slajdy TIOB W28 A montaz dokladnosc mont, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, TIORB, TiORBy WM2-wyklady, TIORB, wyk torby


Dokładność montażu i odbiory konstrukcji zmontowanej z elementów prefabrykowanych.

Odchyłki montażowe

Na skutek niedokładności montażu powstają:

- przesunięcia prefabrykatu wzdłuż osi poziomych (Δx, Δy),

- przesunięcie prefabrykatu wzdłuż osi pionowej (Δz),

- skręcenie prefabrykatu wzdłuż osi pionowej (Δγ),

- wychylenie prefabrykatu z pionu (Δw),

- przesunięcie prefabrykatu górnej kondygnacji względem prefabrykatu niższej kondygnacji (Δp),

- zwichrowanie płyt stropowych.

0x01 graphic

Tablice odchyłek dopuszczalnych jakie mogą wystąpić przy montowaniu konkretnego obiektu - zawsze przy projekcie technologii montażu.

Kontrola jakości montażu - odbiory konstrukcyjne

stwierdzenie poprawności wykonania osiąga się przez:

- kontrolę i odbiór stanu surowego, którą przeprowadza się komisyjnie, a wynik opisuje w protokóle odbioru i dokonuje wynikającego z tego protokółu wpisu do dziennika budowy; pozytywny zapis w dzienniku budowy stanowi podstawę do rozpoczęcia robót montażowych,

- kontrolę dokładności montażu prefabrykatów, które powinna poprzedzać ostateczne zamocowanie prefabrykatu i być przeprowadzona przez kierownika budowy lub kierownika montażu; Sprawdza się osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w poziomie i pionie, szerokość spoin, dokładność ich uszczelnienia. Stwierdzone odchyłki przekraczające wartość dopuszczalną powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane przez inspektora nadzoru i nadzór autorski,

- kontrolę dokładności wykonania oraz uszczelnienia węzłów i spoin, - którą powinien przeprowadzać na bieżąco kierownik budowy albo kierownik montażu oraz inspektor nadzoru, a wyrywkowo projektant (o ramach nadzoru autorskiego); Kontrolę prowadzi się dwu etapowo; w etapie pierwszym sprawdza się dokładność połączeń konstrukcyjnych w węzłach, prawidłowość wykonania łączników i ich spawania oraz prawidłowość ułożenia ewentualnych warstw izolacyjnych; w etapie drugim sprawdza się dokładność wypełnienia złącz mieszanką betonową,

- kontrolę dokładności montażu i odbiór zespołów prefabrykowanych (np. kondygnacji, nawy hali); Kontrola tu powinna być wykonana przez nadzór inwestorski na podstawie zgłoszenia przez kierownika budowy i obejmować sprawdzenie następujących elementów: zewnętrznych wymiarów budynku, ułożenie stropów w poziomie, prawidłowości ustawienia poszczególnych elementów i wartości odchyłek (wyrywkowo) szerokości spoin pionowych i poziomych, uszczelnienia spoin zewnętrznych, otworów zewnętrznych obróbek blacharskich itp. a także szczelności; Wyniki kontroli powinny być wpisane do dziennika budowy,

- komisyjny odbiór stanu surowego budynku, który wykonuje się na podstawie pełnej dokumentacji budynku, atestów innych materiałów, a także zapisów w dzienniku budowy (dotyczących odbiorów poszczególnych kondygnacji lub innych fragmentów budynku), dziennika montażu i ewentualnych ekspertyz. Odbioru dokonuje komisja w składzie: inspektor nadzoru, przedstawiciel nadzoru autorskiego, kierownik budowy lub kierownik montażu. Komisja winna zapoznać się z uprzednio wymienionymi dokumentami, przeprowadza kontrolę jakości wykonania stanu surowego i sporządza protokół końcowy z wyników kontroli.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
slajdy TIOB W27 B montaz obnizone temperatury, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechn
slajdy TIOB W26 montaz przygotow obiektu, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
slajdy TIOB W27 B montaz obnizone temperatury, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechn
slajdy TIOB W21 betonowanie dr Woyciechowski, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechni
slajdy TIOB W03 i 04 z transportem wstep, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika
slajdy TIOB W14 A1 rob zelbet, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska,
slajdy TIOB W15 i 16 B odbior deskowania, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
W27 B montaz obnizone temperatury1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszaw
W26 montaz przygotow obiektu1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska,
slajdy drogi - 04 naciski na os, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska
slajdy drogi - 03 A nawierzchnie betonowe wprowadzenie, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo
slajdy TIOB W23 montaz wprowadzenie, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warsza
slajdy TIOB W07 09 A roboty ziemne wstep, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika W
slajdy TIOB W29 30 wprowadzenie do cwiczen, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika
slajdy TIOB W01 B regulamin egzaminu, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warsz
slajdy TIOB W01 D definicje budownictwa, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Wa

więcej podobnych podstron