Zarzadzanie kapitalem obrotowym netto, Planowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa


CELE i STRATEGIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM NETTO

Finansowe spojrzenie na działalność bieżącą przedsiębiorstwa opiera się w znacznym stopniu na analizie kapitału obrotowego netto. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto zawiera w sobie administrowanie bieżącymi aktywami i pasywami.

KAPITAŁ OBROTOWY NETTO to różnica pomiędzy aktywami obrotowymi (majątkiem obrotowym) a zobowiązaniami krótkoterminowymi.

KON = AO - Zkr

KON = Z + N + IK - Zkr

KON - kapitał obrotowy netto

AO - aktywa obrotowe

Z - zapasy

N - należności

IK - inwestycje krótkoterminowe

Zkr - zobowiązania krótkoterminowe

CELE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM NETTO TO :

1.

2.

3.

STRATEGIE KAPIATŁU OBROTOWEGO NETTO

Strategia zarządzania kapitałem obrotowym jest z jednej strony wynikiem polityki kształtowania przez przedsiębiorstwo majątku obrotowego, a z drugiej strony polityki kształtowania źródeł finansowania działalności. W obu tych politykach można przedstawić dwa modelowe (skrajne) warianty: konserwatywny i agresywny.

W zakresie kształtowania majątku obrotowego strategia konserwatywna polega na utrzymywaniu stosunkowo wysokich stanów środków pieniężnych, zapasów, jak też stosowaniu liberalnej polityki kredytowania odbiorców. Z kolei strategia agresywna jest odwrotnością strategii konserwatywnej i zmierza do ograniczenia do minimum wielkości majątku obrotowego. Charakteryzuje się więc stosunkowo niskim stanem środków pieniężnych, należności i zapasów.

W zakresie zarządzania zobowiązaniami krótkoterminowymi wariant konserwatywny strategii wyraża się w dążeniu do minimalizacji udziału krótkoterminowego zadłużenia w strukturze źródeł finansowania majątku firmy. Znaczny więc jest udział kapitału stałego (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe). Polityka agresywna charakteryzuje się z kolei maksymalizacją kapitałów krótkoterminowych.

Złożenie dwóch strategii: kształtowania majątku obrotowego oraz źródeł finansowania, daje obraz całkowitej polityki zarządzania działalnością bieżącą przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że decyzja o przyjęciu danej strategii związana jest z podejściem przez przedsiębiorstwo do dylematu pomiędzy płynnością a zyskownością.

Rysunek nr 1. Ryzyko i zysk przy różnych kombinacjach strategii zarządzania kapitałem obrotowym.

Strategia zarządzania pasywami

Strategia zarządzania aktywami

konserwatywna

agresywna

agresywna

UMIARKOWANE

RYZYKO I ZYSK

WYSOKIE

RYZYKO I ZYSK

konserwatywna

NISKIE

RYZYKO I ZYSK

UMIARKOWANE

RYZYKO I ZYSK

Źródło: (J. Czekaj, Z. Dresler Podstawy zarządzania finansami firmy).

CHARAKTERYSTYKA STRATEGII ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM

STRATEGIA KONSERWATYWNA

STRATEGIA AGRESYWNAWyszukiwarka

Podobne podstrony:
zarzadzanie kapitalem obrotowym netto, Finanse przedsiębiorstwa
Zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa, RACHUNKOWOŚĆ
3 Zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa Krótkoterminowe decyzje finansowe
zadania- zarządzanie finan.przedsb. dr Joanna Rutkowska, FP pi ZKO 2005 06 ZAD, ZARZĄDZANIE KAPITAŁE
strategie zarządzania kapitałem obrotowym, [Finanse]
podstawy rachunkowosci, Kapitał obrotowy firmy (12 stron), Skuteczne zarządzanie kapitałem obrotowym
Kapitał obrotowy netto i ZKOn
Zarządzanie kapitałem obrotowym, Różne Dokumenty, MARKETING EKONOMIA ZARZĄDZANIE
8. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM, ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym ( stron) RMKRVVKQ5Y3EXR66BVSTVM77HKZ75LNITG22XCI
Zadania 2 - CKG I ZAPOTRZEBOWANIE NA KO, Magiczny Plik, 5 semestr, Zarzadzanie kapitałem obrotowym
zależność między wielkością kapitału obrotowego netto, a ryzykiem i stopą dochodu z tegoż kapitału

więcej podobnych podstron