Pytania na zaliczenie

Pobierz cały dokument
Pytania na zaliczenie.docx
Rozmiar 33,6 KB

PYTANIA NA ZALICZENIE(28.09):

 1. Co to jest wielkość fizyczna podstawowa?

  1. Cecha zjawiska fizycznego lub właściwość ciała którą można zmierzyć. Np. napięcie. Wielkość podstawowa to wartość nie zależna od innych.

 2. Jak ukształtował się układ wielkości fizycznych/ historia i teraźniejszość?

  1. (Poszukaj chodziło coś o przejściu z jakiejś tam jednostki na jednostkę tesele która to opisuje bardzo duże napięcia(?))

 3. Podstawowe jednostki używane w elektrotechnice?

Jednostki podstawowe
Wielkość fizyczna
Długość
Masa
Czas
Prąd elektryczny
Temperatura
Liczność materii
Światłość
Jednostki uzupełniające
Kąt płaski
Kąt bryłowy
 1. W następnej tabeli przedstawione są wielkości i jednostki pochodne używane w elektrotechnice.

Wielkość fizyczna Jednostka miary
Nazwa Oznaczenie

Gęstość prądu elektrycznego

Ładunek elektryczny

Napięcie elektryczne

Napięcie źródłowe

Potencjał elektryczny

Natężenie pola elektrycznego

Indukcja elektryczna

Strumień elektryczny

Pojemność elektryczna

Przenikalność elektryczna bezwzględna

Przenikalność elektryczna względna

Opór elektryczny

Rezystancja (opór czyny)

Reaktancja (opór bierny)

Impedancja (opór pozorny)

Rezystywność (opór właściwy)

Przewodność elektryczna

Konduktancja (przewodność czynna)

Susceptancja (przewodność bierna)

Admitancja (przewodność pozorna)

Konduktywność (przewodność właściwa)

Strumień magnetyczny

Strumień magnetyczny skojarzony

Indukcja magnetyczna

Natężenie pola magnetycznego

Indukcyjność własna

Indukcyjność wzajemna

Przenikalność magnetyczna bezwzględna

Przenikalność magnetyczna względna

Przepływ

Siła magnetomotoryczna

Napięcie magnetyczne

Reluktancja (opór magnetyczny)

Permeancja (przewodność magnetyczna)

Energia pola elektrycznego

Energia pola magnetycznego

Częstotliwość

Okres

Pulsacja

Moc czynna

Moc bierna

Moc pozorna

J

Q, q

U

E

V,

E

D

Ψ

C

ε

εr

R

X

Z

ρ

G

B

Y

Φ

Ψ

B

H

L

M

µ

µr

Fm

Um

Rm

We

Wm

f

T

ω

P

Q

S

 1. Co to jest elektrotechnika?

  1. Jest to dział nauki zajmujący się podstawami teoretycznymi i zastosowaniem zjawisk fizycznych z dziedziny elektryczności . W elektrotechnice teoretycznej ograniczamy się do makro fizyki, w ramach której nie uwzględnia się podziału materii dalej niż do cząstek i atomów.

 2. Rodzaje środowisk, w których rozpatrujemy zjawiska elektryczne.

  1. Środowisko jednorodne charakteryzuje się tymi samymi właściwościami w każdej cząsteczce materii.

  2. Środowisko izotropowe charakteryzuje się takimi samymi właściwościami w trzech kierunkach przestrzeni.

Pytania na zaliczenie(05.10):

 1. Rodzaje elementów obwodu elektrycznego.

  1. Rzeczywisty –taki w którym zachodzą od dwóch do trzech rodzaje procesów elektrycznych

  2. Nierzeczywisty – obwód idealny w którym nie występuje akumulacja energetyczna oraz rozpraszanie energii, a jedynie wytwarzanie energii.

 2. Co to jest element pasywny, a element aktywny.

  1. Pasywny – takie element w którym zachodzi akumulacja energetyczna lub wytrącanie energii. NP. kondensator

  2. Aktywny – taki element który wytwarza energie.

 3. Ile rodzajów elementów procesów wyróżnia się w obwodzie.

Są trzy elementy procesów energetycznych: wytwarzanie energii elektrycznej, akumulacja energii, rozpraszanie energii.

 1. Co to jest moc chwilowa?

  1. Moc chwilowa – jest to pochodna energii elektrycznej względem czasu będąca miarą szybkości z jaka energia jest dostarczana do rozpatrywanego odbiornika.

 2. Prawo Ohma w postaci wektorowej (wykuć).

  1. Gdzie J to gęstość prądu, σ to przewodność (która w ogólnym przypadku jest tensorem, a w ośrodkach izotropowych jest stałą), po działaniem na dany infitezymalny element przewodnika gęstości siły σ jest to przewodność elektryczna właściwa.

 3. Wektory natężenia pola elektrycznego i natężenia prądu.

  1. Pole elektryczne -

  2. Natężenie prądu - ?

 4. Rodzaje prądów elektrycznych.

  1. Prąd przewodzenia - jest to prąd elektryczny polegający na przemieszczaniu się elektronów swobodnych lub jonów w środowisku przewodzącym od wpływem pola elektrycznego.

  2. Prąd przesunięcia - jest to prąd elektryczny występujący w dialektyku polegający na przemieszczaniu się ładunków dodatnich i ujemnych wewnątrz atomu bez naruszania struktury atomowej materii.

  3. Prąd unoszenia - zwany również prądem konwekcji, jest to prąd elektryczny polegający na ruchu ładunków elektrycznych wraz z materią w środowisku nieprzewodzącym. Przykładem prądu unoszenia jest strumien elektronów w próżni, ruch ładunków wraz z parą wodną, strumieniem pyłu materialnego.

 5. Co to jest prąd elektryczny?

  1. Prąd elektryczny to różnica napięć / stosunków między dwoma ładunkami elektrycznymi.

Pobierz cały dokument
Pytania na zaliczenie.docx
Rozmiar 33,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania na zaliczenie
Pytania na zaliczenie z geografii
Pytania na zaliczenie
Pytania na zaliczenie pp- ratownictwo, podstawy pielęgniarstwa
Systemy dialogowe pytania na zaliczenie2010 OPRACOWANE
Pytania na zaliczenie
pytania na zaliczenie, ZiIP Politechnika Poznańska, Zastosowanie Materiałów Konstrukcyjnych - BULA
anestezjologia ZESTAW 11, OPIEKA PALIATYWNA - pytania na zaliczenie pisemne
Pytania na zaliczenie Podstaw Technik Wytwarzania , Pytania na zaliczenie Podstaw Technik Wytwarzani
Socjologia2, Pytania na zaliczenie z socjologii 2012
Pytania na zaliczenie
Opracowane pytania na zaliczenie
nanotechnologia pytania na zaliczenie
Polityka produktu pytania na zaliczenie 15
Pytania na zaliczenie, Ochrona Środowiska studia, 3 rok (2008-2009), Semestr V (Rok 3), Monitoring i
Pytania na zaliczenie BiSS, Akademia Morska, I semestr, BISS, Audytoria
pytania na zaliczenie

więcej podobnych podstron