Etyka pracy, ważne wydarzenia historyczne


ETYKA PRACY

Praca jest powszechnym i podstawowym obowiązkiem człowieka, wynikającym z prawa naturalnego i z nakazów Bożych. Według św. Pawła "kto nie chce pracować, niech też nie je" (2 Tes 3, 10). Obowiązek pracy wynika i ze Starego  i z Nowego Testamentu. Kościół czasów najnowszych podjął zaniedbane w okresie nowożytności moralne zagadnienia pracy poprzez liczne studia teologów i filozofów. Od końca XIX w. papieże w encyklikach społecznych (począwszy od Rerum novarum Leona XIII) starają się pogłębić teoretyczne rozważania nad pracą, jak również przyczynić się do poprawy struktur społecznych, szczególnie do poprawy sytuacji ludzi pracujących.

Praca jest nie tylko obowiązkiem, ale tworzy również uprawnienia: do godziwej zapłaty, do godziwych warunków pracy i życia człowieka pracującego. Oprócz tych ogólnych wskazań - wartości, powinności i uprawnień moralnych - istnieją również pewne wartości i normy szczegółowe, wynikające ze specyfiki poszczególnych zawodów (tzw. etyki zawodowe). Określają one bardziej szczegółowo relacje między pracodawcą a pracobiorcą, między wykonawcą a odbiorcą rezultatów pracy, między członkami poszczególnych grup zawodowych itp. Nie znaczy to jednak, że całość etyki pracy składa się jedynie z kodeksów etycznych dla poszczególnych zawodów. Jedną z podstawowych norm etyki pracy jest obowiązek dbania o całość "ustroju pracy" i o wyrażanie przez pracę powszechnej  solidarności (Jan Paweł II). Do obowiązków moralnych związanych z pracą, oprócz osobistej pracowitości, należy takie staranie o  struktury społeczne, by każdy człowiek mógł w sposób właściwy korzystać z czasu wolnego dla odpoczynku i kontemplacji, do której należy sfera religii,  moralności i  kultury itp.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Godnosć pracy, ważne wydarzenia historyczne
Biurokracja, ważne wydarzenia historyczne
Polska monarchia-lXX i XX wiek, ważne wydarzenia historyczne
Rewolucja francuska (1789-1795), ważne wydarzenia historyczne
Komuna paryska, ważne wydarzenia historyczne
Papiestwo a Polska, ważne wydarzenia historyczne
Ważne wydarzenia historyczne, Rozwójizasięg reformacji na terenie Europy
Ważne wydarzenia historyczne, Wojna 30-to letnia i jej konsekwencje
Ważne wydarzenia historyczne, Rewolucja burżuazyjna w Anglii
Deklaracja praw człowieka i obywatela (26.08.1789r), ważne wydarzenia historyczne
Ważne wydarzenia historyczne, Reformacja w Polsce
Ważne wydarzenia historyczne, Monarchia Karola Wielkiego
Ważne wydarzenia historyczne, Rola Mieszka l w budowie państwa polskiego
Ważne wydarzenia historyczne, Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kazimierza Wielkiego
Ważne wydarzenia historyczne, Plan Burza
Ważne wydarzenia historyczne, Postanowienia Kongresu Wiedeńskiego w 1815r.

więcej podobnych podstron