Wniosek o przksztalcenie prawa do lokalu, Dokumenty, różne pisma, Własność


....................................., dnia ....................................

Spółdzielnia Mieszkaniowa

............................................

WNIOSEK

o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

w prawo odrębnej własności

Działając na podstawie art. 17[14] ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1116 ze zm.) jako członek spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr …….. przy ul. .......................... nr ….., wnoszę o zawarcia ze mną umowy w formie aktu notarialnego, której treścią będzie ustanowienie odrębnej własności tego lokalu i przeniesienie przez Spółdzielnię na mnie prawa własności tego lokalu.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie czy powinienem dokonać jakichkolwiek wpłat (zgodnie z art. 17[14] ust.1 pkt. 1-4), a jeśli tak, to proszę podać wysokość tej kwoty i jej uzasadnienie. Wnoszę również o przygotowanie projektu uchwały odpowiedniego organu Spółdzielni dotyczącego mojego wniosku, zgodnie z art. 42 ust.3 oraz art. 43.

......................................

(podpis wnioskodawcy)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wniosek o przydział lokalu, Dokumenty, różne pisma, Własność
Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru zastawów, Dokumenty, różne pisma, Podatek
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, Dokumenty, różne pisma, Podatek
wniosek o dni wolne dla stazysty, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
prawo do grobu, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
Wniosek o wydanie wypisu z rejestru zastawów, Dokumenty, różne pisma, Podatek
wniosek o ustanowienie sluzebnosci drogi koniecznej, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
Umowa przedwstępna zamiany mieszkania, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa kupna-sprzedaży samochodu, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa użyczenia, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa sprzedaży na raty, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa poręczenia spłaty pożyczki, Dokumenty, różne pisma, Własność
Umowa zamiany, Dokumenty, różne pisma, Własność

więcej podobnych podstron