M2 analiza finansowa, OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA


0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW ANALITYCZNYCH

Nazwa wskaźnika

Metoda kalkulacji

Treść wskaźnika

Wskaźniki zyskowności

Zyskowność sprzedaży

0x01 graphic

Marża zysku na sprzedaży

Zyskowność ogółem majątku

0x01 graphic

Efektywność wykorzystania majątku

Zyskowność kapitałów własnych

0x01 graphic

Stopa zyskowności zainwestowanych w firmie kapitałów własnych

Dźwignia finansowa

Zyskowność własnych kapitałów minus skorygowana zyskowność majątku

Efektywność wykorzystywanych kapitałów obcych

Wskaźniki bieżącej płynności finansowej

Bieżąca płynność

0x01 graphic

Możliwość spłacenia zobowiązań krótkoterminowych środkami obrotowymi

Szybkość spłaty zobowiązań

0x01 graphic

Zdolność do szybkiego uregulowania krótkoterminowych zobowiązań

Obrót należnościami

0x01 graphic

Ilość cykli obrotu należnościami w ciągu okresu

Cykl inkasa należności w dniach

0x01 graphic

Kredytowanie odbiorców mierzone liczbą dni przeciętnie niezbędnych na inkaso należności

Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych

0x01 graphic

Okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych przychodami ze sprzedaży

Obrót zapasami

0x01 graphic

Ilość cykli obrotu zapasami w ciągu okresu

Stan zapasów w dniach

0x01 graphic

Liczba dni potrzebna na jeden cykl obrotu zapasami

Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia

Pokrycie odsetek zyskiem

0x01 graphic

Zdolność do obsługi długookresowych pożyczek

Obciążenie majątku zobowiązaniami

0x01 graphic

Stopień pokrycia majątku kapitałami obcymi

Pokrycie majątku kapitałami własnymi

0x01 graphic

Stopień pokrycia majątku kapitałami własnymi

Relacja zobowiązań do kapitałów własnych

0x01 graphic

Stopień ryzyka finansowego kredytodawców

Pokrycie zobowiązań nadwyżką finansową

0x01 graphic

Zdolność do pełnej spłaty zobowiązań z nadwyżki finansowej

Wskaźniki rynku kapitałowego

Zysk na 1 akcję

0x01 graphic

Marża zysku przypadająca na 1 akcję

Relacja ceny do zysku na 1 akcję

0x01 graphic

Cena, jaką trzeba zapłacić za jednostkę zysku przy kupnie akcji

Stopa dywidendy

0x01 graphic

Skala korzyści udziałowców w stosunku do ceny rynkowej akcji

Stopa wypłat dywidendy

0x01 graphic

Skłonność spółki do przeznaczenia zysku na dywidendy

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

2

Analiza finansowa

Rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów

- Koszty sprzedanych towarów, produktów i materiałów

= Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

- Koszty sprzedaży

- Koszty ogólnego zarządu

= Zysk (strata) ze sprzedaży

+ Pozostałe przychody operacyjne

- Pozostałe koszty operacyjne

= Zysk (strata) z działalności operacyjnej

+ Przychody finansowe

- Koszty finansowe

= Zysk (strata) z działalności gospodarczej

- Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

= Zysk (strata) brutto

- Podatek dochodowy

- Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

= Zysk (strata) netto

Podstawowe metody analizy finansowej

 1. Analiza jakościowa (opisowa)

 1. Analiza ilościowa

 1. Metody deterministyczne

 1. Metody stochastyczne

....................................................................................

.................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................

.................................................................................... ....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

........................................ ....................................................................................

Komplet sprawozdań finansowych obejmuje:

 1. Bilans - informujący o stanie składników majątkowych firmy oraz źródeł ich finansowania na ostatni dzień bieżącego i poprzedniego roku obrotowego.

 2. Rachunek zysków i strat - zawierający dane o wielkości osiągniętych w ostatnimi poprzednim roku obrotowym przychodów, kosztach poniesionych na ich uzyskanie oraz obciążeniach fiskalnych kształtujących ostatecznie wynik finansowy netto.

 3. Informację dodatkową - na którą składa się szereg danych ułatwiających zrozumienie i analizę danych bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Należności

Dwie podstawowe zasady finansowania

 1. Złota reguła bilansowa

 1. Złota reguła finansowania (złota reguła bankowa)

....................................................................................

.................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................

.................................................................................... ....................................................................................

.................................................................................... ....................................................................................

........................................ ....................................................................................

Analiza bilansu

 1. Wstępna

 1. Wskaźnikowa

Kapitały stałe

Środki obrotowe

Zysk (+)

Strata (-)

AKTYWA + PASYWA

Zapasy

Gotówka

BILANS

Kapitały

własne

Aktywa

trwałe

Zobowiązania długotermi-

nowe

Zobowiązania bieżące

Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa obejmuje

 1. Analizę otoczenia przedsiębiorstwa:

 1. Analizę ekonomiczną:

....................................................................................

.................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................

.................................................................................... ....................................................................................

........................................ ....................................................................................

Rodzaje analiz finansowych

 1. Z punktu widzenia przeznaczenia:

 1. Według kryterium czasu:

 1. Z punktu widzenia przyjętej metody badań:

 1. Z uwagi na stopnie szczegółowości:

Sposoby analizy finansowej

 1. Analiza strukturalna

 1. Analiza porównawcza

 1. Analiza wskaźnikowa

Rachunek z przepływów środków pieniężnych

Jest cennym źródłem informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, których nie mogą dostarczyć bilans czy rachunek zysków i strat, z uwagi na fakt, że sporządzane są wyłącznie metodą memoriałową.

....................................................................................

.................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................

.................................................................................... ....................................................................................

.................................................................................... ....................................................................................

........................................ ....................................................................................

Przepływy pieniężne ujmowane są w trzech obszarach

 1. Działalności operacyjnej

Wpływy

Wydatki

  • ze sprzedaży

  • inne wpływy z działalności operacyjnej

  • dostawy i usługi

  • wynagrodzenia netto

  • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

  • podatki i opłaty oraz inne koszty operacyjne

 1. Działalności inwestycyjnej

Wpływy

Wydatki

  • zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

  • zbycie inwestycji i wpływy z aktywów finansowych

  • inne wpływy inwestycyjne

  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

  • inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

  • na aktywa finansowe oraz inne wydatki inwestycyjne

 1. Działalności finansowej

Wpływy

Wydatki

  • Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych

  • Kredyty i pożyczki

  • Emisja dłużnych papierów wartościowych i inne finansowe

  • Nabycie udziałów (akcji własnych), dywidendy i inne wydatki na rzecz właścicieli

  • Spłaty kredytów i pożyczek

  • Wykup papierów dłużnych, inne zobowiązania finansowe, płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, odsetki

Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

+ Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

+ Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

= Zmiana stanu środków pieniężnych netto

+ Środki pieniężne na początek roku obrotowego

= Środki pieniężne na koniec roku obrotowego

Analiza wskaźnikowa obejmuje:

O czym mówią wskaźniki?

Wskaźniki płynności - o stopniu wypłacalności przedsiębiorstwa i jego zdolności do terminowego regulowania bieżących zobowiązań

Wskaźniki zadłużenia - jaka część majątku firmy finansowana jest z kapitałów obcych a jaka z kapitałów własnych

Wskaźniki obrotowości - jak efektywnie wykorzystywany jest majątek firmy

Wskaźniki rentowności - jaka część zainwestowanego kapitału przez właścicieli może zostać wypłacona w postaci dywidendy

:

Podstawowe elementy sprawozdania finansowego:

Materiały dydaktyczne do wykładu

Finanse przedsiębiorstwa

Analiza finansowa

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz

Dr Monika Burżacka-Majcher

na podstawie

Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005

Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003

....................................................................................

.................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................

.................................................................................... ....................................................................................

.................................................................................... ....................................................................................

........................................ ....................................................................................

Sprawozdania finansowe powinna cechować:

Schemat bilansu

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zadania ze wska nik w -roz, wsb-gda, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
poprawiona praca licencjacka analiza finansowa w przedsiebiorstwie ICMNSE5YOGWZU3A7BJGL63SPOMQV4AMG7
analiza finansowa przedsiębiorstwa (14 stron) JHJG7E3UZGKAK4XXELTDSI73MPBJZNUUIFZ7J6Q
Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)
Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)
Analiza finansowa przedsiebiors zadania (12 stron) id 60330 (2)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa(1)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (www.abc-ekonomii.net.pl)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Pabianiak P , 2008 (fragment)
an finansowa, ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
analiza finansowa przedsiebiors Nieznany
Analiza-finansowa--sciaga-2000-r[1][1]., Analiza finansowa przedsiębiorstw
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Szkoła, Notatki studia, Analiza finansowa
Analiza finansowa przedsiębiorstw - Zadania, Dla studentów

więcej podobnych podstron