Kościół a świat (III) keryg, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie


Piotr Buda, rok IV, NTK

model kerygmatyczny

Gimnazjum w Mrzeżynie

klasa IIIa

……………………… …...………………..

data podpis opiekuna praktyk

Kościół a świat

Cel: Rozwijanie świadomości, że Kościół działa w świecie na rzecz prawdziwego dobra człowieka. Kształtowanie postawy aktywnego włączania się w powierzoną Kościołowi przez Chrystusa misję zbawienia człowieka i świata.

Osiągnięcia:

- uczeń wie, że Kościół troszczy się o zbawienie wszystkich ludzi;

- uczeń rozumie na czym polega angażowanie się Kościoła w sprawy publiczne;

- uczeń, jako chrześcijanin, potrafi modlić się w intencji spraw świata, szczególnie narodu.

Orędzie zbawcze: Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa pisze, że w Europie „wielu ludzi nie potrafi już łączyć ewangelicznego przesłania z codziennym doświadczeniem; wzrasta trudność przeżywania osobistej wiary w Jezusa w takim kontekście społecznym i kulturowym, w którym chrześcijańska koncepcja życia wystawiana na próbę i zagrożona; w wielu sferach publicznych łatwiej jest deklarować się jako agnostycy niż jako wierzący; odnosi się wrażenie, że niewiara jest czymś naturalnym, podczas gdy wiara wymaga uwierzytelnienia społecznego, które nie jest ani oczywiste, ani przewidywalne” (nr 8-9). Coraz częściej podejmowane są próby swego rodzaju „przekrojenia” Kościoła do własnych oczekiwań i mniemań, zbudowania go według indywidualnych projektów.

Pomoce: Podręcznik ucznia s. 45-48, teksty adhortacji Christifideles laici nr 42 (M1), modlitwa na zakończenie (M2).

Treść katechezy

metody

Modlitwa: Ojcze nasz w intencji rządzących państwami.

Przygotowanie do zajęć i sprawdzenie obecności.

I. Rola Kościoła wobec świata

Prosimy, by uczniowie znaleźli możliwie jak najwięcej argumentów uzasadniających, że wiara i życie w świecie nie mają ze sobą nic wspólnego.

Następnie prosimy uczniów, aby zapoznali się z treścią zawartą w podręczniku (s. 45). W kilku słowach uświadamiamy uczniów, że dzisiaj na katechezie dowiemy się jak ważna jest rola Kościoła wobec świata.

Postawienie problemu: Jakie zadanie wobec świata ma pełnić Kościół?

Dzielimy klasę na 5 grup. Każda grupa otrzymuje fragment adhortacji Christifideles laici wraz z zadaniem do wykonania. Wszyscy przygotowują się do dyskusji panelowej. Czas 10-15 min.

Po zakończeniu pracy w grupach otwieramy dyskusję panelową na temat: Kościół a świat. Przedstawiciele grup prezentują kwestie, które przygotowali.

W podsumowaniu stwierdzamy, że Kościół zabiera głos w sprawach ziemskich dlatego, że jest świadomy, iż w życiu doczesnym rozgrywa się sprawa życia wiecznego każdego z nas.

Wspólna modlitwa

Zapis w dzienniku

Antytemat

Praca z podręcznikiem

Praca w grupach (M1)

Dyskusja panelowa

Podsumowanie katechety

II. Zaangażowanie wiernych świeckich w sprawy publiczne

Temat: Kościół a świat

Notatka: Kościół włączając się w codzienne sprawy świata przypomina człowiekowi, że w każdej sferze życia musi się on liczyć z wolą Boga, z prawem, które Bóg wpisał w ludzkie serca i z celem, do którego ostatecznie wszystko zmierza. Właśnie dlatego, że ostateczny cel Kościoła i jego członków jest poza ziemią, Kościół nie może nie zabierać głosu w sprawach ziemskich. W życiu doczesnym rozgrywa się przecież sprawa życia wiecznego każdego z nas.

W jaki sposób my możemy angażować się w sprawy świata? W podsumowaniu rozmowy należy stwierdzić, że w tym wieku uczniom trudno jest angażować się w pełni w sprawy publiczne (chociaż w pewnych sprawach oczywiście tak). Dla uczniów gimnazjum ważne jest kształtowanie w sobie postaw moralnych, którymi będą kierować się w życiu dorosłym. Nie możemy zapomnieć również o modlitwie, która jest jednym ze sposobów angażowania się w sprawy publiczne.

Zadanie domowe: Napisz w punktach kilka przykładów spraw społecznych, politycznych, gospodarczych lub kulturalnych, w których widać zaangażowanie Kościoła.

Modlitwa na zakończenie: Jezu, proszę Cię o nieustające trwanie w Kościele… (podręcznik s. 48).

Zapis w zeszycie

Pogadanka

Zapis w zeszycie

Modlitwa (M2)

Materiały katechetyczne:

M1: Fragmenty adhortacji Christifideles laici nr 42:

Grupa I:

Scharakteryzuj stanowisko Kościoła o udziale wierzących w rozwiązywaniu aktualnych problemów życia społecznego.

Aby ożywiać duchem chrześcijańskim doczesną rzeczywistość, służąc osobie i społeczeństwu, świeccy nie mogą rezygnować z udziału w „polityce”, czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny służy wzrastaniu wspólnego dobra. (…) Prawo i obowiązek uczestniczenia w polityce dotyczy wszystkich i każdego: formy tego udziału, płaszczyzny, na jakich on się dokonuje, zadania i odpowiedzialność mogą być bardzo różne i wzajemnie się uzupełniać. Ani oskarżenia o karierowiczostwo, o kult władzy, o egoizm i korupcję, które nierzadko są kierowane pod adresem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii politycznej, ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach publicznych. Przeciwnie, (…) Kościół uznaje za godną pochwały i szacunku pracę tych, którzy dla posługi ludziom poświęcają swoje siły dobru państwa i podejmują się tego trudnego obowiązku.

Grupa II:

Określ motywy, dla których wierzący mają prawo, a nawet obowiązek włączania się w życie społeczne.

Podstawowym kryterium polityki uprawianej na rzecz osoby i społeczeństwa, jest dążenie do wspólnego dobra jako dobra wszystkich ludzi i całego człowieka, dobra, które jest dane i które gwarantuje, że jego przyjęcie jest sprawą wolnego i odpowiedzialnego wyboru poszczególnych osób czy stowarzyszeń: Wspólnota polityczna istnieje więc dla dobra wspólnego, w którym znajduje ona pełne uzasadnienie i sens, i z którego bierze swoje pierwotne i sobie właściwe prawo. Dobro zaś wspólne obejmuje sumę tych warunków życia społecznego, dzięki którym jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą pełniej i łatwiej osiągnąć swoją własną doskonałość.

Ponadto polityka na rzecz osoby i społeczeństwa przyjmuje jako stały kierunek postępowania obronę i promocję sprawiedliwości, rozumiane jako „cnota”, w której wszyscy winni być wychowywani i jako „siła” moralna, która wspiera zaangażowanie na rzecz praw i obowiązków każdego i wszystkich, mając za podstawę osobistą godność ludzkiej istoty.

Grupa III:

Scharakteryzuj sposób, w jaki chrześcijanin winien rozumieć sprawowaną władzę.

Sprawowanie władzy politycznej winno mieć za podstawę ducha służby, gdyż tylko on, w połączeniu z konieczną kompetencją i skutecznością działania decyduje o tym, czy poczynania polityków są „jawne” i „czyste”, zgodnie z tym, czego ludzie od nich wymagają. Pobudza to do otwartej walki i zdecydowanego przezwyciężania takich pokus, jak nieuczciwość, kłamstwo, wykorzystywanie dóbr publicznych do wzbogacenia niewielkiej grupy osób lub w celu zdobywania popleczników, stosowanie dwuznacznych lub niedozwolonych środków dla zdobycia, utrzymania bądź powiększenia władzy za wszelką cenę.

Świeccy katolicy zaangażowani w politykę winni bez wątpienia szanować właściwie pojętą autonomię rzeczywistości ziemskiej. (…) Jest sprawą doniosłą, żeby zwłaszcza w społeczeństwach pluralistycznych doceniano właściwy stosunek między wspólnotą polityczną a Kościołem i by jasno rozróżniano to, co czynią wierni, czy to poszczególni, czy też stowarzyszeni, we własnym imieniu jako obywatele kierujący się głosem sumienia chrześcijańskiego, od tego, co czynią wraz ze swymi pasterzami w imieniu Kościoła.

Grupa IV:

Uzasadnij potrzebę dawania ewangelicznego świadectwa.

Pilnym i odpowiedzialnym zadaniem świeckich jest dawanie świadectwa tym wartościom ludzkim i ewangelicznym, które posiadają wewnętrzny związek z działalnością polityczną, jak wolność, sprawiedliwość, solidarność, wierne i bezinteresowne oddanie sprawie wspólnego dobra, prosty styl życia, preferencyjna opcja na rzecz ubogich i najmniejszych. Wymaga to, by byli oni coraz bardziej ożywieni duchem rzeczywistego uczestnictwa w życiu Kościoła i coraz lepiej znali jego naukę społeczną. W spełnianiu tego zadania stałym wsparciem będzie dla nich bliskość wspólnot chrześcijańskich i ich pasterzy.

Stylem oraz narzędziem polityki, która chce dążyć do prawdziwego rozwoju człowieka, jest solidarność. Ta zaś wymaga czynnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu politycznym wszystkich i każdego obywatela oraz rozmaitych grup, związków zawodowych, partii: wszyscy razem i każdy z osobna jesteśmy odbiorcami polityki i jej aktorami. W tej dziedzinie solidarność jest czymś więcej aniżeli tylko nieokreślonym współczuciem czy powierzchownym rozrzewnieniem wobec zła dotykającego wielu osób, bliskich czy dalekich. Przeciwnie, jest to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich.

Grupa V:

Określ zadania, jakie stawia Jezus Chrystus chrześcijanom angażującym się w sprawy życia społeczno-politycznego.

Owocem solidarnej polityki, przez wszystkich tak bardzo upragnionym, lecz jeszcze wciąż niedojrzałym, jest pokój. Świeckim nie wolno traktować obojętnie, biernie i z dystansem tego wszystkiego, co jest z pokojem sprzeczne lub mu zagraża, jak przemoc, wojna, tortury i terroryzm, obozy koncentracyjne, militaryzacja polityki, wyścig zbrojeń oraz zagrożenie nuklearne. Przeciwnie, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, który jest Księciem pokoju (Iz 9,5) i naszym pokojem (Ef 2,14), świeccy winni być ludźmi wyprowadzającymi pokój (Mt 5,9), zarówno przez nawrócenie serca, jak przez działanie na rzecz prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości, które stanowią niezbywalną podstawę pokoju.

Współpracując ze wszystkimi, którym sprawa pokoju naprawdę leży na sercu, i korzystając z pomocy specjalnych instytucji państwowych i międzynarodowych, świeccy katolicy powinni rozwijać dzieło wychowania mającego na celu przezwyciężenie panoszącej się kultury egoizmu, nienawiści, zemsty i wrogości, a równocześnie wzrost solidarności na wszystkich szczeblach. Solidarność bowiem jest drogą do pokoju, a zarazem do rozwoju.

M2: Modlitwa na zakończenie:

Jezu, proszę Cię o nieustające trwanie Kościele tego z najwymowniejszych cudów: cudu nawracania się grzeszników i życia twych wyznawców w miłości wzajemnej stwierdzanej czynami. Powiedziałeś: Po tym was poznają, że jesteście uczniami moimi, jeżeli miłość mieć będziecie jedni ku drugim. Niech ta wiara idzie w ślad za naszym zbieraniem się w świątyniach, za głoszonymi przez nas naukami, za przyjmowaniem przez nas Twoich Sakramentów. Objawiaj się, Panie, przez działanie Ducha Świętego, Ducha prawdy i miłości. Przyjdź, Panie Jezu! Przyjdź!

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Dobro wspólne (III) keryg, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Duch Święty w Kościele (III) keryg, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Siła i słabość Kościoła (III) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Mój świat (I) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - KKK 771 (III), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - ChL 42 (III), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Spotkanie przy stole (II) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - Grzech pierwszych ludzi (II), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Przywrócona wolność (II) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Człowieka a tajemnica świata (I) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - Uczniowie z Emaus (II), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - KDK 10 (I), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Po co liturgia (II) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Spotkanie przy stole (II) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
52 Odnaleźć się w doświadczeniu Maryi kartkówka, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, pomoce katechetyczne W
Tradycja Kościoła na temat jedności i nierozerwalności małżeństwa - doktryna i praktyka, Sem 1, TMR3
5TW katecheza gimnazja
Plan praktyki gim, Gimnazjum, Plan praktyki
MIKROBIOLOGIA 2006, = III ROK =, = Mikrobiologia =, = Egzamin i zaliczenie praktyczne=, =Egzamin=

więcej podobnych podstron