność standardową złożoną:

0x08 graphic
NIPEWNOŚĆ STANDARDOWA-jest to niepewność wyniku pomiaru wyrażona przez odchylenie standardowe, oznaczamy (u) NIEPEWNOŚĆ STANDARDOWA ZŁOŻONA - jest sumą niepewności standardowych uC

Wyznaczenie niepewności

ROZSZERZONEJ -U

U=kּuC gdzie k jest

współczynnikiem rozszerzenia

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zestawy Miernictwo, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, płytkas
Program zajęć ED, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, L
EDi4 2-lista 2004, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła,
Wskaznik do rutki, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, płytkas
2 regulacja napiecia modelu transformator zaczepy, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukro
instalacja qqqqqqqqqq, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, pły
13 sieci zabespieczenia cyfrowe protokuł, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, m
projekt wieś, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, Uczel
wyklad12tt20, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, Elekt
cw 8 moje, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, płytkas V, Szkoł
wyklad07tt08, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, Elekt
zadania sieci elektroenergetycznych, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materia
LABEN4, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, Energoelekt
Wyklad11tt16 19, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, El
2. Matlab, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, metody numeryczne w technice, lab
sieci(ćw.6), aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, płytkas V, Szk
wyklad11tt16-19, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, El

więcej podobnych podstron