Zadania na kolokwium 2008 analiza, pliki zamawiane, edukacja


Imię i nazwisko Grupa….

Nr indeksu:

Data: 14/08/2008

  1. Firma Work Express zajmuje się realizacją prac budowlanych. W planie kosztów dotyczących realizacji zlecenia związanego z budową hali produkcyjnej spółka założyła, iż:

Oblicz i wskaż przyczynę przekroczenia budżetu kosztów realizacji zlecenia wiedząc, że kalkulacje wykonane po jego zakończeniu wykazały, iż: koszty pracy wyniosły 4 392 tys. zł, w proces budowy hali zaangażowanych było 360 pracowników, średni koszt 1 godz. pracy wyniósł 30,5 zł.

2 Na podstawie poniższych danych oblicz, zinterpretuj i oceń zmianę kosztów sprzedaży w przedsiębiorstwie ABC w latach 2007 - 2006

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)

Rok 2007

Rok 2006

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

881 503

752 473

II. Koszty sprzedanych produktów

510 183

472 406

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)

371 320

280 067

IV. Koszty sprzedaży

196 622

V. Koszty ogólnego zarządu

93 426

99 285

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)

81 272

9 576

3. Wiedząc, że w 2007 r. wielkość wskaźnika ROA w badanym przedsiębiorstwie wyniosła 5 % oblicz i zinterpretuj i ocen wielkości wskaźników CR, QR i TR.

Wyszczególnienie (w zł)

2007

Aktywa trwałe

15 500 000

Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne)

1 000 000

Należności krótkoterminowe

2 550 000

Zobowiązania krótkoterminowe

3 190 000

Zapasy

2 500 000

Zysk netto

1 100 000

4. Dokonaj analizy poziomej bilansu i wskaż na główną przyczynę zmiany wartości aktywów w badanym okresie.

BILANS I (w zł)

31.12.2007

31.12.2006

 

 

I. Aktywa trwałe

1 022 273

 

 

1. Wartości niematerialne i prawne

92 191

97 557

 

 

2. Rzeczowe aktywa trwałe

605 354

675 063

 

 

3. Pozostałe aktywa trwałe

324 728

341 316

 

 

II. Aktywa obrotowe

359 279

199 871

 

 

1. Należności krótkoterminowe

129 515

105 673

 

 

2. Inwestycje krótkoterminowe

211 427

79 309

 

 

3. Pozostałe aktywa obrotowe

18 337

14 889

 

 

A k t y w a r a z e m

1 381 552

1 313 807

 

 Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zadania na kolokwium 2008 2 analiza, pliki zamawiane, edukacja
Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny, pliki zamawiane, edukacja
Material obowiazujacy na egzaminie -dzialania tworcze, pliki zamawiane, edukacja
Systemy bankowe wyklad z 29[1].03.2008 (poprawione), pliki zamawiane, edukacja
Wpływ środków masowego przekazu na rozwój zainteresowań młodzieży, pliki zamawiane, edukacja
odpowiedzi testy na wydział lekarski 2000, pliki zamawiane, edukacja
Mam pomysł na swoją torbę ekologiczną, pliki zamawiane, edukacja
odpowiedzi testy na wydział lekarski 2001, pliki zamawiane, edukacja
Scenariusz na Światowy Dzień Ziemi, pliki zamawiane, edukacja
odpowiedzi testy na wydział lekarski 2002, pliki zamawiane, edukacja
POSTĘPOWANIE SĄDOWO ADMINISTRACYJNE - kompletne wykłady 2008-2009, pliki zamawiane, edukacja
do zaliczenia na cwiczenia z prawa karnego, pliki zamawiane, edukacja
na zajęcia rozwój osobow., pliki zamawiane, edukacja
58 - 40 POMYSŁÓW NA ZARABIANIE(bitnova.info), pliki zamawiane, edukacja
Zagadnienia na egzamin z samorządu terytorialnego, pliki zamawiane, edukacja
Najłatwiejszy sposob na zarabianie w Internecie cz.2, pliki zamawiane, edukacja
Wpływ sportu na rozwój fizyczny i umysłowy, pliki zamawiane, edukacja
Miejsca badania tętna na kończynie górnej i dolnej, pliki zamawiane, edukacja

więcej podobnych podstron