Opis techniczny, Budownictwo, Budownictwo Ogolne (rok II) 1


Opis techniczny

Projektu architektoniczno - budowlanego III kondygnacyjnego budynku mieszka-niowego w konstrukcji tradycyjnej zlokalizowany w Bolesławcu przy ulicy Jagiełły 13.

 1. Założenia do projektu

  1. Podstawa opracowania

Dane wyjściowe otrzymane wraz z zadanym - w skali skażonej - rzutem architektonicznym

1.2. Zakres opracowania

Budynek mieszkalny został zaprojektowany jako obiekt III kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, posadowiony bezpośrednio na gruncie nośnym. Zakres opracowania obejmuje wykonanie rysunków architektoniczno - budowlanych wybranych elementów budynku, przeprowadzenie obliczeń statyczno - wytrzymałościowych podstawowych elementów konstrukcji, tj. stropodachu , stropów między-kondygnacyjnych, schodów, ław fundamentowych.

1.3. Lokalizacja

Projektowany budynek mieszkalny został zlokalizowany w Bolesławcu przy ulicy Jagiełły 13. Stanowi on element składowy projektowanego kompleksu domów wielorodzinnych. Poziom terenu znajduje się na wysokości około 80 m n.p.m.. Obciążenie śniegiem przyjęto według PN-80/02010 jak dla strefy I, a obciążenie wiatrem według PN-77/B-02011 jak dla strefy I.

  1. Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych badań określono nośność gruntu jako qf=0,34 Mpa. Poziom zwierciadła wody gruntowej znajduje się 100cm poniżej projektowanego poziomu posadowienia budynku.

  1. Dane ogólne

Przedmiotowy budynek mieszkaniowy jest obiektem III kondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym. Ze względów funkcjonalnych nie zdecydowano się na rozdrobnienie bryły budynku. Umożliwia to nawiązanie do istniejącej i nowoprojektowanej zabudowy dzielnicy budynków wielorodzinnych, w których zlokalizowany jest projektowany budynek.

 1. Opis elementów konstrukcyjnych

2.1. Fundamenty

2.1.1. Ławy fundamentowe pod ścianemi

Pod ścianami zewnętrznymi nośnymi i samonośnymi zaprojektowano ławy fundamentowe betonowe o szerokości 60cm i wysokości 30cm. Pod ścianami wewnętrznymi nośnymi zaprojektowano ławy fundamentowe betonowe o szerokości 70cm i wysokości 30cm. Pod ławami należy ułożyć warstwę betonu klasy B7,5 grubości 10cm.

2.1.2. Fundamenty pod trzony kominowe

Fundamenty pod trzony kominowe dostosować do liczby przewodów kominowych w trzonie.

2.2. Ściany

2.2.1. Ściany nośne zewnętrzne

Ściany nośne zewnętrzne zaprojektowano z pustaka MAX - 220, klasy Rc=15Mpa, o grubości 29cm w poziomie parteru, pierwszego i drugiego piętra, murowanego na zaprawie cementowo - wapiennej klasy M5. Ściany piwnicy wykonane są z cegły pełnej klasy Rc=15Mpa, o grubości 38, murowanej na zaprawie cementowo - wapiennej klasy M5. Ściany zewnętrzne docieplone warstwą styropianu grubości 10cm odmiany M20 o zwartej strukturze. Warstwę fakturową stanowi tynk polimero-mineralny, ciągniony o strukturze kornikowej.

2.2.2. Ściany samonośne zewnętrzne

Ściany nośne zewnętrzne zaprojektowano z pustaka MAX - 220, klasy Rc=15Mpa, o grubości 29cm w poziomie parteru, pierwszego i drugiego piętra, murowanego na zaprawie cementowo - wapiennej klasy M5. Ściany piwnicy wykonane są z cegły pełnej klasy Rc=15Mpa, o grubości 38, murowanej na zaprawie cementowo - wapiennej klasy M5. Ściany zewnętrzne docieplone warstwą styropianu grubości 10cm odmiany M20 o zwartej strukturze. Warstwę fakturową stanowi tynk polimero-mineralny, ciągniony o strukturze kornikowej.

2.2.3. Ściany nośne wewnętrzne

Ściany nośne zewnętrzne zaprojektowano z pustaka MAX - 220, klasy Rc=15Mpa, o grubości 29cm w poziomie parteru, pierwszego i drugiego piętra, murowanego na zaprawie cementowo - wapiennej klasy M5. Ściany piwnicy wykonane są z cegły pełnej klasy Rc=15Mpa, o grubości 38, murowanej na zaprawie cementowo - wapiennej klasy M5. Ściany wewnętrzne wykończone są obustronnie tynkiem wapienno - piaskowym o grubości 1,5cm.

2.2.4. Ściany działowe

Ściany działowe należy wykonać z cegły ceramicznej kratówki, murowane na zaprawie cementowo - wapiennej, wykończone obustronnie tynkiem cementowo - wapiennym o grubości 1,5cm

2.3. Schody

Schody wewnętrzne zaprojektowano jako monolityczne, dwubiegowe, oparte na belkach spocznikowych. Płyta biegowa i płyta spocznikowa mają10cm. Wymiary belki spocznikowej w przekroju poprzecznym: 20x30.

  1. Nadproża

   1. Nadproża okienne

Nadproże okienne zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe.

   1. Nadproża drzwiowe

Nadproża drzwiowe zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe.

  1. Wieńce.

Wieńce żelbetowe zaprojektowano z betonu B15, zbrojone podłużnie prętami 4xΦ10 mm ze stali klasy A - III znaku 34GS. Strzemiona o6 mm ze stali klasy A - 0 znaku StOS w rozstawie co 30cm. Wysokość wieńca wynosi 27cm.

  1. Stropy

   1. Stropodach

Przewidziano zastosowanie stropodachu wentylowanego z dachowych płyt korytkowych zamkniętych DKZ o rozpiętości 270cm, opartych na ściankach ażurowych z cegły pełnej grubości 12cm. Układ przyjętych warstw w stropodachu wentylowanego podano na rysunku.

   1. Stropy międzykondygnacyjne

Przewidziano zastosowanie stropu gęstożebrowego typu Fert 45 o wysokości konstrukcyjnej wraz z nadbetonem 23cm. Rozstaw żeber wynosi 45cm, układ warstw wykończeniowych podano na rysunku architektoniczno-budowlanym. Przewidziano zastosowanie wylewek betonowych.

  1. Tynki

   1. Tynki zewnętrzne

Ze względu na docieplanie ścian zewnętrznych styropianem grubości 10cm odmiany M20 o strukturze zwartej warstwę fakturową przyjęto w postaci tynku polimero-mineralnego, ciągnionego o strukturze kornikowej.

   1. Tynki wewnętrzne

Tynki wewnętrzne zaprojektowano jako cementowo - wapienne kategorii III o przeciętnej grubości 1,5cm

  1. Podłogi

Rodzaj posadzki zależy od przeznaczenia pomieszczenia. Przewidziane zostały następujące rodzaje zewnętrznych warstw wykończeniowych: