TEST EGZAMINACYJNY Z GN 2007, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione


TEST EGZAMINACYJNY Z GN 2007

1.Co to jest gospodarka:

-organizacja produkcji sposobów produkcji

-gospodarowanie dysponowanie zarządzanie

2.Co to jest gospodarowanie nieruchomościami:

-pobieranie pożytków i dochodów z nieruchomości

-rozporządzenie nieruchomością

-zarządzanie, dysponowanie i administrowanie nieruchomościami SP i JST

3.Jakie nieruchomości obejmuje GN?

a)nieruchomość kolejowa

b)nieruchomość budynkowa

c)nieruchomość lokalowa

4.Jakie opłaty obejmuje GN?

a)opłata adiacencka

b)opłata roczna

c)opłata skarbowa

5.Co to jest pomieszczenie przynależne?

Części składowe lokalu i jego pomieszczenia choćby nawet do niego nie przylegały bezpośrednio lecz muszą być położone w granicach nieruchomości gruntowej ,mogą być poza budynkiem

6.Kiedy można przeprowadzić podział nieruchomości?

-gdy w planie miejscowym jest przeznaczone na cele inne niż rolne i leśne

-grunty są niewykorzystywane jako rolne i leśne

-gdy grunty są niezbędne do wydzielenia działek gruntu z nieruch. rolnej lub leśnej o pow < 0,3 ha

-gdy podział jest spowodowany koniecznością wybudowania dróg dojazdowych do gosp. rolnych

7.Kto reprezentuje SP?

a) starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządzowej

b) dyrektor lasów państwowych

c) prezes agencji mienia wojskowego

8.Kto to jest zarządca nieruchomości wg UoGN?

a)osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową

b)osoba prawna posiadająca licencję zawodową

c)przedsiębiorca prowadzący działalnośc w zakresie zarządzania nieruchomościami

9.Jakie prawa nie można wywłaszczać należące do SP?
- prawo własności

-praw rzeczowych o charakterze osobistym

10.Ogan wykonawczy gminy to:

a)wójt, burmistrz lub prezydent miasta

b)zarząd powiatu, województwa, starosta

c)organ wykonawczy sejmu

11.Kiedy można zbyć ekspektatywę własnościowego lokalu mieszkalnego?

a)z wkładem budowlanym albo jego wniesioną cześcią

b)po wybudowaniu budynku

c)w trakcie budowy

12.Ustawy poprzedzające U o GN?

a) ustawa z 1985r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości

b) ustawa z 1960 (1961ok) o gospodarce terenami w miastach i osiedlach

c) ustawa z 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP

13.Jakie uprawnienia posiada wojewoda?

Wydaje zgodę:

-darowiznę oraz odstąpienie od obowiązku odwołania darowizny w przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w umowie darowizny

-sprzedaż nieruchomości na rzecz JST po obniżonej cenie oraz oddanie nieruchomości gruntowej tym jednostkom bez pobierania 1 opłaty

-nieodpłatne obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz JST

-zamianę prawa własności na nieruchomości lub prawa UW z JST, bez obowiązku dokonywania dopłat z tytułu różnicy wartości zamiennych nieruchomości

-zbycie i nabycie przez starostę nieruchomości wchodzących w skład zasobu, zbycie nieruchomości na rzecz UW oraz ustalenie odrębnej własności lokali

-wydzierżawienie, wynajęcie i użyczenie nieruch z zasobu SP na okres dłuższy niż 3 lata

-zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruch przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury i celów publicznych

-zwolnienie z obowiązku zawierania w trybie przetargowym umów dzierżawy, najmu i użytkowania na czas dłuższy niż 3 lata

-zezwolenie na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruch na rzecz dzierżawcy, jeżeli umowa dzierżawy zawarta była na co najmniej 10 lat

-udzielenie bonifikaty przy sprzedaży bądź w oddaniu w UW nieruch

-udzielenie bonifikaty od opłaty pierwszej i opłat rocznych z tytułu UW gruntów oraz opłat rocznych z tytułu oddania nieruch w trwały zarząd

-uwłaszczenie państwowych osób prawnych, przedsiębiorstw państwowych, państwowych instytucji kultury itp. poprzez stwierdzenie nabycia prawa UW do gruntów i własności w stosunku do budynków w drodze decyzji o uwłaszczenie

14.Do kogo wpływają wnioski w ramach rekompensat z tytułu pozostawienia nieruch poza granicami państwa

-wojewoda przyjmuje wnioski, zawiadamia o wszczęciu postępowania wojewodów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania pozostałych współwłaścicieli lub spadkobierców lub wskazanych osób uprawnionych do rekompensaty

15.Na jakiej podstawie przyznawane są rekompensaty?

-dowody, które świadczą o pozostawieniu nieruch poza obecnymi granicami RP

oraz o rodzaju i pow tych nier

-dowody, które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego

-dowody potwierdzające miejsce lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy , również dowody potwierdzające miejsce zamieszkania po przybyciu na obecne terytorium RP osób, w przypadku braku tych dowodów do wniosku dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o miejscu lub miejscach zamieszkania tych osób

16.Kiedy powstaje (staje się pełnomocne)użytkowanie wieczyste?

a)z chwilą wpisu do księgi wieczystej

b)z chwilą zawarcia aktu notarialnego

c)

17.Termin wykonania prawa pierwokupu nieruchomości wynosi:

a)tydzień od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży

b)miesiąc od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży

c)2 miesiące od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży

18.Pierwokup nie może być wykonany gdy:

-sprzedaje się nieruch albo prawo użytkowania wieczystego osobie bliskiej

-sprzedaje się na cel budowy drogi krajowej

-sprzedaje się nieruch lub UW następuję między osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego

-prawo własności lub UW zostało ustanowione jako odszkodowanie lub rekompensata za utratę własności nieruch

-prawo własności lub prawo UW zostało ustanowione w wyniku zamiany własności nieruch

19.Kiedy stosuje się dodatkową opłatę roczną w wysokości 10%?

-niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości

20.Opłata adiacencka jest wnoszona z tytułu wzrostu wartości nieruch spowodowanej wybudowaniem urządzeń infrastruktury

-udział w budowie infrastruktury

21.Po podziale i scaleniu oddaje się nieruchomość o pow.

-pomniejszonej o pow nięzbędną do wydzielenia działek gruntu pod nowe drogi lub poszerzenia dróg istniejących (pow pomniejszona o udział w drodze)

22.Działka budowlana wg U o Gn to:

-zabudowana działka gruntu , której wielkośc cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury tech umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce

23.Obligatoryjne elementy lokalu mieszkalnego to:

a)samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu

b)części składowe lokalu

c)udział w nieruchomości wspólnej

24.Nieruchomość wspólna to:

-grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

25.Pomieszczenie przynależne będące częścią składową nieruchomości położona jest:

a)położona w budynku

b)nie położona w danym budynku ale położona w granicach nieruchomości gruntowej

c)przylega do lokalu i jest położona w granicach nier. gruntowej

26.Cenę nieruchomości nabytą w pierwszeństwie ustala się na podstawie:

-ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość

27.Lasy położone w granicach administracyjnych miasta należące do SP w przypadku zrzeczenia się przysługują:

a)

b)

c)

28.Nieruchomość uznaję się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu jeżeli:

-pomimo upływu 7 lat od dnia w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu

-pomimo upływu 10 lat od dnia w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna cel ten nie został zrealizowany

-utraciła moc decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, a cel ten nie został zrealizowany

-utraciła moc decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a cel ten nie został zrealizowany

29.Z jakich środków wypłaca się rekompensaty osobom, którym przysługuje prawo zaliczenia wartości pozostawionych poza granicami państwa:

- funduszu rekompensacyjnego (przychody funduszu to min: przychody ze sprzedaży nieruch pochodzących z Zasobu Własności Rolnej SP z ich częściami składowymi, o łącznej pow nie mniejszej niż 400 000 ha,; odsetki z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku funduszu Rekompensacyjnego; pożyczki z budżetu państwa udzielane w przypadku niedoboru środków)

nie z opłat z tytułu oddania nier w trwały zarząd

30.Organ samorządu województwa:

a) wojewoda

b)sejmik województwa

c)zarząd województwa (marszałek województwa)

31.Organ powiatu:

-zarząd powiatu (starosta, wicestarosta i pozostali członkowie)-organ wykonaczy

-rada powiatu

32.Po jakiej cenie sprzedaje się nieruchomość w pierwokupie:

-po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży

33.Jeżeli nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, stanowi grunt zabudowany kilkoma budynkami, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada:

a)stosunkowi pow.użytkowej lokalu wraz z pow.pomieszczń przynależnych do łacznej pow użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi

b)stosunkowi pow. użytkowej lokalu wraz z pow.pomieszczeń

przynależnych do pow.działki

c)stosunkowi pow.użytkowej lokalu wyodrębnionego wraz z pow pomieszczeń przynależnych do łącznej pow.użytkowej wszystkich lokali wyodrębnionych wraz z pomieszczeniami stanowiącymi części wspólne budynku, w którym znajduje się lokal wyodrębniony

34.W co mogą być oddawane nieruchomości SP i JST?

-użytkowanie wieczyste

-najem, dzierżawę

-obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi

35.Czyje nieruchomości nie mogą być wywłaszczane:

SP, chyba że na nieruch SP jest ustanowione UW lub inne prawo rzeczowe obciążające nieruch

36Objecie nieruchomości oddane w trwały zarząd SP i JST nastepuje na:

na podstawie protokolu zdawczo-odbiorczego

37.Pełny katalog celi publicznych jest określony w:

a) kodeksie cywilnym

b) konstytucji RP

c) u o GN i inne ustawy

38.Na czyje konto składane są opłaty adiacenckie:

a) na rzecz gminy

b) na rzecz gminy lub skarbu panstwa

39.Zwrot wywłaszczanych nieruchomości może nastąpić gdy:

- poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruch lub jej części jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu

40. Do pomieszczeń przynależnych zalicza się:

a) korytarz

b) piwnica

c) strych

41.Czy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest zbywalne:

a)tak

b)nie

c)tak ,pod warunkiem uzyskania zgody spółdzielni

42.Zgodnie z U o GN podziału można dokonać gdy:

a)jeżeli jest zgodny z ustaleniami planu miejscowego

b)jeżeli jest zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku ustaleń szczegółowych zasad podziału nieruch w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

c)jeżeli jest zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej

43.Co jest przedmiotem GN?

-mienie

-nieruchomość

44.Starosta to:

a)prezydent miasta na prawach powiatu

45.Darowizny nieruchomości dokonuje:

a)SP - starosta za zgodą wojewody

b)SP-starosta po powiadomieniu wojewody

c)samorządowej - zarząd za zgodą swojej rady lub sejmiku

46.Zrzeczenie nieruchomości następuje na rzecz:

a

b

c

47.Kiedy nieruchomości są oddawane za darmo:

a

b

c

48.Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie:

a) pisemnej pod rygorem nieważności

b) ustnej

c) aktu notarialnego

49.Od decyzji administracyjnych, które wydaj starosta przysługuje odwołanie do:

a)samorządowego kolegium odwoławczego

b)wojewody

c)Najwyższego Sądu Administracyjnego

50.W przypadku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od SP lub JST, prawo pierwokupu przysługuje:

a)JST

b)gminie

c)SP

51.Wysokość odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości ustala się:

a)wg stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu , w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna

b)wg stanu w dniu wywłaszczenia nieruchomości i wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu

c)wg stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu

52.Sprzedaż nieruchomości z zasoby SP wymaga zawarcia umowy:

a)w formie pisemnej pod rygorem nieważności

b) w formie aktu notarialnego

c)z udziałem licencjonowanego pośrednika

53.Zasadniczym aktem prawnym ksztatujacym ustroj władz publicznych w Polsce jest:

a)konstytucja RP

b)ustawa o działach administracji rządowej

c)ustawa o samorządzie gminnym

54.Kto to jest pośrednik nieruchomości wg U o GN

- osoba fizyczna posiadająca licencje zawodową

55.Jakie opłaty ponosi właściciel lokalu mieszkalnego:

-są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych

tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

56.Na jaki okres waloryzuje się rekompensatę:

- na dzień wydania decyzji o wydaniu tej rekompensaty

57.Ile tekstów jednolitych ma ustawa o GN od 1997 r -2006

a)5

b)2

c)1

58.Samodzielny lokal mieszkalny:

-wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi , które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkalnychWyszukiwarka

Podobne podstrony:
TEST EGZAMINACYJNY Z GN 2007 (2), Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
egzamin 2007, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
TEST Z GOSPODARKI, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
na egzamin sciaga testowa, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
test gn, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
Test calosc, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
EGZAMIN 3, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
EGZAMIN 1, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
opracowane pytania z I egz 2009 1, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
wykazlol, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami
Zestawienie, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami
GospFinZOZ synteza, studia, III rok, gospodarka finansowa zoz
alternatywne źródła finansowania, studia, III rok, gospodarka finansowa zoz
pyt na rybek od grupy 1, Studia, III rok, Rynek Nieruchomości
pytania na rynek, Studia, III rok, Rynek Nieruchomości
modele regresji budynki zrobione, Studia, III rok, Rynek Nieruchomości

więcej podobnych podstron