Opracowanie zagadnień, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, III rok - semestr zimowy, Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III

Pobierz dokument
opracowanie.zagadnien.pedagogika.us.doc
Rozmiar 52 KB

 1. Scharakteryzuj poglądy Piageta na rozwój intelektualny dziecka, przedstawiając ważne pojęcia tej teorii jak np.: asymilacja, interioryzacja, operacja.

Według Piageta rozwój umysłowy:

Rozwój opiera się na współdziałaniu dwóch procesów:

   1. asymilacji - kiedy nowe treści są włączane do istniejących schematów (zmiany ilościowe)

   2. nowy przedmiot lub idea zostaje zrozumiany w kategoriach pojęć lub czynności jakie dziecko już zna; (przekształcanie otoczenia, by dopasować go do własnej struktury)

  b) akomodacji - tworzeniu nowych schematów lub modyfikacji starych (zmiany jakościowe);

  W okresie przedoperacyjnym rozwija się myślenie konkretno-wyobrażeniowe, oparte na mechanizmie interioryzacji.

  Interioryzacja - to przekształcanie się działań zewnętrznych w czynności dokonywane w myśli, w wyobraźni (wewnętrzne działanie).

  Centracja - skupienie dziecka w okresie myślenia przedoperacyjnego na jednym tylko aspekcie problemu.

  Egocentryzm myślenia - poznawanie świata wyłącznie z własnej perspektywy.

  Operacja - czynność zinterioryzowana (wykonywana w myśli, w wyobraźni), odwracalna (może przebiegać w danym kierunku lub kierunku przeciwnym), umożliwia łączenie przeciwstawnych czynności w jedną całość, może łączyć się w całościowe systemy.

  1. Scharakteryzuj myślenie dziecka w okresie przedoperacyjnym i w okresie rozwoju operacji konkretnych, zwracając uwagę na cechy ważne dla edukacji matematycznej.

  Okres przedoperacyjny dotyczy dzieci w wieku 2-6 lat.

  W tym stadium rozwija się myślenie konkretno-wyobrażeniowe, oparte na mechanizmie interioryzacji (uwewnętrznienia) oraz funkcja symboliczna.

  Najważniejszymi cechami okresu przedoperacyjnego są:

  - czynności te są nieodwracalne;

  - cent racja - skupienie dziecka w okresie myślenia przedoperacyjnego na jednym tylko aspekcie problemu

  - egocentryzm myślenia - poznawanie świata wyłącznie z własnej perspektywy; konsekwencje  brak rozumienia, że inni mogą dochodzić do wniosków różniących się od tych, do których ono doszło; brak sprawdzania trafności swojego myślenia.

  Okres operacji konkretnych dotyczy dzieci w wieku 6-11 lat.

  W systemie operacji konkretnych tworzą się dwie ważne z punktu matematycznego widzenia struktury:

  1. szeregowanie - podstawa: dostrzeganie różnic i umiejętności (umysłowego) rozmieszczania zestawu elementów na jakimś wymiarze, np. wielkość, ciężar, objętość;

  2. klasyfikacja - podstawa: dostrzeganie podobieństw i umiejętność grupowania przedmiotów według nich.

  1. Przedstaw pojęcie klasyfikacji. Wyjaśnij rolę umiejętności klasyfikowania w edukacji dziecka.

  Klasyfikacją nazywamy logiczny podział pewnego zbioru elementów na podzbiory, spełniający warunki:

  Klasyfikowanie (podział zbioru na klasy) opiera się na łączeniu elementów w klasy na podstawie związków zachodzących między nimi (podobieństw - wspólnoty cech, warunków itp.). Tak otrzymane podzbiory nazywamy klasami abstrakcji lub krótko - klasami.

  Z punktu widzenia wyróżnionej cechy przedmioty należące do tej samej klasy uważamy za „równoważne”.

  Po co dziecku czynności klasyfikowania?

  1. Wprowadzanie ładu w świecie

  2. Tworzenie klasy pojęciowej - jeden ze sposobów konstruowania pojęcia.

  Zbiór  klasyfikowanie

  Klasyfikacja 

   pojęcie

  1. Przedstaw główne etapy kształtowania klasyfikacji w rozwoju dziecka. Jakie umiejętności dziecka są podstawą dla czynności klasyfikowania?

  Główne etapy kształtowania się klasyfikacji:

     1. Tworzenie „zbiorów figuratywnych”.

     2. Etap przejściowy: tworzenie par, tworzenie ciągów; tworzenie „kompleksów”, wiek 4-5 lat.

     3. Klasyfikowanie empiryczne: tworzenie kolekcji; klasyfikacja według jednego kryterium (wyczerpująca, ale bez rozumienia zawierania się klas; wiek 6-7 lat).

     4. Klasyfikacja operacyjna: klasyfikowanie hierarchiczne; (rozumienie relacji między klasami oraz podklasami, zdolność przewidywania kryteriów klasyfikacyjnych, dostrzeganie możliwości zmiany kryterium, zdolność do budowania klasyfikacji hierarchicznych; wiek ok. 8 r.ż).

  Umiejętności dziecka, które są podstawą dla czynności klasyfikowania to:

  1. spostrzeganie, wyodrębnianie i nazywanie cech ważnych (charakterystycznych, istotnych) dla różnych przedmiotów z otoczenia dziecka;

  2. porównywanie przedmiotów z dostrzeganiem cech będących podstawą różnic i podobieństwa;

  3. umiejętność rozpoznawania przedmiotu na podstawie opisu jego istotnych cech (przygotowanie do definiowania)

  1. W okresie operacji konkretnych tworzą się podstawy operacji kombinatorycznych. Na czym polega ich znaczenie w rozwoju dziecka? Jakie ćwiczenia możesz zaproponować dzieciom?

  Kombinatoryka jest podstawową strukturą wprowadzającą w świat tego co „możliwe”.

  Przykładowym ćwiczeniem może być zaprezentowanie dzieciom kilku różnokolorowych krążków, przedmiotów i poproszenie dziecka, aby zbudowało z nich tyle różnokolorowych par, na ile jest to możliwe.

  1. Przedstaw teorię Brunera, charakteryzując wyróżnione przez niego typy reprezentacji.

  Bruner wyznaje pogląd, że rozwój poznawczy człowieka przebiega według pewnej sekwencji stadiów.

  Kluczowym pojęciem w tej teorii jest reprezentacja, czyli sposób kodowania i przedstawiania świata rzeczy i zdarzeń.

  Bruner zdefiniował trzy formy takich reprezentacji. Mają one charakter kolejnych faz przez które przechodzi człowiek w swym rozwoju poznawczym.

  Trzy systemy reprezentacji

  enaktywana (przez działanie)

  ikoniczna (przez obraz)

  symboliczna (przez słowa i symbole matematyczne)

  wykonywanie czynności konkretnych na przedmiotach

  przedmioty wyobrażone i ich własności przedstawione są w postaci rysunku, schematu

  ustalony kod symboliczny; opis słowny i formuły matematyczne

  reprezentacja enaktywna to wiedza o czymś zawarta w konkretnym działaniu

   

   

  Typy reprezentacji mają charakter preferencyjny: z żadnej z nich nie wychodzimy na zawsze.

  Rozwój polega na opanowywaniu kolejno tych trzech form reprezentacji wraz z umiejętnością przekładu każdego z nich na pozostałe.

  1. Jakie znasz aspekty liczby naturalnej? Omów najważniejsze z nich. Przedstaw zasady prawidłowego liczenia.

  W edukacji wczesnoszkolnej, korzystając z sytuacji rzeczywistych, kształtujemy pojęcie liczby naturalnej jako syntezę trzech zasadniczych aspektów (sposobów użycia) tego pojęcia:

  ASPEKT KARDYNALNY

  U podstaw pojęcia liczby naturalnej jako liczby kardynalnej leży pojęcie równoliczności zbiorów.

  ASPEKT PORZĄDKOWY

  Liczba porządkowa - w sensie rozpatrywanym w klasach początkowych - to:

  Liczba naturalna „i” określająca miejsce elementu a1 przy pewnym ustaleniu elementów danego zbioru A w ciąg a1, a2, …, an.

  ASPEKT MIAROWY

  W aspekcie miarowym liczba jest miarą pewnej wielkości ciągłej, czyli takiej, która może się zmieniać w sposób ciągły poprzez wszystkie wartości pośrednie.

  Trudności:

  Inne aspekty liczby naturalnej:

  Zasady prawidłowego liczenia:

     1. Zasada jednoznacznej odpowiedniości, nazywana zasadą „jeden do jednego”.

     2. Zasada ustalonej kolejności: zawsze podawaj nazwy liczb w tej samej kolejności.

     3. Zasada kardynalności - ostatni wypowiadany liczebnik ma podwójne znaczenie.

  IV. Zasada abstrakcji - wymienione powyżej zasady zliczania mogą być zastosowane wobec każdego zestawu elementów, nawet niejednorodnych.

  V. Zasada niezależności porządkowej - elementy z dowolnego zestawu mogą być zliczane w dowolnym porządku.

  1. Jak określamy dodawanie liczb? Przedstaw sumę liczb w każdym z trzech podstawowych aspektów: mnogościowym, porządkowym i miarowym.

  Dodawanie jest działaniem, które parze liczb (a, b) przyporządkowuje liczbę c= a+b.

  Wynik dodawania nazywa się sumą, dodawanie liczby - składnikami sumy.

  Suma każdych dwóch liczb naturalnych jest liczbą naturalną.

  Aspekt mnogościowy sumy liczb  występuje na bazie aspektu kardynalnego liczby.

  Aspekt mnogościowy sumy liczb  jest widoczny w tych zadaniach, w których do liczby elementów zbioru pierwszego doliczamy elementy zbioru drugiego, numerując je.

  Aspekt miarowy sumy liczb  np. (wykorzystując długości):

  Biorąc klocek o długości a i dołączając do niego klocek o długości b uzyskamy „pociąg” o długości a + b.

  1. Jak określamy odejmowanie liczb? Scharakteryzuj odejmowanie jako ubywanie i jego dopełnianie.

  Odejmowanie jest działaniem, które parze liczb (a, b) przyporządkowuje liczbę c taką, że b + c = a.

  ODEJMOWANIE jest działaniem, które parze liczb (a,b, gdzie a>b) przyporządkowuje liczbę c taką, że b+c=a <=> a-b=c.

  Przy tworzeniu różnicy zbiorów, zbiór B (składający się z b elementów) zawarty jest w zbiorze A (składającym się z a elementów). Wynik odejmowania nazywany jest różnicą.

  UBYWANIE (UJMOWANIE) - od niego zaczyna się edukację odejmowania, ponieważ jest najłatwiejsze dla dziecka. Wiąże się z ASPEKTEM MIAROWYM, polegającym na skróceniu odcinka o długości a o długość b.

  DOPEŁNIENIE - trudniejsza postać odejmowania. Przy tworzeniu dopełnienia zbiorów, zbiór A (składający się z a elementów) należy do zbioru B (składający się z b elementów). Dopełnieniem (x) zbioru A nazywa się różnicę B\A gdzie {x należy B; x nie należy A}.

  10. Mnożenie jest działanie liczb, które parze liczb (a, b) przyporządkowuje liczbę c = a * b.

  Wynik mnożenia - iloczyn; mnożone liczby - czynniki.

  Iloczyn każdych dwóch liczb naturalnych jest liczbą naturalną.

  3 podstawowe sposoby określania i przedstawiania iloczynu w klasach początkowych:

  a) poprzez sumę jednakowych składników:

  Iloczyn a * b to wynik a-krotnego dodawania b

  a * b = b + b + b + b + b + b + b ….+ b dla a ≥1

  dla a = 0, 0 * b = 0

  dla a = 1, 1 * b = b

  Zaleta  oparcie się na znanym działaniu.

  Wada  nie widać natychmiast przemienności, nie można uogólnić na liczby wymierne.

  Dla a = 0 i a = 1 iloczyn wprowadzamy oddzielnie.

  b) Poprzez interpretację geometryczną - wykorzystując pole prostokąta.

  Iloczyn liczb a * b jest liczbą kwadratów jednostkowych, z których składa się prostokąt

  o długości a jednostek i szerokości b jednostek.

  c) W oparciu o pojęcie iloczynu kartezjańskiego:

  Jeśli mamy dwa skończone zbiory A i B mające odpowiednio a i b elementów, to iloczyn a * b jest liczbą elementów iloczynu kartezjańskiego A * B.

  11. 11. Dzielenie jest działaniem, które parze liczb (a, b), z których druga jest różna od zera, przyporządkowuje liczbę c taką, że b * c = a, czyli podzielenie liczby a przez b, to znalezienie takiej liczby c, że b * c = a (lub c * b = a), np. 15:3=5 bo 3*5=15.

  Dzielna - a, dzielnik - b, iloraz - c

  Dzielenie jest działaniem pozwalającym znaleźć drugi czynnik, gdy dany jest iloczyn i jeden z czynników.

  W zbiorze liczb naturalnych dzielenie nie zawsze jest wykonalne.

  Podział i mieszczenie:

  a) 15 sadzonek bratków trzeba posadzić do trzech skrzynek po tyle samo do każdej. Po ile będzie w każdej skrzynce?

  - arytmetycznie: „3 razy po ile jest 15?”

  - w postaci równania: 3 * x = 15

  Rozwiązaniem jest iloraz 15:3, czyli 5.

  Typowe zadanie na podział!

  Zbiór mający a elementów dzielimy na b podzbiorów o tej samej liczbie elementów. Pytamy, po ile elementów będzie w każdym podzbiorze?

  Rozwiązanie tego zadanie sprowadza się do rozwiązanie równania b * x = a.

  Równanie to może nie mieć rozwiązania w zbiorze liczb naturalnych, wtedy żądany rozkład danego zbioru jest niemożliwy. Jeśli ma rozwiązanie, to jest nim iloraz a * b (przy założeniu, że b jest różne od zera).

  b) 15 bratków trzeba posadzić do skrzynek tak, aby w każdej były 3 bratki. Ile skrzynek trzeba przygotować?

  - arytmetycznie: „ile razy po 3 jest 15?”

  - w postaci równania: x * 3 = 15

  Rozwiązanie jest również iloraz 15:3, czyli liczba 5.

  Typowe zadanie na mieszczenie!


  Pobierz dokument
  opracowanie.zagadnien.pedagogika.us.doc
  Rozmiar 52 KB

  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  Litera M, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji polonistyczn
  Bałwan - scenariusz, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji p
  Litera O, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji polonistyczn
  Plastyka, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji plastycznej
  Litera M, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji polonistyczn
  Diagnoza - opis, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Diagnoza psychopedagog
  PODSTAWY EDUKACJI MATEMATYCZNEJ - wykłady, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimo
  Karta sieciowa, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe
  back up acronis, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciow
  Nauczyciel przed komisją, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wc
  Stopnie zawodowe - nauczyciel, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogi
  socjologia wychowania - wykłady dr Bielska, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zim
  kontr z04, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, A
  pytania na egz wczesnoszkolna, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogi
  kontr z06, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, A
  kontr z02, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, A
  29.11, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe 1
  Scenariusz lekcji, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Media w edukacji

  więcej podobnych podstron