test gn, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN


1,Centralnym organem administracji rządowej w sprawach gospodarki nieruchomościami , regulowanych przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest:

a. prezes Urzędu Mieszkalnictwa o Rozwoju Miast,

b. minister gospodarki przestrzennej i budownictwa,

c. ministra gospodarki,

d. prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

2,Organem reprezentującym Skarb Państwa (po 1 stycznia 1999 r.) w sprawach gospodarki nieruchomościami jest (z zastrzeżeniem wyjątków):

a. zarząd gminy

b. kierownik urzędu rejonowego

c. starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

d. rada gminy.

3,Nieruchomość powiatu mogą być przedmiotem:

a. zrzeszenia się,

b. użyczenia,

c. wkładu nie pieniężnego (aportu) do spółek,

d. przekazania jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw.

4,Celami publicznymi są m.in.:

a. zakładanie i utrzymywanie cmentarzy,

b. budowa przedszkoli i domów opieki społecznej,

c. budowa i utrzymywanie kościołów,

d. poszukiwanie kopalin.

5,Rada uczestników postępowania scaleniowego ma uprawnienia:

a)prawotwórcze

b)wykonawcze

c)opiniodawcze

d)odwoławcze

6,Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub ich oddanie w użytkowanie wieczyste wymaga:

a)decyzji administracyjnej wojewody

b)sporządzenia aktu nadania przez ministra spraw wewnętrznych i administracji

c)zawarcia umowy w formie aktu notarialnego

d)sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego

7,Objęcie nieruchomości gminy w trwały zarząd następuje na podstawie:

a. protokołu ustalenia stanu władania,

b. protokołu uzgodnienia,

c. protokołu zdawczo-odbiorczego,

d. protokołu granicznego.

8,Państwowe instytucje kultury, które na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej uzyskały osobowość prawną, nabywają z mocy prawa z dniem ich wpisu do rejestru instytucji kultury:

a. użytkowanie wieczyste gruntów, którymi zarządzały w dniu 5 grudnia 1990 r.,

b. własności położonych na nich budynków, innych urządzeń i lokali,

c. własności gruntów, którymi zarządzały w dniu 5 grudnia 1990 r.,

d. użytkowanie wieczyste położonych na nich budynków, innych urządzeń i lokali,

jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nadal zarządzały tymi gruntami.

9,Przy wyposażeniu państwowych osób prawnych przeniesienie własności nieruchomości następuje:

a. nieodpłatnie

b. nie pobiera się pierwszych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

c. zawsze odpłatnie,

d. odpłatnie.

10,Jeżeli przy oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nie został określony cel, na który nieruchomość była oddana, stawkę procentową opłaty rocznej przyjmuje się w wysokości:

a. 0,3% ceny,

b. 1% ceny,

c. 3% ceny,

d. stosownie do celu wynikającego ze sposobu korzystania z nieruchomości.

11,Umowy z przedstawicielami dyplomatycznymi lub urzędami konsularnymi państw obcych zawiera:

a. minister Obrony narodowej,

b. minister spraw zagranicznych,

c. prezes Rady Ministrów,

d) minister spraw wewnętrznych i administracji.

12,W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się:

a. sposób zagospodarowania,

b. termin zagospodarowania,

c. termin rozbiórki budynków

d. sposób sprzedaży nieruchomości

W razie niedotrzymania ustalonych w umowie terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej właściwy organ może:

a. ustalić dodatkową opłatę,

b. rozwiązać umowę o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

c. wezwać użytkownika wieczystego na rozmowę,

d. wydać decyzję o ustalenie kary w kwocie 2000 zł.

13,Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi:

a. więcej niż 50% różnicy wartości przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej,

b. ponad 50% różnicy wartości przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej,

c) nie więcej niż 50% różnicy wart przed i po wybudowaniu urządzeń inf. techn.

d. maksymalnie do 30% różnicy wartości przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej.

14,Przy sprzedaży nieruchomości w przetargu stosuje się następujące zasady ustalania cen:

a. cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości,

b. cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, np. 75% tej wartości,

c. cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu

d. cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, np. 45% tej wartości

15,Przy sprzedaży nieruchomości bez przetargu cenę nieruchomości ustala się w wysokości:

a. nie niższej niż jej wartość,

b. ustalonej przez właściciela nieruchomości,

c. uzyskanej w przetargu,

d. 99% jej wartości,

16,według aktualnie obowiązujących przepisów o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości i zwrocie odszkodowania orzeka:

a. burmistrz w odpowiedniej decyzji,

b. wójt w decyzji,

c. wojewoda w decyzji,

d. starosta wykonujący zadania administracji rządowej.

17.Ustalenie opłaty adiacenckiej tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowany urządzeniem drogi przez gminę może nastąpić w terminie:

a. do 36 miesięcy od dnia urządzenia drogi,

b. do 45 miesięcy od dnia urządzenia drogi,

c. do 50 miesięcy od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej,

d. do 55 miesięcy od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.

18,Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa:

a. własności tej nieruchomości,

b) równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży,

c. użytkowania tej nieruchomości,

d. trwałego zarządu.

19,Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się opłaty:

a. kwartalną,

b. pierwszą

c. roczne,

d. księgowe

20,Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowane:

a. 2 razy w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie,

b. częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie

c. raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości nie ulegnie zmianie,

d. nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

21,Nieruchomości uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli:

a. mimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna , nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu,

b. została ponownie wywłaszczona,

c. utraciła moc decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, a cel ten nie został zrealizowany,

d. utraciła moc decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a cel ten nie został zrealizowany.

22,Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu wynosi:

a. za nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa - 0,1% ceny,

b. na cele ochrony przeciwpożarowej - 0,1 % ceny,

c. za nieruchomości oddane pod budownictwo mieszkaniowe, ale wydzierżawione przez jednostkę organizacyjną - 1% ceny, Art.85

d. za nieruchomości oddane na realizację urządzeń infrastruktury technicznej - 0,3% ceny.

23,Nie pobiera się opłaty rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod:

a. rowy,

b. obiekty sakralne,

c. drogi publiczne,

d. budynki komunalne.

24,Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego opiniują:

a. wójt,

b. burmistrz,

c. starosta wykonujący zadania administracji rządowej,

d. prezydent miasta.

25,Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania przy wywłaszczeniu nieruchomości stanowi:

a. wartość rynkowa nieruchomości,

b. zawsze wartość odtworzeniową nieruchomości,

c. wartość księgowa nieruchomości,

d. wartość hipoteczna nieruchomości,

26,Scalenie i podział nieruchomości następuje na podstawie decyzji:

a. wójta

b. burmistrza,

c. prezydent miasta,

d. rady gminy.

27,Zapłata odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość następuje jednorazowo w terminie:

a. 7 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna,

b. 14 dni od dnia w którym decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna,

c. 21 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna

d. 28 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna.

28,Osoba, które otrzymały nowe nieruchomości wydzielone w wyniku scalenie i podziału, są zobowiązane do wniesienia na rzecz gminy opłaty adiacenckich w wysokości:

a. do 30% wzrostu wartości tych nieruchomości w stosunku do wartości nieruchomości dotyczących posiadanych,

b. 30% wzrostu wartości tych nieruchomości w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych,

c. do 50% wzrostu wartości tych nieruchomości w stosunku do wartości nieruchomości dotyczących posiadanych,

d. 100% wzrostu wartości tych nieruchomości w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych.

29,Gminie przysługuje prawo pierwokupu przy sprzedaży:

1) niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego;

2) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę;

3) nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości;

5) nieruchomości położonej na obszarze portów i przystani morskich. Nie

30,Prawo pierwokupu wykonuje: wójt, burmistrz, prezydent

a. wojewoda,

b. zarząd gminy, ?

c. każda osoba fizyczna, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości,

d. Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad.

31,Według aktualnie obowiązujących przepisów prawnych organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest:

a)starosta

b. wojewoda,

c. rada gminy

d. burmistrz.

32,Nieruchomość może być wywłaszczona na rzecz:

a. powiatu

b. Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego

c. gminy

d. samorządu wojewódzkiego

33,Starosta może ograniczyć w trybie decyzji korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na:

a. poszukiwaniu kopalin, stanowiących własność Skarbu Państwa w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy,

b. rozpoznawaniu kopalin, stanowiących własność Skarbu Państwa na okres dłuższy niż 12 miesięcy,

c. Wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy,

d. zakładaniu i przeprowadzaniu na nieruchomości ciągów drenarskich w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

34,Jeżeli wywłaszczenie jest objęte cześć nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości nabywa się tę część na podstawie:

a. umowy,

b. darowizny

c. wywłaszczenia

d. decyzji administracyjnej

35,Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego może nastąpić po bezskutecznym upływie:

a. jednomiesięcznego terminu do zawarcia umowy o nabycie prawa,

b. dwumiesięcznego terminu do zawarcia umowy o nabycie prawa,

c. trzymiesięcznego terminu do zawarcia umowy o nabycie prawa

d. czteromiesięcznego terminu do zawarcia umowy o nabycie prawa,

36,Wywłaszczoną nieruchomość do czasu jej wykorzystania na cel, na który nastąpiło wywłaszczenie, oddaje się:

a. w użytkowanie wieczyste poprzedniemu właścicielowi,

b. w dzierżawę poprzedniemu właścicielowi na jej wniosek,

c. w zarząd poprzedniemu właścicielowi,

d. właścicielowi. nie oddaje się.

37,Nabycie własności nieruchomości przez osobę, której przysługuje prawo zaliczenia wartości pozostawionych nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego, następuje:

a. bez przetargu

b. w przetargu organizowanym przez starostę

c. w przetargu organizowanym przez gminę,

d. nie ma takiej możliwości.

38,W ustawie o gospodarce nieruchomościami do wyceny nieruchomości zostały określone następujące rodzaje wartości:

a. wartość rynkowa

b. wartość odtworzeniowa,

c. wartość bankowo - hipoteczna,

d. wartość księgowa.

39,Przy ustaleniu wartości nieruchomości zabudowanej na potrzeby naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania przez gminę urządzeń infrastruktury technicznej ustala się:

a. wartość nieruchomości w ujęciu kodeksowym

b. wartość gruntu ???

c. tylko wartość budynku,

d. koszt wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

40,Czy uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu:

a. tak w terminie 7 dni od ogłoszenia przetargu

b. nie

c. nigdy nie może

d. może, jeżeli nie uczestniczy w przetargu.

41,W razie założenia równorzędnych ofert przez uczestników przetargu pisemnego nieograniczonego komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg:

a. ustny nieograniczony

b. ustny ograniczony

c. pisemny nieograniczony

d. pisemny ograniczony

42,Za niezbędne na cele obronności państwa uznaje się nieruchomości:

a. wykorzystywane na cele sztabowe jednostek policji,

b. wykorzystywane na nabrzeża i porty wojenne,

c. wykorzystywane na zakwaterowanie uchodźców i azylantów,

d. przeznaczone w miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego pod drogi krajowe.

43,Zaliczenia wartości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego na poczet ceny nabycia nieruchomości następuje na wniosek osoby uprawnionej, składamy do;

a. zarządu gminy

b. wojewody

c. ministra Skarbu Państwa,

d. starosty.

44,Rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości przez scaleniem i podziałem według stanu na dzień:

a. uchwalenia uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości,

b. uchwalenia uchwały o przystąpieniu do scaleniu i podziału nieruchomości,

c. wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej,

d. w którym burmistrz powiadamia uczestników o terminie zebrania informacyjnego.

Przy ustaleniu stopnia zmniejszenia wartości nieruchomości (po jej wywłaszczeniu) w razie zwrotu wywłaszczonej uprzednio nieruchomości uwzględnia się:

a. skutki zmian zaistniałe w otoczeniu nieruchomości (np. na działkach sąsiednich),

b. skutki zmian zaistniałe na danym rynku lokalnym,

c. wyłącznie te zmiany wartości nieruchomości, które zostały spowodowane działaniami dokonanymi na tej nieruchomości,

d. nie uwzględnia się.

45,Na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (prawo ustanowione na gruntach Skarbu Państwa) określa się jej wartość jako przedmiotu:

a. prawa użytkowania,

b. prawa własności, które przysługują Skarbowi Państwa,

c. prawo użytkowania, które przysługuje Skarbowi Państwa,

d. prawa własności, które przysługuje gminie.

46,Czy użytkownik wieczysty nieruchomości może płacić opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w innym terminie niż do dnia 31 marca każdego roku:

a. nie może

b. możę, ale po złożeniu odpowiedniego wniosku i uzyskaniu zgody właściwego organu,

c. może, ale musi uzyskać zgodę odpowiedniego skarbnik gminy,

d. może, jeżeli w pierwszym roku po uzyskaniu prawa opłatę roczną wpłacił do 5 stycznia tego roku.

47,Wysokość opłaty z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarządzie oblicza się, stosując następujące wzory:

a. O = Wg × R, O - wysokość opłaty

b. O = Wn × R, R - stawka procentowa

c. O = (Wn - Wg ) × R, Wg - wartość gruntu

d. O = Wn× R - Wg, Wn - wartość nieruchomości,

48,Wysokość opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oblicza się stosując następujące wzory:

a. O = Wg × R, O - wysokość opłaty

b. O = Wn × R, R - stawka procentowa

c. O = (Wn - Wg ) × R, Wg - wartość gruntu

d. O = Wn× R - Wg, Wn - wartość nieruchomości,

49,Wskazać przypadek uregulowania w przepisach prawnych, gdy rzeczoznawca majątkowy musi określić wartość odtworzeniową (jeśli są transakcje rynkowe):

a. rozliczenie za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowej zabudowanej,

b. rozliczenie za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowej nie zabudowanej

c. przy ustaleniu wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości budynkowej,

d. w razie określenia wysokości z tytułu trwałego zarządu.

50,Wysokość odszkodowania z tytułu wywłaszczenia drzewostanu, gdy nie ma materiału użytkowego, oblicza się, stosując następujące wzór:

a. O = Kp + R, gdzie O - wysokość podatku leśnego

b. O = Kp + Kz, R - wskaźnik wartości użytkowej

c. O = Kp + O, Kp - koszt pielęgnacji,

d. O = Kz × R + Kp × O, Kz - koszt założenia.

51,Na jaki czas jest określona wysokość opłaty z tytułu wybudowania przez gminę urządzeń infrastruktury technicznej:

a. na dzień wejścia w życie uchwały o scalaniu i podziale,

b. na dzień wydania decyzji o naliczaniu opłaty adiacenckiej,

c. na dzień wejścia w życie uchwały o ustaleniu stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania przez gminę urządzeń infrastruktury technicznej,

d, na dzień sporządzania dokumentacji scalania i podziału.

52,Na jakiej podstawie starosta może wydać decyzję o wywłaszczeniu nieruchomości;

a. na podstawie wniosku komunalnej jednostki organizacyjnej,

b. na podstawie wniosków zarządu gminy

c. na podstawie wniosku zarządu powiatu,

d. na podstawie wniosku osoby fizycznej.

53,Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują z wyjątkami:

a)zarządy gmin

b)kierownicy urzędów rejonowych, starosta

c)wojewodzie

d)rady gmin

54,Do czasu ogłoszenia przez prezesa głównego Urzędu Statystycznego wskaźników zmian cen nieruchomości waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników:

@cen towarów i usług konsumpcyjnych

55,Przy założeniu jakiego wskaźnika dokonuje się waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie o GN?

a)zmiana kursu dolara

b)zmian trendu czasowego

c)Wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

d)cen samochodów

56,Podstawę do zawarcia umowy o nabycie nieruchomości stanowią:

a)protokół z przeprowadzonego przetargu,

b)protokół z rokowań

c)wniosek nabywcy nieruchomości

d)podanie osoby fizycznej

57,Użytkowanie wieczyste wygasa:

a)jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie,

b)nigdy nie wygasa

c)5 lat przed upływem terminu ustalonego w umowie o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste

d)gdy użytkownik nie zbudował nieruch w ustalonym terminie.

58,Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje:

a)najemcy lokalu mieszkalnego (najem przed 12 listopada 1994)

b)poprzedniemu właścicielowi ( jeśli przed 5 grudnia 1990r.)

c)poprzedniemu właścicielowi, który zbył nieruch na rzecz skarbu panstwa

d)spółdzielni mieszkaniowej

59,Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli:

a)zbycie nast. Między Skarbem Państwa a gminą,

b)zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny,

c)sprzedaż następuje na rzecz jej użytkowania wieczystego,

d)ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki.

60,Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości:

a)nigdy

b)czasami

c)nie wcześniej niż po upływie okresu wywieszenia wykazu nieruchomości,

d)nie wcześniej niż po upływie terminu wyznaczonego w zawiadomieniu o przeznaczenie nieruchomości do zbycia w drodze pierwszeństwa.

61,Przetarg wg Ustawy o gosp. nieruch. przeprowadza się w formie:

a)przetargu ustnego nieograniczonego,

b)ustnego ograniczonego,

c)pisemnego ograniczonego,

d)pisemnego nieograniczonego.

62,Ust. o gosp. nieruch. określa zasady:

@gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego; @podziału nieruchomości; @scalania i podziału nieruchomości; @pierwokupu nieruchomości; @wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości; @udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej; @wyceny nieruchomości; @działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami.

63,Gminny zasób nieruchomości stanowią grunty, które:

a)zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,

b)stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,

c)zostały nabyte w drodze pierwokupu,

d)zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów.

64,Sprzedaż nieruchomości albo oddanie na użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga

a)decyzji wojewody w sprawie o podział

b)zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,

c)wymaga wpisu do KW.

d)wniosku ministra skarbu państwa

65,Organem reprezentującym skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest z zastrzeżeniem wyjątków

a)zarząd gminy

b)MGPiB

c) starosta

d) rada gminy

66,W okresie od 31 grudnia 2003 funkcje wartości katastralnej dla gruntów rolnych i leśnych pełni:

a)wartość rynkowa tych gruntów

b)liczba hektarów przeliczeniowych, ustala zgodnie z przepisami o podatku rolnym oraz z przepisami o lasach

c) wartość kosztowa

d)wartość hipoteczna

67,W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia. Wynagrodzenie to powinno wynosić:

a)wartości odtworzeniową

b)wartość tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowanie wieczystego.

c)wartości księgowej

d)wartości dochodowej

68,?Kierownik urzędu rejonowego (starosta) może:?

a)dokonać darowizny, nieruchomości stanowiącej własność skarbu państwa za zgodą wojewody,

b)gospodarować gminnym zasobem nieruchomości,

c)wywłaszczać nieruchomość,

d)nadać uprawnienia zawodowe pośrednikowi w obrocie nieruchomości.

69,Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wywiesza się na okres:

a)14 dni,

b)21 dni,

c)28 dni,

d)35 dni

70,Nieruchomości stanowiące własność skarbu Państwa mogą być:

a)nieodpłatnie obciążenia na rzecz gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi,

b)sprzedanę,

c)wywłaszczone,

d)oddane w użytkowanie wieczyste

71,Państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej nabywają nieruchomości na własność

a)gminy,

b)skarbu państwa,

c)osoby fizycznej,

d)kościelnej osoby prawnej.

72,Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości:

a)najpóźniej w ciągu 41 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,

b)wyznaczony termin nie może być krótszy niż 17 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,

c)nie zawiadamia nikogo,

d)najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

73,O zwrocie wywłaszczonych nieruchomości i zwrocie odszkodowania orzeka:

a)burmistrz w drodze decyzji,

b)wójt w drodze decyzji,

c)starosta w drodze decyzji,

d)wojewoda w drodze decyzji.

74,Trwały zarząd ustanawia się na:

a)99lat,

b)czas nieoznaczony,

c)czas oznaczony,

d)40 lat.

75,Trwały zarząd wygasa:

a)z upływem okresu, na który został ustanowiony,

b)na skutek wydania decyzji właściwego organu o jego wygaśnięciu,

c)po zawarciu umowy,

d)nigdy nie wygasa.

76,Kto prowadzi działalność zawodową w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego bez uprawnień.

a)nie podlega grzywnie,

b)podlega grzywnie do 5000,

c)podlega grzywnie 5 tys.,

d)podlega grzywnie > 5 tys.

77,Trwały zarząd jest prawną formą władania nieruchomością przez:

a)państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

b)komunalną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

c)społeczną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

d)prywatną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

78,Jednostka organizacyjna ma prawo, korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do:

a)sprzedaży nieruchomości,

b)oddawania nieruchomości w trwały zarząd,

c)oddania, za zgodą organu nadzorującego, nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo jej użyczenia,

d)wywłaszczenia nieruchomości.

79,Zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa sprawowany w dniu wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami przez jednostki organizacyjne:

a)przekształca się z tym dniem w prawo użytkowania wieczystego tych nieruchomości,

b)przekształca się z tym dniem w dzierżawę tych nieruchomości,

c)przekształca się z tym dniem w użytkowanie tych nieruchomości,

d) przekształca się z tym dniem w trwały zarząd tych nieruchomości.

80,Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd nieruchomością, która oddała te nieruchomość w najem lub dzierżawę, jest zobowiązana do uiszczenia opłat rocznych w wysokości:

a)0,1% ceny nieruchomości,

b)0,3% ceny nieruchomości,

c)1% ceny nieruchomości,

d)3% ceny nieruchomości.

81,Wysokość dodatkowej opłaty rocznej w przypadku niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości w odpowiednim terminie wynosi:

a)do 10 % wart. nieruch. gruntowej,

b)10 % wart nieruch gruntowej

c)do 20 % wart nieruch gruntowej,

d) 20 % wart nieruch gruntowej.

82,Podziału nieruch dokonuje się na podst. decyzji :

a)wójta,

b)burmistrza,

c)prezydenta,

d)kierownika urzędu rejonowego.

83,Wywłaszczenie własności nieruch lub innego prawa następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym:

a)wart wywłaszczonej nieruchomości pomniejszonej o koszty rozbudowy i modernizacji budynków,

b)wart wywłaszczonej nieruch,

c)wart tego prawa,

d)wart hipotecznej

84,Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego następuje:

a)na wniosek osoby wywłaszczonej,

b)z urzędu,

c)na wniosek zarządu gminy,

d)na wniosek ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

85,Wojewoda może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruch przez udzielenie zezwolenia na prowadzenia działalności polegającej na:

a)poszukiwaniu kopalin, stanowiących własność Skarbu Państwa w okresie nie dłuższym niż12 m-cy

b)rozpoznawaniu kopalin, stanowiących własność Skarbu Państwa w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy

c)wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy

d) niszczeniu kopalin, stanowiących własność skarbu państwa w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy

86,Prawo pierwokupu wykonuje się po cenie:

a)ustalonej między notariuszem a kupującym

b)nowej ustalonej przez RM

c)ustalonej między zarządem gminy a sprzedawcą

d)ustalonej między stronami w umowie sprzedaży

87,Osoby, które otrzymały nowe nieruchomości wydzielone w wyniku scalenia i podziału są zobowiązane do wzniesienia na rzecz gminy opłat adiacenckich w wysokości:

a)do 10% wzrostu wartości tych nieruchomości, w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych

b)10 % wzrostu wartości tych nieruchomości, w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych

c)do 50% wartości tych nieruchomości, w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych

d) 50 % wartości tych nieruchomości, w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych


1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TEST Z GOSPODARKI, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
na egzamin sciaga testowa, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
opracowane pytania z I egz 2009 1, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
Test calosc, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
TEST EGZAMINACYJNY Z GN 2007, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
TEST EGZAMINACYJNY Z GN 2007 (2), Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
egzamin 2007, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
EGZAMIN 3, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
EGZAMIN 1, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
wykazlol, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami
Zestawienie, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami
GospFinZOZ synteza, studia, III rok, gospodarka finansowa zoz
alternatywne źródła finansowania, studia, III rok, gospodarka finansowa zoz
pyt na rybek od grupy 1, Studia, III rok, Rynek Nieruchomości
pytania na rynek, Studia, III rok, Rynek Nieruchomości
modele regresji budynki zrobione, Studia, III rok, Rynek Nieruchomości

więcej podobnych podstron