program lit po 1989 roku 2011, Rozrywka, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKA, DRUGI ROK


dr Leszek Będkowski Częstochowa, 02. 10. 2012 r.

Program zajęć z literatury polskiej po 1989. roku;

III rok filologii polskiej, studia stacjonarne,

Liczba godzin: 15; rok akademicki 2012/2013

I. Problematyka zajęć:

  1. Zajęcia organizacyjne: podanie wymagań i warunków zaliczenia przedmiotu. Określenie problematyki prezentacji oraz wybór lektur. Dyskusja o kulturze współczesnej i pojęciach z nią związanych (m.in.: kultura masowa, „instant”; homogenizacja kultury; wpływ współczesnych mediów/Internetu na literaturę; mediatyzacja rzeczywistości, relatywizm, ponowoczesność, postmodernizm, „koniec historii”, „koniec wielkich narracji”) - 2g.

  1. Cezura 1989 roku w procesie historycznoliterackim. Zasadnicze przemiany w życiu literackim po roku 1989; kontynuacje i debiuty, czasopisma i nagrody literackie 1989 - 2011 - 2g.

  1. „Lekcja Starych Mistrzów”: interpretacja wybranych wierszy T. Różewicza (Płaskorzeźba, zawsze fragment. recycling) i W. Szymborskiej (Koniec i początek) - 2g.

  1. Sylwiczny model prozy po 1989 roku; odejście od fabuły, powrót fabuły; miejsce literatury popularnej - 2g.

  1. Bohater (Polak) niezakorzeniony oraz bohater - emigrant w prozie po 1989 roku (np. M. Gretkowskej, E. Redlińskiego, K. M. Załuskiego); konteksty: literatura „małych ojczyzn” (przed 1989 r. i po 1989 r.): prezentacje przygotowane przez studentów; interpretacja wybranych utworów - 2g.

  1. Współczesne społeczeństwo, problematyka władzy i wolności; obraz Polski i Polaków w fabularnej prozie realistycznej (np. M. Nowakowskiego, A. Stasiuka, P. Wojciechowskiego): prezentacja przygotowana przez studentów; dyskusja - 1g.

  1. Obrazy społeczeństwa, w prozie social fiction oraz historiach alternatywnych (np. J. Dukaja, M. Oramusa, J. Piekary, M Wolskiego, R. A. Ziemkiewicza): prezentacja przygotowana przez studentów; interpretacja wybranego tekstu prezentującego wizję przyszłości/ alternatywną historię Polski - 1g.

  1. Prezentacje 2 tematów zaproponowanych przez studentów (polska literatura fantasy: A. Sapkowski, E. Białołęcka, J. Grzędowicz; historia w prozie Jacka Komudy; proza niefikcjonalna; proza kobieca, proza paraboliczna); dyskusja - 2g.

II. Literatura

Według wykazu w Bloku przedmiotów (ECTS) oraz: P. Czapliński, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje (2009); K Dunin, Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności (2004).

III. Warunki zaliczenia.

- Przygotowanie 15 minutowej prezentacji (omówienie wskazanego zagadnienia);

- znajomość lektur (4 utwory prozatorskie, utwory poetyckie analizowane podczas zajęć);
- przygotowanie do zajęć (2-4).

UWAGA!

1.Pogrubioną czcionką zaznaczyłem Państwu tematy do opracowania (10 tematów). Można przygotować je w parach, ale wszystkie muszą zostać przedstawione (żaden nie zostaje). Każdy temat oczywiście omówimy, jednak warto już przygotowywać bibliografię.

2. Na najbliższe zajęcia nie musicie czytać Czaplińskiego / Śliwińskiego. Wystarczy, że zweryfikujecie i uzupełnicie pojęcia zapisane dzisiaj. Przynieście natomiast (wcześniej przeczytajcie) Różewicza: Lament, List do ludożerców, Przepaść.

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nagrody Literackie po 1989 roku, Rozrywka, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKA, DRUGI ROK
Słowotwórstwo, Filologia polska, Współczesny jezyk polski po 1989 roku
Polityka zagraniczna Polski po 1989 roku
Ministrowie Spraw Zagranicznych po 1989 roku, szkoła, politologia
Koszty społeczne transformacji systemowej w Polsce po 1989 roku
Zmiany mediów elektronicznych w Polsce po 1989 roku, Politologia, 1 rok UJ
Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 roku
REFORMY OSWIATY W POLSCE PO 1989 ROKU, Pedagogika
Główne kierunki polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku, WSCiL VI semestr, Pytania Licencjat
12. Ruch wydawniczy po 1989 roku, Literaturoznawstwo, życie literackie po '89
Koncepcje polityki zagranicznej po 1989 roku
Główne zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku, Finanse
Przemiany gospodarcze w Polsce po 1989 roku
Życie literackie po 1989 roku zagadnienia

więcej podobnych podstron