Umowa poręczenia spłaty pożyczki, Dokumenty, różne pisma, Własność


Umowa poręczenia spłaty pożyczki

Zawarta dnia ..................... w ...................... między ............................. ........zamieszkałym w ........................ przy ul. ......................... nr ......... zwanym dalej Wierzycielem legitymującym się dowodem osobistym nr .............

a

................................... zamieszkałym w ......................................przy ul. .................. nr .........., legitymującym się dowodem osobistym ................. zwanym dalej Poręczycielem.

§ 1

Poręczyciel zobowiązuje się względem Wierzyciela do zwrotu pożyczki udzielonej ............................. (imię, nazwisko) w kwocie .................. zł (słownie: ...........................) na podstawie umowy z ................., gdyby .......................... (imię, nazwisko) nie dokonał jej zwrotu w terminie przewidzianym w umowie.

§ 2

Wierzyciel zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Poręczyciela o zwłoce w zwrocie pożyczki.

§ 3

Poręczyciel zobowiązuje się do zwrotu pożyczki w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym jest mowa w § 2.

§ 4

Poręczenie zostaje udzielone za wiedzą dłużnika.

§ 5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

........................................... ....................................................

podpis własnoręczny wierzyciela podpis własnoręczny PoręczycielaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Umowa przedwstępna zamiany mieszkania, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa kupna-sprzedaży samochodu, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa sprzedaży na raty, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa użyczenia, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa zamiany, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa darowizny, Dokumenty, różne pisma, Własność
umowy, umowa porecz splaty pozycz 1, Umowa poręczenia
umowy, umowa porecz splaty pozycz 2, UMOWA PORĘCZENIA SPŁATY POŻYCZKI
Umowa poręczenia spłaty pożyczki 1
Wniosek o przydział lokalu, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa poręczenia spłaty pożyczki
26 Umowa poręczenia spłaty pożyczki
Umowa zlecenie z rachunkiem + oświadczenie, Dokumenty, różne pisma, Praca
Wniosek o przksztalcenie prawa do lokalu, Dokumenty, różne pisma, Własność
Pozew o zwrot pożyczki, Dokumenty, różne pisma, Sąd

więcej podobnych podstron