Temat4bigfive, Psychologia Osobowości - ćwiczenia


INTERPRETACJA PROFILU

NA PODSTAWIE WYNIKÓW UZYSKANYCH W NEO - FFI

 1. Analizę profilu zaczynamy od wyodrębnienia najbardziej wyróżniających się cech.

 2. W kolejnym kroku dokonujemy opisu innych właściwości indywidualnych jednostki:

  1. Potrzeby

  2. Style zmagania się ze stresem

  3. Procesy poznawcze

 3. Poszczególne cechy osobowości, jak i ich konfiguracje, mają określone znaczenie adaptacyjne. Należy więc dokonać interpretacji funkcjonalnej profilu pod kątem dwóch obszarów:

  1. Osiągnięć zawodowych lub/ i szkolnych

  2. Podatności na choroby psychosomatyczne

  3. Zaburzenia zachowania.

NEO - FFI A STRUKTURA POTRZEB W UJĘCIU MURRAYA

NEU

EKS

OTW

UGD

SUM

p. osiągnięć

+

+

+

p. afiliacji

+

+

p. agresji

+

-

p. dominacji

+

-

p. uległości

+

+

p. pokazywania się

+

-

p. opiekuńczości

+

+

p. porządku

+

p. uznania społecznego

+

+

p. dociekliwości

+

p. autonomii

+

-

p. przyjemnych doznań estetycznych

+

+

p. zmiany

+

+

p. poniżania się

+

+

p. aprobaty społecznej

+

+

+

duża impulsywność

+

-

Duża wytrzymałość

+

+

Duża refleksyjność

-

+

W celu zapoznania się ze szczegółowym opisem potrzeb zapraszam do lektury Sieka. Wrócimy na zajęciach (listopad chyba?) do potrzeb Murraya.

NEO - FFI A MECHANIZMY OBRONNE I STYLE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

NEU

EKS

OTW

UGD

SUM

- regresja,

- brak umiejętności decydowania się,

- uciekanie w fantazję,

- wrogość,

- obwinianie się

- optymizm,

- myślenie pozytywne,

- zdolność do racjonalnego działania,

- wyparcie.

- radzenie sobie przez humor,

- ujemnie -radzenie sobie przez wiarę

- tendencja do samopoświęcania się

- ujemnie z regresją

- tendencja do skutecznego radzenia sobie ze stresem.

NEO - FFI A OSIĄGNIĘCIA I PREFERENCJE ZAWODOWE

NEU - wiąże się z przeciwwskazaniami do pracy silnie stresującej

EKS - osoby te preferują pracę z ludźmi, natomiast osoby introwertywne - pracę nie wymagającą kontaktów społecznych

DUŻA OTW - predyspozycje do pracy twórczej i intelektualnej

MAŁA OTW - zwłaszcza jeśli towarzyszy jej wysoka sumienność wiąże się z predyspozycjami do pracy wymagającej konserwatywnego przestrzegania przepisów

DUŻA UGD - predyspozycje do pracy wymagającej działania na rzecz innych, na przykład działania o charakterze charytatywnym.

MAŁA UGD - preferencje do pracy związanej z krytycznym ocenianiem innych osób (np. stanowiska menadżerskie)

DUŻA SUM - predysponuje do pracy wymagającej szczególnej dokładności

MAŁA SUM - jeśli towarzyszy jej wysoka otwartość - predysponuje do takiej pracy, która wymaga orientacji na problem a nie na reguły działania

NEO - FFI A ZDROWIE FIZYCZNE

NEU - wiąże się z tzw. postawami i zachowaniami zdrowotnymi. Osoby neurotyczne znacząco częściej są palaczami i trudniej jest im rzucić palenie

NEU - zwłaszcza w postaci tzw. neurotycznej wrogości z tendencją do wypierania emocji jest czynnikiem chorób nowotworowych

SUM - wiąże się z przejawianiem przez jednostkę pozytywnych i obiektywnie korzystnych zachowań zdrowotnych

MAŁA UGODOWOŚĆ - zwłaszcza w postaci tzw. cynicznej wrogości wiąże się z ekspresją gniewu, ujawnianiem go na zewnątrz, w postaci reakcji ukierunkowanej przeciwko konkretnym obiektom, przez co jest czynnikiem ryzyka zawału serca, śmierci z powodu nagłej niewydolności krążenia oraz arteriosklerozy

NEO - FFI A ZDROWIE PSYCHICZNE

WYSOKA NEU + NISKA UGD = osobowość narcystyczna

WYSOKA SUMIENNOŚĆ + NISKA OTW i NISKA UGD + WYSOKA NEU = osobowość obsesyjno - kompulsywna

NISKA UGD + NISKA SUM + WYSOKA NEU = zaburzenia antyspołeczne

Literatura

Pervin, John (2002). Osobowość. Teoria I badania. Wyd: Uniwersytet Jagielloński

Siek (1992). Struktura osobowości. Wyd: ATK

Siek (1993). Wybrane metody badania. Wyd: ATK

Zawadzki, Strelau, Szczepanik, Śliwińska (1998). Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Wyd: Pracownia Testow Psychologicznych PTP

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Temat1Metodygromadzeniadanych, Psychologia Osobowości - ćwiczenia
Temat3cdnepq-rneo, Psychologia Osobowości - ćwiczenia
Metody zbierania danych w psychologii osobowości, WSFiZ, V, Psychologia osobowości, ćwiczenia
KNS - Kwestionariusz Nadziei na Sukces, Psychologia osobowości (ćwiczenia)
Sylabus-psychologia osobowościWSFiZ, Psychologia Osobowości - ćwiczenia
Metody gromadzenia danych, WSFiZ - Psychologia, V semestr, Psychologia Osobowości - ćwiczenia
Temat2EPQ-R, Psychologia Osobowości - ćwiczenia
CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW WG. CATTELLA, WSFiZ - Psychologia, V semestr, Psychologia O
16PF - PODSTAWY TEORETYCZNE I ANALIZA WYNIKÓW, Psychologia osobowości (ćwiczenia)
17 - SKALA I - E ROTTERA, WSFiZ, V, Psychologia osobowości, ćwiczenia
KWESTIONARIUSZ NADZIEI PODSTAWOWEJ, Psychologia osobowości (ćwiczenia)
17 - SKALA I - E ROTTERA, Psychologia osobowości (ćwiczenia)
Temat1Metodygromadzeniadanych, Psychologia Osobowości - ćwiczenia
Temat3cdnepq-rneo, Psychologia Osobowości - ćwiczenia

więcej podobnych podstron