Analiza finansowa przedsiębiorstwa (www.abc-ekonomii.net.pl)


Analiza finansowa

Spis treści

 1. Wstęp.

 2. Istota i znaczenie podstawowych sprawozdań finansowych.

 • Analiza wskaźnikowa.

  1. Bibliografia.

  Wstęp

  Sprawozdania finansowe posiadają bogatą treść ekonomiczną, której pełne poznanie i wykorzystanie w procesie zarządzania wymaga różnokierunkowych powiązań i przekształceń danych liczbowych. Prowadzi to do obliczania odpowiednich wskaźników oraz ich oceny porównawczej i ewentualnie dalszej analizy przyczynowej.

  Całość tych działań nosi nazwę analizy wskaźnikowej, która traktowana jest jako rozwinięcie ogólnej analizy danych bilansu oraz rachunku zysków i strat. Obliczone wskaźniki stanowić mogą relacje odpowiednich składników aktywów i pasywów bilansu w przekroju poziomym i pionowym, wyniku finansowego brutto lub netto, jak też relacje między składnikami rachunku zysków i strat oraz bilansu.

  W omawianej analizie możliwe jest zastosowanie wielu wskaźników o różnej treści ekonomicznej i różnym znaczeniu informacyjno-analitycznym. Wiele wskaźników jest opartych na podobnych składnikach oraz charakteryzuje ten sam obszar zjawisk ekonomiczno-finansowych. O wartości analizy decydują wskaźniki o dużej pojemności informacyjnej i dlatego dąży się do ograniczenia ich liczby odpowiedniego grupowania.

  Rozwinięciem analizy wskaźnikowej może być analiza piramidalna wskaźników syntetycznych, a szczególnie wskaźników rentowności, oparta jest ona na podejściu systemowym. Poszczególne wskaźniki mogą być w toku analizy odpowiednio łączone i dzielone, wskaźniki syntetyczne mogą przekształcać się hierarchicznie w kilka pochodnych wskaźników cząstkowych, i odwrotnie. Prowadzi to do budowy różnych, wzorcowych układów strukturalnych, które nazywane są piramidą wskaźników.

  Użyteczność analizy wskaźnikowej zwiększa także szerokie zastosowanie techniki komputerowej. Odpowiednio zaprogramowany system wskaźników, wykazujący automatycznie ich wielkość oraz odchylenia, pozwala na szybką orientację w sytuacji i wynikach finansowych przedsiębiorstwa oraz podejmowanie we właściwym czasie decyzji zarządczych.

  1. Istota i znaczenie podstawowych sprawozdań finansowych.

  Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o przedsiębiorstwie służy różnym celom i ma różnych użytkowników. Sprawozdania finansowe identyczne z nazwy zawierają różną treść oraz różnią się formą i układem. W charakterystyce podstawowych sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia przepływów środków pieniężnych, uwaga skoncentrowana zostanie na kwestiach najistotniejszych, na tym co łączy sprawozdania o tej samej nazwie, a nie na tym co je dzieli.

  Bilans.

  Bilans stanowi podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa prezentujące jego sytuację na określony moment czasowy - jest zatem sprawozdaniem statycznym. Zawiera on informację o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa oraz źródłach jego finansowania. Dane prezentowane w bilansie są danymi zagregowanymi i odzwierciedlają rezultaty wszystkich decyzji oraz zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce do momentu, które przyjmuje się na koniec danego okresu sprawozdawczego (obrachunkowego). Tym dniem jest zazwyczaj 31 grudnia.

  W niektórych sytuacjach bilans sporządzany jest w ciągu roku obrachunkowego, mamy również do czynienia z przypadkami sporządzania bilansów kwartalnych, a nawet miesięcznych.

  Bilans to nie tylko sprawozdanie finansowe, ale także dokument księgowy. Bilans jako dokument księgowy sporządzany jest na koniec okresu obrachunkowego. Stanowi on pewien pomost między dwoma okresami : dla jednego okresu jest bilansem końcowym (bilansem zamknięcia), dla drugiego bilansem początkowym (bilansem otwarcia). Bilans jako dokument sprawozdawczy jest elementem składowym raportu rocznego informującym o stanie majątkowym i o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

  Bilans nie wykazuje strumieni pieniężnych, jakie towarzyszą prowadzonej działalności gospodarczej oraz operacjom na rynku kapitałowym. Dlatego też uzupełnieniem bilansu jest rachunek strat i zysków oraz zestawienie przepływów pieniężnych.

  Podsumowując można zauważyć, że bilans stanowi raport o kondycji finansowej przedsiębiorstwa, charakteryzując jednocześnie na określony moment czasowy jego strukturę majątkową oraz źródła finansowania majątku. Wartość poznawcza bilansu polega jednak i na tym, że porównując stany początkowe i końcowe możemy stwierdzić określone tendencje zmian. Przykładem tego sprawozdania finansowego będzie Bilans analityczny Spółki Akcyjnej „ALFA”. Analiza wskaźnikowa w dalszej części pracy zostanie przeprowadzona na podstawie danych zawartych w tym bilansie.

  Tabela 1. Bilans analityczny Spółki Akcyjnej „ALFA”.

  Wyszczególnienie

  Rok ubiegły

  w mln zł.

  Rok bieżący

  w mln zł.

  Odchylenie

  w mln zł.

  AKTYWA

  1. Majątek trwały

  • wartości niematerialne i prawne

  • rzeczowy majątek trwały

  • finansowy majątek trwały

  • należności długoterminowe

  2. Majątek obrotowy

  • zapasy

  • należności i roszczenia

  • papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

  • środki pieniężne

  • rozliczenia międzyokresowe

  27 600

  50

  15 000

  12 500

  50

  22 200

  8 600

  10 400

  2 200

  800

  200

  30 400

  100

  16 750

  13 500

  50

  29 650

  10 500

  11 350

  6 550

  720

  530

  2 800

  50

  1 750

  1 000

  0

  7 450

  1 900

  950

  4 350

  -80

  330

  Razem aktywa

  49 800

  60 050

  10 250

  PASYWA

  1. Kapitał własny

  • kapitał podstawowy (akcyjny)

  • kapitał rezerwowy

  • rezerwy z zysku

  2. Zobowiązania długoterminowe

  3. Zobowiązania krótkoterminowe

  • kredyty bankowe

  • zobowiązania, fundusze specjalne

  • zobowiązania wynikające z zysku (dywidenda)

  19 000

  3 500

  2 500

  13 000

  16 800

  14 000

  4 500

  9 000

  500

  24 450

  6 950

  4 200

  13 300

  18 800

  16 800

  5 500

  10 500

  800

  5 450

  3 450

  1 700

  300

  2 000

  2 800

  1 000

  1 500

  300

  Razem pasywa

  49 800

  60 050

  10 250

  Źródło: Opracowanie własne.

  Rachunek zysków i strat.

  Ocena wyniku finansowego wymaga uzupełnienia o wielkości strumieniowe, które są przedstawione w drugim podstawowym - obok bilansu - sprawozdaniu finansowym - rachunku zysków i strat (określanym także jako rachunek wyników). Zadaniem rachunku zysków i strat jest zestawienie poszczególnych rodzajów przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo według źródeł ich powstawania, a także elementów składających się na koszty uzyskania przychodów, strat związanych z prowadzeniem działalności oraz obciążeń podatkowych. Rezultat końcowy rachunku: zysk lub strata, wykazywany w bilansie.

  W konstrukcji rachunku zysków i strat wyróżnić można trzy podstawowe poziomy tworzenia wyniku finansowego: eksploatacyjny (operacyjny), finansowy oraz nadzwyczajny. Suma dwóch pierwszych stanowi rezultat działalności gospodarczej. Punktem wyjścia w rachunku zysków i strat są przychody ze sprzedaży, rezultatem końcowym jest wynik finansowy netto. Rachunek zysków i strat ukazuje, w jakim stopniu wynik finansowy przedsiębiorstwa zależy od działalności operacyjnej, a w jakim warunkowany jest przez przychody i koszty finansowe, a także przez sytuacje nadzwyczajne, no i oczywiście przez obciążenia podatkiem dochodowym. Łącznie z bilansem rachunek zysków i strat wykorzystywany jest do konstrukcji różnorodnych wskaźników stanowiących podstawę oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz pomiaru efektywności gospodarowania.

  Podsumowując można powiedzieć, że rachunek zysków i strat jest raportem o dokonaniach przedsiębiorstwa w ciągu okresu sprawozdawczego: wszystkie wielkości w tym sprawozdaniu są strumieniami finansowymi sprowadzonymi do konkretnego przedziału czasowego.

  Przykładem rachunku wyników jest to oto analityczne zestawienie wyniku finansowego Spółki Akcyjnej „ALFA”. Dane zawarte w tym zestawieniu zostaną wykorzystane w dalszej części pracy.

  Tabela 2. Analityczne zestawienie wyniku finansowego Spółki Akcyjnej

  „ALFA”.

  Wyszczególnienie

  Rok ubiegły w mln zł.

  Rok bieżący w mln zł.

  Odchylenie

  w mln zł.

  Przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług

  Koszt sprzedanych towarów, wyrobów i usług

  Wynik brutto ze sprzedaży

  Koszty sprzedaży i koszty ogólne zarządu

  Wynik na sprzedaży

  Pozostałe przychody operacyjne

  Pozostałe koszty operacyjne

  Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

  Wynik na działalności operacyjnej ogółem

  Przychody finansowe

  27 000

  15 300

  11 700

  9 300

  3 200

  -

  -

  -

  3 300

  4 500

  29 915

  17 385

  12 530

  9 320

  3 530

  120

  -

  150

  3 630

  8 150

  2 915

  2 085

  830

  20

  330

  120

  -

  150

  330

  3 650

  z tego: odsetki uzyskane

  Koszty finansowe

  z tego: odsetki do zapłacenia

  Wynik na operacjach finansowych

  Wynik na działalności gospodarczej

  Wynik nadzwyczajny

  Wynik brutto

  z tego: wynik na działalności operacyjnej

  wynik neutralny

  Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

  Wynik netto

  Podział zysku netto

  -

  4 800

  3 500

  400

  3 200

  -50

  3 050

  3 000

  100

  1 100

  1 560

  1 560

  -

  7 650

  3 853

  440

  3 700

  3 720

  3 115

  3 218

  -

  1 200

  1 920

  1 920

  -

  2 850

  353

  40

  500

  3 770

  65

  218

  100

  100

  360

  360

  z tego:

  dywidenda

  do dyspozycji spółki

  730

  650

  745

  980

  15

  330

  Źródło: Opracowanie własne.

  Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

  Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych jest w ścisłym związku z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat. Jest ono sporządzane częściowo na podstawie danych w nich zawartych, częściowo w oparciu o dodatkowe informacje z ewidencji księgowej. Celem tego sprawozdania jest wskazanie przyczyn zmian sytuacji finansowej, czego nie podaje bilans i rachunek zysków i strat. Jego analiza daje pogląd na rezultaty prowadzonej polityki finansowej, ułatwia sporządzenie planów finansowych w dostosowaniu do założeń strategii rozwojowej, a także pozwala na późniejszą kontrolę ich realizacji. Zgodnie z zawartym w ustawie zakresem przepływy klasyfikowane są według trzech rodzajów działalności. Pierwsze to przepływy z działalności operacyjnej (są to głównie transakcje gotówkowe, brane pod uwagę przy ustalaniu zysku ze sprzedaży oraz zmiany w bieżących aktywach i pasywach). Drugie to przepływy z działalności inwestycyjnej (w ich skład wchodzą wpływy i płatności związane z nabywaniem i sprzedażą składników majątku trwałego, udzielaniem pożyczek, otrzymywaniem dywidend i odsetek). I trzecie to przepływy z działalności finansowej (obejmują one wpływy i wydatki związane z powiększeniem kapitału własnego i płatnością dywidend na rzecz właścicieli oraz zaciąganiem kredytów i pożyczek oraz ich obsługę).

  Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych przedstawia obraz strumieni gotówkowych poprzez wskazanie źródeł pochodzenia zasobów gotówkowych (wpływy gotówkowe) oraz ich wykorzystania (wydatki gotówkowe). Różnica między wydatkami i wpływami to zmiana stanu gotówki, która dodana do gotówki początkowej daje gotówkę na koniec okresu.

  Podsumowując to sprawozdanie można stwierdzić iż, jest ono pożyteczne pod wieloma względami, jednak nie zawiera informacji niezbędnych do określenia kondycji finansowej i stwierdzenia, czy przedsiębiorstwo jest rentowne.

  Między tymi trzema sprawozdaniami finansowymi zachodzą oczywiście określone powiązania. Wynik finansowy netto z rachunku zysków i strat wykazywany jest w bilansie. Koszty finansowe pozostają w ścisłej relacji z wysokością kredytów i pożyczek, podobnie jak przychody finansowe z finansowymi składnikami majątku trwałego. Sprawozdanie z przepływów finansowych bazuje między innymi na informacjach zawartych zarówno w rachunku wyników, jak i w bilansie. Porównując stan początkowy i końcowy poszczególnych pozycji bilansu możliwe jest ustalenie zmian w składnikach majątkowych. Dane te uzupełniane o informacje z rachunku wyników oraz zapisów księgowych pozwalają wyodrębnić przepływy środków pieniężnych w ramach poszczególnych działalności przedsiębiorstwa oraz określić nadwyżki finansowe netto w każdej z tych działalności.

  2. Analiza wskaźnikowa.

  Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa to rozwinięcie wstępnej analizy podstawowych dokumentów finansowych, oparta na badaniach wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami bilansu oraz rachunku zysków i strat.

  Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej jest zalecana z wielu powodów, a przede wszystkim dlatego, że:

  Wskaźniki finansowe mogą być klasyfikowane na wiele sposobów, wszystko zależy od prowadzącego i celu analizy. Przydatność analizy wskaźnikowej zależy w dużym stopniu od właściwego doboru wskaźników do oceny określonych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  Wskaźniki finansowe służące do oceny kondycji finansowej firmy zazwyczaj ujmuje się w grupach o zbliżonej treści ekonomicznej i prezentuje w zestawach wykorzystywanych do oceny poszczególnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa. Najbardziej typowe jest wyróżnienie następujących zespołów wskaźników:

  Analiza wskaźnikowa to raczej bardzo pobieżna ocena sytuacji finansowej firmy. Podstawową ich zaletą jest to, że pozwalają identyfikować mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, a także mogą być źródłem informacji o szansach i zagrożeniach w jego działalności bieżącej i rozwojowej.

  2.1. Wskaźniki płynności finansowej.

  Wskaźniki płynności charakteryzują zasoby majątku obrotowego (kapitału pracującego), stanowiącego podstawę bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz stopień jego wypłacalności. Wśród wskaźników płynności wyróżnić należy:

  Każdy z tych wskaźników uwzględnia różny zakres środków płatniczych - od całości majątku obrotowego do najbardziej płynnych środków pieniężnych.

  Uzupełnieniem wyżej wymienionych wskaźników mogą być następujące wskaźniki:

  a). Wskaźnik bieżącej płynności.

  Wskaźnik ten jest podstawowym miernikiem zdolności przedsiębiorstwa do spłacenia wszystkich jego zobowiązań bieżących przez upłynnienie posiadanych zasobów majątku obrotowego. Im jest on wyższy, tym lepszy. Jednak zbyt wysoki może wskazywać na niedostatecznie efektywne wykorzystanie wolnych zasobów majątkowych. Niski poziom to trudności płatnicze przedsiębiorstwa. Jego wysokość waha się w granicach od 1,5 do 2,0. Obniżenie wskaźnika poniżej 1,2 to zagrożenie bezpieczeństwa finansowego firmy. Omawiany wskaźnik, ujęty jest poniższym wzorem, zilustrowany liczbowymi z bilansu (tabela 1.).

  Majątek obrotowy

  0x08 graphic
  Wskaźnik bieżącej płynności =

  Zobowiązania bieżące

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  0,179

  Powyższe wyniki wskazują na zadawalającą sytuację finansową przedsiębiorstwa w ciągu roku (mieszczą się w granicach przedziału).

  Ze wskaźnikiem bieżącej płynności wiąże się ustalana wielkość majątku obrotowego, która może być zaangażowana w bieżącej działalności gospodarczej, tzw. kapitału pracującego. Wielkość tego kapitału, a szczególnie wzrost świadczy o umocnieniu się pozycji finansowej przedsiębiorstwa. Potwierdzeniem tego może być także relacja kapitału pracującego do całości aktywów. W prezentowanym przykładzie wielkości te kształtują się następująco:

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  majątek obrotowy 22 200 29 650

  - zobowiązania bieżące 14 000 16 800

  0x08 graphic
  0x08 graphic

  kapitał pracujący 8 200 12 850 4 650

  kapitał pracujący 0x01 graphic
  0x01 graphic
  0,049

  aktywa ogółem

  Nastąpił wzrost kwoty kapitału pracującego o 4 650 oraz podwyższenie jego udziału w stosunku do całości aktywów o 4,9%. Ocena jest pozytywna.

  b). Wskaźnik szybkiej płynności.

  Wskaźnik wyraża możliwość spłaty zobowiązań przedsiębiorstwa na podstawie łatwiej dostępnych do rozliczeń finansowych składników majątku obrotowego. Wskaźnik ten powinien kształtować się na poziomie 1,0. Niski poziom tego wskaźnika przy wysokim poziomie wskaźnika bieżącej płynności świadczy o znacznym zamrożeniu środków w zapasach, wysoki poziom to nadmierne gromadzenie środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Wskaźnik ten przedstawia się następująco:

  Majątek obrotowy - zapasy - rozliczenia międzyokresowe

  0x08 graphic
  Wskaźnik szybkiej płynności =

  Zobowiązania bieżące

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  0,151

  Poziom wskaźnika jest dobry.

  c). Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi.

  Wskaźnik ten jest relacją najbardziej płynnych środków pieniężnych. Wyjaśnia, jaką kwotę wymagalnych zobowiązań pokryć może przedsiębiorstwo z bezpośrednio dostępnych środków płatniczych. Nie przesądza jednak o stopniu wypłacalności przedsiębiorstwa, a jedynie sygnalizuje jego sprawność płatniczą. Sposób obliczania wskaźnika przedstawia się następująco:

  Środki pieniężne

  0x08 graphic
  Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi =

  Zobowiązania bieżące

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  - 0,015

  Z obliczenia wynika, że poziom wypłacalności środkami pieniężnymi zmalał. Umożliwia on tylko pokrycie w 5,7% i 4,2% całości zobowiązań bieżących.

  d). Wskaźnik ogólnej płatności.

  Sposób obliczania tego wskaźnika przedstawia poniższy wzór:

  Majątek obrotowy - zobowiązania bieżące

  0x08 graphic
  Wskaźnik ogólnej płatności =

  Zobowiązania bieżące

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  0,179

  Wzrost wskaźnika to sytuacja korzystna, spadek - niekorzystna. W omawianym przykładzie nastąpił wzrost wskaźnika, czyli sytuacja korzystna.

  e). Wskaźnik dynamiki płynności bieżącej.

  Formuła obliczania tego wskaźnika jest następująca:

  Środki pieniężne

  0x08 graphic
  Wpł (bież)' =

  Zobowiązania krótkoterminowe

  rok ubiegły rok bieżący

  0x01 graphic
  0x01 graphic

  Dynamika: 0,042 : 0,057 = 0,736

  W roku bieżącym płynność spadła.

  f). Wskaźnik dynamiki płynności bieżącej i poszerzonej.

  Oblicza się go w sposób następujący:

  Środki pieniężne + należności + 1/3 zapasów

  0x08 graphic
  Wpł (bież)'' =

  Zobowiązania krótkoterminowe

  rok ubiegły rok bieżący

  0x01 graphic
  0x01 graphic

  Dynamika: 0,926 : 1,004 = 0,922

  g). Wskaźnik dynamiki płynności bieżącej.

  Wzór przedstawia się następująco:

  Środki pieniężne + należności

  0x08 graphic
  Wpł (bież)''' =

  Zobowiązania krótkoterminowe

  rok ubiegły rok bieżący

  0x01 graphic
  0x01 graphic

  Dynamika: 0,718 : 0,8 = 0,897

  Układ wzorcowy jest następujący:

  Wpł (bież)'' > Wpł (bież)''' > Wpł (bież)'

  Układ rzeczywisty jest następujący:

  0,922 > 0,897 > 0,736

  Sytuacja ta pokazuje iż mamy do czynienia z występowaniem słabszego spadku wielkości (wartości) łatwo zbywalnych wyrobów gotowych i towarów od spadku należności, a tych - dalej - od spadku środków pieniężnych. Sytuacja ta byłaby w pełni pozytywna, jeżeli wartości indeksów byłyby wyższe (np. wyższe od jedności). Świadczyłoby to o polepszeniu się sytuacji z okresu na okres.

  2.2. Wskaźniki wspomagania finansowego.

  Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa oraz jego zasoby majątku trwałego i obrotowego mogą być finansowane przez kapitały własne lub obce. Różne rozpoznanie źródeł finansowania, ich struktury oraz efektywności przedstawiają wskaźniki wspomagania finansowego. Wśród tych wskaźników wyróżnić można:

  a). Wskaźnik ogólnego zadłużenia.

  Rosnący poziom tego wskaźnika to wyższy stopień udziału kapitału obcego w działalności przedsiębiorstwa. Takie zaangażowanie kapitału wiąże się z koniecznością spłaty zaciągniętych zobowiązań w odpowiednim terminie oraz opłacenia odsetek. Wzór przedstawia się następująco:

  Zobowiązania

  0x08 graphic
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia =

  Całość aktywów

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  - 0,026

  Stwierdzam, iż ponad połowa majątku przedsiębiorstwa znajduje pokrycie w kapitałach obcych. W ciągu badanego okresu wystąpił spadek tego pokrycia o 2,6%.

  b). Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku.

  Wskaźnik ten wyjaśnia zaangażowanie zasobów własnych, w powiązaniu z poprzednim wskaźnikiem powinien kształtować się na poziomie jedności. Jeżeli występuje tendencja rosnąca tego wskaźnika, należy ocenić ją pozytywnie, ponieważ świadczy to o umacnianiu się podstaw finansowych działalności przedsiębiorstwa. Wzór i obliczenia wskaźnika przedstawiają się następująco:

  Wskaźnik udziału Kapitał własny

  0x08 graphic
  kapitałów własnych =

  w finansowaniu majątku Całość aktywów

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  0,026

  Niski poziom tego wskaźnika świadczy o malejącym udziale kapitałów własnych w finansowaniu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

  c). Wskaźnik relacji zobowiązań do kapitałów własnych.

  Wskaźnik określa podstawową zależność strukturalną kapitałów przedsiębiorstwa i co z tym się wiąże możliwość pokrycia zobowiązań własnymi zasobami majątkowymi. Poziom tego wskaźnika wyższy od jedności należy oceniać negatywnie. Zatem im niższy ten wskaźnik, tym strukturalnie wyższe jest zaangażowanie kapitałów własnych w działalności przedsiębiorstwa. Wzór i obliczenia przedstawiają się następująco:

  Wskaźnik relacji Całość zobowiązań

  0x08 graphic
  zobowiązań do =

  kapitałów własnych Całość kapitałów własnych

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  - 0,165

  Wskaźnik ten wykazuje spadek.

  d). Wskaźnik relacji zobowiązań długoterminowych do ogółu zobowiązań.

  Wyjaśnia on strukturę wewnętrzną kapitałów obcych zaangażowanych w działalności przedsiębiorstwa. Zadłużenia długoterminowe mają charakter mniej pilny i stąd też ich udział w finansowaniu majątku jest na ogół korzystniejszy niż zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik przedstawia się następująco:

  Wskaźnik relacji Zobowiązania długoterminowe

  0x08 graphic
  zobowiązań długoterminowych =

  do ogółu zobowiązań Całość zobowiązań

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  - 0,017

  Z powyższych obliczeń wynika, że udział zobowiązań długoterminowych w całości kapitałów obcych wykazuje niewielki spadek (-1,7%) i wynosi 52,8%.

  e). Wskaźnik zadłużenia długoterminowego.

  Wskaźnik ten przedstawia się następująco:

  Zobowiązania długoterminowe

  0x08 graphic
  Wskaźnik zadłużenia długoterminowego =

  Całość kapitałów własnych

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  - 0,116

  Z ustaleń wynika, że możliwość pokrycia zobowiązań długoterminowych z posiadanych kapitałów własnych wykazały spadek (-11,6%) i wynoszą 76,8%.

  f). Wskaźnik pokrycia majątku trwałego zobowiązaniami

  długoterminowymi.

  Mówi nam ile razy wartość środków trwałych netto pozostających w dyspozycji przedsiębiorstwa przekracza zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe. Poziom tego wskaźnika, sięgający jedności, świadczy o wyraźnym zagrożeniu finansowym, jest to przesłanka ważna dla kredytodawców przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością. Wzór i obliczenia są następujące:

  Wskaźnik pokrycia Majątek trwały

  0x08 graphic
  majątku trwałego =

  zobowiązaniami długoterminowymi Zobowiązania długoterminowe

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  - 0,025

  Wskaźnik wykazuje niewielki spadek w stosunku do roku ubiegłego.

  g). Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową.

  Wskaźnik ten wyjaśnia stopień pokrycia osiąganą nadwyżką finansową przeciętnego stanu całości zobowiązań występujących w ciągu badanego okresu. Za nadwyżkę finansową przyjmuje się łączną sumę zysku netto oraz amortyzacji. W ten sposób można uzyskać ogólną orientację o możliwości uregulowania zobowiązań z osiąganej w ciągu roku nadwyżki finansowej. Wskaźnik przedstawia się następująco:

  Wskaźnik pokrycia Zysk netto + amortyzacja

  0x08 graphic
  zobowiązań =

  nadwyżką finansową Przeciętny stan zobowiązań

  Przeciętny stan zobowiązań: 30 800 + 35 600 = 66 400 : 2 = 33 200

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  amortyzacja = 850 amortyzacja = 800

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  0,009

  Wskaźnik wykazuje pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Możliwość uregulowania zobowiązań z osiągniętej nadwyżki finansowej wynosi 0,9%.

  2.3. Wskaźniki obrotowości.

  Wskaźniki obrotowości, zwane wskaźnikami sprawności działania, umożliwiają ocenę efektywności wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa. Ich istotą jest rozpatrywanie relacji między odpowiednim wskaźnikiem dynamicznym (licznik), wyrażającym przychód ze sprzedaży w cenach brutto, netto lub kosztach własnych, a wskaźnikiem statycznym (mianownik), wyrażającym przeciętny stan zaangażowanych w działalności składników majątkowych.

  Wśród wskaźników obrotowości na uwagę zasługiwać mogą przede wszystkim:

  a). Wskaźnik obrotowości majątku.

  Wskaźnik ten wyraża stopień efektywności wykorzystania zaangażowanych w działalności zasobów majątkowych lub też całości kapitałów ulokowanych w majątku trwałym i obrotowym przedsiębiorstwa. Wskaźnik przedstawia się następująco:

  Przychód ze sprzedaży

  0x08 graphic
  Wskaźnik obrotowości majątku =

  Przeciętny stan majątku

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  0,002

  Wzrost wskaźnika świadczy o wyższej efektywności wykorzystania całości majątku. Odwrotnością tego wskaźnika będzie wskaźnik zaangażowania majątku. Wskaźnik ten w roku ubiegłym wynosił 1,844; natomiast w roku bieżącym 1,836; odchylenie zaś - 0,008. Można zauważyć spadek tego wskaźnika.

  b). Wskaźnik obrotowości majątku trwałego.

  Wskaźnik ten przedstawia się następująco:

  Przychód ze sprzedaży

  0x08 graphic
  Wskaźnik obrotowości majątku trwałego =

  Przeciętny stan majątku trwałego

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  0,053

  Powyższy wskaźnik wskazuje na wzrost efektywności wykorzystania majątku trwałego. Odwrotnością powyższego wskaźnika jest wskaźnik zaangażowania majątku trwałego, który w roku ubiegłym wynosił 1,022; w roku bieżącym wynosił 0,969; odchylenie natomiast wynosiło - 0,053. Zauważamy spadek.

  c). Wskaźnik obrotowości majątku obrotowego.

  Wzór wskaźnika przedstawia się następująco:

  Przychód ze sprzedaży

  0x08 graphic
  Wskaźnik obrotowości majątku obrotowego =

  Przeciętny stan majątku obrotowego

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  - 0,063

  Wskaźnik ten nam sytuację spadkową. Odwrotnością tego wskaźnika jest wskaźnik zaangażowania majątku obrotowego. Wskaźnik ten kształtuje się następująco: w roku ubiegłym wynosił 0,822; w roku bieżącym wynosił 0,866; odchylenie wynosiło 0,044. Nastąpił wzrost.

  d). Wskaźnik obrotowości kapitału pracującego.

  Wskaźnik obrotowości kapitału pracującego (tj. majątek obrotowy minus zobowiązania bieżące) będzie wynikać ze wzoru:

  Przychody ze sprzedaży

  0x08 graphic
  Wskaźnik obrotowości kapitału pracującego =

  Przeciętny stan kapitału pracującego

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  - 0,45

  Wskaźnik ten jest ujemny, czyli w ciągu badanego roku wykazuje słabą efektywność.

  e). Wskaźnik obrotowości należności.

  Wskaźnik ten jest stosunkiem przychodów ze sprzedaży (w cenach ujmowanych w rozliczeniach z odbiorcami) do przeciętnego stanu należności. Wynika to ze wzoru:

  Przychody ze sprzedaży

  0x08 graphic
  Wskaźnik obrotowości należności =

  Przeciętny stan należności

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  0,154

  Wskaźnik należy ocenić pozytywnie.

  2.4. Wskaźniki rentowności.

  Podstawowymi miernikami informującymi o szybkości zwrotu zaangażowanego w przedsiębiorstwie kapitału są wskaźniki rentowności, określane też wskaźnikami zyskowności lub stopami zyskowności. Mogą one służyć nie tylko do oceny przedsiębiorstwa, ale i do oceny zdolności kierownictwa przedsiębiorstwa do generowania zysków z zaangażowanych środków. Dyrekcja przedsiębiorstwa czy też zarząd spółki mogą wykorzystać te wskaźniki w analizie prospektywnej, w której prezentuje się przyszłą sytuację majątkowo-finansową firmy.

  Generalnie można wyróżnić trzy aspekty rentowności:

  a). Wskaźniki rentowności sprzedaży.

  Wskaźniki te są stosunkiem procentowym zysku do przychodu ze sprzedaży lub kosztów uzyskania przychodów. Określają one udział odpowiedniego wyniku finansowego w wartości uzyskanej ze sprzedaży produktów, towarów oraz zrealizowanych operacji finansowych. Wzór tego wskaźnika uwzględniający zysk netto przedstawia się następująco:

  Zysk netto 0x01 graphic
  100%

  0x08 graphic
  Wskaźnik rentowności sprzedaży =

  Przychody ze sprzedaży

  Opierając się na danych Spółki Akcyjnej „ALFA”, kształtowanie się wskaźnika rentowności przedstawia się następująco:

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  0,641%

  Z obliczeń wynika, że rentowność przedsiębiorstwa kształtuje się dobrze. W roku bieżącym rentowność wzrosła i wynosi 6,418%.

  b). Wskaźnik rentowności majątku.

  Rentowność ekonomiczna (majątku) informuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę wartości zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku. Ustala się ją według poniższego wzoru:

  Zysk netto 0x01 graphic
  100%

  0x08 graphic
  Wskaźnik rentowności majątku =

  Majątek ogółem

  Wskaźnik ten, określany również zwrotem z majątku ROA, wyznacza ogólną zdolność aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku, czyli pokazuje, jak efektywnie firma zarządza swoimi aktywami. Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa firmy. Obliczenia scharakteryzowanego wskaźnika rentowności majątku przedstawiają się następująco:

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  średni stan majątku = (49 800 + 60 050) : 2 = 54 925

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  0,363%

  Badany wskaźnik wykazuje wzrost efektywności finansowej majątku. Wskaźnik ten w roku bieżącym wykazał wzrost o 36,3%.

  c). Wskaźnik rentowności kapitału własnego.

  Trzeci aspekt badania rentowności przedsiębiorstwa dotyczy rentowności zaangażowanego kapitału własnego, czyli tzw. rentowności finansowej. Wskaźnik ten pozwala określić stopę zysku, jaką przynosi inwestycja. Wyraża go poniższa relacja:

  Zysk netto 0x01 graphic
  100%

  0x08 graphic
  Wskaźnik rentowności kapitału własnego =

  Kapitał własny ogółem

  Im wartość wskaźnika zwrotu kapitału wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Wyższa efektywność kapitału własnego stwarza bowiem możliwość uzyskania wyższych dywidend oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Obliczenia tego wskaźnika przedstawiają się następująco:

  rok ubiegły rok bieżący odchylenie

  średni stan kapitału własnego = (19 000 + 24 450) : 2 = 21 725

  0x01 graphic
  0x01 graphic
  0,627%

  Oceniając ten wskaźnik stwierdzić należy, iż kształtuje się on dobrze.

  Bibliografia

  1. „Finanse przedsiębiorstwa”, Z. Federowicz, Szkoła Główna Handlowa Studia Finansowo-Bankowe, Wyd. POLTEX, Warszawa 1997r.

  2. „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie”, L. Bednarski, PWE,

  Warszawa 1999r.

  1. „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych”,

  M. Sierpińska, T. Jachna; PWN, Warszawa 1997r.

  1. „Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy”,

  red. M. Wypych, Wyd. ABSOLWENT, Łódź 1999r.

  1. „Ocena i badanie gospodarki finansowej przedsiębiorstwa”, I. Śliwa,

  S. Wymysławski; Wyd. ADAM, Warszawa 1993r.

  „Finanse przedsiębiorstw z elementami zarządzania i analizy”, red. M. Wypych, Wydawnictwo

  ABSOLWENT, Łódź 1999r.

  „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie”, L. Bednarski, PWE, Warszawa 1999r.

  „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych”, M. Sierpińska, T. Jachna, PWN, Warszawa 1997r.  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  Analiza kosztów własnych (www abc ekonomii net pl)
  Analiza strategii firmy (www.abc-ekonomii.net.pl)
  Analiza strategiczna - praca (www.abc-ekonomii.net.pl)
  Analiza finansowa (www abc ekonomii net pl)
  Analiza ekonomiczna - test (www.abc-ekonomii.net.pl)
  Biznes plan - branża ogrodnicza (www.abc-ekonomii.net.pl)
  Badania marketingowe - pytania (www.abc-ekonomii.net.pl)
  Badania ankietowe(www.abc-ekonomii.net.pl)
  Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Up Lublin Ekonomia licencjat, Zarządzanie finansami przedsiębior
  ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA , praca licencjacka, Analiza ekonomiczna(1)
  Zadania ze wska nik w -roz, wsb-gda, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
  poprawiona praca licencjacka analiza finansowa w przedsiebiorstwie ICMNSE5YOGWZU3A7BJGL63SPOMQV4AMG7
  analiza finansowa przedsiębiorstwa (14 stron) JHJG7E3UZGKAK4XXELTDSI73MPBJZNUUIFZ7J6Q
  Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)

  więcej podobnych podstron