BANKOWOSC II-przukładowy egz, STUDIA, studia II stopień, 1 semestr MSU FiR 2011 2012, Bankowośc II


0x08 graphic
Przykładowe pyt. egzaminacyjne:

 1. Organami NBP:


 1. Zarząd BC;

 2. Prezes BC;

 3. Rada Polityki Pieniężnej;

 4. RPP i Zarząd NBP

 5. KNB, Zarząd NBP,RPP, Prezes NBP

 6. KNB i RPP,

 7. KNB, Zarząd NBP, Prezes NBP

 8. Żadna0x08 graphic
  -brak poprawnej odpowiedzi.


↑ wszystkie pierwsze trzy (1-3) odpowiedzi są poprawne, ale razem, a więc poprawną będzie odp.8 (nie dopisywać, gdy w odpowiedzi czegoś nie będzie).

 1. System bankowy w Polsce do 1945-89 roku - jaki to był system?

Odp.: jednostopniowy. Jednostopniowy system Bankowy to system zdominowany przez monobank.

(lub pytanie: System jednostopniowy z dominującym MONOBANKIEM.

Odp.: To system bankowy w Polsce do roku 1989)

 1. Cechy w sferze organizacji banku do roku 1989.

 1. system bankowy podporządkowany głównie realizacji zadań państwowych.

 2. organizacja banków opiera się na tzw. układzie branżowym.

 3. klient przypisany do określonego banku : branżowo, terytorialnie.

 4. dominująca pozycja NBP w sferze kredytowania gospodarki i finansowania pozostałych banków.

 5. nieduża ilość banków i całkowity brak konkurencji międzybankowej.

 6. brak instytucji nadzoru bankowego.

 7. niski stopień sprawności organizacyjnej banków i utechniczniania operacji bankowych (rozliczeniowych)

 1. Cechy w sferze ekonomiki banku do roku 1989.

  1. Kapitałowa własność państwa (wyjątek - banki spółdzielcze).

  2. Obligatoryjne kredytowanie wszystkich podmiotów gospodarki uspołecznionej (kredyt obrotowy).

  3. Funkcjonowanie bank.- wynikowe powiązanie z budżetem (brak elementów komercjalizacji i samofinansowania)

  4. Kredytowanie podmiotów gospod. pod plan produkcji, zatwierdzanie do realizacji inwestycji (a nie efektywność gospodarczą i rozwojową).

  5. Brak oceny realności zwrotu i zabezpieczeń udzielonych kredytów.

  6. Administracyjne ustalenie jednolitej stopy %

  7. Brak własnych celów finansowych banków.

  8. Wynik finansowy nie był parametrem oceny efektywności pracy banków.

  9. Wysoki stopień scentralizowania uprawnień w obrocie dewizowym.

0x08 graphic

 1. Monobank to: ( w polskim systemie bankowym). (definicja monobanku)

Odp.: To bank centralny (w Polsce NBP) pełniący jednocześnie funkcje banku komercyjnego.

MONOBANK - to Bank Centralny (NBP) w okresie od 1945 r. do 1989 r. pełniący funkcję jednocześnie banku centralnego (banku banków, banku państwa, banku emisyjnego) oraz funkcje zastrzeżone dla banków komercyjnych, czyli zajmował się również obsługą przedsiębiorstw państwowych i ludności (do 1975), bo w roku 1975 powstał PKO który przejął od NBP zadanie obsługi banku od osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

0x08 graphic

 1. Polski system bankowy jest systemem: (Jaki jest system bankowy po 1989 roku )

Odp.: System dwustopniowy z dominują grupą banków uniwersalnych.

0x08 graphic

 1. Wymień w prawidłowej kolejności(w układzie chronologicznym) procesy przemian w polskim systemie bankowym:

  1. 0x08 graphic
   0x08 graphic
   Restrukturyzacji;

  2. Komercjalizacji;

  3. 0x08 graphic
   0x08 graphic
   Prywatyzacji;

  4. Konsolidacji (fuzji).

 1. Stopień zharmonizowania polskiego prawa bankowego z prawem unijnym jest na poziomie?

 1. Wymień cele restrukturyzacji banków w Polsce.

Generalnym celem restrukturyzacji polskiej bankowości jest dostosowanie jej:


  1. prawne,

  2. organizacyjne,

do potrzeb gospodarki rynkowej

  1. kapitałowe

  2. własnościowe


Cele szczegółowe:.

    1. Tworzenie zaplecza finansowego wspierającego restrukturyzację polskiej gospodarki

    2. Uczestnictwo w tworzeniu infrastruktury gospodarki rynkowej i w budowaniu rynków finansowych w Polsce.

    3. Równe traktowanie klientów banku bez szczególnych preferencji dla dużych przedsiębiorstw państwowych.

    4. Umocnienie kapitałowe i podniesienie bezpieczeństwa ekonomicznego banku.

    5. Poszerzenie zakresu świadomych usług i nowych produktów bankowych.

    6. Oparcie działalności banku na zasadach konkurencyjnych.

    7. Podniesienie wymogów licencjonowania banków.

    8. Komercjalizacja i prywatyzacja banków państwowych.

 1. Zakładana struktura akcji w momencie prywatyzacji banku państwowego:


  1. Grupa: Inwestor strategiczny min. 20 akcji .

  2. Załoga do 10 % akcji ( pracownicy banku)

  3. Sprzedaż w ofercie publicznej do 40 % akcji.

  4. Pozostaje w ręku Państwa do 30 % akcji.


 1. W procesie komercjalizacji NIE powstały banki:0x08 graphic

 1. Banki Hipoteczne to...

Odp.: banki udzielające kredytu pod hipotekę nieruchomości

( udziela kredytów inwestycyjnych pod zabezpieczenia poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości.)

 1. Banki Inwestycyjne to …

Banki Inwestycyjne - są to banki zajmujące się inwestycjami kapitałowymi na rynku finansowym.

0x08 graphic

 1. Polskie banki komercyjne mogą występować w formie kapitałowej:

Odp.: Baku państwowego, b. prywatnego, b. jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, b. spółki akcyjnej, b. spółdzielczych.

Wymień rodzaje banków wg kryterium kapitałowego


 1. Banki Państwowe;

 2. B. Jednoosobowe Spółki Skarbu Państwa;

 3. B. spółki akcyjne (SA);

 4. B. prywatne,

 5. Banki spółdzielcze (BS);


 1. opisowe

Rada Polityki Pieniężnej: jest najważniejszym organem NBP i w swoim działaniu kieruje się założeniami polityki pieniężnej państwa.

Zadania, ustala:

     1. wysokość stóp % NBP ( stopa: redyskonta weksli, lombardowa, refinansowa. od 01.01.1998 r nie funkcjonuje)

     2. zasady i stopy rezerw obowiązkowych banków

     3. zasady operacji otwartego rynku

     4. górną granicę zobowiązań NBP wynikających z zaciągania pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych.

     5. Zatwierdza plan finansowy i sprawozdania finansowe NBP.

     6. Przyjmuje roczne sprawozdania finansowe NBP.

     7. Dokonuje ocen działalności zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej.

     8. Ustala zasady rachunkowości NBP przedłożone przez prezesa NBP.

 1. W celu realizacji swoich zadań Zarząd NBP otrzymuje od RPP:

Odp.: Narzędzia i instrumenty finansowe NBP.

0x08 graphic

 1. Instrumentami finansowymi NBP aktualnie są:

Odp.: Stopy procentowe, rezerwy obowiązkowe i operacje otwartego rynku.

Wymień instrumenty finansowe NBP:


  1. wysokość stóp %

  2. zasady i stopy rezerw obowiązkowych,

  3. zasady Operacji Otwartego Rynku,

  4. limit jaki może zaciągnąć NBP


0x08 graphic

 1. Nadzór Bankowy w Polsce jest nadzorem:

Odp.: instytucjonalny zarazem mieszanym.

0x08 graphic

 1. Kto udziela licencji bankom komercyjnym?

0x08 graphic
Odp.: Prezes NBP. (NBP)

 1. Kredyt lombardowy

Odp.: Kredyt BC dla banków komercyjnych i kredyt banków komercyjnych dla swoich klientów.

 1. Wymień co wpływa do zasobów banków komercyjnych:

0x08 graphic
…………..

 1. Proces segmentacji w polskich bankach to: (Segmentacja to:)

Odp.: Podział klientów banku.

 1. Które z niżej wymienionych wskaźników ROE jest korzystniejsze i dla czego ten a nie inny? (ROE = X, czy ROE = Y)

Odp.: Zawsze większy.

Z punktu widzenia banku 0,2 czy 0,05, to lepszy jest 0,2bo zarabiamy 20 gr, a w drugim przypadku tylko 5 gr.

0x08 graphic

 1. Przedstaw co jest wynikiem iloczynu: ROA (zwrot na aktywach razem)* EM (dźwignia finansowa).

Pytanie o zmienności ROE.

Odp.: ROA * EM= ROE

 1. Jak interpretujemy wskaźnik ROE?

Odp.: ROE jest związany ze wskaźnikiem zysku - rentowność.

0x08 graphic

 1. Wymień rodzaje (podstawowe grupy) ryzyka bankowego:


 1. Ryzyko płynności

 2. Ryzyko stóp procentowych

 3. Ryzyko kredytowe

 4. Ryzyko kapitału

 5. Ryzyko kursowe


 1. Czynniki podlegające kontroli Menedżerskiej.


 1. Struktura działalności gospodarczej:


 1. dział. hurtowa (korporacyjna),

 2. dz. detaliczna  1. Tworzenie dochodu

  2. Jakość kredytów

  3. Kontrola kosztów


 1. Czynniki NIE podlegające kontroli Menedżerskiej

Odp.:


 1. czynniki rynkowe


 1. regulacje banku centralnego (BC)

 2. inne przepisy prawa


0x08 graphic

 1. Jakie rodzaje funkcji pełnią weksle: (Funkcje weksla)


 1. Płatnicza

 2. Gwarancyjna

 3. Refinansowa - można dyskontować

 4. Obiegowa - można indosować

 5. Kredytowa


 1. Wymień istotne elementy umowy kredytowej.


  1. nazwa kredytodawcy i kredytobiorcy;

  2. adres kredytodawcy i kredytobiorcy;

  3. REGON lub NIP lub PESEL;

  4. rodzaj kredytu;

  5. wartość kredytu;

  6. waluta kredytu;

  7. sposób oprocentowania kredytu;

  8. marże i prowizje oraz opłaty;

  9. 0x08 graphic
   harmonogram spłaty kredytu;

  10. sposoby zabezpieczenia kredytu (prawne lub osobiste);

  11. zapisy dotyczące odsetek karnych;

  12. zapisy dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu;

  13. zasady i sposoby przewalutowania kredytu;

  14. klauzule nie finansowe

  15. klauzule finansowe

  16. podpisy kredytodawcy i kredytobiorcy


 1. Terminowe wywiązywanie się kredytobiorcy z zapadających terminów płatności zobowiązań nazywa się:


   1. Zdolnością kredytową

   2. Wypłacalnością płatniczą

   3. 0x08 graphic
    Płynnością płatniczą

   4. Rzetelnością kredytową


 1. 0x08 graphic
  0x08 graphic
  Proces komercjalizacji banków w Polsce to:


 1. Wstęp do restrukturyzacji

 2. Proces do łączenia się banków (proces fuzji)

 3. Wstęp do prywatyzacji

 4. Proces prywatyzacji banków


0x08 graphic

 1. W skład RPP wchodzą:

 1. Przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta RP

 2. Prezes NBP, przedstawiciele Prezydenta RP, przedstawiciele KNB

 3. Prezes NBP, generalny Inspektor Nadzoru Bankowego, przedstawiciele Sejmu, Senatu,

 4. Przedstawiciele Prezesa NBP

0x08 graphic

ŻADNA

 1. 0x08 graphic
  Bank przyjął do dyskonta weksel na 3 mln zł przy stopie dyskontowej 38% a do dnia płatności minie 120 dni. Ile klient otrzyma w banku, ile wynoszą należne bankowi odsetki z tytułu dyskonta?

K dt

0x08 graphic
0x08 graphic
Wzór na dyskonto weksla: O= *

100 365

O -odsetki

K - suma wekslowa (lub należność spłacana wekslem)

d - stopa dyskonta (w %)

t - liczba dni od dnia przyjęcia weksla do dnia płatności (okres oczekiwania)

3.000.000/100*38*120/365 =~ 380.000 zł to odsetki z tytułu dyskonta.

3.000.000 - 380.000 = 2.620.000 zł klient otrzyma z banku.

Są to procesy zamknięte i nie ma do nich powrotu

Trwają do chwili spełnienia wymogów i oczekiwań UE.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
bankowosc test 4 str, STUDIA, studia II stopień, 1 semestr MSU FiR 2011 2012, Bankowośc II
5 INSTRUMENTY ANALIZY FINANSOWEJ, STUDIA, studia II stopień, 1 semestr MSU FiR 2011 2012, Analiza Sp
examprobny, STUDIA, studia II stopień, 3 semestr MSU FiR 2012 2013, PODSTAWY AUDYTY WEWNĘTRZBEGO, Po
bankowosc egz, STUDIA, UG I stopień, UG FiR (II rok), Semestr III, Bankowość
test prawo finansowe, STUDIA, studia II stopień, 4 semestr MSY FiR 2012 2013, prawo finansowe, prawo
Pytania chemia egz, Studia, UR OŚ, semestr II, chemia, egzamin
761.FINANSE PUBLICZNE, STUDIA, studia II stopień, 4 semestr MSY FiR 2012 2013, prawo finansowe
764.FINANSE SAMORZADU TERYTORIALNEGO, STUDIA, studia II stopień, 4 semestr MSY FiR 2012 2013, prawo
763.ZARZADZANIE FINANSAMI JST, STUDIA, studia II stopień, 4 semestr MSY FiR 2012 2013, prawo finanso
Ekonometria II stopien niestacjonalne I rok plan 2011 2012
DI pytania, STUDIA UE Katowice, semestr I mgr, fir 1 testy, Decyzje inwestycyjne Marcinek, Testy for
Pranie brudnych pieniędzy, STUDIA UE Katowice, semestr I mgr, fir 1 testy, ZIK Capiga
Ćw 3 - zadania wraz z wynikami, STUDIA UE Katowice, semestr I mgr, fir 1 testy, Decyzje inwestycyjne
decyzje inwestycyjne wykład 01.12.10, STUDIA UE Katowice, semestr I mgr, fir 1 testy, Decyzje inwest
ściąga system ubezpieczeń, STUDIA UE Katowice, semestr I mgr, fir 1 testy, Systemy ubezpieczeń Szewi
Decyzje inwestycyjne wykład 03.11.2010, STUDIA UE Katowice, semestr I mgr, fir 1 testy, Decyzje inwe
Wyniki - DI4 i DI5, STUDIA UE Katowice, semestr I mgr, fir 1 testy, Decyzje inwestycyjne Marcinek
Jura odpowiedzi, STUDIA UE Katowice, semestr I mgr, fir 1 testy, ZIK Capiga

więcej podobnych podstron