Polityka produktu pytania na zaliczenie 15

 1. Produkt

Przez produkt rozumie się to wszystko co można zaoferować nabywcom do konsumpcji, użytkowania lub dalszego przerobu. Do produktu zalicza się wszelkiego rodzaju dobra fizyczne, usługi, czynności, osoby, miejsca, organizacje, pomysły, projekty technologiczne, organizacyjne i inne oraz idee. Produkt jest fundamentalnym składnikiem i efektem działalności firmy, w tym działań marketingowych

Nawet najlepiej przygotowana kampania promocyjna, sprawna dystrybucja, korzystna cena nie przyniesie efektów jeśli produkt nie spełnia oczekiwań i nie zaspokaja potrzeb klientów.

W orientacji marketingowej przedsiębiorstwa strategia marketingowa powinna być harmonijnie powiązana z innymi elementami marketingu mix

 1. Rola polityki produktowej w marketingu mix

W klasycznej formule 4P – produkt jest powiązany z ceną, dystrybucją i komunikacją marketingową. Współczesne zarządzanie produktem należy łączyć z koncepcją marketingu-mix według formuły 4C. Dla kupującego ważny jest nie tylko produkt, ile korzyść, jaką z niego odniesie, za która płaci pewną cenę (tj. koszt), dystrybucja jako wygoda zakupu i komunikacja jako dialog.

4C 4P

Customer needs and wants

(potrzeby i pragnienia konsumenta)

Product (produkt)

Cost to the consumer

(koszt jaki ponosi klient)

Price (cena)
Convenience (komfort / wygoda nabycia) Place (miejsce)
Communications (komunikacja z rynkiem) Promotion (promocja)
 1. Struktura produktu

Produkt nie jest przedmiotem jednorodnym, jest kategorią dynamiczną bardziej lub mniej złożoną. Każdy produkt składa się z warstw, tzw. poziomów (warstw).

Obecnie obowiązują 2 koncepcje struktury produktów:

 1. Poziomy produktu wg T.Levitta (3 poziomy)

 2. Poziomy produkty wg Kotlera (5 poziomów)


Poziom produktu wg T. Levitta (3 poziomy)

 1. Istota (rdzeń produktu)

 2. Produkt rzeczywisty (postrzeganie produktu)

 3. Produktu poszerzony (korzyści dodatkowe)

Istota (rdzeń produktu) Produkt rzeczywisty (postrzeganie produktu) Produkt poszerzony (korzyści dodatkowe)

• produkt fizyczny

• cechy funkcjonalne

• rozwiązania techniczne

• Cena

• Jakość

• Opakowanie

• Styl

• Kolor

• Model

• Etykieta

• Materiał i surowiec

• Znak handlowy

• Marka

• Obsługa

• Dostarczenie

• Gwarancja

• Części zapasowe

• Naprawy

• Konserwacje

• Kredyty

• Usługi dodatkowe

Istota (rdzeń) produktu to sam produkt, jego cechy funkcjonalne oraz rozwiązania techniczne; definiuje podstawowe korzyści, które konsument otrzymuje nabywając dane dobro lub usługę

Produkt rzeczywisty - wszystko to, co ma wpływ na postrzeganie dobra/usługi przez klienta; cechy i elementy decydujące o sile postrzegania produktu przez potencjalnych klientów, a także przez dostawców i konkurentów; różne cechy i elementy produktu rzeczywistego otaczające istotę produktu, tworzą zmienną kombinację, dostosowaną do potrzeb i wymagań klientów.

Produkt poszerzony - korzyści dodatkowe dla konsumenta; kompozycja i zakres cech i elementów w dużej mierze decydują o przewadze konkurencyjności na rynku i oferują klientom dodatkowe wartości; produkt poszerzony obejmuje te cechy, w których zakres działania konkurencyjnego jest najbardziej widoczny; wybór produktu jest dokonywany przez klientów przede wszystkim z punktu widzenia korzyści, jakie są dołączone do istoty produktu.

Poziomy produktów wg Kotlera (5 warstw)

 1. Podstawowy pożytek

 2. Produkt podstawowy

 3. Produkt oczekiwany

 4. Produkt rozszerzony

 5. Produkt potencjalny

Podstawowy pożytek - podstawowa potrzeba zaspokajana przez dany produkt (np. rozrywka w przypadku TV)

Produkt podstawowy - część produktu, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeby (np. telewizor)

Produkt oczekiwany - oczekiwania klientów wobec produktu (telewizor panoramiczny o rozdzielczości HD, 3D, 45')

Produkt rozszerzony - wszystko, co przewyższa oczekiwania klienta (dźwięk przestrzenny, interface multimedialny, Internet)

Produkt potencjalny - wszystkie modernizacje, jakim może zostać poddany produkt w przyszłości (odczuwanie zapachów)

Podział produktu wg jego cech (za I.P. Rutkowski)

 1. Funkcje produktu

To zadanie lub zadania, jakie produkt powinien spełniać w zaspokojeniu określonych potrzeb nabywców, czyli przeznaczenie produktu do określonych zadań. Podstawową funkcją produktu jest zaspokojenie potrzeb klienta.

Funkcje produktu decydują o przeznaczeniu wydajności oraz użyteczności produktu. Funkcje produktu w ujęciu marketingowym są rozpatrywane z punktu widzenia relacji między produktem a celem jego istnienia oraz użytkowaniem.

 1. Użytkowe - wynikają z kategorii produktu, która zaspokaja określone potrzeby, różne kategorie produktu mogą spełniać identyczną funkcję użytkową, ale mogą wypełniać ją w różnym stopniu.

 2. Generowane - związane z korzyściami i kosztami, jakie niesie ze sobą produkt, powstają w procesie nabywania, korzystania i posiadania produktu oraz odgrywają odmienną rolę i mają inne znaczenie dla różnych klas produktów.

Użytkowe :

 1. Funkcje techniczne - podstawowe, pomocnicze, udogodnienia w użytkowaniu

odnoszą się do właściwości produktu wpływających na cel i skuteczność ich wykorzystania; dzieli się na podstawowe, pomocnicze oraz funkcje udogodnień w użytkowaniu

 1. Funkcje prawne – regulacje rządowe, zobowiązania wobec innych

wszelkie regulacje rządowe i zobowiązania wobec innych wynikające głównie z przepisów prawnych oraz innych aktów normatywnych krajowych i międzynarodowych; rodzina i środowisko także wyznaczają u konsumenta pewne reguły postępowania, które on respektuje i przekłada na oczekiwania względem właściwości produktu.

Generowane:

 1. Funkcje integracyjne – daje nabywcy poczucie przynależności do danej społeczności i wzmocnienie własnej wartości

 2. Funkcje ekonomiczne – mają ścisły związek z potencjalnie ponoszonymi nakładami w momencie zakupu oraz w trakcie spożywania i użytkowania produktu; podstawowe znaczenie ma tu relacja cena – jakość, która decyduje o wartości produktu dla konsumenta; na funkcje te wpływają ponadto przewidywane koszty napraw, jak również wysiłek poniesiony na dokonanie zakupu

 3. Funkcje adaptacyjne – mają związek z pokonywaniem niepewności wynikających z zakupu oraz użytkowania danego produktu; zadaniem tej funkcji jest przełamywanie barier braku zaufania wśród nabywców, związanej głównie z samym zakupem, obsługą oraz eksploatacją.

Funkcje dodatkowe:

 1. Fazy życia produktu

Cykl życia produktu - to okres, w którym produkt znajduje na rynku nabywców. W okresie tym występują różne stadia sprzedaży tego produktu – tzw. fazy cyklu życia produktu. Obecnie doświadczamy skracanie się cyklów życia produktów pod wpływem szybko zmieniającego się postępu technicznego oraz zmienności preferencji konsumentów.

Istotność cyklu życia produktu z perspektywy firmy:

Długość życia produktu jest ograniczona w czasie i zależy od wielu czynników. Sprzedaż produktu podlega wahaniom i ściśle zależy od fazy cyklu życia tego produktu. Wielkość firmy wzrasta i obniża się w kolejnych fazach cyklu życia produktów. W każdej fazie cyklu życia produktu musi być stosowana odmienna strategia działania firmy, np. marketingowa, produkcyjna, finansowa i sprzedażowa.

Model 4 fazowy

 1. Faza wprowadzenia produktu na rynek

 2. Faza wzrostu sprzedaży produktu

 3. Faza dojrzałości produktu

 4. Faza spadku sprzedaży produktu

Model 5 fazowy

 1. Przygotowanie produktu (poza wykresem)

 2. Faza wprowadzenia produktu na rynek

 3. Faza wzrostu

 4. Faza dojrzałości

 5. Faza nasycenia produktu na rynku

 6. Faza schyłku

Wprowadzenie produktu na rynek

Rozpoczyna cykl życia produktu. To najtrudniejsza faza dla przedsiębiorstw, gdyż mały odsetek kupujących wśród konsumentów powoduje, że sprzedaż jest niewielka i bardzo wolno rośnie, a dystrybucja utrudniona.

Faza wzrostu sprzedaży produktu na rynku:

Cechuje się dynamicznym przyspieszeniem wielkości obrotów. Rośnie liczba nabywców produktu, zwiększają się zyski, a jednocześnie wzrastają dodatkowe korzyści z tytułu niższych kosztów komunikacji marketingowej. Należy zmierzać do przedłużenia tej fazy cyklu, gdyż jest to okres uzyskiwania istotnych korzyści.

Faza dojrzałości produktu na rynku:

Wielkość sprzedaży osiąga punkt kulminacyjny po którym następuje ujemne tempo wzrostu (ale nie ujemna sprzedaż), czemu również towarzyszy spadek zysków.

Faza nasycenia - mówi o tym, że następuje dynamika ujemna ale na wąskim poziomie. Czyli dojrzałość podzielona na dwie fazy: dojrzałości i nasycenia. Za chwilę będzie spadek sprzedaży.

Faza spadku sprzedaży produktu na rynku:

Następuje duży spadek wielkości sprzedaży oraz gwałtowne zmniejszenie się zysków firmy; produkt kończy swe życie na rynku i wraz z nim znika źródło zysków przedsiębiorstwa. Przyczyny tego spadku sprzedaży wynikają z postępu technologicznego, nasilenia konkurencji międzynarodowej oraz zmian gustów i upodobań konsumentów. Podejmowanie decyzji o wycofani produktu nie jest łatwe, często faza ta jest przeciągana w nadziei na poprawę warunków ekonomicznych lub sytuacji klientów w segmentach rynkowych.

 1. Nowy produkt

Bardzo szerokie pojęcie – od unikatowych innowacji, będących wynikiem wielonakładowych zaawansowanych badań technologicznych po modyfikacje już istniejących produktów. Są one bardziej oczywistym środkiem generowania dochodów przedsiębiorstwa, utrzymania i zwiększenia konkurencyjności organizacji, zwłaszcza w dłuższym okresie.

Innowacja produktowa:

Jest wprowadzeniem nowych produktów lub usług w ofercie firm lub ich znaczącym polepszeniem z zachowaniem dotychczasowych specyficznych właściwości dostrzeganych przez odbiorców lub oferowanej użyteczności. Zmiany mogą zawarte być w specyfikacji technicznej, składzie i materiałach, wprowadzonych ulepszeniach systemowych, użyteczności dla użytkownika lub innych specyficznych cechach własnych produktów i usług. Innowacje produktowe mogą być tworzone w oparciu się o nową wiedzę lub technologię czy też bazować na nowych sposobach użycia z zastosowaniem dotychczas znanej technologii.

Rodzaje innowacji produktowych ze względu na poziom zmiany:

 1. Istotnie nowe produkty – czyli większe innowacje produktowe – oznaczają wyrób, którego zamierzone zastosowanie, właściwości, wzór istotnie różnią się od poprzednio wytwarzanych; mogą to być nowe produkty w skali przedsiębiorstwa, kraju lub świata.

 2. Ulepszające innowacje produktowe – czyli ulepszenia i modyfikacje dokonywane w produktach.

Etapy procesu rozwoju nowego produktu:

1. Kreowanie pomysłów nowych produktów,

2. Selekcja pomysłów,

3. Rozwój i testowanie koncepcji nowego produktu,

4. Opracowanie strategii marketingowej,

5. Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia,

6. Rozwój nowego produktu,

7. Testowanie produktu,

8. Wprowadzenie nowego produktu na rynek.

 1. Marka

To nazwa, termin symbol bądź projekt graficzny lub ich kombinacja, których celem jest identyfikowanie towarów lub usług jednego sprzedawcy lub grupy sprzedawców oraz odróżnienie ich od towarów lub usług oferowanych przez konkurencję. Ma ona wywoływać emocje, skojarzenia, opinie:

np. Coca – cola – młodość, zabawa, międzynarodowy charakter

Marka produktu – nazwa i znak kojarzone z jednym lub wieloma elementami linii produktu, identyfikujące jego pochodzenie i cechy; wartość marki determinujące poziom sprzedaży, bezpieczeństwo oraz prestiż produktu (np. jogurt pitny Bakoma)

Definiowana również jako nazwa, pojęcie, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych elementów stworzona bądź opracowana w celu oznaczenia produktu lub usługi oraz jego odróżnienia od oferty konkurentów.

Funkcje marki:

Korzyści ze stosowania marek dla Klientów:

Korzyści dla producentów i sprzedawców:

Cechy marki:

 1. Strategia produktu

Strategia produktu to proces dostosowania produktu do obecnych oraz przyszłych potrzeb i wymagań odbiorców.

„Właściwa strategia produktu jest kluczem do osiągnięcia sukcesów przedsiębiorstwa na rynku” „Strategia produktu jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera strategię marketingową firmy i jest skoordynowana z pozostałymi strategiami: ceny, dystrybucji, promocji”

Elementami strategii produktu są: produkt, marka i komunikacja marketingowa

Precyzyjne dostosowanie produktu do wyzwań rynku, na którym przedsiębiorstwo zdecyduje się prowadzić działalność i podjęcie decyzji o wyborze rynku docelowego, czyli dokonanie wyboru potencjalnych klientów, których firma chce obsługiwać.

Wybór rynku docelowego pozwala na dostosowanie produktów do potrzeb konkretnej grupy klientów poprzez:

Długofalowa koncepcja działań dotyczących produktów. Działanie ściśle powiązane ze strategiami dotyczącymi innych narzędzi marketingowych, a także ze strategiami związanymi z wyborem rynku docelowego.

Etapy budowania strategii:

 1. Wybór rynku docelowego,

 2. Projektowanie produktu,

 3. Funkcjonowanie produktu na rynku,

 4. Wycofanie produktu z rynku.

Strategie produktów – elementy strategii

Strategie oparte na relacjach produkt-rynek

Świadomy i celowy wybór działań związanych z oferowanymi produktami i obsługiwanymi rynkami, które poprzez skuteczne pobudzanie popytu zapewniają przedsiębiorstwu osiąganie celów.


Działania te mogą koncentrować się na:

Strategie wzrostu wg Ansoffa (w przypadku koniunktury)

 1. penetracji rynku - produkty dotychczasowe - rynki dotychczasowe,

 2. rozwoju rynku - produkty dotychczasowe - rynki nowe,

 3. rozwoju produktu - produkty nowe – rynki dotychczasowe,

 4. dywersyfikacji - produkty nowe - rynki nowe.

Strategia penetracji rynku

Strategia „szybkiej penetracji” rynkustosowanie dużych nakładów na komunikację marketingową, a przy tym ustalenie ceny produktu na niskim poziomie; stosowana gdy rynek jest rozległy, a znajomość produktu niewielka; duże nakłady na komunikację pozwalają na rozszerzenie świadomości istnienia produktu, a niska cena pozwala na przenikanie produktu do dużej ilości klientów.

Strategia „wolnej penetracji” rynku – niskie ceny na produkt i niskie wydatki promocyjne, firma osiąga zyski w długim okresie czasu w miarę przenikania produktów do kolejnych klientów (segmentów); stosowana przy dużej wrażliwości cenowej oraz dużej świadomości produktu wśród klientów.

W ramach strategii penetracji sprzedaż zwiększona przez:

Firma powinna również chronić własny rynek:

Strategia rozwoju rynku - strategia związana ze sprzedażą dotychczasowych produktów na nowych rynkach.

Rozwój rynku może występować dzięki:

Możliwość zwiększenia sprzedaży swoich dotychczasowych produktów na nowych rynkach:

Strategia rozwoju produktu - Rozwój firmy poprzez oferowanie nowych lub zmodyfikowanych produktów na dotychczasowym rynku.

Realizowana przez:

Strategia dywersyfikacji

Polega na poszukiwaniu nowych możliwości i szans dla przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych produktów na nowy rynek poprzez:

Rodzaje:

 1. Dywersyfikacja pionowa

 2. Pozioma

 3. Równoległa

Strategie konsolidacji (w przypadku dekoniunktury)

 1. zbierania śmietanki,

 2. redukcji,

 3. oczyszczania,

 4. rezygnacji.

Zbieranie śmietanki

Strategia szybkiego „zbierania śmietanki” – ustalenie przez przedsiębiorstwo wysokiej ceny na produkt, a równocześnie stosowanie intensywnej reklamy oraz niektórych środków komunikacji marketingowej aby poinformować konsumentów o produkcie; w miarę wzrostu wielkości sprzedaży produktu rośnie osiągalny zysk.

Strategia wolnego „zbierania śmietanki” – przedsiębiorstwo ustala wysoką cenę produktu, natomiast ogranicza wydatki na działania wspierające komunikację marketingową.

Strategia redukcji


Strategia oczyszczenia

Strategia rezygnacji

 1. Klasyfikacje produktów

Służą do określania do jakiej grupy należy zaliczyć produkty występujące w ofercie rynkowej; działania klasyfikujące powinny być oparte na cechach produktów oraz na sposobach ich zakupu przez klientów.

Typy klasyfikacji produktów:

 1. Ze względu na odbiorcę produktu

 1. Na trwałość i materialność

 1. Na skalę oferty

 1. Na przyjętą strategię marketingową

Istnienie substytutów może stanowić zagrożenie dla sprzedaży produktów firmy.
Występowanie produktów komplementarnych może być bodźcem do rozwoju przedsiębiorstwa w ramach strategii dywersyfikacji lub integracji.

Klasyfikacja wg trwałości i materialności

Cechy rynku dóbr konsumpcyjnych

Charakterystyka dóbr konsumpcyjnych

Sytuacja taka tworzy 2 skrajne postawy konsumenckie:

 1. Tworzenie się władzy konsumenckiej – konsument staje się aktywny i indywidualnie podejmuje decyzje o zakupie danego dobra oraz aktywnie współpracuje z producentami przy tworzeniu problemów decyzyjnych – to konsumenci decydują de facto o istnieniu producenta w dłuższym okresie czasu

 2. Tworzenie konsumenta pasywnego – którego zachowania na rynku konsumpcyjnym wyznacza moda, gust, styl oraz charakter dóbr rzeczowych, standaryzacja gustów tworzy uniformizację zachowań konsumenckich i pseudoaktywności konsumentów

Produkty powszednie – produkty nabywane rzez klientów jak najmniejszym wysiłkiem np. mleko. Kupują często i rutynowo. Konsumenci nie poszukują o nich informacji. Dzielą się na podstawowe, nabywane pod wpływem impulsu, nabywane w nagłej potrzebie.

 1. Produkty podstawowe – kupowanie przez klienta jest często planowane. Często zwracamy uwagę na markę i dostępność lokalizacji. Nie poszukujemy info o produkcie jednak kupujemy je często i planujemy jego zakup zanim wybierzemy się do sklepu. Usługi bankowe – korzystamy rutynowo mniej jednak planujemy wizytę w banku.

 2. Produkty nabywane pod wpływem impulsu – kupujemy z powodu chęci zakupu. Ważnym elementem w marketingu tego typu produktów jest dystrybucja (stoiska przy kasie, w ciągach komunikacyjnych)

 3. Produkty nagłej potrzeby – niezbędne w wyjątkowych okolicznościach, w momentach nagłego kryzysu, gdzie czas i miejsce ich występowania, a także jakość są ważniejsze. Konsumenci nie planują ich nabycia a jednak są świadomi ich występowania ( kwiaciarnie, apteki). Cena ani marka nie mają tu znaczenia. Jak boli cię głowa to nie zastanawiasz się czy APAP kosztuje 5 czy 10 zł.

Produkty wybieralne - produkty które zanim zostaną zakupione, klienci odwiedzają wielu sprzedawców w różnych miejscach, by porównać ceny i jakość oferowanych produktów. Są to produkty o których klienci poszukują info, porównują marki czy też produktów substytucyjnych. Klienci przed zakupem czytają czasopisma, penetrują internet, śledzą reklamy. 2 produkty spełniającą te same funkcje, postrzegane jako zasadniczo podobne mogą być używane za różne produkty z marketingowego punktu widzenia.

 1. Produkty homogeniczne - będące zasadniczo podobne w umysłach ludzi np. kredyt hipoteczny. Cena jest bardzo istotna, produkty na rynku zasadniczo podobne, co sprawia kłopot i wymaga zróżnicowania w umyśle klientów.

 2. Produkty heterogeniczne - postrzegane jako zasadniczo różne np. meble, samochody w danej klasie. Cena jest mniej istotna ale ważne są parametry produktu: jakość, standard, warunki nabycia lub gwarancja.

Produkty luksusowe - dobra w których proporcja użyteczności funkcjonalnej do ceny jest krańcowo niska. Produkty posiadające bardzo silną markę, w świadomości konsumentów nie występują produkty substytucyjne możliwe do przyjęcia. Są to dobra zbędne, kosztowne, które kupujemy dla zaspokojenia swoich słabości. Produkty wyróżniają się doskonałością, mają najwyższe parametry jakościowe w zakresie zastosowanych materiałów, wzornictwa, jakości wykonania i wartości funkcjonalnych. Na tym rynku cena nigdy nie spada w dół.

Motory zakupu to:

Kreowanie dóbr luksusowych

Symbolika marek luksusowych

 1. Typy konsumentów

 1. Innowatorzy – (innovators) entuzjaści technologii

 2. Wcześnie akceptujący (early adopters) - wizjonerzy

 3. Wczesna większość (early majority)- pragmatycy

 4. Późna większość (late majority)- konserwatyści

 5. Maruderzy (laggards)- sceptycy

Innowatorzy

Wcześni naśladowcy – wizjonerzy

Wczesna większość – pragmatycy

Kierują się trzema zasadami:

 1. Podążają za tłumem

 2. Kupują produkty lidera rynku

 3. Szybkie przejście do tej fazy

Późna większość – konserwatyści

Maruderzy

 1. Hierarchia produktu

Określa sposób powiązania danego produktu z innymi produktami w ofercie firmy.

Obejmuje 7 szczebli w procesie kształtowania asortymentu:

 1. Rodzina potrzeb

 2. Rodzina produktów

 3. Klasa/kategoria produktów

 4. Linia produktów

 5. Typ produktów

 6. Marka produktu

 7. Jednostka produktu, artykuł, PLU

Rodzina potrzeb – rdzeń potrzeb (np. odżywianie)

Rodzina produktów – klasy produktów, które mogą zaspokoić potrzebę podstawową; zbiór produktów mających wspólne charakterystyki z punktu widzenia określonych cech (żywność przetworzona, naturalna)

Klasa/kategoria produktów – grupa produktów mających wspólne cechy użytkowe (np. przetwory mleczne), tj. silne związki funkcjonalne reprezentowane przez wiele marek produktów. (firma mówi czym się zajmuje) (kierownik sprzedaży za to odpowiada)

Linia produktów – grupa produktów silnie ze sobą powiązanych pod względem marketingowym, technicznym, zastosowania, kierowana do określonego segmentu rynku (np. jogurty) ze sprzedażą za pomocą określonych kanałów dystrybucji lub podobnym poziomie cen.
Na podstawie analizy linii produktu określa się wysokość sprzedaży i zyski danej linii produktów oraz profil rynkowy linii; (pokazuje konkurencje) (product manager odpowiada za to)

Typ produktu – element linii przyjmujący jedną z wielu możliwych postaci (np. jogurt pitny)

Marka produktu – nazwa i znak kojarzone z jednym lub wieloma elementami linii produktu, identyfikujące jego pochodzenie i cechy; wartość marki determinujące poziom sprzedaży, bezpieczeństwo oraz prestiż produktu (np. jogurt pitny Bakoma)

Jednostka produktu, artykuł, PLU - wersja produktu, która można wyróżnić, stosując różne opakowania, ceny, inne cechy funkcjonalne i strukturalne (np. Jogurt pitny truskawkowy Danone, 250g, cena 2,99)

Według Ph. Kotlera hierarchia produktu stanowi swego rodzaju pomost pomiędzy podstawowymi potrzebami a poszczególnymi jednostkami danego produktu. Wspomniany układ hierarchiczny tworzą:

 1. rodzina potrzeb, czyli istota potrzeby (np. dostarczanie białka, wapnia, fosforu);

 2. rodzina produktów, czyli zbiór klas produktu, które mogą zaspokajać podstawową grupę potrzeb (np. nabiał)

 3. klasa produktu, czyli grupa produktów w ramach rodziny produktów składająca się z linii produktów, między którymi zachodzą funkcjonalne relacje (np. napoje mleczne);

 4. linia produktów, czyli grupa produktów w ramach danej klasy składająca się z typów produktów, które mają podobną zdolność zaspokojenia danej potrzeby (np. mleko);

 5. typ produktu, czyli produkty w ramach linii produktów o określonej postaci produktu (np. mleko w kartonie);

 6. marka, czyli nazwa związana z jednym lub kilkoma produktami w ramach danej linii produktów (np. mleko Łaciate);

 7. produkt, czyli jedna z wersji danego produktu (np. mleko w kartonie, 1 litr, 2 % tłuszczu, Łaciate)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu Agroekologiczne podstawy produkcji roślinnej, Ochrona Śr
Zagadn na zalicz 15 16 zima A Prawo geolog, górn, wodne i budowl
Pytania na zaliczenie
Pytania na zaliczenie z geografii
Pytania na zaliczenie
Pytania na zaliczenie pp- ratownictwo, podstawy pielęgniarstwa
Systemy dialogowe pytania na zaliczenie2010 OPRACOWANE
Pytania na zaliczenie
Pytania na zaliczenie
Polityka pieniezna - pytania na egzamin, WSB, Polityka Pieniężna
pytania na zaliczenie, ZiIP Politechnika Poznańska, Zastosowanie Materiałów Konstrukcyjnych - BULA
anestezjologia ZESTAW 11, OPIEKA PALIATYWNA - pytania na zaliczenie pisemne
Pytania na zaliczenie Podstaw Technik Wytwarzania , Pytania na zaliczenie Podstaw Technik Wytwarzani
Socjologia2, Pytania na zaliczenie z socjologii 2012
Pytania na zaliczenie
Opracowane pytania na zaliczenie
nanotechnologia pytania na zaliczenie

więcej podobnych podstron