206e, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka - Laboratoria, Fizyka, Fizyka Laborki (od Czecha)


25.11. 1999.

Ewa Roszkiewicz

BmiZ, ZiM STH

Prowadzący prof.Mankowski

Grupa 4

Pomiar stosunku e/m metodą odchyleń w polu magnetycznym

 1. TEORIA

Na każdą cząsteczkę posiadającą ładunek elektryczny, poruszającą się w polu elektrycznym i magnetycznym działa siła zwana siłą Lorenza. Jest ona określona następującym wzorem:

0x01 graphic
- „a”

gdzie: q - ładunek cząstki, v - jej prędkość, E - natężenie pola elektrycznego, B - indukcja magnetyczna.

Działanie obu wymienionych pól prowadzi w ogólnym przypadku do zmiany wektora prędkości - w polu elektrycznym może się zmieniać kierunek i wartość prędkości, natomiast w polu magnetycznym wartość prędkości pozostaje bez zmian (stała).

Badanie zachowania się cząstek naładowanych, jak np. elektronów, protonów, jonów dodatnich, w polach elektrycznym i magnetycznym pozwala wyznaczyć tzw. nabój właściwy, czyli stosunek q/m.

W celu określenia naboju właściwego elektronu (e/m) posłużymy się lampą oscyloskopową z odchylaniem magnetycznym w kierunku Y.

Pole magnetyczne wytwarzane jest w wyniku przepływu prądu przez uzwojenie umieszczone na zewnątrz lampy. Indukcja magnetyczna B jest proporcjonalna do natężenia prądu I :

0x01 graphic
- „b”

Współczynnik proporcjonalności c określamy empirycznie.

Po wyjściu z obszaru pola magnetycznego elektrony biegną po linii prostej i w końcu uderzają w ekran fluorescencyjny wywołując jego świecenie.

Warunek równowagi siły odchylającej w obszarze pola magnetycznego i siły bezwładności wyraża się równaniem :

0x01 graphic
- „c”

gdzie R jest promieniem krzywizny toru.

Szukaną wielkość e/m możemy na podstawie równania „c” przedstawić w postaci :

0x01 graphic
- „d”

Prędkość możemy wyrazić przez napięcie Ua, przyrównując energię kinetyczną do pracy wykonywanej przez pole elektryczne na drodze między katodą i anodą :

0x01 graphic
- „e”

Obliczoną z powyższego równania prędkość wstawiamy do równania „d”, podnosimy obie strony do kwadratu i otrzymujemy :

0x01 graphic
- „f”

Pozostała do wyeliminowania tylko jedna wartość - R. Biorąc pod uwagę, że w warunkach doświadczenia y<< 1 oraz d << R możemy zapisać :

0x01 graphic
- „g”

Promień krzywizny R możemy zatem wyrazić w postaci :

0x01 graphic
- „h”

gdzie: l - odległość ekranu lampy oscyloskopowej od środka cewki, d - średnica cewki odchylającej, y - odchylenie plamki na ekranie względem położenia przy B = 0.

Wstawiając „b” i „h” do „f” otrzymujemy ostatetecznie wyrażenie, z którego możemy wyliczyć szukany stosunek e/m na podstawie prostych pomiarów.

0x01 graphic
- „i”

PRZEBIEG ĆWICZENIA

 1. Przyrządy połączyć wg podanego schematu.

 2. Włączyć zasilacz i odczekać około 5 minut do nagrzania się przyrządów.

 3. Uregulować jasność i ostrość plamki oraz ustawić jej centralne położenie na ekranie lampy oscyloskopowej przy wyłączonym prądzie cewek odchylających.

 4. Zmierzyć odchylenie toru elektronowego dla dwóch kierunków przepływu prądu w cewkach odchylających zwiększając go.

 5. Za odchylenie toru elektronów Y na danym prądzie odchylającym I przyjąć średnią arytmetyczną odchyleń w obu kierunkach.

 6. Dla każdego odchylenia obliczyć ładunek właściwy elektronu na podstawie wzoru „i”. Wartość wyrażenia 0x01 graphic
  w równaniu „i” wynosi 0x01 graphic
  .

POMIARY:

L.p.

pr¹d [mA]

wychylenie ↑ [cm]

wychylenie ↓ [cm]

0x01 graphic
[cm]

1

0,01

13,15

11,15

12,15

2

0,04

13,9

9,8

11,85

3

0,06

14,6

9,1

11,85

4

0,08

15,4

8,4

11,9

5

0,09

16,0

7,5

11,75

6

0,10

16,7

7,1

11,9

7

0,11

17,3

6,4

11,85

8

0,13

17,9

5,8

11,85

9

0,14

18,5

5,2

11,85

OBLICZENIA

Korzystając ze wzoru:

0x01 graphic

otrzymuję następujące wyniki:

Liczba pomiarów

Stosunek e/m

1

1,2879*1011

2

1,2561*1011

3

1,2561*1011

4

1,2614*1011

5

1,2455*1011

6

1,2614*1011

7

1,2561*1011

8

1,2561*1011

9

1,2561*1011

WNIOSKI

Wyznaczona wartość stosunku e/m jest porównywalna ( w granicach błędu) z wartością tabelaryczną, która wynosi 0x01 graphic
.

Wynik odbiegać może od wartości tabelarycznych z wielu powodów np. ze względu na niedokładność pomiarów.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
104, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -
204pl, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z 1 prac
104e, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -
100, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -
Lab fiz 302, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z
108-2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka
teoria do 109, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria
spr 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza
309 l, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka
306table, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizy
305 l, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka
TABELKA DLA RURKI Z GAZEM NUMER 1, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, La
oblicz prętów, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza,
Ćw109mmm, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, wszystkie laboratoria z 1 p
101A, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, Fizyka, laborki fiza, Laborki, laborki fiza, Fizyka -

więcej podobnych podstron