Psychologia Poznawcza - Pytania z odp(2), Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychologia Poznawcza


Pytania

 1. Strategia decyzyjna uwzględniająca różną wagę atrybutów to:

 1. Użyteczność alternatywy to:

 1. Stosujac heurystyke gracza

 1. Do zbadania sprawności selekcji w warunkach dzielonej uwagi zastosujesz test:

 1. Wyjasnieniem efektu torowania może być:

Efekt torowania (pnming) polega na tym, że bodziec pojawiający się wcześniej modyfikuje poprawność i łatwość rozpo­znawania albo przetwarza­nia bodźców pojawiających się później. Wydaje mi się, że instrumentalne, ale nie jestem pewna!

 1. Elementem pamieci operacyjnej kontrolujący system językowy i obrazowy jest:

W skład pamięci operacyjnej wchodzą trzy systemy: centralny system wyko­nawczy, który pełni funkcje kierownicze i kontrolne, oraz dwa systemy podległe, spełniające polecenia centralnego systemu wykonawczego. Te dwa systemy podległe to notes wzrokowo-przestrzenny oraz pę­tla fonologiczna.

 1. W sytuacjach prostych, powtarzanych, nieważnych, ludzie podejmuja decyzje stosując strategie:

(ustalenie która z alternatyw przewyższa inne, „wyważenie” - Tyszka - Strategie wyboru, str103)

 1. Ustalenie progu krytycznego wymagane jest w podejmowaniu decyzji w strategii:

 1. Model osłabiacza uwagi [Triesman] zakłada:

 1. Emocje pozytywne pośrednio sprzyjaja twórczości, ponieważ

 1. Myslenie jest konwergencyjne, gdy

 1. Zgodnie z klasyczna teoria pojec:

 1. Założenie, że wyobrażenia to trwała wiedza zapisana w abstrakcyjnej postaci to stanowisko:

 1. Rdzeń pojęcia to:

 1. Pojęcia podrzędne wobec nadrzędnych maja:

 1. Wiadomo że:

 1. Zgodnie ze strukturalistycznym podejściem do percepcji:

 1. Prawa psychofizyczne określają: Tego nie mogę znaleźć..

 1. Wyobrażenia w odróżnienia od spostrzeżeń:

 1. W pamięci krótkotrwalej:

 1. Algorytmy:

 1. W badaniach nad rotacjami umysłowymi wykryto efekt:

 1. Zasada niesymetryczności w sieci semantycznej polega na:

 1. W badaniach nad przeszukiwaniem ustalono, że czas reakcji zależy:

 1. Efekt swiezosci i pierwszeństwa nie wystapi:

 1. Test D2 zbada:

 1. Czynności automatyczne:

 1. Błędem myślenia indukcyjnego jest:

 1. Myślenie dedukcyjne jest:

 1. O pamięci semantycznej można powiedzieć, że: [???]

 1. Błąd koniunkcji zakłada:

 1. Ludzie przeceniaja ryzyko zdarzen, gdy

 1. Twórczość jako szukanie zastosowań dla pomysłów definiuje się w koncepcji:

 1. Efekt gracza jest przejawem:

 1. Twórczości sprzyja:

 1. Zgodnie z małym cyklem Tulvinga:

 1. Bład koniunkcji przejawia:

 1. Ludzie nie doceniają prawdopodobieństwa negatywnych konsekwencji zdarzeń:

 1. Użyteczność alternatywy to:
  subiektywna wartość zdarzenia
  antycypowana wielkość zysków i strat
  psychologiczna wartość danej opcji
  wszystkie odp

 2. Wyobrażenia są
  analogowe
  oddolne
  jednomodalne
  trwałe

 3. Problemy matematyczne - myślenie
  dywergencyjne
  realistyczne
  autystyczne
  krytyczne

 4. Koncepcja modułów uwagi
  jest kilka filtrów uwagi
  każda czynność kontrolowana interferuje z innymi
  zasoby poznawcze są specyficzne
  selekcja na późnym etapie przetwarzania

 5. Czynności kontrolowane są
  balistyczne
  inercyjne
  łatwe do przerwania
  nie wymagają zasobów

 6. Pamięć epizodyczna:
  buduje wiedzę ogólną
  odtworzenia zmieniają jej zasób
  zawiera formuły i kategorie
  jest niedeklaratywna

 7. Myślenie indukcyjne to
  wnioskowanie z istniejącej reguły o charakterze przypadku
  wnioskowanie prawdziwe gdy przesłanki są prawdziwe
  wnioskowanie o char generatywnym
  wniskowanie z nieprawdziwych przesłanek

 8. Efekt odległości wykazany w badaniach nad scanningiem umysłowym to [???}
  zasada bliskości pojęć związanych znaczeniowo
  efekt percepcji bliższej bodźcom zew niż tym na siatkówce
  zasada odległych skojarzeń wspomagających twórczość
  żadna odp

 9. Błąd abstrakcji pozytywnej
  prowadzi do tworzenia zbyt szerokich pojęć
  skutkuje niedocenieniem ryzyka nagat zdarzeń
  polega na nie pominięciu nieważnej cechy w tworzeniu pojęć
  jest wynikiem błędnej dedukcji

 10. Zgodnie z atomistycznym ujęciem percepcji
  cechy obiektu mają różną wagę
  percepcja następuje dzięki skojarzeniom
  kontekst wyznacza jakość spostrzeżenia

 11. Skutkiem gotowości percepcyjnej jest
  aktywacja większej liczby kategorii
  większa liczba hipotez percepcyjnych
  silna hipoteza percepcyjna
  dokładne sprawdzenie hipotezy percepcyjnej

 12. Błędem myślenia dedukcyjnego jest:
  błąd wsteczny
  błąd afirmacji następnika
  błąd koniunkcji
  błąd krótkich serii

 13. Płynność myślenia to:
  liczba pomysłów
  liczba użytych kategorii
  liczba przełączeń między kategoriami
  niestandardowość pomyslow

 14. Proces werbalizacji i wizualizacji w wyobrażeniach zakłada podejście:
  obrazowe
  propozycjonalne
  podwójnego kodowania
  abstrakcyjne

 15. w pamięci superkrótkiej:
  następuje wstępna selekcja info ze względu na cele
  kodowanie ma głównie charakter akustyczny
  nie ma możliwy analizy znaczeniowej bodźca
  następuje asymilacja i akomodacja

 16. podczas przypominania w odróżnieniu od zapominania:
  częściej występuje efekt pierwsz i świeżości
  lepiej ujawni się pamięć nietypowych info
  lepiej ujawnia się efekty uczenia niezamierzonego
  wszystkie odp prawidłowe
Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Marketing polityczny pytania egzamin 2008, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psyc
pytania ze zdrowia, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychologia Zdrowia
Psychologia Poznawcza - PP-N-3-a, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychologia P
Zestaw 1 MARKETING POLITYCZNY - PYTANIA (DZIENNE), Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zim
pytania egzamin psychopatologia zaoczni luty 2009, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zim
Psychologia Poznawcza - PP-N-3-b, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychologia P
Psychologia Poznawcza - PP-N-5, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychologia Poz
Psychopatologia pytania, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychopatologia
Rozwój (3) Wspomaganie rozwoju pytania, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Wspomag
WSPOMAGANIE ROZWOJU - pytania z egzaminu (1), Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), W
psychopatologia pytania egzamin, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychopatologi
Zestaw 5 Pytania MARKETING dzienne, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychologi
Psychologia Poznawcza - PP-N-8, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychologia Poz
Marketing polityczny pytania egzamin dzienne08, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima),
Psychologia Poznawcza - PP-N-6, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychologia Poz

więcej podobnych podstron