FIZYKA BUDOWLI test, Egzamin


1. Konwekcja - rodzaj prostej wymiany ciepła związany z makroskopowym

przemieszczaniem się mas cieczy lub gazu o różnej :

a) temperaturze

 1. gęstości

 2. gęstości objętościowej

2. Promieniowanie cieplne (termiczne) jest to promieniowanie elektromagnetyczne

emitowane przez ciała fizyczne pod wpływem temperatury, zachodzi między

 1. powierzchniami sąsiadujących budynków

 2. powierzchnią przegród a ciałem człowieka

 3. poszczególnymi przegrodami w budynku

3. Oziębienie zawilgoconego powietrza doprowadza do stanu nasycenia pary wodnej

w temperaturze

 1. „punkt rosy”

 2. wilgotności względnej

4. Ile jest stref klimatycznych w Polsce

 1. 3

 2. 4

 3. 5

5. Gdzie występują liniowe mostki cieplne

 1. w narożach ścian

 2. w okolicach wieńców

 3. w nadprożach

 4. spajania warstw murowych łącznikami mechanicznymi

6. Występowanie mostków cieplnych spowodowane jest :

 1. zmianą grubości warstw materiałowych

 2. pocienieniem warstwy izolacji cieplnej

 3. wbudowaniem materiału o zwiększonej wartości współczynnika przewodzenia

ciepła λ

7. Mostek cieplny jest to miejsce w przegrodzie zewnętrznej, w której w stosunku do

pozostałej części przegrody znacznie osłabione są :

 1. Opór cieplny

 2. Przenikanie ciepła

 3. Promieniowanie cieplne

8. Kondensacja pary wodnej na powierzchni przegrody jest niepożądana ponieważ: powoduje:

 1. rozwój grzybów pleśniowych

 2. degradację warstw wykończeniowych

 3. zwiększa trwałość przegród

9.„Punkt rosy” Ts jest to temperatura , do której należy schłodzić wilgotne powietrze, aby

zawarta w nim para wodna osiągnęła stan nasycenia, czyli aby wilgotność względna

powietrza wyniosła:

 1. 101 %

 2. 99 %

 3. 100 %

10. Współczynnik przenikania ciepła U jest miernikiem:

 1. izolacyjności termicznej przegród budowlanych

 2. promieniowania termicznego

 3. nasłonecznienia

 4. wartości współczynnika λ

11. Audyt energetyczny budynku obejmuje:

 1. analizę i ocenę aktualnego stanu technicznego budynku

 • opracowanie możliwych wariantów zabiegów termomodernizacyjnych

 • wybór opłacalnego wariantu i ustalenie zakresu termomodernizacji budynku

 • 12. Budynek energooszczędny to:

  1. budynek niskoenergetyczny

  b) budynek wysokoenergochłonny

  c) budynek pasywny

  13. Budynek pasywny charakteryzuje się wskaźnikiem jednostkowego łącznego

  zapotrzebowania na energię:

  1. poniżej 20 kW x h x m-1 x a-1

  2. poniżej 25 - ׀׀ -

  3. poniżej 30 - ׀׀ -

  14. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi temperatura na wewnętrznych

  powierzchniach przegród zewnętrznych powinna być:

  1. wyższa co najmniej o 10C od punktu rosy

  2. niższa co najmniej o 10C od punktu rosy

  3. równa temperaturze punktu rosy

  15. W jakich budynkach nie występują objawy „syndromu niezdrowego budynku”

  1. proekologicznych

  2. „zdrowym domu”

  3. ukierunkowanym na poszanowanie energii

  16. Budynki spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju to:

  1. budynki przyjazne człowiekowi

  2. budynki przyjazne środowisku naturalnemu

  17. Przepływ ciepła - ukierunkowany ruch ciepła następujący pod wpływem:

  1. różnicy temperatury

  2. różnicy ciśnienia

  3. różnicy wilgotności względnej

  18. Przenikanie ciepła - to złożona wymiana ciepła zachodząca między dwoma ośrodkami

  wypełnionymi cieczą lub gazem o różnej temperaturze oddzielonymi ciałem stałym.

  Na ten proces składają się:

  1. przejmowanie ciepła, przewodzenie ciepła, przejmowanie ciepła

  2. konwekcja, przewodzenie ciepła, konwekcja

  3. promieniowanie, konwekcja, promieniowanie

  19. Wzór na opór cieplny : Rt =

  20. Wzór na przenikanie ciepła: Ut =

  21.Dyfuzja pary wodnej występuje pod wpływem:

  a) różnicy temperatur

  b) różnicy ciśnienia

  c) różnicy wilgotności względnej

  22. Aprobata techniczna - dokument oceniający i stwierdzający:

  a) techniczną przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie

  1. właściwości techniczne wyrobu

  23. Norma techniczna - dokument stanowiący uznaną regułę techniczną odzwierciedlającą

  aktualny stan wiedzy, zawierający ustalenia techniczne obejmujące:

  1. wymagania

  2. metody badań

  3. właściwości techniczne surowców

  24. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i urządzenia z nimi związane;

  a) bezpieczeństwo konstrukcji

  b) bezpieczeństwo pożarowe

  c) bezpieczeństwo użytkowania

  d) oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność przegród

  25. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej

  w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej:

   1. 1 : 7

   2. 1 : 8

   3. 1 : 9

   4. 1 : 10

  26. W innym pomieszczeniu w którym, oświetlenie naturalne jest wymagane ze względów

  na przeznaczenie, stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic do

  powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej:

  a) 1 : 5

  b) 1 : 6

  c) 1 : 11

  d) 1 : 12

  26. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie

  naturalne, dostosowane do:

  1. Przeznaczenia pomieszczenia

  2. kształtu pomieszczenia

  3. wielkości pomieszczenia

  4. wysokości pomieszczenia

  27. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być

  wyposażony w instalację:

  1. centralnego ogrzewania

  28. Stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, dopuszcza się w budynkach

  o wysokości włącznie do:

  a) 1 kondygnacji

  b) 2 kondygnacji

  c) 3 kondygnacji

  29. W budynku wysokim i wysokościowym oraz w innych budynkach, jeżeli wymaga tego

  ich przeznaczenie, należy stosować wentylację:

  1. mechaniczną wywiewną

  2. mechaniczną nawiewno-wywiewną

  3. wentylację grawitacyjną

  30. Płaski rozkład wilgoci w przegrodzie budowlanej jest to stan wilgotnościowy, który

  zależy od:

  1. różnicy ciśnienia cząstkowego pary wodnej w powietrzu

  2. oporu dyfuzyjnego Rv przegrody

  c) konstrukcji przegrody czyli rodzaju , układu i kolejności poszczególnych warstw

  31. Ciepłochłonność jest to:

  1. intensywność przyswajania ciepła przez materiał na powierzchni jego styku z innym

  materiałem

  1. czas przenikania ciepła przez materiał

  2. ilość przyswajania ciepła przez materiał

  32. Miernikiem ciepłochłonności jest:

  1. współczynnik przyswajania ciepła

  2. współczynnik przenikania ciepła

  3. współczynnik przejmowania ciepła

  33. Wilgoć jest to zawarte w substancjach stałych ( np. materiałach budowlanych) lub

  gazowych (np. powietrzu) :

  1. ciecz - np. woda

  2. jej para - np. para wodna

  3. jej stan skupiony - np. lód

  34. Materiał izolacyjny to wyrób zabezpieczający lub w znacznym stopniu zmniejszający

  przepływ przez przegrodę budowlaną:

  1. ciepła

  2. wilgoci

  3. powietrza

  d) dźwięku

  35. Warstwy o dużym oporze dyfuzyjnym tzn. źle przepuszczającym parę wodną powinny

  znajdować się:

  1. jak najbliżej wewnętrznej powierzchni ściany

  2. jak najbliżej zewnętrznej powierzchni ściany

  36. Zgodnie z zasadą by we wnętrzu przegrody nie zatrzymywała się i nie gromadziła para

  wodna, ułożyć kolejność materiałów termoizolacyjnych o zróżnicowanym oporze

  dyfuzyjnym od dużego do bardzo małego:

  1. styropian

  2. płyty wiórowo - cementowe

  3. maty z włókna szklanego

  4. wełna mineralna

  37.Czy celowym jest uszczelnianie ścian od wewnątrz, zwłaszcza w pomieszczeniach

  o bardzo dużym zawilgoceniu powietrza takimi jak: łazienki, pralnie

  1. tak

  2. nie

  uzasadnij ( para wodna kondensuje się wówczas w nieprzepuszczalnej warstwie np. wykładzina ceramiczna ścian - kondensat łatwo spływa z nich i może być zebrany lub odparowuje)

  38. Para wodna ma bardzo niską lepkość ( znacznie niższą od powietrza) wskutek czego łatwo

  przenika nawet przez masywne przegrody budowlane zawsze z ośrodka:

  1. ciepłego do chłodniejszego ?

  2. chłodniejszego do ciepłego ?

  3. suchego do wilgotnego ?

  4. wilgotnego do suchego ?

  39.Przyczyny zawilgocenia materiałów budowlanych:

  1. wilgoć technologiczna pochodząca z zapraw ścian murowanych, z wody zarobowej dla betonów

  2. wilgoć gruntowa przenikająca do przegród na skutek podciągania kapilarnego, może się podnieść 2÷2,5 m

  40. Bezpieczeństwo energetyczne wg ustawy: „ Prawo energetyczne” to stan gospodarki

  umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na:

  1. paliwa

  2. energię

  3. gaz

  41. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego to charakterystyka informująca

  o wielkości zapotrzebowania na energię obiektu eksploatowanego zgodnie z jego

  przeznaczeniem i określa:

  1. jakość ochrony pomieszczeń ( w tym izolacyjność cieplną ich zewnętrznej obudowy)

  2. sprawność energetyczną urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

  3. budynek zrównoważony ze środowiskiem

  42. Stateczność cieplna przegród budowlanych w czasie zimy ma na celu ograniczenie

  wychładzania się przegród i pomieszczeń w czasie:

  1. przerw w ogrzewaniu

  2. przy spadku wilgotności pomieszczeń

  3. przy spadku temperatury zewnętrznej

  43. Stateczność cieplna pomieszczeń w okresie lata zależy od:

  1. powierzchni przegród przeszklonych w stosunku do powierzchni pomieszczenia

  2. współczynnika przepuszczalności energii cieplnej przez okno

  3. masywności ścian zewnętrznych i ich usytuowania względem stron świata

  4. współczynnika przejmowania ciepła

  44. Błędy wpływające na trwałość, jakość użytkową i ekonomikę eksploatowanych

  obiektów to:

  1. wadliwa struktura zewnętrznych przegród budowlanych, powodująca ujawnienie się mostków termicznych

  2. zbyt mała grubość warstw materiału termoizolacyjnego

  3. zbyt lekka i nadmiernie przezroczysta konstrukcja całej obudowy pomieszczeń

  45. Fizyka cieplna budowli, to dział fizyki budowli zajmujący się zagadnieniami wymiany

  ciepła i masy ( pary wodnej, powietrza) w:

  1. materiałach budowlanych

  2. komponentach budowlanych

  3. elementach budynku

  46. Izolacja budowlana to zabezpieczenie przestrzeni użytkowej lub konstrukcji przed

  niepożądanym oddziaływaniem:

  1. czynników wewnętrznych

  2. czynników zewnętrznych

  3. czynników wewnętrznych i zewnętrznych

  47. Dom ekologiczny, to taki który:

  1. maksymalnie oddziałuje na środowisko

  2. jest zdrowy dla jego użytkowników

  3. jego ścieki nie zatruwają środowiska

  4. wokół domu rosną rośliny charakterystyczne dla tego rejonu

  48. Eko - zarządzanie to zgodnie z ustawą:

  1. zarządzanie energią

  2. zarządzanie wodą

  3. zarządzanie ogrzewaniem

  4. zarządzanie odpadami

  49. Rodzaje komfortu mieszkania:

  1. mikroklimat cieplno - wilgotnościowy

  2. klimat akustyczny

  3. komfort wizualny

  4. bezpieczeństwo

  50. Zdrowotność budynku zależy od:

  1. warunków sanitarnych

  2. jakości powietrza

  3. jakości wody

  4. systemu ogrzewania  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  Pytanka - fizyka budowli - test 1, łukasz, fizyka budowli wykłąd, do egzaminu
  Projekt, Politechnika Warszawska polibuda PW WIL, sem 5, Fizyka Budowli, FB, Egzamin, Kaśka
  MALACHIT, Politechnika Warszawska polibuda PW WIL, sem 5, Fizyka Budowli, FB, Egzamin, Kaśka
  Głębokość posadowienia, Fizyka Budowli - WSTiP, Egzamin z BO
  56, Fizyka Budowli - WSTiP, Egzamin z BO
  test90procent, Fizyka budowli test przejrzane(1)
  Polska wielka płyta narodziła się w latach 50, Fizyka Budowli - WSTiP, Egzamin z BO
  test (1), Studia, Fizyka Budowli, Egzamin
  test-B, politechnika lubelska, budownictwo, 3 rok, semestr 5, fizyka budowli, wykład
  test-d(1), politechnika lubelska, budownictwo, 3 rok, semestr 5, fizyka budowli, wykład
  Test FB 1 RK, fizyka budowli

  więcej podobnych podstron