odpowiedzi testy na wydział lekarski 2001, pliki zamawiane, edukacja


Odpowedzi do testów z chemii z 2001r na AM - wydział lekarski

61 Odp. B
żelazo musi mieć 3 elektrony więcej od jonu Fe3+. Z tych trzech brakujących elektronów, dwa muszą ulokować się na orbitalu 4s, a jeden na 3d.

 

62 Odp. A
- czyli liczba protonów w jądrze. Protonów w jądrze jest zawsze nieco mniej od neutronów. Jeżeli neutronów jest 44 lub 46, to protonów maksymalnie może być 44. Z dwóch możliwych odpowiedzi (35 lub 45 protonów) należy wybrać liczbę 35 ponieważ suma protonów i neutronów daje liczbę masową, a ta wynosi 80.

 

63 Odp. C
W 4860 latach mieszczą się 3 okresy półtrwania. Masa próbki zmniejszy się 23=8razy.
Bardziej ogólna metoda polega na rozwiązaniu zależności: ln2=kt, k=4,279.10-4lat-1. ln(c0/c)=kt, czyli po podstawieniu k i t (4860lat) otrzymamy: ln(c0/c)=2,079. c0/c= 8
W tego typu obliczeniach preferuję używać logarytmów naturalnych. W obecnych czasach nie ma problemu z obliczaniem ich wartości, a wzory są o wiele prostsze do nauczenia czy wyprowadzenia.

 

64 Odp. B
Wiązanie s istnieje zawsze i łączy dwa atomy ze sobą. W wiązaniu podwójnym jedno wiązanie jest wiązaniem typu s, a drugie typu p. W wiązaniu potrójnym - jedno wiązanie jest typu s, a dwa typu p. By odpowiedzieć na to pytanie wystarczy narysować wzór kwasu szczawiowego: 0x01 graphic

 

65 Odp. C
Reduktorem nie może być substancja, w której jest już na najwyższym stopniu utlenienia, czyli sam nie może się już utlenić:
F2 - fluor występuje w związkach tylko na -I stopniu utlenienia. 0 stopień utlenienia jest dla niego najwyższym stopniem.
Pb4+ - ołów leży w IV grupie i +IV jest dla niego najwyższym stopniem utlenienia
Cr2O72- chrom +VI - najwyższy stopień utlenienia.

 

66 Odp. B
Stała równowagi dla tej reakcji: 0x01 graphic
, czyli stężenie produktu Z jest równe 0x01 graphic

 

67 Odp. C
Chloran(V) potasu ogrzewany ulega reakcji: 2KClO3 →  2KCl + 3O2
Jeżeli chloran(V) potasu zawiera 10% zanieczyszczeń, oznacza ze w 27,3g jest go 90%, czyli m=24,57g. Z równania reakcji wynika, że:
z 244,9g chloranu(V) potasu powstaje 67,2dm3 tlenu, to
z 24,57g chloranu(V) potasu powstanie x dm3 tlenu
x=6,74dm3

 

68 Odp. C
Jeżeli ΔH<0, oznacza to, że reakcja jest egzotermiczna (wydzielana jest energia w postaci ciepła na zewnątrz). Energia wewnętrzna produktów będzie zatem mniejsza od energii wewnętrznej substratów (Iprawda). Podwyższenie temperatury zgodnie z regułą przekory przesunie stan równowagi w lewo (IIfałsz). Natomiast wzrost ciśnienia (reguła przekory) spowoduje przesunięcie stanu równowagi w kierunku tworzenia produktów (III prawda).

 

69 Odp. A
Podczas wybuchu mieszaniny piorunującej tworzy się woda (ΔH=-242kJ/), a następnie zostaje ona skroplona (ΔH=-44kJ/mol). Czyli na każdy 1mol wody wydziela się energia na sposób ciepła w ilości 286kJ. 6dm3 takiej mieszaniny to 4dm3 wodoru i 2dm3tlenu (2/22,4=0,09mola tlenu). Zgodnie z reakcją:
2H2 + O2 →  2H2O
Powstanie 0,18mola wody, czyli wydzieli się energia 0,18.286=51,48kJ.

 

70 Odp. D
Reakcje utlenienia i redukcji polegają na pobraniu elektronów od reduktora przez utleniacz. W równaniach reakcji utlenienia i redukcji pierwiastki muszą zmieniać swój stopień utlenienia.
0x01 graphic

 

71 Odp. A
W ogniwie (lub podczas elektrolizy) na anodzie zachodzi zawsze reakcja utleniania (A i D). Jeżeli z ogniwa mamy czerpać prąd w ogniwie musi zachodzić samorzutna reakcja. Srebro jako metal mniej aktywny od niklu musi być przez niego wypierane: 2Ag+ +2e →  2Ag, natomiast nikiel będzie się roztwarzał: Ni →  Ni2+ + 2e

 

72 Odp. B
W probówkach przebiegły następujące reakcje:
Na2O + H2O →  2NaOH
K2O + H2O →  2KOH
Zgodnie z równaniami reakcji możemy ułożyć następującą proporcję:
z 62g tlenku sodu powstaje 80g wodorotlenku sodu, to
z 20g tlenku sodu powstanie x g wodorotlenku sodu.
x=25,8g, oraz:
z 94g tlenku potasu powstaje 112g wodorotlenku potasu, to
z 20g tlenku potasu powstanie y g wodorotlenku potasu
y=23,8g.
Masa roztworu w obydwu przypadkach wynosi 220g, ale masa substancji 25,8g (NaOH) oraz 23,8g (KOH). CpI=11,73%, CpII=10,82%.

 

73 Odp. A
Stosunek masowy soli do wody 2:9 oznacza, że na 2g soli wzięto 9g wody. Rozpuszczalność odnosi się do 100g rozpuszczalnika czyli:
2g soli w 9g wody, to
x g soli w 100g wody
x=22,22g.
Z tabeli rozpuszczalności możemy odczytać, że w 100g wody rozpuści się 36g soli. Roztwór będzie więc nienasycony, a jego stężenie c%=100%.msoli/mroztworu=18,18%.

 

74 Odp. D
Jeżeli =12 to pOH=14-12=2. [OH-]=10-pOH=10-2 mol/dm3.
Takie stężenie jonów wodorotlenowych powstało z dysocjacji 5.10-3mol/dm3 zasady Me(OH)2. Stopień dysocjacji: a=100%.nzdysocj./c0, czyli c0=100%.nzdysocj./a= 0,1mol/dm3.

 

75 Odp. C
Zapiszmy równania zachodzących reakcji:

Na + HCl →  NaCl + ½ H2

11,2dm3 wodoru na 23g sodu, to
x dm3 wodoru na 5g sodu

Ca + 2HCl →  CaCl2 + H2

22,4dm3 wodoru na 40g wapnia, to
x dm3 wodoru na 5g wapnia

Al + 3HCl →  AlCl3 + 3/2H2

33,6dm3 wodoru na 27g glinu, to
x dm3 wodoru na 5g glinu

Cu + HCl →  reakcja nie zachodzi

 

Ilość wodoru wydzielanego w reakcjach obliczamy z odpowiednich proporcji:
A 2,43dm3;          B 2,8dm3;         C 6,2dm3

 

76 Odp. D
Wodorotlenkiem tym nie może być Al(OH)3 (reaguje z kwasem solnym w stosunku 1:3), nie może być też Zn(OH)2 - reaguje z wodorotlenkiem sodowym. Ca(OH)2 nie ma właściwości redukujących. Jedynie Mn(OH)2 spełnia wszystkie warunki: nie reaguje z NaOH (zbyt niski stopień utlenienia), również łatwo się utlenia.

 

77 Odp. D
Najsilniejsze właściwości utleniające ma ten jon, którego potencjał Men+|Me jest najwyższy.

 

78 Odp. A
Są to kwasy beztlenowe, moc ich wzrasta wraz ze wzrostem liczby atomowej (A i B). Oczywiście dla najmocniejszego kwasu, sprzężona z nim zasada będzie najsłabszą zasadą (A).

 

79 Odp. B
Mimo, że H2S jako kwas beztlenowy nie reaguje ze srebrem, w obecności tlenu reakcja jednak zachodzi (srebro utlenia się do tlenku, a ten już łatwo reaguje z kwasem siarkowodorowym). W wyniku potraktowania azotanu srebra małą ilością wody amoniakalnej powstaje tlenek srebra(I) a nie wodorotlenek. Ten ostatni jest bardzo nietrwały i zaraz rozpada się na tlenek.
0x01 graphic

 

80 Odp. D
Hydrolizie kationow-anionowej ulegają jedynie sole słabych kwasów i słabych zasad. Takie sole znajdują się w probówce II (Fe(OH)2 i HNO2) , IV (NH3 i H2S) i VI (NH3 i CH3COOH) .

 

81 Odp. C
Na tego typu pytania najlepiej odpowiadać rysując wszystkie możliwe izomery. Zaczynamy od izomerii położenia, później łańcuchową i na koniec stereoizomerię:
0x01 graphic

 

82 Odp. C
0x01 graphic

 

83 Odp. A
Najdłuższe są wiązania pojedyncze, podwójne są krótsze, a potrójne najkrótsze. W benzenie wiązania są pośrednie pomiędzy pojedynczym a podwójnym i długość ich również jest pośrednia pomiędzy wiązaniem pojedynczym a podwójnym.

 

84 Odp. D
Zapiszmy równanie reakcji spalania, 1 mola węglowodoru i (7,28dm3.1/0,05=145,6dm3) 6,5mola tlenu:
C4Hy + 13/2O2 →  4CO2 + 5H2O (z odpowiedzi wiadomo, że węglowodór ma 4 atomy węgla) Po dobraniu współczynników równania reakcji widzimy, że ilość atomów wodoru w węglowodorze wynosi 10

 

85 Odp. B
III-rzędowy atom węgla, to atom węgla połączony z trzema innymi atomami węgla. Odpowiedź na pytanie bardzo prosto można uzyskać rysując omawiane związki:
0x01 graphic

 

86 Odp. D
Jeżeli spalanym związkiem jest węglowodór, to węgiel zawarty w CO2 i wodór w wodzie pochodzą tylko od niego. W 0,5mola CO2 znajduje się 6g węgla, a w 0,5mola wody znajduje się 1g wodoru. Masa spalonego węglowodoru wynosiła 7g.

 

87 Odp. B
W naftalenie są tylko 2 różne pozycje, dlatego w wyniku nitrowania naftalenu mogą powstać 2 izomery:
0x01 graphic

 

88 Odp. A
0x01 graphic

Brom oraz chlor są podstawnikami III rodzaju - dezaktywują pierścień na substytucję elektrofilową i kierują kolejny podstawnik w położenie orto i para.
Grupa nitrowa jest podstawnikiem II rodzaju - dezaktywuje pierścień na substytucję elektrofilową i kieruje kolejny podstawnik w położenie meta.

 

89 Odp. C
0x01 graphic

1: Substytucja - chlor podstawił się za atom wodoru, mechanizm rodnikowy. Reakcja określana jako SR.
2: Substytucja - grupa hydroksylowa (nukleofil) podstawiła się za atom chloru. Reakcja określana jako SN
3: Eliminacja - eliminowana została cząsteczka wody z alkoholu. Reakcja określana jako E.
4: Addycja - do etenu została przyłączona cząsteczka bromowodoru. Reakcja określana jako AE.

 

90 Odp. D
Asymetryczny atom węgla, to atom połączony z czterema różnymi podstawnikami:
0x01 graphic

 

91 Odp. A
Zgodnie z równaniem reakcji:
R-OH + Na →  R-ONa + ½H2
z 7,5g alkoholu wydziela się 1,4dm3 wodoru, a
z x g alkoholu wydzieli się 11,2dm3 wodoru (0,5 mola wodoru)
x=60g
tego alkoholu wynosi 60g. Alkohol o ogólnym wzorze CnH2n+2O posiada masę molową: M=12n+2n+2+16=60. Czyli 14n=42, n=3
Alkohol składa się z 3 atomów węgla i może istnieć w postaci 2 izomerów: 0x01 graphic

 

92 Odp. A
Alkin przyłącza łatwo wodę w obecności katalizatora (reakcja Kuczerowa) dając keton (reakcja przebiega poprzez nietrwały enol):
0x01 graphic

 

93 Odp. D
Warunki reakcji: KOH w wodzie wskazuje na reakcję substytucji - produktem jest propan-1-ol. Użycie tlenku miedzi(II) powoduje utlenienie alkoholu do propanalu.

 

94 Odp. B
Chlorofil zbudowany jest z reszt pirolu: 0x01 graphic

 

95 Odp. C
Enzym lipaza może rozkładać lipidy (tłuszcze), czyli ugrupowanie -COO-C

 

96 Odp. B
Substrat łatwo poznamy po rozerwaniu wiązania N-CO :
0x01 graphic


97 Odp. B
0x01 graphic

Po hydrolizie widać wyraźnie, że dwucukier składa się z różnych monosacharydów - fałsz.
Reszty cukrowe połączone są wiązaniem b-1,4 (dokładnie b-1,4') prawda.
Dwucukier posiada właściwości redukujące - świadczy o tym obecność grypy hydroksylowej przy anomerycznycm (1') atomie węgla - fałsz.
Sześcioczłonowy pierścień z atomem tlenu nazywany jest piranem - fałsz.

 

98 Odp. A
Składnikiem (monomerem) związku jest (metanal):
0x01 graphic

Związek ten mógł powstać jedynie w wyniku polimeryzacji metanalu.


99 Odp. D

0x01 graphic

Masa molowa tego estru wynosi: 3.12+7.1+MRCOO=164
Czyli MRCOO=121, a Mkwasu=122g/mol.
kwas szczawiowy M=90,04g/mol
kwas octowy M=60,05g/mol
kwas masłowy M=88,11g/mol
kwas benzoesowy M=122,12g/mol.

 

100 Odp. C
Wszystkie aminokwasy białkowe są zawsze α-aminokwasami.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
odpowiedzi testy na wydział lekarski 2000, pliki zamawiane, edukacja
odpowiedzi testy na wydział lekarski 2002, pliki zamawiane, edukacja
odpowiedzi testy na wydział lekarski 2003, zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plików z każdej br
Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny, pliki zamawiane, edukacja
Zadania na kolokwium 2008 analiza, pliki zamawiane, edukacja
Material obowiazujacy na egzaminie -dzialania tworcze, pliki zamawiane, edukacja
Wpływ środków masowego przekazu na rozwój zainteresowań młodzieży, pliki zamawiane, edukacja
Mam pomysł na swoją torbę ekologiczną, pliki zamawiane, edukacja
Scenariusz na Światowy Dzień Ziemi, pliki zamawiane, edukacja
do zaliczenia na cwiczenia z prawa karnego, pliki zamawiane, edukacja
na zajęcia rozwój osobow., pliki zamawiane, edukacja
58 - 40 POMYSŁÓW NA ZARABIANIE(bitnova.info), pliki zamawiane, edukacja
Zagadnienia na egzamin z samorządu terytorialnego, pliki zamawiane, edukacja
Najłatwiejszy sposob na zarabianie w Internecie cz.2, pliki zamawiane, edukacja
Wpływ sportu na rozwój fizyczny i umysłowy, pliki zamawiane, edukacja
Zadania na kolokwium 2008 2 analiza, pliki zamawiane, edukacja
Miejsca badania tętna na kończynie górnej i dolnej, pliki zamawiane, edukacja

więcej podobnych podstron