galwanotechnika II, ĆWICZENIE NR 5, Pojęcie „metalizowanie” oznacza powllekanie powierzchni tworzywa sztuczne-


ĆWICZENIE NR 5

METALIZOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Pojęcie „metalizowanie” oznacza powlekanie powierzchni tworzywa sztucznego metalami. Proces ten ma za zadanie wykorzystanie zalet tworzywa i metalu, a mianowicie małego ciężaru właściwego, łatwości formowania i obrabiania tworzyw z jednej strony oraz właściwości elektrycznych, optycznych i cieplnych metali z drugiej.

Metody wytwarzania powłok metalowych na tworzywach sztucznych można podzielić na dwie zasadnicze grupy: bezprądowe oraz prowadzone przy zastosowaniu prądu elektrycznego. Według innej systematyki metody te można podzielić na mechaniczne oraz na chemiczne lub elektrochemiczne. Do pierwszej grupy metod bezprądowych i jednocześnie mechanicznych zalicza się:

1. Naklejanie folii metalowej lub jej tłoczenie,

2. Metalizowanie natryskowe,

3. Nanoszenie proszku metalu np, grafitu, Cu, Ag w odpowiednim ośrodku np. w postaci zawiesiny lub pasty,

4. Naparowywanie cieplne w wysokiej próżni 10-4 Tr,

5. Rozpylanie katodowe w próżni 10-2 Tr,

6. Metalizowanie pyrolityczne z fazy gazowej pod ciśnieniem atmosferycznym.

Drugą grupę stanowią:

7. Metod chemiczne - polegające na wytwarzaniu powłok w kąpielach zawierających sole metali, na skutek redukowania metalu bez użycia prądu elektrycznego,

8. Metoda elektrolityczna - na wytworzone chemicznie powłoki metaliczne osadza się powłoki metodą galwaniczną.

Spośród wymienionych metod - najczęściej stosowana jest metoda elektrolityczna.

Osadzanie powłok galwanicznych na tworzywach sztucznych możliwe jest dopiero po uzyskaniu na ich powierzchni pierwszej, elektrycznie przewodzącej warstwy. Bardzo ważnym czynnikiem rzutującym na dalszy ciąg procesu jest przyczepność pierwszej warstwy do podłoża. Dlatego też wstępne operacje odtłuszczania i kondycjonowania stanowią najbardziej odpowiedzialne etapy metalizowania.

Duży wpływ na przyczepność powłok metalicznych wywiera również rodzaj po­wlekanego tworzywa.

Proces przedstawiony w niniejszym ćwiczeniu obejmuje detale wykonane z tworzywa ABS (akrylo-nitrylo-butadieno-polistyren). W oparciu o ten proces można osadzać na wyrobach wykonanych z ABS zarówno matowe jak i błyszczące powłoki galwaniczne różnych metali: Cu, Ni, Cr, Ag, Au, Sn, Zn, Pb, mo­siądz i inne. W szczególności jednak proces ten odnosi się przede wszystkim do galwanicznego pokrywania elementów wykonanych z ABS powłokami dekoracyjno - ochronnymi Cu - Ni - Cr.

Elementy przeznaczone do metalizowania podda się następującym proce­som przygotowawczym:

 1. Kondycjonowanie - przeprowadza się w roztworze o składzie:

0x08 graphic

Wskutek zanurzenia elementu z ABS do kąpieli kondycjonującej, na jego powierzchni zachodzą reakcje:

0x08 graphic

 1. Uczulanie w roztworze:

0x08 graphic

0x08 graphic
Obróbka w kąpieli uczulającej powoduje następujące reakcje:

 1. 0x08 graphic
  Aktywowanie - stosuje się następujące roztwory:

0x08 graphic
lub

Zachodzą tu dalsze reakcje:

0x08 graphic

 1. 0x08 graphic
  Chemiczne miedziowanie - kąpiel zestawia się z roztworów:

Roztwory miesza się bezpośrednio przed użyciem, bowiem silnie alkaliczne środowisko sprzyja redukcji miedzi, która w postaci proszku osiada na dnie naczynia. W wyniku redukcji miedź osadza się również na przygotowanej po­wierzchni tworzywa, tworząc zwartą, przyczepną powłokę:

0x08 graphic

Coraz częściej stosuje się tzw. stabilizatory kąpieli, które zapobiegają niekontrolowanej redukcji miedzi na ściankach naczyniach. Są nimi przeważ­nie związki organiczne, zawierające siarkę oraz alkohole.

0x08 graphic
W niektórych przypadkach zamiast powłoki miedziowej wytwarza się chemi­czną powłokę niklową .z kąpieli:

Elementy z wytworzoną chemicznie powłoką metaliczną poddaje się dalej obróbce galwanicznej.

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z procesem wytwarzania powłoki metalicznej na ABS i innych tworzywach sztucznych.

Przebieg ćwiczenia

I. Metalizowanie ABS-u.

Elementy z ABS-u należy odtłuścić w roztworze detergentów lub w 5% roztworze NaOH w temperaturze 50oC w czasie 10 min. Przygotowanie elementów z ABS-u do niklowania i miedziowania chemicznego według trzech sposobów:

 1. a) trawienie w kąpieli o składzie:

CrO3 450 g/dm3

H2SO4 stęż. 350 g/dm3

temperatura 60-65oC

czas 10 min.

uczulanie w kąpieli o składzie:

SnCl2 10 g/dm3

HCl stęż. 40 cm3/dm3

temperatura 20-25oC

czas 5 min.

aktywowanie w kąpieli o składzie:

PdCl2 0,2 g/dm3

HCl stęż. 3 cm3/dm3

temperatura 20-25oC

czas 5 min.

Przygotować w ten sposób trzy detale.

b) trawienie w kąpieli o składzie jak w p.1. a)

w różnych czasach t = 2; 7; 10 min.

uczulenie jak w p. 1. a)

aktywowanie w kąpieli o składzie

Ag NO3 5 g/dm3

NH3 (25%) 10 cm3/dm3

Przygotować w ten sposób 4 detale.

 1. Trawienie w kąpieli o składzie:

CrO3 450 g/dm3

H2SO4 stęż. 350 g/dm3

temperatura 60-65oC

czas 10 min

aktywowanie w kąpieli o składzie:

PdCl2 0,2 g/dm3

HCl stęż. 3 cm3/dm3

temperatura 20-25oC

czas 5 min.

przyspieszanie w kąpieli o składzie:

NaH2PO2*H2O 8 g/dm3

temperatura 20-25oC

czas 5 min.

Przygotować w ten sposób trzy detale.

3. Trawienie - aktywowanie w kąpieli o składzie:

CrO3 300 g/dm3

H2SO4 stęż. 100 cm3/dm3

PdCl2 0,9 g/dm3

temperatura 60oC

czas 5-10 min

przyspieszanie w kąpieli o składzie:

NaH2PO2*H2O 20 g/dm3

Przygotować w ten sposób trzy detale.

Pomiędzy poszczególnymi procesami należy elementy płukać w zimnej wodzie bieżącej. Przed aktywowaniem detali w roztworze zawierającym Ag NO3 należy je opłukać w wodzie destylowanej, 6 detali pomiedziować chemicznie w kąpieli składającej się z dwóch roztworów:

A. CuSO4*5H2O 21 g/dm3

B. NaKC4H4O6 110 g/dm3

NaOH 25 g/dm3

Należy przygotować 600 cm3 mieszaniny składającej się z roztworu A, B i wody w stosunku 1:1:1 (obj.) i dodać 12 cm3 HCHO oraz kroplę alkoholu metylowego. Roztwory miesza się bezpośrednio przed użyciem, czas pokrywania 30 min.

7 detali poniklować chemicznie w kąpieli o składzie:

NiCl2*6H2O 30 g/dm3

NaH2PO2*H2O 40 g/dm3

NH4Cl 10 g/dm3

temperatura 60oC

pH 6

czas 30 min.

Na powłoki chemiczne nakładamy powłokę galwaniczną Cu-Ni z kąpieli o składzie:

miedź nikiel

CuSO4*5H2O 200 g/dm3

NiSO4*7H2O 250 g/dm3

NiCl2*6H2O 25 g/dm3

H2SO4 50 g/dm3

H3BO3 30 g/dm3

temperatura 18-25oC 20 oC

Dk 0,5 -1 A/dm2 0,3-0,5 A/dm2

pH 3,5-4,5

II. Przygotowanie próbek tworzyw (odtłuszczenie) i przeprowadzenie prób metalizowania następujących tworzyw: poliamid, polietylen, polipropylen.

trawienie w kąpieli o składzie:

CrO3 350 g/dm3

H2SO4 stęż. 500 g/dm3

temperatura 65oC

czas 5-15 min

uszczelnianie i aktywowanie jak w p.1.b)

III. Badanie przyczepności w oparciu o test temperaturowy - poddanie pokrytych elementów wpływom przemiennych temperatur +70 oC - 25 min., -5 oC - 15 min.

IV.

 1. Porównać jakość powłok galwanicznych nałożonych na chemicznie wytworzone powłoki miedziane i niklowe.

 2. Wytypować najlepszy sposób przygotowania tworzyw.

 3. Wyznaczyć optymalny czas trwania.

LITERATURA

 1. Praca zbiorowa, Poradnik galwanotechnika, WNT Warszawa 1973

 2. S. Bogdach, Metalizowanie tworzyw sztucznych, WNT Warszawa 1965Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
metody - wolontariat, EKSPLIKACJA wolontariat, EKSPLIKACJA POJĘCIA „WOLONTARIAT”
281 , Pojęcie „patologia”
Zagadnienia i zadania na zaliczenie ćw. laboratoryjnych 1, 5 ii 6., Ćwiczenia nr 1, 5
logistyka pojęcie, Pojęcie „logistyka”
Cwiczenie nr 10 Analiza ilościowa Alkacymetria Oznacznie weglanow i wodoroweglanow
Cwiczenie nr 11 Analiza ilościowa (miareczkowa) Oznacznie Ca 2 , Mg 2 Twardosc
Ćwiczenie nr 35, studia, Budownctwo, Semestr II, fizyka, Fizyka laborki, Fizyka - Labolatoria, Ćwicz
cwiczenie nr 4, Gruntoznawstwo, konspekty II
Ćwiczenie nr 44, studia, Budownctwo, Semestr II, fizyka, Fizyka laborki, Fizyka - Labolatoria, Ćwicz
galwanotechnika, ĆWICZENIE NR 3, ĆWICZENIE NR 3
Ćwiczenie nr 50a, studia, Budownctwo, Semestr II, fizyka, Fizyka laborki, Fizyka - Labolatoria, Ćwic
Ćwiczenie nr 9, studia, Budownctwo, Semestr II, fizyka, Fizyka laborki, Fizyka - Labolatoria, Ćwicze
Sprawozdanie ćwiczenie nr 14, Tż, Analiza żywności II, Sprawozdania
Do kolokwium, Pytania do kolokwium z PPI nr2, PYTANIA DO KOLOKWIUM NR 2 Z WYKŁADÓW „PODSTAWY P
Do kolokwium, Pytania do kolokwium z PPI nr2, PYTANIA DO KOLOKWIUM NR 2 Z WYKŁADÓW „PODSTAWY P

więcej podobnych podstron