Rozwój w póxnej dorosłości konspekt, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Psychologia rozwoju człowieka


FAZY PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ

Według Atchleya

PRZEJŚCIE KONIEC ROLI

FAZA FAZA FAZA FAZA FAZA FAZA FAZA

ODDA- PRZEDE- MIESIĄCA ROZCZA- ZMIANY STABI- KOŃCOWA

LONA MERYTAL- MIODO- ROWANIA KIERUN- LIZACJI

NA WEGO KU

OKRES OKRES PO PRZEJŚCIU NA

PRZED EMERYTURĘ

EMERYTURĄ

TEORIA ERIKSONA: PÓŹNA DOROSŁOŚĆ

Rozwiązanie psychospołecznego kryzysu:

INTEGRACJA versus ROZPACZ

Bilans osiągnięć życiowych

Pomyślne rozwiązanie kryzysu poczucie satysfakcji z własnego życia, akceptacja śmierci.

Niepomyślne rozwiązanie kryzysu żal z powodu błędów życiowych i straconych szans, lęk przed śmiercią

Teoria Roberta Pecka - rozszerzenie teorii Eriksona

KRYZYSY WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA W PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI:

1. Różnicowanie się EGO versus Nadmierne zaabsorbowanie rolą związaną z pracą

2. Wykraczanie poza swe ciało versus Nadmierne zajmowanie się ciałem

3. Wzniesienie się ponad EGO versus Nadmierne zaabsorbowanie swym EGO

POMYŚLNE STARZENIE SIĘ

1. TEORIA WYŁĄCZANIA SIĘ (Cumming i Henry, 1961)

Wraz z przechodzeniem z wieku średniego w okres późnej dorosłości:

- MALEJE ZAKRES KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, KONCENTRACJA NA JA;

- JEDNOSTKI PRZYSTOSOWUJĄ SIĘ DO TEJ SYTUACJI; NABYWAJĄ DYSTANSU WOBEC DOTYCHCZASOWYCH RELACJI SPOŁECZNYCH, CO DOSTARCZA IM SATYSFAKCJI I ZAPEWNIA DOBRE SAMOPOCZUCIE.

2. TEORIA AKTYWNOŚCI (MADDOX, 1964)

- W okresie późnej dorosłości jednostki pragną być tak samo aktywne, jak wcześniej.

- Włączanie się w relacje społeczne dostarcza satysfakcji.

STYLE STARZENIA SIĘ A OSOBOWOŚĆ

Wyniki badań B.L.Neugarten (1968)

ISTNIEJE ZWIĄZEK MIĘDZY STYLAMI STARZENIA SIĘ A WCZEŚNIEJ UKSZTAŁTOWANĄ OSOBOWOŚCIĄ

Przykłady stylów starzenia się w relacji do osobowości:

- TYP OSOBOWOŚCI BIERNIE ZALEŻNEJ ujawniał dwa style starzenia się:

1. APATYCZNY, redukcja kontaktów z ludźmi, ograniczanie aktywności np.do zaspokajania własnych potrzeb fizjologicznych;

2. SZUKAJĄCY WSPARCIA, ujawnianie silnej potrzeby zależności i kontaktu z osobą lub osobami udzielającymi wsparcia.

- TYP OSOBOWOŚCI ZINTEGROWANEJ (przeciwieństwo osobowości biernie zależnej)

Cechy: bogate życie wewnętrzne, sprawny umysł, plastyczność, otwartość na nowe bodźce, akceptacja siebie i optymalna kontrola własnych emocji, zadowolenie z życia niezależnie do nasilenia kontaktów społecznych.

Jednostki o takich cechach ujawniały 3 style starzenia się:

1. PRZEORGANIZOWANIE SWEJ AKTYWNOŚCI - zastąpienie kontaktów z miejsca pracy aktywnością w różnych organizacjach, w społecznościach lokalnych;

2. KONCENTRACJA NA WĄSKIEJ DZIEDZINIE NOWEJ AKTYWNOŚCI ( np. pomoc rodzinie, opieka nad wnukami)

3. ŚWIADOME WYŁĄCZANIE SIĘ Z KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH - nie z konieczności, ale z własnego wyboru; rezygnacja z relacji społecznych, ale zainteresowanie światem i realizacja własnych zainteresowań.

PIĘĆ TYPÓW OSOBOWOŚCI A PRZYSTOSOWANIE DO STARZENIA SIĘ (Reichard, Livson i Peterson, 1962):

1. DOJRZAŁY, KONSTRUKTYWNY - dobrze przystosowany, akceptuje siebie, swoje życie i kontakty społeczne;

2. TYP BUJANEGO FOTELA - dobrze przystosowany, wysoki poziom samoakceptacji, ale zależny od innych, spostrzega starość jako uwolnienie od odpowiedzialności.

3. TYP OPANCERZONY (OBRONNY) - dobrze przystosowany, odwołuje się do mechanizmów obronnych radząc sobie z negatywnymi emocjami; wiedzie aktywny tryb życia, by zaprezentować swoją niezależność;

4. TYP GNIEWNY (WROGI) - agresywnie wyraża swe niezadowolenie, przyczynę swych kłopotów widzi w innych.

5. TYP NIENAWIDZĄCY SIEBIE - za trudności i niepowodzenia oskarża siebie, depresyjny, nie akceptujący starości.

MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNE LUDZI STARSZYCH

INTELIGENCJA

- Inteligencja skrystalizowana - zdolność do wykonywania zadań umysłowych, które przez lata występowały w doświadczeniu człowieka;

TESTY:

wiadomości;

rozumienie NIE OBNIŻA SIĘ POZIOM

słownik WYKONANIA

arytmetyka

INTELIGENCJA PŁYNNA - zdolność do uczenia się nowych zadań, widzenia świata z nowej perspektywy, wynajdywania pomysłowych rozwiązań dla nowych problemów;

TESTY:

symbole cyfr i figur

klocki OBNIŻA SIĘ POZIOM

porządkowanie obrazków WYKONANIA

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE POGARSZANIE SIĘ WYNIKÓW TESTÓW INTELIGENCJI:

- ZMNIEJSZENIE SIĘ SZYBKOŚCI WYKONYWANIA ZADAŃ;

- OSŁABIENIE SELEKTYWNOŚCI PAMIĘCI;

- POGORSZENIE SIĘ PAMIĘCI;

- OSŁABIENIE ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA ZŁOŻONYCH DECYZJI

OGÓLNY SPADEK POZIOMU ZDOLNOŚCI INTELEKTUALNYCH MOŻE WYSTAPIĆ W EFEKCIE

- CHOROBY

- BLISKOŚCI ŚMIERCI (końcowa inwolucja, końcowy spadek)

TWÓRCZOŚĆ

Sofokles - 70 r.ż - „Król Edyp”

90 r.ż. - „Elektra”

Giuseppe Verdi - 72 r.ż. - „Otello”

Adenauer - 73 r.ż. Kanclerz RFN

R.Reagan - 70 r.ż. Prezydent USA

TEORIA PSYCHOLOGICZNEGO PROCESU UMIERANIA

Teoria Elizabeth Kubler-Ross stadiów umierania

1. Stadium zaprzeczania

- absolutne zaprzeczanie

- chwiejne zaprzeczanie

- modyfikujące zaprzeczanie

2. Stadium gniewu (dlaczego ja, a nie ktoś inny)

3. Stadium targowania się (próba odroczenia)

4. Stadium depresji

- depresja reaktywna - efekt poniesionej straty

- depresja przygotowawcza - reakcja na nadchodzącą stratę

5. Stadium akceptacji

DO ZOBACZENIA NA EGZAMINIEWyszukiwarka

Podobne podstrony:
ROZWÓJ W ŚREDNIEJ DOROSŁOŚCI.konspekt , Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Psych
Teorie rozwoju psychicznego, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Psychologia rozw
Notatki do egzaminu, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Psychologia rozwoju czło
Okres prenatalny - od poczęcia do narodzin - slajdy zespojone, Studia, Psychologia UW - materiały do
NARODZINY, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Psychologia rozwoju człowieka
Mtd1, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Metodologia badań psychologicznych
WYKLAD JA 12, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Rola Ja w przetwarzaniu informa
WYKLAD JA1SYLAB, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Rola Ja w przetwarzaniu info
BB.ad.wyklad9, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Psycholingwistyka
PYTANIA KOFTA, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Psychologia osobowości
Badanie eksperymentalne, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Psychologia eksperym
SKRYPT - zaznaczenia, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Podstawy pomiaru psycho

więcej podobnych podstron