zal III dla IV r. wersja III (6), Giełdy z farmy


1. Acetylocholina- zaznacz fałszywe stwierdzenie :

A. podana dożylnie działa długo

B. w płytce motorycznej wywołuje depolaryzację

C. w komórkach gruczołowych powoduje wydzielanie

D. zwiotcza naczynia

E. odp. B., C.

Prawidłowa odpowiedź A., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 174

2. Pobudzenie receptorów alfa1-adrenergicznych spowoduje:

A. rozkurcz naczyń krwionośnych

B. rozszerzenie źrenic

C. dodatnie działanie chronotropowe

D. zwężenie źrenic

E. efekt hipotensyjny

Prawidłowa odpowiedź B., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.437, tom1

3. Zaburzenia akomodacji i trudności w oddawaniu moczu to działania niepożądane po:

A. cholinolitykach

B. cholinomimetykach

C. hioscyjaminie

D. odp. A. i C.

E. te działania niepożądane nie są charakterystyczne dla żadnych z wymienionych leków

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str 416-423, tom1

4. Dopamina:

A. podawana jest zawsze doustnie lub dożylnie

B. podaje się ją dożylnie w niektórych postaciach wstrząsu

C. podana dożylnie w dawce 2-5 mikrogramów/kg mc./min.powoduje rozszerzenie naczyń, szczególnie nerkowych

D. odpowiedź B. i C.

E. odpowiedź A., B. i C.

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.441-2, tom1

5. Receptory alfa2- adrenergiczne:

A. mogą mieć charakter autoreceptorów hamujących wydzielanie noradrenaliny z neuronów

B. mogą być to heteroreceptory presynaptyczne lub receptory postsynaptyczne

C. są to receptory jonotropowe

D. odpowiedź A. i B.

E. odpowiedź A., B. i C.

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.437, tom1

6. Ksylometazolina - zaznacz zdanie prawdziwe:

A. rzadko jest stosowana ogólnie

B. jest wykorzystywana szczególnie u małych dzieci w postaci sprejów

C. stosowana jest w niespecyficznym zapaleniu nosa

D. jako jedyna imidazolina może być stosowana bez zastrzeżeń u chorych z nadciśnieniem tętniczym

E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

Prawidłowa odpowiedź C., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 164

7. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, ginekomastia, hiperkaliemia, zaburzenia miesiączkowania mogą wystąpić po zastosowaniu:

A. prokainamidu

B. alfa-adrenolityków

C. spironolaktonu

D. sterydów nadnerczowych

E. diuretyków pętlowych

Prawidłowa odpowiedź C., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 335

8. Do niedoboru kwasu foliowego może prowadzić:

A. stosowanie metotrexatu

B. zwiększone zapotrzebowanie w ciąży

C. stosowanie trimetoprimu

D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

E. prawdziwe A. i B.

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.444-6, tom1

9. Wskazania do leczenia trombolitycznego stanowią:

A. zator płucny

B. zatory tętnic obwodowych

C. choroby naczyniowe mózgu

D. zakrzepy żył głębokich

E. za wyjątkiem C. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

Prawidłowa odpowiedź E., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.661, tom1

10. Czynności płytek nie hamuje:

A. heparyna

B. anistreplaza

C. prostanoidy

D. klopidogrel

E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

Prawidłowa odpowiedź B., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.614, tom1

11. Ośrodkowo działające leki przeciwcholinergiczne znalazły zastosowanie w leczeniu :

A. choroby Parkinsona

B. choroby Alzheimera

C. padaczki Lennoxa-Gastauta

D. w celu rozluźnienia mm. poprzecznie prążkowanych poprzez wpływ na płytkę motoryczną

E. odp. A. i D.

Prawidłowa odpowiedź A., Farmakologia, Kostowski, Herman: str 422, tomI

12. Urapidyl:

A. ma działanie hipotensyjne

B. pobudza ośrodkowe receptory 5HT1A

C. blokuje obwodowe receptory alfa1-adrenergiczne

D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

E. wszystkie odpowiedzi są fałszywe

Prawidłowa odpowiedź D., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 167

13. Niedokrwistości z niedoboru żelaza - zaznacz zdanie nieprawdziwe:

A. preparaty doustne o powolnym uwalnianiu żelaza odznaczaja się lepszą tolerancja niż preparaty zwykłe

B. stosując preparaty doustne uzupełnia się jego rezerwy tkankowe po ok. 1 miesiącu

C. wyrównanie niedokrwistości występuje po 2-3 miesiącach leczenia preparatem doustnym

D. nie zaleca się podawania pozajelitowo preparatów żelaza u chorych z niewydolnością wątroby i nerek

E. uzupełnienie rezerw tkankowych żelaza następuje szybciej po preparatach pozajelitowych

Prawidłowa odpowiedź B., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.630-32, tom1

14. Poniżej są przedstawione leki i działania niepożądane - zaznacz prawidłowe połączenie:

A. ergotamina - retencja sodu i wody

B. dihydroergotoksyna - spadki ciśnienia tętniczego

C. prazosyna - zaburzenia ukrwienia obwodowego

D. fenoksybenzamina - nadmierne uspokojenie

E. klonidyna - częstoskurcz

Prawidłowa odpowiedź B., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 166

15. Prawdziwe jest, że dobutamina:

A. to niewybiórczy agonista receptorów beta-adrenergicznych

B. wywiera silne działanie inotropowe na serce

C. wykorzystywana jest w leczeniu zaburzeń przewodnictwa

D. dodatkowo silnie wpływa na naczynia obwodowe

E. dodatkowo rozkurcza mięśnie gładkie układu oddechowego

Prawidłowa odpowiedź B., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.446-447, tom1

16. Nitrogliceryna:

A. rozkurcza wszystkie mm. gładkie

B. rozszerza tylko naczynia wieńcowe

C. zmniejsza obciążnie mechaniczne serca rozszerzając żyły silniej od tętnic

D. prawdziwe A. i C.

E. prawdziwe B. i C.

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.503-4, tom1

17. Leki beta-adrenolityczne zmniejszają wydatek energetyczny serca, co jest wykorzystywane w leczeniu:

A. zaburzeń rytmu serca

B. niewydolności mięśnia sercowego

C. nadczynności tarczycy

D. odpowiedź A. i C.

E. odpowiedź B i C.

Prawidłowa odpowiedź B., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.447, tom1

18. Bisoprolol:

A. blokuje oba typy receptorów beta-adrenergicznych

B. ma szczątkowe działanie sympatykomimetyczne

C. jest kardiowybiórczy

D. nie ma działania błonowego

E. dość silnie działa agonistycznie na receptory beta2- adrenergiczne

Prawidłowa odpowiedź C., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.447, tom1

19. Które z połączeń: leki - jego właściwości jest/są prawidłowe ?

A. kardiowybiócze leki beta-adrenolityczne - wpływają niekorzystnie na lipidogram

B. szczątkowe działanie agonistyczne leków beta-adrenolitycznych - przeciwdziała zjawisku up-regulation

C. leki beta-adrenolityczne bez szczątkowgo działania beta-adrenomimetycznego - są skuteczniejsze w pierwotnej i wtórnej prewencji zawału

D. odpowiedź A. i C.

E. odpowiedź B i C.

Prawidłowa odpowiedź E., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.513, tom1

20. Które z połączeń: leki - wskazanie są błędne ?

A. nifedypina - dławica Printzmetala

B. nimodypina - stany niedokrwienia mózgu

C. klonidyna - jaskra

D. enalapril - niewydolność żylna

E. dwuazotan izosorbidu - przewlekłe dolegliwości wieńcowe

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.492,

21. Zaburzenia tolerancji glukozy, wzrost stężenia triglicerydów i kwasu moczowego we krwi obserwuje się po:

A. diuretykach pętlowych

B. biguanidach

C. lekach tiazydowych

D. odp. A. i C.

E. odp. A., B., C.

Prawidłowa odpowiedź D., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 332-3

22. Które z podanych wskazań dla beta- adrenolitryków jest błędne:

A. zaburzenia rytmu

B. nadciśnienie tętnicze

C. choroba wieńcowa

D. choroby naczyń obwodowych dla większości leków

E. niewydolność serca

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str. 515- 516, tom1

23. Wymienione interakcje dotyczące inhibitorów konwertazy angiotensyny są prawdziwe za wyjątkiem:

A. podane razem z lekami powodującymi hiperkaliemię mogą zmniejszać działanie glikozydów nasercowych

B. w połączeniu z lekami blokującymi receptory beta działanie hipotensyjne jest słabsze

C. leki moczopędne nasilają ich działanie hipotensyjne

D.wywierają korzystne działanie przy łącznym podaniu z glikozydami nasercowymi w ciężkiej niewydolności serca

E. odp. B. i D.

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.493, tom1

24. W zatruciu lekami cholinolitycznymi stosuje się:

A. estry choliny

B. cholinomimetyki łatwo przenikające do oun

C. fizostgminę

D. odp. B. i C.

E. odp. A., B. i C.

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str 408-415, tomI

25. U chorych z nadciśnieniem tętniczym leki moczopędne:

A. działają natriuretycznie oraz zwiotczają mm. gładkie naczyń krwinośnych

B. zwiększają pojemność minutową serca

C. mają także ośrodkowy mechanizm działania

E. odp. A. i B.

D. odp. A. i C.

Prawidłowa odpowiedź A.., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.470, tom1

26. Dla atropiny- alkaloidu roślinnego- prawdziwe jest, że:

A. nie wpływa na opróżnianie żołądka

B. bardzo dobrze znosi bóle towarzyszące zapaleniu dróg żółciowych

C. u dzieci toksyczna, nawet śmiertelna dawka to 10 mg alkaloidu

D. już w dawkach terapeutycznych wpływa na funkcje oun

E. jest obowiązkowo stosowana przed znieczuleniem ogólnym

Prawidłowa odpowiedź C., Farmakologia, Kostowski, Herman: str j.w.

27. Leki cholinomimetyczne wpływają na:

A. receptory muskarynowe

B. receptory nikotynowe

C. tylko na receptory w układzie wegetatywnym

D. muskarynowe i nikotynowe receptory cholinergiczne.

E. wszystkie receptory błonowe

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str 408, tomI

28. Które z połączeń: leki - wskazanie są błędne ?

A. klonidyna - zależność opioidowa i alkoholowa

B. metyldopa - choroba Parkinsona

C. fentolamina - przełom nadciśnieniowy w guzie chromochłonnym nadnerczy

D. nitroprusydek sodu - doraźnie w tętniaku rozwarstwiającym aorty

E. dihydralazyna - nadciśnienie tętnicze

Prawidłowa odpowiedź B, Farmakologia, Kostowski, Herman: str.475, tom1

29. W nadciśnieniu tętniczym są stosowane przedstawione leki z wyjątkiem:

A. hydrochlorotiazyd

B. bisoprolol

C. sorbonit

D. moksonidyna

E. diazoksyd

Prawidłowa odpowiedź C., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.467-494, tom1

30. Które z połączeń: leki - działania niepożądane jest poprawne ?

A. klonidyna - senność

B. rilmenidyna - bóle wieńcowe

C. antagoniści wapnia - zaburzenia rytmu

D. enalapril - zaburzenia tolerancji glukozy

E. losartan - objawy toczniopodobne

Prawidłowa odpowiedź A., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.467-494, tom1

1. Acetylocholina- zaznacz fałszywe stwierdzenie :

A. podana dożylnie działa długo

B. w płytce motorycznej wywołuje depolaryzację

C. w komórkach gruczołowych powoduje wydzielanie

D. zwiotcza naczynia

E. odp. B., C.

2. Pobudzenie receptorów alfa1-adrenergicznych spowoduje:

A. rozkurcz naczyń krwionośnych

B. rozszerzenie źrenic

C. dodatnie działanie chronotropowe

D. zwężenie źrenic

E. efekt hipotensyjny

3. Zaburzenia akomodacji i trudności w oddawaniu moczu to działania niepożądane po:

A. cholinolitykach

B. cholinomimetykach

C. hioscyjaminie

D. odp. A. i C.

E. te działania niepożądane nie są charakterystyczne dla żadnych z wymienionych leków

4. Dopamina:

A. podawana jest zawsze doustnie lub dożylnie

B. podaje się ją dożylnie w niektórych postaciach wstrząsu

C. podana dożylnie w dawce 2-5 mikrogramów/kg mc./min.powoduje rozszerzenie naczyń, szczególnie nerkowych

D. odpowiedź B. i C.

E. odpowiedź A., B. i C.

5. Ksylometazolina - zaznacz zdanie prawdziwe:

A. rzadko jest stosowana ogólnie

B. jest wykorzystywana szczególnie u małych dzieci w postaci sprejów

C. stosowana jest w niespecyficznym zapaleniu nosa

D. jako jedyna imidazolina może być stosowana bez zastrzeżeń u chorych z nadciśnieniem tętniczym

E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

6. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, ginekomastia, hiperkaliemia, zaburzenia miesiączkowania mogą wystąpić po zastosowaniu:

A. prokainamidu

B. alfa-adrenolityków

C. spironolaktonu

D. IKA

E. diuretyków pętlowych

7. Do niedoboru kwasu foliowego może prowadzić:

A. stosowanie metotrexatu

B. zwiększone zapotrzebowanie w ciąży

C. stosowanie trimetoprimu

D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

E. prawdziwe A. i B.

8. Wskazania do leczenia trombolitycznego stanowią:

A. zator płucny

B. zatory tętnic obwodowych

C. choroby naczyniowe mózgu

D. zakrzepy żył głębokich

E. za wyjątkiem C. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

9. Czynności płytek nie hamuje:

A. heparyna

B. anistreplaza

C. prostanoidy

D. klopidogrel

E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

10. Ośrodkowo działające leki przeciwcholinergiczne znalazły zastosowanie w leczeniu :

A. choroby Parkinsona

B. choroby Alzheimera

C. padaczki Lennoxa-Gastauta

D. w celu rozluźnienia mm. poprzecznie prążkowanych poprzez wpływ na płytkę motoryczną

E. odp. A. i D.

11. Urapidyl:

A. ma działanie hipotensyjne

B. pobudza ośrodkowe receptory 5HT1A

C. blokuje obwodowe receptory alfa1-adrenergiczne

D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

E. wszystkie odpowiedzi są fałszywe

12. Niedokrwistości z niedoboru żelaza - zaznacz zdanie nieprawdziwe:

A. preparaty doustne o powolnym uwalnianiu żelaza odznaczaja się lepszą tolerancja niż preparaty zwykłe

B. stosując preparaty doustne uzupełnia się jego rezerwy tkankowe po ok. 1 miesiącu

C. wyrównanie niedokrwistości występuje po 2-3 miesiącach leczenia preparatem doustnym

D. nie zaleca się podawania pozajelitowo preparatów żelaza u chorych z niewydolnością wątroby i nerek

E. uzupełnienie rezerw tkankowych żelaza następuje szybciej po preparatach pozajelitowych

13. Poniżej są przedstawione leki i działania niepożądane - zaznacz prawidłowe połączenie:

A. ergotamina - retencja sodu i wody

B. dihydroergotoksyna - spadki ciśnienia tętniczego

C. prazosyna - zaburzenia ukrwienia obwodowego

D. fenoksybenzamina - nadmierne uspokojenie

E. klonidyna - częstoskurcz

14. Prawdziwe jest, że dobutamina:

A. to niewybiórczy agonista receptorów beta-adrenergicznych

B. wywiera silne działanie inotropowe na serce

C. wykorzystywana jest w leczeniu zaburzeń przewodnictwa

D. dodatkowo silnie wpływa na naczynia obwodowe

E. dodatkowo rozkurcza mięsnie gładkie układu oddechowego

15. Nitrogliceryna:

A. rozkurcza wszystkie mm. gładkie

B. rozszerza tylko naczynia wieńcowe

C. zmniejsza obciążnie mechaniczne serca rozszerzając żyły silniej od tętnic

D. prawdziwe A. i C.

E. prawdziwe B. i C.

16. Leki beta-adrenolityczne zmniejszają wydatek energetyczny serca, co jest wykorzystywane w leczeniu:

A. zaburzeń rytmu serca

B. niewydolności mięśnia sercowego

C. nadczynności tarczycy

D. odpowiedź A. i C.

E. odpowiedź B i C.

17. Bisoprolol:

A. blokuje oba typy receptorów beta-adrenergicznych

B. ma szczątkowe działanie sympatykomimetyczne

C. jest kardiowybiórczy

D. nie ma działania błonowego

E. dość silnie działa agonistycznie na receptory beta2- adrenergiczne

Prawidłowa odpowiedź C., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.447, tom1

18. Które z połączeń: leki - jego właściwości jest/są prawidłowe ?

A. kardiowybiócze leki beta-adrenolityczne - wpływają niekorzystnie na lipidogram

B. szczątkowe działanie agonistyczne leków beta-adrenolitycznych - przeciwdziała zjawisku up-regulation

C. leki beta-adrenolityczne bez szczątkowgo działania beta-adrenomimetycznego - są skuteczniejsze w pierwotnej i wtórnej prewencji zawału

D. odpowiedź A. i C.

E. odpowiedź B i C.

19. Które z połączeń: leki - wskazanie są błędne ?

A. nifedypina - dławica Printzmetala

B. nimodypina - stany niedokrwienia mózgu

C. klonidyna - jaskra

D. enalapril - niewydolność żylna

E. dwuazotan izosorbidu - przewlekłe dolegliwości wieńcowe

20. Zaburzenia tolerancji glukozy, wzrost stężenia triglicerydów i kwasu moczowego we krwi obserwuje się po:

A. diuretykach pętlowych

B. biguanidach

C. lekach tiazydowych

D. odp. A. i C.

E. odp. A., B., C.

21. Które z podanych wskazań dla beta- adrenolitryków jest błędne:

A. zaburzenia rytmu

B. nadciśnienie tętnicze

C. choroba wieńcowa

D. choroby naczyń obwodowych dla większości leków

E. niewydolność serca

22. Wymienione interakcje dotyczące inhibitorów konwertazy angiotensyny są prawdziwe za wyjątkiem:

A. podane razem z lekami powodującymi hiperkaliemię mogą zmniejszać działanie glikozydów nasercowych

B. po podaniu z lekami przeciwarytmicznymi mogą nasilać ich działanie przeciwarytmiczne

C. leki moczopędne nasilają ich działanie hipotensyjne

D. chinidyna zmniejsza ich korzystne działanie na serce

E. odp. B. i D.

23. W zatruciu lekami cholinolitycznymi stosuje się:

A. estry choliny

B. cholinomimetyki łatwo przenikające do oun

C. fizostgminę

D. odp. B. i C.

E. odp. A., B. i C.

24. U chorych z nadciśnieniem tętniczym leki moczopędne:

A. działają natriuretycznie oraz zwiotczają mm. gładkie naczyń krwinośnych

B. zwiększają pojemność minutową serca

C. mają także ośrodkowy mechanizm działania

D. odp. A. i B.

E. odp. A. i C.

25. Dla atropiny- alkaloidu roślinnego- prawdziwe jest, że:

A. nie wpływa na opróżnianie żołądka

B. bardzo dobrze znosi bóle towarzyszące zapaleniu dróg żółciowych

C. u dzieci toksyczna, nawet śmiertelna dawka to 10 mg alkaloidu

D. już w dawkach terapeutycznych wpływa na funkcje oun

E. jest obowiązkowo stosowana przed znieczuleniem ogólnym

26. Leki cholinomimetyczne wpływają na:

A. receptory muskarynowe

B. receptory nikotynowe

C. tylko na receptory w układzie wegetatywnym

D. muskarynowe i nikotynowe receptory cholinergiczne.

E. wszystkie receptory błonowe

27. Które z połączeń: leki - wskazanie są błędne ?

A. klonidyna - zależność opioidowa i alkoholowa

B. metyldopa - choroba Parkinsona

C. fentolamina - przełom nadciśnieniowy w guzie chromochłonnym nadnerczy

D. nitroprusydek sodu - doraźnie w tętniaku rozwarstwiającym aorty

E. dihydralazyna - nadciśnienie tętnicze

28. W nadciśnieniu tętniczym są stosowane przedstawione leki z wyjątkiem:

A. hydrochlorotiazyd

B. bisoprolol

C. sorbonit

D. moksonidyna

E. diazoksyd

29. Które z połączeń: leki - działania niepożądane jest poprawne ?

A. klonidyna - senność

B. rilmenidyna - bóle wieńcowe

C. antagoniści wapnia - zaburzenia rytmu

D. enalapril - zaburzenia tolerancji glukozy

E. losartan - objawy toczniopodobne

  1. Fałszem jest, że - receptory adrenergiczne:

  1. należą do nadrodziny receptorów metabotropowych

  2. obejmują receptory związane bezpośrednio z przewodnictwem nerwowym

  3. jest niewiele leków działających poprzez te receptory

  4. odp. B i C

  5. odp. A, B i CWyszukiwarka

Podobne podstrony:
zal III dla IV r. wersja III, Giełdy z farmy
zal III dla IV r. wersja III i IV do druku, Giełdy z farmy
12 pyt na zal dla IIIr 19 III2010 r, Giełdy z farmy
zal III dla IV r (termin I i II) 2009-2010 (7), Giełdy z farmy
zal III dla IV r (termin I i II) 2009-2010, Giełdy z farmy
pytania testowe zal III - IV r. wydz lek 08-09, Giełdy z farmy
test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV , Giełdy z farmy
TEST- III kolokwium z farmy (Bednarek), Giełdy z farmy
pytania III koło 1 termin Berezińska (4), Giełdy z farmy
nowy test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV sem. zim. 2009-2010, Giełdy z farmy
nowy test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV sem. zim. 2009-2010, Giełdy z farmy
zal testowe dla IIIr, Giełdy z farmy
Egzamin - RADIOLOGIA, STOMATOLOGIA GUMed, IV rok, radiologia stomatologiczna III, giełdy
test z farmakologii dla IV r. sem zim. 2009-2010 (2), Giełdy z farmy

więcej podobnych podstron