Analiza-finansowa--sciaga-2000-r[1][1]., Analiza finansowa przedsiębiorstw


T 3

1.Analiza Ekonomiczna to: analiza skutków i procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie; to dyscyplina naukowa dotycząca zespołu metod umożliwiających stawianie diagnoz gospodarczych w przedsiębiorstwie; to opracowanie diagnostyczne (dokument) lub czynności zmierzające do postawienia diagnozy gospodarczej. 2.Analiza funkcjonalna polega na polega na badaniu oddzielnych zjawisk występujących w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (analiza przychodów, kosztów...) 3. Zyskowność Handlowa to: wskaźnik rentowności sprzedaży brutto lub netto wzór zysk brutto lub netto / przychody ze sprzedaży ogółem tzn z jednostki przychodu ze sprzedaży otrzymujemy określoną ilość jednostek zysku, jeżeli wskźnik rośnie w czasie to sytuacja jest dobra. 4.Wymień grupy wskaźników finansowych: Obrotowości, Płynności finansowej i Rentowności 5.Wskaźnik rotacji należności w dniach wyznacza: b)długość trwania jednego cyklu inkaso 6.Wysoki wskaźnik obrotu należnościami może świadczyć o: ściąganiu należności w postaci gotówki, a nie najszybciej można regulować swoje zobowiązania 7.W jaki sposób ocenisz zdolność przedsięb do spłaty długu: Przy pomocy wskaźników zadłużenia:wsk pewności kredytowej (zysk netto + amortyzacja) / zadłużenie efektywne - mówi czy nadwyżka finansowa pokrywa zobow. efektywne oraz wsk wiarygodności kredytowej (zysk netto + amortyzacja) / (raty kapitałowe + odsetki). 8.Wymień żródła informacji dla celów sporządzania analizy finansowej: Materiały wewnętrzne zawierające dane o przedsiębiorstwie, a)materiały ewidencyjne mają znaczenie podstawowe i wynikają z prowadzonej w danym przedsiębiorstwie ewidencji. :-księgowość, -przeprowadzona kalkulacja, -sprawozdawczość finansowa i rzeczowa, -poprzednie analizy konomiczno-finansowe,-plany, dokumentacja b)materiały pozaewidencyjne - informacjami pozaewidencyjnymi wykorzystywanymi w analizie są protokoły z różnych zebrań w przedsiębiorstwie, np. posiedzeń zarządu i wywiady z pracownikami Materiały zewnętrzne dotyczą otoczenia przedsiębiorstwa - elementy, wskaźniki makro 9.Wynik neutralny to:wynik na operacjach finansowych + wynik nadzwyczajny, stanowi część wyniku brutto jest pozycją analitycznego rachunku zysków i strat. 10.Majątek obrot. III stopnia to: Zapasy,czyli środki trudnozbywalne i trudno zamienialne na gotówę; materiały produkty towary, produkcja w toku , zaliczki na poczet dostaw 11.Wskaźnik płynności gotówkowej wynosi 0,2, zaś wskaźnik płynności bieżącej wynosi 5,0 jak ocenisz uzyskane wyniki. Odp: Płynność gotówkowa zachowuje wartość wzorcową, zaś płynność bieżąca znacznie przekracza wielkość wzorcową. Pierwszy wsk oznacza że przedsiębiorstwo posiada wystarczającą ilość środków pieniężnych na regulację zobowiązań bierzących 12. Podać 3 przykł zobowiąz długoterm.: pożyczki, obligacje, kredyty bank. i pozostałe długo term. Zobowiąz 13. Wartości niem i praw. to (3przykł): wartość firmy, koszty prac rozwojowych, zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych

T2

1.Analiza działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej powinna obejmować: analizę otoczenia przedsiębiorstwa i analizę ekonomiczną2.Analiza prospektywna obejmuje: przyszłą ocenę sytuacji ekonomiczno finansowej przedsiębiorstwa.3.Zyskowność majątku (ROA) jest obliczana według następującej formuły(Zysk netto/ Aktywa ogółem)x100 Podaj przykład i interpretację wyznacza ogólną zdolność aktywów firmy do generowania zysków,czyli jak efektywnie firma zarządza swoimi aktywami. Analiza pionowa bilansu to analiza oceny syt. majatkowej przedsiebiorstwa przy pomocy wskaźników wykorzystywania majatku, zadluzenia i niezależności finansowej.4.Podaj definicje nadwyżki finansowej dla celów wskaźnikowej analizy finansowej: Amortyzacja + zysk netto 5.Wysoki wskaźnik obrotu zapasami może świadczyć o: poprawie efektywności gospodarowania zapasami, ale nie mogą temu towarzyszyć równoczesne braki w zaopatrzeniu materiałowym rzutujące na zakłócenia produkcji i sprzedarzy6.Wskaźnik zadłużenia ogółem wynosi 3,0 (300%), podaj interpretację. Została zachwiana równowaga między kapitałem obcym i własnym. Na zachodzie wskaznik ten powinien wynosci od 0,57 - 0,67 7.Przedstaw wzór na produktywność rzeczowych i niematerialnych składników majątku trwałego. Co wyraża ten wskaźnik? Jak przedstawisz spadek wykorzystania tych składników majątkowych?Wskaźnik wyraża stopień wykorzystania (skł. majątku wzór: przych oper ze sprzedaży / przecietne stany skł rzeczowych) x 100 8.Przeciętny okres inkasa należności wydłużył się w ostatnim okresie, jak to ocenisz? Negatywnie Są kłopoty z ze ściągnięciem nalezności 9.Wymień składniki majątku obrotowego w rozumieniu grup bilansowych według rosnącej płynności: Zapasy, nalezności, któtkoterm pap wart, środki pieniężne na rachunku, środki pieniężne w kasie 10.Po której stronie w bilansie znajdują się wyemitowane własne obligacje? PASYWA 11.Zyskowność finansowa to: Podaj wzór i interpretację: ROE = (wynik finansowy netto / kapitał własny) x 100 , pozwala określić stopę zysku jaką przynosi im inwestycja w dane przedsiębiorstwo12.Wskaźnik płynności szybkiej wynosi 1,0 zaś wskaźnik płynności bieżącej 3,0 jak ocenisz uzyskane wyniki? Dowodzi, że przedsiębiorstwo może spłacić swoje należności, wskaźnik płynności bieżącej jest za wyskoki i przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową

T1

1.Analiza ekonomiczna przeds. obejmuje: analizę finansową i an. techniczno-ekonom. 2.Analiza retrospektywna obejmuje: ocenę przeszłej sytuacji ekonom.przedsiębiorstwa. 3.Zysk z kapitału własnego (ROE) obliczany jest: (wynik fin.netto/ kap.wł)x100. Podaj interpretację-pozwala określić stopę zysku jaką przynosi im inwestycja w dane przedsięb.4.Kapitał obrotowy netto (pracujący) to: kapitał stały minus majątek trwały. 5.Analiza pozioma bilansu to analiza struktury: kapitałowo-majątkowej z wykorzystaniem wskaźników płynności finan. 6.Niski wskaźnik obrotu zapasami może świadczyć o: niskiej wydajności przedsiębiorstwa i o wzrastającym poziomie zapasu w stosunku do sprzedaży. 7.Jeżeli wskaźnik szybki wynosi 2,0 to oznacza, że: że w przedsiębiorstwie występuje nadpłynność finansowa. W tym przypadku ilość majątku płynnego dwukrotnie pokrywa zobowiązania bieżące.8.Wartości niemat i prawne to: koszty prac rozwoj, wartość firmy, inne. 9.W jaki sposób ocenisz poziom zadłużenia w danym przedsięb? Poprzez szereg wskaźników: wsk zadł. ogółem, zadł kap wł (napięcia), zadł długo term(ryzyka), samofinansowania. 10.Wynik nadzwyczajny ustalimy: sumując zyski i straty nadzwyczajne przedsięb. 11.Majątek obrotowy I stopnia to: śrd pieniężne na rachunkach, w kasie oraz czeki. 12.Wskaźnik płynności gotówkowej wynosi 1,0 zaś wskaźnik płynności szybkiej wynosi 1,2 jak ocenisz uzyskane wyniki ? Wsk płynności gotówkowej przekracza wartość wzorcową pięć razy- posiada dużą ilość śrd pien. na regulację zobow.bieżących, zaś wsk płynności szybkiej ozn że przedsięb może spłacić swoje należności. 13.Przedstaw wsk rotacji należności prezentujący liczbę dni inkasa należności. Co oznacza ten wskaźnik, od czego zależy jego wielkość? Wsk oznacza długość okresu unieruchomienia śrd pieniężnych będących w tym składniku, a także ile razy w jednostce czasu miał miejsce obrót i ile trwa jeden obrót tym składnikiem; zależy od wsk rotacji należności w razach.

T4

1.Analiza otoczenia przedsięb obejmuje: ocenę warunków społecznych i prawnych, analizę rynku i analizę konkurencji. 2.Wskaźnik rotacji należności w razach wyznacza: liczbę cykli inkasa. 3.Zyskowność ekonomiczna to: rentowność. ROA= (wynik finansowy netto/ majątek ogółem)x100 ROI= (wynik finan netto + odsetki(1-T) / kap.całk)x100; oceniamy funkcjonowanie przeds jako całość. 4.Finansowy majątek trw to: udziały, akcje, pap.wart, udzielone pożyczki długoterm. 5.Analiza kompleksowa polega na: badaniu przedsiębiorstwa jako całości. 6.Kapitał obrotowy to: Informuje o:

7.Jeżeli wskaźnik bieżący wynosi 2,0 to oznacza, że: to wsk płynności III stopnia - jest dość dobry dla przeds, gdy jest poniżej 1,5 może pojawić się kredyt krótkoterm. 8.Przedsięb jest poważnie zadłużone, jakie wskaźniki będą na to wskazywały? Przede wszystkim wsk ryzyka (zadł długoterm) = zobowiązania długoterm/ kap.wł. oraz wsk napięcia (zadłużenia kap.wł)= (zobow.ogółem/ kap.wł)x100. 9.Wysoki wskaźnik obrotu zapasami może świadczyć o: gorszej sytuacji, gdyż pieniądze są zamrożone w zapasach (wsk w „dniach”) 10.Wsk produktywności majątku ogółem wynosi 6,0 podaj interpretację:Wsk mówi, iż 6 razy nastąpił obrót całym majątkiem w analizowanym okresie. 11.Wynik operacyjny to: wynik ze sprzedaży+ pozost przychody operacyjne - pozost koszty operacyjne 12.Kapitał obcy składa się: z zobowiązań długo- i krótkoterm, funduszy specjalnych. 13.Majątek obrotowy II stopnia to: należności i roszczenia (wewnątrzzakładowe, z tyt. Dostaw i usług, dotacji i ubezp.społ., inne).

T5

1.Analiza techniczno-ekonomiczna to: ocena poszczególnych odcinków działania gosp. Przedsiębiorstw. Ocenę stopnia wykorzystania poszczególnych czynników przeprowadza się z punktu widzenia ich wpływu na wyniki ekon-finansowe, np. ocena asortymentu produkcji. 2.Analiza zewnętrzna dotyczy: badania, oceny i analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa, np.: konkurencji). 3.Wymień grupy wsk finansowych: wsk sprzeczności działania, wsk zadłużenia i niezależności finansowej, wsk płynności finansowej, wsk rentowności. 4.W jaki sposób ocenisz płynność przedsięb:Za pomocą wskaźników: wsk I stopnia (śrd pien / zobowiązania bieżące), wsk II st (płynne śrd obrotowe / zobow.bieżące), wsk III st (majątek obrotowy / zobow. bieżące). 5.Niski wskaźnik obrotu należności może świadczyć o: kłopotach ze ściągalnością należności od dłużników. 6.W jaki sposób ocenisz zdolność przedsięb do spłaty długu? Przy pomocy wsk-ów zadłużenia:wsk pewności kredytowej (zysk netto + amortyzacja) / zadłużenie efektywne - mówi czy nadwyżka finansowa pokrywa zobow. efektywne oraz wsk wiarygodności kredytowej (zysk netto + amortyzacja) / (raty kapitałowe + odsetki). 7.Wynik neutralny to: wynik na operacjach finansowych + wynik nadzwyczajny. Jest to pozycja analitycznego rachunku zysków i strat stanowiąca część wyniku brutto.8.Zadłużenie efektywne to: zobowiązania ogółem - krótkoterm. pap.wart. - śrd pieniężne. 9.Wskaźnik płynności szybki wynosi 1,0 zaś wskaźnik płynności bieżącej wynosi 3,0 jak ocenisz uzyskane wyniki? Wsk szybki 1,0 jest zgodny ze standardem tzn. 100% majatku płynnego 10.Kapitał stały to: kapitał własny+ długoterminowy kapitał obcy 11.Jeżeli wsk bieżący wynosi 2,0 to oznacza, że: Jest to wartość progowa powyżej której nastąpi nadpłynność firmy. Aktywa obrotowe w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe. 12.Wymień wsk-i rentowności: wsk rent sprzedaży netto, rent sprzedaży brutto, rent ekonomicznej ROA i ROI, rent zaangażowanych kapitałów własnych ROE. 13.Jako ocenisz intensywność wykorzystania majątku w przedsiębiorstwie? Przy pomocy wskaźników produktywności: wsk produktywności majątku ogółem= przychody ze sprzedaży ogółem/ przeciętny stan majątku; mówi ile razy nastąpił obrót całym majątkiem.

T6

1.Analiza otoczenia przedsięb obejmuje ocenę warunków społ i prawnych, analizę rynku i analizę konkurencji.2.Płynność finansowa to zdolność zamiany przez przedsięb składników majątku obrotowego na gotówkę i spłatę zobow bieżących; szybkość tej zamiany.3.Na sprawozdanie finansowe przedsięb składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Jednostki, które mają obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego, sporządzają również sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Dla nich jest ono również składnikiem sprawozdania finansowego. Sprawozdania oznaczone są umownie symbolami F-02, F-01, F-05. 4.Analiza pionowa bilansu to analizaoceny majątku przedsięb (aktywów) i źródeł jego finansowania (pasywa).Podaj przykład i interpretację: wsk majątku ogółem odzwierciedla intensywność wykorzystania majątku, im wyższy tym lepszy. 5.Wskaźnik napięcia wynosi 2,0 (200%). Oznacza to, że w przedsiębiorstwie kapitał własny 2krotnie przewyższa kapitał obcy. Wówczas firma jest w bezpiecznej sytuacji charakteryzująca się dużą stabilnością działalności gospodarczej; świadczy to także o silnych podstawach finansowych, lecz niekoniecznie pozytywnie o jego rentowności. Ocena tego wskaźnika wymaga złożonej analizy w powiązaniu z oceną oddziaływania dźwigni finansowej. 6.Wsk płynności gotówkowej wynosi 1,00. Wsk szybki ukształtował się na poziomie 1,5 zaś płynność bieżąca wynosi 3,0?Wszystkie 3 wsk wskazują jednoznacznie na nadpłynność przedsiębiorstwa. Wsk płynności gotówkowej przekracza 5-krotnie wzorcową wartość, co oznacza 5-krotne pokrycie środkami pieniężnymi zobowiązań bieżących. Wsk szybki przekracza normę o 50 %, podobnie jak wsk płynności bieżącej przekraczający górną wartość progową przedziału (1,0-2,0). Oznacza to, iż przedsięb posiada środki majątku płynnego, aktywów obrotowych na pokrycie krótkoter zobowiązań.7.W jaki sposób stwierdzisz, że przedsięb prowadzi działalność wyłącznie handlową?Po tym że kapitał pracujący mający finansować majątek obrotowy jest ujemny. W firmnie niehandlowej taka sytuacja byłaby b.zła.8.Co to jest wynik neutralny?Wynik neutralny to wynik na operacjach finansowych + wynik nadzwyczajny. Jest to pozycja analitycznego r-ku zysków i strat stanowiąca część wyniku brutto.9.Majątek obrotowy II stopnia to :Należności i roszczenia (z tytułu dostaw, podatków, dotacji i ubezpieczeń społ), wewnątrzzakładowe, pozostałe, dochłodzone przed sądem. 10.Rentowność finansowa to rentowność zaangażowanych kapitałów własnych, to iloraz zysku netto i kapitału własnego, pomnożony przez 100% wyraża stopę zwrotu z zaangaż kapitału przez akcjonariuszy.11.W jaki sposób ocenisz wykorzystanie majątku obrotowego? Wskaźnikami: obrotowości zapasów i obrotowości należności. 12.Nadwyżka finansowa to suma amortyzacji i zysku netto. 13.Analiza retrospektywna obejmuje

przeszłe wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Bada się wówczas wskaźniki minionych okresów w celu wykrycia wpływu jakichś czynników na sytuację obecną firmy.

T 3

1.Analiza Ekonomiczna to: analiza skutków i procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie; to dyscyplina naukowa dotycząca zespołu metod umożliwiających stawianie diagnoz gospodarczych w przedsiębiorstwie; to opracowanie diagnostyczne (dokument) lub czynności zmierzające do postawienia diagnozy gospodarczej. 2.Analiza funkcjonalna polega na polega na badaniu oddzielnych zjawisk występujących w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (analiza przychodów, kosztów...) 3. Zyskowność Handlowa to: wskaźnik rentowności sprzedaży brutto lub netto wzór zysk brutto lub netto / przychody ze sprzedaży ogółem tzn z jednostki przychodu ze sprzedaży otrzymujemy określoną ilość jednostek zysku, jeżeli wskźnik rośnie w czasie to sytuacja jest dobra. 4.Wymień grupy wskaźników finansowych: Obrotowości, Płynności finansowej i Rentowności 5.Wskaźnik rotacji należności w dniach wyznacza: b)długość trwania jednego cyklu inkaso 6.Wysoki wskaźnik obrotu należnościami może świadczyć o: ściąganiu należności w postaci gotówki, a nie najszybciej można regulować swoje zobowiązania 7.W jaki sposób ocenisz zdolność przedsięb do spłaty długu: Przy pomocy wskaźników zadłużenia:wsk pewności kredytowej (zysk netto + amortyzacja) / zadłużenie efektywne - mówi czy nadwyżka finansowa pokrywa zobow. efektywne oraz wsk wiarygodności kredytowej (zysk netto + amortyzacja) / (raty kapitałowe + odsetki). 8.Wymień żródła informacji dla celów sporządzania analizy finansowej: Materiały wewnętrzne zawierające dane o przedsiębiorstwie, a)materiały ewidencyjne mają znaczenie podstawowe i wynikają z prowadzonej w danym przedsiębiorstwie ewidencji. :-księgowość, -przeprowadzona kalkulacja, -sprawozdawczość finansowa i rzeczowa, -poprzednie analizy konomiczno-finansowe,-plany, dokumentacja b)materiały pozaewidencyjne - informacjami pozaewidencyjnymi wykorzystywanymi w analizie są protokoły z różnych zebrań w przedsiębiorstwie, np. posiedzeń zarządu i wywiady z pracownikami Materiały zewnętrzne dotyczą otoczenia przedsiębiorstwa - elementy, wskaźniki makro 9.Wynik neutralny to:wynik na operacjach finansowych + wynik nadzwyczajny, stanowi część wyniku brutto jest pozycją analitycznego rachunku zysków i strat. 10.Majątek obrot. III stopnia to: Zapasy,czyli środki trudnozbywalne i trudno zamienialne na gotówę; materiały produkty towary, produkcja w toku , zaliczki na poczet dostaw 11.Wskaźnik płynności gotówkowej wynosi 0,2, zaś wskaźnik płynności bieżącej wynosi 5,0 jak ocenisz uzyskane wyniki. Odp: Płynność gotówkowa zachowuje wartość wzorcową, zaś płynność bieżąca znacznie przekracza wielkość wzorcową. Pierwszy wsk oznacza że przedsiębiorstwo posiada wystarczającą ilość środków pieniężnych na regulację zobowiązań bierzących 12. Podać 3 przykł zobowiąz długoterm.: pożyczki, obligacje, kredyty bank. i pozostałe długo term. Zobowiąz 13. Wartości niem i praw. to (3przykł): wartość firmy, koszty prac rozwojowych, zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych

T2

1.Analiza działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej powinna obejmować: analizę otoczenia przedsiębiorstwa i analizę ekonomiczną2.Analiza prospektywna obejmuje: przyszłą ocenę sytuacji ekonomiczno finansowej przedsiębiorstwa.3.Zyskowność majątku (ROA) jest obliczana według następującej formuły(Zysk netto/ Aktywa ogółem)x100 Podaj przykład i interpretację wyznacza ogólną zdolność aktywów firmy do generowania zysków,czyli jak efektywnie firma zarządza swoimi aktywami. Analiza pionowa bilansu to analiza oceny syt. majatkowej przedsiebiorstwa przy pomocy wskaźników wykorzystywania majatku, zadluzenia i niezależności finansowej.4.Podaj definicje nadwyżki finansowej dla celów wskaźnikowej analizy finansowej: Amortyzacja + zysk netto 5.Wysoki wskaźnik obrotu zapasami może świadczyć o: poprawie efektywności gospodarowania zapasami, ale nie mogą temu towarzyszyć równoczesne braki w zaopatrzeniu materiałowym rzutujące na zakłócenia produkcji i sprzedarzy6.Wskaźnik zadłużenia ogółem wynosi 3,0 (300%), podaj interpretację. Została zachwiana równowaga między kapitałem obcym i własnym. Na zachodzie wskaznik ten powinien wynosci od 0,57 - 0,67 7.Przedstaw wzór na produktywność rzeczowych i niematerialnych składników majątku trwałego. Co wyraża ten wskaźnik? Jak przedstawisz spadek wykorzystania tych składników majątkowych?Wskaźnik wyraża stopień wykorzystania (skł. majątku wzór: przych oper ze sprzedaży / przecietne stany skł rzeczowych) x 100 8.Przeciętny okres inkasa należności wydłużył się w ostatnim okresie, jak to ocenisz? Negatywnie Są kłopoty z ze ściągnięciem nalezności 9.Wymień składniki majątku obrotowego w rozumieniu grup bilansowych według rosnącej płynności: Zapasy, nalezności, któtkoterm pap wart, środki pieniężne na rachunku, środki pieniężne w kasie 10.Po której stronie w bilansie znajdują się wyemitowane własne obligacje? PASYWA 11.Zyskowność finansowa to: Podaj wzór i interpretację: ROE = (wynik finansowy netto / kapitał własny) x 100 , pozwala określić stopę zysku jaką przynosi im inwestycja w dane przedsiębiorstwo12.Wskaźnik płynności szybkiej wynosi 1,0 zaś wskaźnik płynności bieżącej 3,0 jak ocenisz uzyskane wyniki? Dowodzi, że przedsiębiorstwo może spłacić swoje należności, wskaźnik płynności bieżącej jest za wyskoki i przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową

T1

1.Analiza ekonomiczna przeds. obejmuje: analizę finansową i an. techniczno-ekonom. 2.Analiza retrospektywna obejmuje: ocenę przeszłej sytuacji ekonom.przedsiębiorstwa. 3.Zysk z kapitału własnego (ROE) obliczany jest: (wynik fin.netto/ kap.wł)x100. Podaj interpretację-pozwala określić stopę zysku jaką przynosi im inwestycja w dane przedsięb.4.Kapitał obrotowy netto (pracujący) to: kapitał stały minus majątek trwały. 5.Analiza pozioma bilansu to analiza struktury: kapitałowo-majątkowej z wykorzystaniem wskaźników płynności finan. 6.Niski wskaźnik obrotu zapasami może świadczyć o: niskiej wydajności przedsiębiorstwa i o wzrastającym poziomie zapasu w stosunku do sprzedaży. 7.Jeżeli wskaźnik szybki wynosi 2,0 to oznacza, że: że w przedsiębiorstwie występuje nadpłynność finansowa. W tym przypadku ilość majątku płynnego dwukrotnie pokrywa zobowiązania bieżące.8.Wartości niemat i prawne to: koszty prac rozwoj, wartość firmy, inne. 9.W jaki sposób ocenisz poziom zadłużenia w danym przedsięb? Poprzez szereg wskaźników: wsk zadł. ogółem, zadł kap wł (napięcia), zadł długo term(ryzyka), samofinansowania. 10.Wynik nadzwyczajny ustalimy: sumując zyski i straty nadzwyczajne przedsięb. 11.Majątek obrotowy I stopnia to: śrd pieniężne na rachunkach, w kasie oraz czeki. 12.Wskaźnik płynności gotówkowej wynosi 1,0 zaś wskaźnik płynności szybkiej wynosi 1,2 jak ocenisz uzyskane wyniki ? Wsk płynności gotówkowej przekracza wartość wzorcową pięć razy- posiada dużą ilość śrd pien. na regulację zobow.bieżących, zaś wsk płynności szybkiej ozn że przedsięb może spłacić swoje należności. 13.Przedstaw wsk rotacji należności prezentujący liczbę dni inkasa należności. Co oznacza ten wskaźnik, od czego zależy jego wielkość? Wsk oznacza długość okresu unieruchomienia śrd pieniężnych będących w tym składniku, a także ile razy w jednostce czasu miał miejsce obrót i ile trwa jeden obrót tym składnikiem; zależy od wsk rotacji należności w razach.

T4

1.Analiza otoczenia przedsięb obejmuje: ocenę warunków społecznych i prawnych, analizę rynku i analizę konkurencji. 2.Wskaźnik rotacji należności w razach wyznacza: liczbę cykli inkasa. 3.Zyskowność ekonomiczna to: rentowność. ROA= (wynik finansowy netto/ majątek ogółem)x100 ROI= (wynik finan netto + odsetki(1-T) / kap.całk)x100; oceniamy funkcjonowanie przeds jako całość. 4.Finansowy majątek trw to: udziały, akcje, pap.wart, udzielone pożyczki długoterm. 5.Analiza kompleksowa polega na: badaniu przedsiębiorstwa jako całości. 6.Kapitał obrotowy to: Informuje o:

7.Jeżeli wskaźnik bieżący wynosi 2,0 to oznacza, że: to wsk płynności III stopnia - jest dość dobry dla przeds, gdy jest poniżej 1,5 może pojawić się kredyt krótkoterm. 8.Przedsięb jest poważnie zadłużone, jakie wskaźniki będą na to wskazywały? Przede wszystkim wsk ryzyka (zadł długoterm) = zobowiązania długoterm/ kap.wł. oraz wsk napięcia (zadłużenia kap.wł)= (zobow.ogółem/ kap.wł)x100. 9.Wysoki wskaźnik obrotu zapasami może świadczyć o: gorszej sytuacji, gdyż pieniądze są zamrożone w zapasach (wsk w „dniach”) 10.Wsk produktywności majątku ogółem wynosi 6,0 podaj interpretację:Wsk mówi, iż 6 razy nastąpił obrót całym majątkiem w analizowanym okresie. 11.Wynik operacyjny to: wynik ze sprzedaży+ pozost przychody operacyjne - pozost koszty operacyjne 12.Kapitał obcy składa się: z zobowiązań długo- i krótkoterm, funduszy specjalnych. 13.Majątek obrotowy II stopnia to: należności i roszczenia (wewnątrzzakładowe, z tyt. Dostaw i usług, dotacji i ubezp.społ., inne).

T5

1.Analiza techniczno-ekonomiczna to: ocena poszczególnych odcinków działania gosp. Przedsiębiorstw. Ocenę stopnia wykorzystania poszczególnych czynników przeprowadza się z punktu widzenia ich wpływu na wyniki ekon-finansowe, np. ocena asortymentu produkcji. 2.Analiza zewnętrzna dotyczy: badania, oceny i analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa, np.: konkurencji). 3.Wymień grupy wsk finansowych: wsk sprzeczności działania, wsk zadłużenia i niezależności finansowej, wsk płynności finansowej, wsk rentowności. 4.W jaki sposób ocenisz płynność przedsięb:Za pomocą wskaźników: wsk I stopnia (śrd pien / zobowiązania bieżące), wsk II st (płynne śrd obrotowe / zobow.bieżące), wsk III st (majątek obrotowy / zobow. bieżące). 5.Niski wskaźnik obrotu należności może świadczyć o: kłopotach ze ściągalnością należności od dłużników. 6.W jaki sposób ocenisz zdolność przedsięb do spłaty długu? Przy pomocy wsk-ów zadłużenia:wsk pewności kredytowej (zysk netto + amortyzacja) / zadłużenie efektywne - mówi czy nadwyżka finansowa pokrywa zobow. efektywne oraz wsk wiarygodności kredytowej (zysk netto + amortyzacja) / (raty kapitałowe + odsetki). 7.Wynik neutralny to: wynik na operacjach finansowych + wynik nadzwyczajny. Jest to pozycja analitycznego rachunku zysków i strat stanowiąca część wyniku brutto.8.Zadłużenie efektywne to: zobowiązania ogółem - krótkoterm. pap.wart. - śrd pieniężne. 9.Wskaźnik płynności szybki wynosi 1,0 zaś wskaźnik płynności bieżącej wynosi 3,0 jak ocenisz uzyskane wyniki? Wsk szybki 1,0 jest zgodny ze standardem tzn. 100% majatku płynnego 10.Kapitał stały to: kapitał własny+ długoterminowy kapitał obcy 11.Jeżeli wsk bieżący wynosi 2,0 to oznacza, że: Jest to wartość progowa powyżej której nastąpi nadpłynność firmy. Aktywa obrotowe w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe. 12.Wymień wsk-i rentowności: wsk rent sprzedaży netto, rent sprzedaży brutto, rent ekonomicznej ROA i ROI, rent zaangażowanych kapitałów własnych ROE. 13.Jako ocenisz intensywność wykorzystania majątku w przedsiębiorstwie? Przy pomocy wskaźników produktywności: wsk produktywności majątku ogółem= przychody ze sprzedaży ogółem/ przeciętny stan majątku; mówi ile razy nastąpił obrót całym majątkiem.

T6

1.Analiza otoczenia przedsięb obejmuje ocenę warunków społ i prawnych, analizę rynku i analizę konkurencji.2.Płynność finansowa to zdolność zamiany przez przedsięb składników majątku obrotowego na gotówkę i spłatę zobow bieżących; szybkość tej zamiany.3.Na sprawozdanie finansowe przedsięb składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Jednostki, które mają obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego, sporządzają również sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Dla nich jest ono również składnikiem sprawozdania finansowego. Sprawozdania oznaczone są umownie symbolami F-02, F-01, F-05. 4.Analiza pionowa bilansu to analizaoceny majątku przedsięb (aktywów) i źródeł jego finansowania (pasywa).Podaj przykład i interpretację: wsk majątku ogółem odzwierciedla intensywność wykorzystania majątku, im wyższy tym lepszy. 5.Wskaźnik napięcia wynosi 2,0 (200%). Oznacza to, że w przedsiębiorstwie kapitał własny 2krotnie przewyższa kapitał obcy. Wówczas firma jest w bezpiecznej sytuacji charakteryzująca się dużą stabilnością działalności gospodarczej; świadczy to także o silnych podstawach finansowych, lecz niekoniecznie pozytywnie o jego rentowności. Ocena tego wskaźnika wymaga złożonej analizy w powiązaniu z oceną oddziaływania dźwigni finansowej. 6.Wsk płynności gotówkowej wynosi 1,00. Wsk szybki ukształtował się na poziomie 1,5 zaś płynność bieżąca wynosi 3,0?Wszystkie 3 wsk wskazują jednoznacznie na nadpłynność przedsiębiorstwa. Wsk płynności gotówkowej przekracza 5-krotnie wzorcową wartość, co oznacza 5-krotne pokrycie środkami pieniężnymi zobowiązań bieżących. Wsk szybki przekracza normę o 50 %, podobnie jak wsk płynności bieżącej przekraczający górną wartość progową przedziału (1,0-2,0). Oznacza to, iż przedsięb posiada środki majątku płynnego, aktywów obrotowych na pokrycie krótkoter zobowiązań.7.W jaki sposób stwierdzisz, że przedsięb prowadzi działalność wyłącznie handlową?Po tym że kapitał pracujący mający finansować majątek obrotowy jest ujemny. W firmnie niehandlowej taka sytuacja byłaby b.zła.8.Co to jest wynik neutralny?Wynik neutralny to wynik na operacjach finansowych + wynik nadzwyczajny. Jest to pozycja analitycznego r-ku zysków i strat stanowiąca część wyniku brutto.9.Majątek obrotowy II stopnia to :Należności i roszczenia (z tytułu dostaw, podatków, dotacji i ubezpieczeń społ), wewnątrzzakładowe, pozostałe, dochłodzone przed sądem. 10.Rentowność finansowa to rentowność zaangażowanych kapitałów własnych, to iloraz zysku netto i kapitału własnego, pomnożony przez 100% wyraża stopę zwrotu z zaangaż kapitału przez akcjonariuszy.11.W jaki sposób ocenisz wykorzystanie majątku obrotowego? Wskaźnikami: obrotowości zapasów i obrotowości należności. 12.Nadwyżka finansowa to suma amortyzacji i zysku netto. 13.Analiza retrospektywna obejmuje

przeszłe wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Bada się wówczas wskaźniki minionych okresów w celu wykrycia wpływu jakichś czynników na sytuację obecną firmy.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Analiza-finansowa--sciaga-2000-r., pliki zamawiane, edukacja
Analiza progu rentowności, ekonomia, 2 rok, Finanse przedsiębiorstwa, Finanse przedsiebiorstwa
analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa - cz. 5, analiza finansowa
Analiza porfelowa metodą Markowitza, Materiały AGH- zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw,
Finanse przedsiębiorstw - Test 04, Rachunkowość, Analiza finansowa
Zadania ze wska nik w -roz, wsb-gda, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
Zagadnienia z finansów przedsiębiorstw., Rachunkowość, Analiza finansowa
poprawiona praca licencjacka analiza finansowa w przedsiebiorstwie ICMNSE5YOGWZU3A7BJGL63SPOMQV4AMG7
analiza finansowa przedsiębiorstwa (14 stron) JHJG7E3UZGKAK4XXELTDSI73MPBJZNUUIFZ7J6Q
12-04 lokalna oferta finansowania zewnetrznego, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa (3 str), Analiza i inne
analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa BMRNLYGLD7NSA246BAQTYCOJP
Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)
Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)

więcej podobnych podstron