bankowosc egz, STUDIA, UG I stopień, UG FiR (II rok), Semestr III, Bankowość


1. Deprecjacja to:
a) proces wzrostu wartości pieniądza krajowego w stosunku do walut zagranicznych
b) obniżenie ogólnego poziomu cen
c) zmniejszenie siły nabywczej pieniądza
d) wzrost siły nabywczej pieniądza

2. Pieniądz jest kreowany przez:
a) tylko bank centralny
b) bank centralny
c) banki komercyjne
d) odpowiedz b i c jest poprawna

3. Do zasadniczych funkcji banku centralnego należą:
a) pełnienie funkcji banku państwa, banku emisyjnego
b) pełnienie funkcji banku banków
c) pełnienie funkcji banku emisyjnego, banku banków, bezpośredniego źródła finansowania przedsiębiorstw

4. Nadzór bankowy :
a) czuwa nad bezpieczeństwem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i gwarantuje ich wypłatę do określonej wysokości w przypadku upadłości banku
b) nadzoruje banki w zakresie przestrzegania prawa

5. Czynnościami bankowymi zastrzeżonymi dla banków są:
a) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,
b) operacje czekowe i wekslowe,
c) udzielanie gwarancji bankowych, oraz udzielanie kredytów
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

6. Przyjmowanie depozytów to operacje bankowe:
a) Bierne
b) Pośredniczące
c) Czynne

7. Akredytywa jest to:
a) sposób regulowania zobowiązań pomiędzy stronami w oparciu o kontrakt za pośrednictwem banku znajdujący zastosowanie w płatnościach zagranicznych
b) forma regulowania zobowiązań pomiędzy stronami znajdująca wyłączne zastosowanie w obsłudze obrotów dewizowych
c) inicjowana jest przez bank importera

8. Weksel własny to inaczej:
a) Weksel trasowany, weksel sola, suchy, prosty.
b) weksel sola, suchy, prosty
c) trata, weksel ciągniony, weksel przekazowy (przekazany).
9. Dyspozycja wierzyciela obciążająca określoną kwotą rachunek dłużnika oraz zlecająca uznanie tą kwotą rachunku wierzyciela to:
a) akredytywa,
b) polecenie przelewu,
c) polecenie zapłaty,
d) czek rozrachunkowy.

10. Awal :
a) To zbycie czeku lub weksla w banku,
b) przeniesienie uprawnień z czeku lub weksla na inną osobę.
c) Poręczenie wekslowe

11. Operacje akredytywy dokumentowej rozpoczyna :
a) Eksporter
b) Importer
c) Bank eksportera
d) Bank

12. Segment klientów to:
a) zbiór klientów o jednakowych cechach i rożnych potrzebach bankowych
b) zbiór klientów różnych cechach i podobnych potrzebach bankowych
c) zbiór klientów charakteryzujący się homogenicznością wewnętrzną

13. Informacje o stanie rachunku bankowego można udzielić:
a) członkowi rodziny
b) wierzycielowi posiadacza rachunku bankowego
c) są objęte tajemnica bankową

14. Zdolność prawna to:
a) zdolność do tego, aby za pomocą czynności prawnych nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,
b) zdolność do tego, aby być podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa

15. Zgodnie z k.c posiadacz rachunku bankowego winien zgłosić bankowi niezgodność salda w ciągu:
a) 7,
b) 14,
c) 21,
d) 30 dni od dnia otrzymania wyciągu

16. „Przywilej egzekucyjny" banku to:
a) uproszczony tryb egzekwowania należności od kontrahentów banku,
b) prowadzenie postępowania sądowego,
c) egzekucja nieuczciwych kontrahentów banku przy pomocy wynajętej do tego celu firmy

17. Operacje REPO:
a) polegają na tym, że bank centralny kupuje papiery wartościowe od banków komercyjnych pod warunkiem, że te odkupią je po określonej cenie w określonym terminie
b) polegają na tym, że bank centralny sprzedaje papiery wartościowe od banków komercyjnych pod warunkiem, że te odsprzedadzą je bankowi centralnemu po określonej cenie w określonym terminie

18. Do zadań Krajowej Izby Rozliczeniowej należą:
a) wymiana zleceń płatniczych między bankami oraz prowadzenie kurierskiej poczty bankowej
b) tylko rejestracja wzajemnych wierzytelności wynikających ze zleceń bankowych
c) rejestracja wzajemnych wierzytelności wynikających ze zleceń bankowych
d) odpowiedź a i c jest poprawna

19. Do dokumentów gotówkowych zaliczamy :
a) Polecenie przelewu, czek gotówkowy, dowód wpłaty
b) czek gotówkowy, czek rozrachunkowy, dowód wpłaty

c) dowód wpłaty, czeki, polecenie zapłaty
d) czek gotówkowy, dowód wpłaty, polecenie wypłaty

20. Bazując na nomenklaturze prawa czekowego i wekslowego zaznacz prawidłowe zdanie:
a) trasat poleca trasantowi dokonanie płatności na rzecz remitenta,
b) trasant poleca remitentowi dokonanie płatności na rzecz trasata,
c) remitent poleca trasantowi dokonanie płatności na rzecz trasata,
d) trasant poleca trasatowi dokonanie płatności na rzecz remitenta.

21. Rachunek, który dany bank posiada w innym banku w kraju lub zagranicą, nazywany jest przez ten bank rachunkiem:
a) nostro,
b) loro.

22. Data transakcji jest to data:
a) uznania lub obciążenia, rachunku nostro banku krajowego
b) zawarcia transakcji
c) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

23. Zabezpieczenie osobiste:
a) Ogranicza odpowiedzialność osoby udzielającej zabezpieczenia do określonych przedmiotów majątkowych zabezpieczyciela
b) powoduje odpowiedzialność zabezpieczyciela całym majątkiem
c) to ubezpieczenie kredytu

24. Istota ryzyka kredytowego pasywnego polega na:
a) wcześniejszym niż wynika to z umowy, wycofaniu depozytu
b) zagrożeniu niepłacenia odsetek od kredytu
c) zagrożeniu nie odzyskania kapitału kredytu i odsetek od kredytu w terminie wynikającym z umowy kredytowej


25. Obowiązki kredytobiorcy to:
a) wykorzystanie kredytu,
b) tylko spłata kredytu,
c) spłata kredytu wraz z odsetkami,
d) splata kredytu wraz z odsetkami i prowizją.

26. Kredyt cechuje to, że:
a) Umowa kredytowa jest zdefiniowana w prawie cywilnym
b) musi mieć sprecyzowany cel,
c) polega na przekazaniu na własność kredytobiorcy oznaczonej sumy pieniężnej
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.

27. Bony skarbowe emitowane są przez:
a) Skarb Państwa
b) banki komercyjne
c) Narodowy Bank Polski

28. Zgodnie z tzw. normą koncentracji wierzytelności: suma udzielonych „kredytów” w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie ponoszących wspólnie ryzyko gospodarcze nie może przekroczyć:
a) 25% funduszy własnych banku.
b) 10 % funduszy własnych banku
c) 15 % funduszy własnych banku

29. Współczynnik wypłacalności to:
a) Współczynnik adekwatności kapitałowej i powinien wynosić min 8 %
b) Udział funduszy własnych w aktywach i pozycjach pozabilansowych ważonych ryzykiem
c) Udział aktywów w funduszach własnych
d) Odpowiedz a i b jest poprawna

30. Okres zapadalności to:
a) przedział czasu między datą sporządzenia sprawozdania, a datą realizacji zobowiązania przez bank
b) przedział czasu między datą sporządzenia sprawozdania, a datą wpływu należności do banku
c) żadne z powyższych

. W skład RPP wchodzą:
a) Przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydent Rp
b) Prezes NBP, przedstawiciel Prezydenta RP, przedstawiciele KNF
c) Prezes NBP, Przedstawiciele sejmu i senatu (+przedstawiciele Prezydenta RP)
d) Przedstawiciele NBP i KNF
BRAK PRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI

2. Mono bank to:
a) Bank emisyjny, bank banków, bank państwa
b) Bank centralny będący jednocześnie bankiem komercyjnym
c) Bank centralny będący jednocześnie bankiem banków
d) NBP po 1989r.
BRAK PRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI (pełni funkcje banku zastrzeżone dla banków centralnych i jednocześnie jest bankiem komercyjnym)

3. Nadzór bankowy w Polsce jest nadzorem
a) Instytucjonalnym
b) Obejmującym kontrole NBP
c) Mieszanym
d) zintegrowanym
BRAK PRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI (Instytucjonalnym, Mieszanym, zintegrowanym od momentu gdy KNF działa w Polsce

4. Stopień zharmonizowania prawa polskiego z prawem UE określamy na poziomie
a) 50 %
b) 63 %
c) 91%
d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

5. BFG stanowi
a) system nadzoru bankowego
b) system norm ostrożnościowych
c) zintegrowany system gwarantowania depozytów
d) element zintegrowanego systemu nadzoru bankowego

6. Gwarancje bankowe należą do grupy
a) Produktów depozytowych
b) Produktów typu „future”
c) Produktów kredytowych
d) Produktów kredytowych i zarazem pozabilansowych

7. Ryzyko adekwatności kredytowej to:
a) Ryzyko kapitału
b) Ryzyko kredytowe

c) Ryzyko kursowe
d) Ryzyko płynności
BRAK PRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI (ryzyko wypłacalności)

8. W Polskim systemie bankowym bezpiecznym wskaźnikiem COOK`A(wskaźnik wypłacalności lub adekwatności kapitałowej) jest wskaźnik na poziomie minimum
a) 12%
b) 15%
c) 8%
d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

9. Do czynności biernych banku komercyjnego zaliczamy
a) Lokaty naszego banku w innym banku (czynności aktywne)
b) Gwarancje i depozyty
c) Gwarancje i poręczenia
d) Factoring i leasing
BRAK PRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI

10. W banku komercyjnym czynnościami dochodowymi są:
a) Czynności pasywne (kosztowe)
b) Czynności aktywne (częściowo prawidłowa)
c) Czynności aktywne i pośredniczące
d) Czynności pozabilansowe (częściowo prawidłowa)

11. W Polskim sektorze bankowym tworzymy obligatoryjne rezerwy od działalności
a) Kredytowej (zależy od struktury portfela kredytowego, jeżeli nie ma kredytów zagrożonych lub pod obserwacją to wtedy nie są tworzone rezerwy)
b) Kredytowej i depozytowej
c) Depozytowej
d) Tylko od środków zgromadzonych na ROR

12. W Polskim systemie bankowym banki licencjonuje:
a) Prezes NBP jako przewodniczący KNF
b) Przewodniczący RPP
c) Prezes NBP jako przewodniczący KNB
d) Przewodniczący KNF
BRAK PRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI

13. Organami NBP są
a) RPP i zarząd NBP
b) KNB i RPP
c) RPP, zarząd NBP, Prezes NBP
d) KNF, zarząd NBP, Prezes NBP

14. Proces Komercjalizacji banków w Polsce to :
a) Wstęp do restrukturyzacji
b) Proces łączenia się banków (proces fuzji)
c) Wstęp do prywatyzacji
d) Proces prywatyzacji banków


15. Polski system bankowy jest systemem:
a) Jednostopniowym z dominującą funkcja mono banku
b) Dwustopniowym z dominującą funkcja NBP
c) Dwustopniowym z dominującą grupą banków specjalistycznych
d) Dwustopniowym z dominującą grupą banków uniwersalnych

16. Banki hipoteczne to:
a) Kasy mieszkaniowe
b) Kasy oszczędnościowo- budowlane
c) Banki detaliczne
d) Banki udzielające kredyty inwestycyjne pod hipotekę nieruchomości (zalicza)
BRAK PRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI

17. Kredyt lombardowy to
a) Pożyczka lombardowa w lombardzie
b) Kredyt banku centralnego dla banku ko
mercyjnego

c) Kredyt banku komercyjnego dla klientów korporacyjnych
d) Kredyt banku centralnego dla banku komercyjnego, kredyt banku komercyjnego dla klientów

18. Do czynności aktywnych banku komercyjnego zaliczamy
a) Lokaty naszego banku w innym banku
b) Lokaty naszego banku w naszym banku
c) Lokaty instytucji finansowych

19. Kredyty zagrożone to
a) Pod obserwacją
b) Wysokiego ryzyka
c) Pod obserwacją, Wysokiego ryzyka
d) Tylko kredyty wątpliwe
BRAK PRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI (Pod obserwacją, poniżej standardu, wątpliwe i stracone)

20. …?
BRAK PRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI
Odpowiedz :Ryzyko płynności stup procentowych i kredytowych

21. Segmentacja to podział klientów banku

22. …?
Odpowiedz c) stopy procentowe

23. Denominowane kredyty to:
BRAK PRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI
(są kredyty dla klientów detalicznych i korporacyjnych udzielane w Polsce w walucie obcej uruchamiane dla klienta)
Kredyty walutowe(na handel zagraniczny) : kredyty w obrocie importowym i eksportowym, kredyty wyłącznie dla finansowania (break finance?)

24. …. Inwestycyjne
d) (żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PODSTAWY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE W6, STUDIA, UG I stopień, UG FiR (II rok), Semestr III, PNOP
100 pytań dobre, STUDIA, UG I stopień, UG FiR (II rok), Semestr III, System podatkowy w Polsce na tl
KONTA, STUDIA, UG I stopień, UG FiR (II rok), Semestr III, Rachunkowość finansowa
Zadanie DOL, STUDIA, UG I stopień, UG FiR (II rok), Semestr IV, Finanse przedsiębiorstwa, Ćwiczenia,
Ocena projektów inwestycyjnych-wzory, STUDIA, UG I stopień, UG FiR (II rok), Semestr IV, Finanse prz
SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA, STUDIA, UG I stopień, UG FiR (II rok), Semestr IV, Sprawozdawczość finans
Mikrobiologia opis bakteri, Studia, UTP Ochrona środowiska, II rok, Semestr III, Mikrobiologia
pytania - egzamin z mikro (2), Studia, UTP Ochrona środowiska, II rok, Semestr III, Mikrobiologia
Egzamin MIKROBIOLOGIA (1), Studia, UTP Ochrona środowiska, II rok, Semestr III, Mikrobiologia
Egzamin mikrobiologia, Studia, UTP Ochrona środowiska, II rok, Semestr III, Mikrobiologia
bakrerie2(1), Studia, UTP Ochrona środowiska, II rok, Semestr III, Mikrobiologia
Kolokwium 2 - 2014, Inżynieria i gospodarka wodna, II rok, Semestr III, Geologia inżynierska i hydro
II rok semestr III Algorytmy
Projekt przejściowy - Bartek, Politechnika Poznańska ZiIP Stopień II (niestacjonarne), Semestr III

więcej podobnych podstron