Finanse publiczne - pytania z egzaminu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Finanse i Rachunkowość, Rok II, Semestr 3, Finanse Publiczne, Finanse Publiczne, Egzamin


„Pytania do egzaminu z finansów publicznych”

 1. Pytania testowe:


  1. Cos o finanse publiczne (a sektor publiczny?) Publiczne zasoby pieniężne gromadzone są wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonowania sektora publicznego?

   1. fałsz

   2. prawda

  2. Udział dochodów budżetowych w PKB w Polsce jest:

   1. niższy od średniej OECD

   2. wyższy od średniej OECD

  3. Zasada jedności

   1. ...

   2. ...

   3. ogół dochodów na ogół wydatków (aspekt materialny)

  4. Części są wydzielone wg kryterium

   1. podmiotowo- przedmiotowego

   2. przedmiotowo - funkcjonalnego

   3. podmiotowego

  5. Uchylanie się od podatków oznacza:

   1. zawsze kolizję z prawem

   2. nie zawsze wchodzi się w kolizje z prawem

   3. nie wchodzi się w kolizje z prawem

  6. Stawka linowa oznacza ze gdy dochód wzrasta to wysokość podatku

   1. zmienia się (ale % się nie zmienia!)

   2. nie zmienia się

  7. Strategia podatkowa polega na zapłaceniu kwoty

   1. minimalnej

   2. optymalnej

  8. Teoria asymilacji poszukuje pomiędzy pożyczką a podatkiem

   1. różnic

   2. podobieństw

  9. Do czego parlament najpierw uzyskał prawo?

   1. do stanowienia dochodów potem wydatków

   2. do stanowienia wydatków potem dochodów

   3. do stanowienia jednocześnie

  10. Finanse publiczne są ujęte w konstytucji

   1. Wąsko

   2. Obszernie

   3. mniej obszernie

  11. Unifikacja podatku Vat w UE (stawka pod. Min. 15%, można stosować 1 lub 2 obniżone stawki, ale nie mniejsze niż 5%)

  12. Czy podejście pozytywne i normatywne się wykluczają

   1. prawda

   2. fałsz

  13. Kryterium finansowe dzieli wpływy budżetowe na:

   1. Przymusowe i dobrowolne (kl. prawna)

   2. czasowe i definitywne

   3. zwyczajne i nadzwyczajne (kl. ekonom.)

  14. Wzrost wydatków budżetu państwa powoduje wzrost gospodarczy?

   1. prawda

   2. fałsz

  15. „Dobro” ze względu na cech fizyczne jest:

   1. prywatne

   2. publiczne

   3. zarówno publiczne jak i prywatne

  16. Przy podziale podatku według klasyfikacji prawnej wyróżniamy:

   1. pośredni i bezpośredni

   2. rzeczowy i osobisty (kryterium społeczne)

   3. majątkowe, konsumpcyjne i dochodowe (kryterium przedmiotowe)

  17. Gdy podstawa podatku jest wyrażona wartościowo to:

   1. wykluczone jest zastosowanie stawki kwotowej,

   2. wykluczone jest zastosowanie stawki procentowej,

   3. nie jest wykluczone zastosowanie stawki kwotowej

(ilościowa podstawa - stawka kwotowa

wartościowa podstawa - stawka kwotowa i %)

( gdyby podstawa była wyrażona ilościowo to nie da sie zastosować stawki procentowej, czyli gdy podstawa jest wyrażona wartościowa to => stawka może być wyrażona kwotowo i procentowo,  gdy podstawa jest wyrażona ilościowo to   => stawka może być wyrazona tylko KWOTOWO, wykluczenie stawki procentowej)

  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych w UE:

   1. Zharmonizowany

   2. Nie zharmonizowany

   3. będzie zharmonizowany w 2010r

  2. Pożyczka publiczna jest zawsze antyinflacyjna P/F

  3. Środki publiczne zasilają tylko sektor publiczny P/F (mogą tez zasilać finanse prywatne)

  4. Szkoły wyższe to :

   1. państwowy zakład budżetowy

   2. państwowa jednostka budżetowa

   3. podmiot działający na podstawie odpowiedniej ustawy (jednostki prowadzące gospodarkę finansową na mocy właściwych ustaw)

  5. Prerogacja (działanie w oparciu o budżet poprzedniego okresu, uchwalenie budżetu z roku poprzedniego na rok bieżący, na okoliczność niezatwierdzenia budżetu - obowiązuje do momentu uchwalenia BP na rok następny; w PL nie ma) jest zamiennie stosowana wobec prowizorium budżetowego w Polsce P/F

  6. czym polityka budżetowa różni się od innych

   1. cele, do realizacji których zmierza

   2. narzędzia jakie są wykorzystywane dla zrealizowania określonych celów

   3. cele fiskalne, jako nadrzędne w kształtowaniu źródeł dochodów

  7. Kryterium podziału wg, którego wyróżniamy: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, fundusze ubezpieczeń społecznych pozostałe fundusze publiczne to kryterium:

   1. prawne,

   2. instytucjonalne,

   3. podmiotowe,

   4. sektorowe.

  8. Kraje, w których jest niski wskaźnik alokacji publicznej charakteryzuje wysoki poziom wzrostu gospodarczego P/F

  9. Prowizorium budżetowe to:

   1. (skrócona) ustawa, w której są zawarte szacunkowe dochody i wydatki budżetowe obowiązująca do czasu uchwalenia budżetu przez Sejm,

   2. przedłużenie obowiązywania czegoś tam,

   3. ustawa, która, coś tam, nie pamiętam :),

  10. Planowaniem ustawy budżetowej zajmuje się: Minister finansow

   1. prezydent,

   2. rada ministrów,

   3. Sejm,

   4. Senat,

   5. 100 posłów.

  11. Uregulowanie problematyki FP w polskiej konstytucji jest:

   1. obszerne,

   2. mniej obszerne,

   3. wąskie.

  12. Sprawiedliwość pozioma( i były wymienione podatki )

   1. tylko liniowy

   2. tylko progresywny?

   3. zarówno progresywny jak i liniowy

  13. Repudiacja to jednostronne anulowanie NALEŻNOŚCI z tytułu pożyczki publicznej przez władzę publiczną P\ F (anulowanie zobowiązania)

  14. Fundusz motywacyjny można tworzyć w

   1. państwowe jednostki budżetowe

   2. publiczne zakłady budżetowe

   3. wszystkie wyżej wymienione

  15. Wszyscy dysponenci składają założenia rzeczowe Budżetu Państwa   P/ F (tylko dysponenci części)

  16. Parlamentarna kontrola wykonania ustawy budżetowej:

   1. Jest mniej złożona niż procedura uchwalenia ustawy budżetowej

   2. Jest bardziej złożona niż procedura uchwalenia ustawy budżetowej

   3. Odbywa się wg takiego samego trybu jak uchwalenie ustawy budżetowej

  17. Rozróżnienie potrzeb na indywidualne i zbiorowe dokonuje się ze względu na:

   1. Podmiot, którego potrzeby są zaspokojone

   2. Sposób zaspokojenia

   3. Kategoryzację finansów publicznych

  18. Termin rozpoczęcia prac nad projektem ustawy budżetowej:

   1. Jest określony w ustawie o finansach publicznych

   2. To 1 marca roku poprzedzającego rok budżetowy

   3. Nie jest określony w normach prawnych - pracę inicjuje MF

  19. W toku rozwoju instytucji budżetu państwa parlamenty:

   1. Wcześniej nabyły prawo stanowienia o dochodach niż wydatkach

   2. Wcześniej nabyły prawo stanowienia o wydatkach niż dochodach

   3. Równocześnie nabyły prawo stanowienia o wydatkach i dochodach

  20. Budżet państwa

   1. roczny plan dochodów i wydatków

   2. cechuje go przymusowość gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków

   3. jest zdecentralizowanym funduszem publicznym

  21. Rozchody z budżetu

   1. wydatki z budżetu

   2. udzielone pożyczki

   3. wykup papierów wartościowych

  22. Obsługa długu publicznego to wydatek

   1. Sztywny

   2. Bieżący

   3. Majątkowy

 1. Pytania opisowe:

  1. Co to jest zakład budżetowy?

  2. Klasyfikacja podmiotowa finansów:

   1. Wł. Stanowiące

   2. Wł. Wykonawcze

   3. Wł. Kontrolne

   4. Wł. Skarbowa

  3. Obliczyć podatek naliczony i należny (tabeleczka).

  4. Zakres władzy w społecznych zależy od.

  5. Wymień 4 państwa o najwyższym stosunku wydatków do PKB - Szwecja, Dania, Austria, Norwegia, Finlandia

  6. Wymień 4 państwa o najniższym stosunku wydatków do PKB - Japonia, Australia, USA, Słowacja, Korea

  7. Dlaczego władza publiczna stosuje różne rodzaje form organizacyjno-prawnych jednostek sektora publicznego?

   1. Motywacyjność - dąży do wypracowania form sprzyjających gospodarności

   2. Płynność - jest większa, gdy jednostka bezpośrednio otrzymuje $

   3. Ograniczenie kosztów - obsługi przepływów, gdy wpływy zatrzymuje się w jednostce

  8. Planowanie budżetowe - narysować schemat.

  9. Finanse publiczne w aspekcie ekonomicznym (dziedzina nauk ekonomicznych, badające bogactwo w postaci publicznych zasobów pieniężnych; związek FP z gospodarowaniem <oddziaływanie FP na zjawiska gospodarcze oraz zjawisk gospodarczych na FP>) i prawnym (prawo finansowe ma względem FP charakter wtórny stanowiący ogół norm prawnych regulujących funkcjonowanie FP)

  10. Przesłanki stosowania akcyzy.

  11. Geneza i pojęcie budżetu.

  12. Fundusze celowe.

  13. Repudiacja to jednomyślne anulowanie zobowiązania z tytułu pożyczki

  14. Schemat potrzeba -dobro-fundusz.

  15. Przekrój podmiotowy finansów publicznych (1).

  16. Zasady budżetowe:

   1. Równowagi budżetowej („złota zasada”), dostosowanie poziomu ogółu WP do DP

   2. Powszechności (zupełności), ujęcie wsz. DP i WP; ujęcie wąskie (stabilizują tylko podmioty brutto); ujęcie szersze (także podmioty netto)

   3. Jedności - aspekt formalny (1 akt prawny); materialny (zasada niefunduszowania, ogólności) przeznaczenie ogółu wpływów na ogół wydatków

   4. Bezszczegółowości - aspekty:

    1. Rodzajowy - uporządkowanie w grupy rodzajowe; dochody wg źródeł dochodu; wydatki wg kierunku wydatkowania środków

    2. Ilościowy - wydatkowanie środków w wielkościach przewidzianych w budżecie

    3. Czasowy - środki wydatkowane w przewidzianym czasie

   5. Operatywności - wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację określonych zadań

   6. Jawności - BP powinien być upubliczniony

   7. Gospodarności - oszczędne wydatkowanie środków budżetowych

   8. Jednoroczności - BP sporządza się na okres 1 roku

  17. Kto ma inicjatywę ustawodawczą przy stanowieniu budżetu? - Rada Ministrów, z powodu dużej ilości danych, do których dostęp ma tylko rząd

  18. Ekonomiczna definicja budżetu - scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków pieniężnych, w związku z funkcjonowaniem państwa

  19. Elementy techniki podatkowej - ulgi, zwolnienia, zwyżki i zniżki podatkowe; podmiot podatku, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawka podatkowa, skala podatkowa.

  20. Zasady podatkowe:

   1. Sprawiedliwości (pozioma i pionowa)

   2. Pozostałe (ekonomiczne) - wydajności fiskalnej, stabilności, dogodności, taniości, międzynarodowej harmonizacji

  21. Klasyfikacja budżetowa.

  22. Definicje:

   1. Podatnik (podmiot, który ponosi ciężar podatku, na nim ciąży obowiązek)

   2. Płatnik (osoba, która oblicza, pobiera i odprowadza podatek; zobligowany z mocy prawa)

   3. Prowizorium budżetowe (ustawa o prowizorium, która obejmuje dochody i wydatki udżetu państwa na okres od uchwalenia ustawy budżetowej przez Sejm; procedura parlamentarna w zakresie prowizorium budżetowego jest analogiczna jak w zakresie ustawy budżetowej)

  23. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa, zakłady budżetowe, instytucje gosp. budżetowej gosp., agencja wykonawcza, fundusze celowe

  24. Nota budżetowa - definicja - rozporządzenie MF w sprawie sposobu i terminu opracowania projektu ustawy budżetowej; obejmuje harmonogram prac, zasady wg których należy planować wydatki, formularze, które dalej wypełniają wskazane podmioty; ma na celu uporządkowanie prac budżetowych.

  25. Budżet państwa - definicja ekonomiczna.

  26. Pożyczka publiczna wg teorii klasycznej.

  27. Podatek a pożyczka publiczna.

  28. Zakład budżetowy - opis.

  29. Teoria klasyczna i asymilacji w pożyczce publicznej.

  30. Rodzaje podatków - opis

  31. Podejście pozytywne i normatywne w finansach publicznych

  32. Potrzeby - dobra  - finansowanie (schemat)

  33. Podmiotowość (podmioty czynne i bierne) i przedmiotowość podatkowa (zdarzenie lub rzecz, z którym prawo wiąże postanie obowiązku podatkowego)

  34. Dlaczego ust budżetowa (budżet państwa) to ust szczególnej wagi - jest uchwalana w formie ustawy, ponieważ BP to? Fundusz państwa, który ma istotny wpływ na funkcjonowanie państwa w jego obrębie, a także ma istotne znaczenie w powiązaniu finansów międzynarodowych

  35. Funkcja redystrybucyjna, alokacyjna

  36. Finanse publiczne a PKB - trzeba było się wykazać? 

  37. FP a inne nauki

  38. Zalety niefunduszowania (2):

   1. Elastyczne gospodarowanie środkami pieniężnymi

   2. Bieżąca hierarchizacja celów

  39. Przykład (1) wpływu, który jest dobrowolny i bezzwrotny - darowizna

  40. Dotacje ogólne

  41. Zasady operatywności

  42. Czynniki organizacyjne równowagi budżetowej

  43. Działy w klasyfikacji budżetowej

  44. Rodzaje deficytów w ujęciu ekonomicznym?

  45. Definicja sald: kredytowego, majątkowego, bieżącego?Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
BANKOWOŚĆ wykład 1 z dnia 12.10.2008, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Finanse i Rachunkowość,
pytania msg, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, MSG Dziembała
pytania na zal z PTS.IMM+Mechatr, Mechatronika, Rok II, Semestr III, PTS i skrawanie
Podstawy ekonomii zagadnienia, Prawo UKSW I rok, II semestr, Podstawy ekonomii
Podstawy ekonomii wykłady, Prawo UKSW I rok, II semestr, Podstawy ekonomii
TEST D finanse publiczne - Ciupek (1), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Finanse publiczne i ry
TEST A finanse publiczne - Ciupek (2), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Finanse publiczne i ry
TEST C finanse publiczne - Ciupek (1), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Finanse publiczne i ry
TEST B finanse publiczne - Ciupek (1), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Finanse publiczne i ry
Rachunkowośc obrotu towarowego - materiały do wykladu 2012, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Fi
Pojęcie i klasyfikacja kosztów w rach. zarządczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Finanse i R
Klasyfikacja zadania4, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Finanse i Rachunkowość, Rok I, Semestr
Klasyfikacja zadania2, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Finanse i Rachunkowość, Rok I, Semestr
Aktywa i pasywa teoria, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Finanse i Rachunkowość, Rok I, Semestr
Klasyfikacja zadania3, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Finanse i Rachunkowość, Rok I, Semestr
Klasyfikacja zadania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Finanse i Rachunkowość, Rok I, Semestr I
754 pytania na egzamin z zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Podstawy zarządzania Kra

więcej podobnych podstron