2. Zmiany po ukazaniu się tekstu jednolitego Karty Nauczyciela, Awans zawodowy nauczyciela- moje zebrane materiały


Zmiany dotyczące karty nauczyciela - tekst jednolity z 2006 roku

Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 170 poz. 1218

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej1) (Dz. U. z dnia 26 września 2006 r.)

Rozdział 9

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 98. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.  Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach organów administracji rządowej i kuratoriach oświaty przysługuje wynagrodzenie i inne świadczenia, określone dla członków korpusu służby cywilnej w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218).".

Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 220 poz. 1600

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych1) (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2006 r.)

Art. 5. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218) wprowadza się następujące zmiany:

  1)   w art. 9i:

a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a.  Członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.",

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, sposób powoływania i odwoływania członków Kapituły, tryb jej pracy i sposób obsługi administracyjno-biurowej, kryteria dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela zgłoszonego do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, sposób i tryb składania wniosków o nadanie tego tytułu, uwzględniając w szczególności niezawisłość Kapituły w rozpatrywaniu wniosków oraz dokonanie wszechstronnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela.";

  2)   w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.  Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.";

  3)   w art. 34:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.  Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.",

b)  uchyla się ust. 3;

  4)   w art. 72:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.  Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.",

b)  uchyla się ust. 3.

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 17 poz. 95

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw1) (Dz. U. z dnia 6 lutego 2007 r.)

Art. 2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600) w art. 88 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a.  Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., zachowują prawo do emerytury, o której mowa w ust. 1, bez względu na wiek, w ciągu dziewięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.5)), jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.".

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 80 poz. 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r.)

Art. 2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95) wprowadza się następujące zmiany:

  1)   w art. 9g w ust. 11a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3)  przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co najmniej 3 lata i w tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na ekspertów organizowane przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, o której mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b ustawy o systemie oświaty; wymóg ukończenia szkolenia nie dotyczy osób, o których mowa w pkt 5 lit. a, posiadających stopień naukowy doktora;";

  2)   art. 63 otrzymuje brzmienie:

"Art. 63. 1.  Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)).

2.   Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.";

  3)   w art. 91a:

a)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1.  Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w:

1)   urzędach organów administracji rządowej i kuratoriach oświaty na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a-9i, art. 51, art. 58-60, art. 86, art. 88 i art. 90;

2)   w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a-9i, art. 51, art. 58-60, art. 63, art. 86, art. 88 i art. 90.

2.   Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a-9i, art. 30 ust. 5, art. 32, art. 33, art. 47, art. 49 ust. 1 pkt 3, art. 51, art. 58-60, art. 63, art. 86-88 i art. 90.",

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4.  Do nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych mają zastosowanie przepisy rozdziałów 2-4, art. 42 ust. 1, 2 i 7a, art. 51, art. 63-67 oraz rozdziałów 8-11.";

  4)   w art. 91b ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:

"2.  Do nauczycieli zatrudnionych w:

1)   szkołach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 11a i art. 63;

2)   przedszkolach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar zatrudnienia, ma zastosowanie przepis art. 63;

3)   przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a, oraz szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 9-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6, art. 75-86, art. 88 i art. 90;

4)   przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 9-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6 i art. 75-85.

2a.  Do pracowników, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 51, art. 63, art. 64 ust. 3, art. 86-88 i art. 90.";

  5)   w art. 91d pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3)  art. 6a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 i 13, art. 9b ust. 3, 3a i 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1, art. 9f ust. 1, art. 9g ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 ust. 4 i 5, art. 19 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 31, art. 42a ust. 1, art. 54 ust. 2 i 5, art. 56 ust. 2, art. 61 ust. 3, art. 63 ust. 2, art. 66 ust. 1, art. 82 ust. 2 oraz art. 83 ust. 1 i 1a - wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.".

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 102 poz. 689

USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z dnia 11 czerwca 2007 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

  1)   w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)  szkołach bez bliższego określenia - rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a, a także odpowiednio ich zespoły;";

  2)   w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.  Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej - w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8.";

  3)   w art. 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

"2.  W przypadku zatrudnienia w zespole szkół akt mianowania i umowa o pracę powinny określać także typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.

______

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 80, poz. 542.

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 158 poz. 1103

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.1)) w art. 88 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a.  Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli:

1)   spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu dziewięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2)), z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy, oraz

2)   nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.".

Art. 2. 1. Nauczyciele spełniający warunki określone w art. 88 ust. 2a ustawy wymienionej w art. 1, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rozwiązali, na swój wniosek, stosunek pracy, mogą, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, złożyć pracodawcy oświadczenie o woli powrotu na dotychczasowe stanowisko. Dyrektor szkoły nawiązuje ponownie stosunek pracy z nauczycielem, jeżeli na tym stanowisku nie zatrudniono innej osoby oraz przywrócenie stosunku pracy jest uzasadnione wymaganą ilością godzin nauczania danego przedmiotu w szkole.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dyrektorów szkół.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

______

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542 i Nr 102, poz. 689.

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 82, poz. 558.

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 176 poz. 1238

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej1) (Dz. U. z dnia 25 września 2007 r.)

Art. 2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3)) w art. 10 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1)  posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;".

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 191 poz. 1369

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw1) (Dz. U. z dnia 18 października 2007 r.)

Art. 2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3)) w art. 88 w ust. 2a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1)  spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.4)), z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy, oraz".

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 247 poz. 1821

USTAWA z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2007 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

  1)   w art. 30:

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.  Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowi co najmniej 82 % kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.",

b)  ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11.  Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.";

  2)   w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.  Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3.".

Art. 2. W roku 2008 kwota bazowa dla nauczycieli, o której mowa w art. 30 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi 2.074,15 zł.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

______

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1369.

4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3. Zmiany w Karcie Nauczyciela od 31.08.2004, Awans zawodowy nauczyciela- moje zebrane materiały
3. Po ocenie dorobku zawodowego nauczyciela, Awans zawodowy nauczyciela- moje zebrane materiały
1. D U z 2006 r Karta Nauczyciela - tekst jednolity, Awans zawodowy nauczyciela- moje zebrane materi
6. zasw dyr szkoły, Awans zawodowy nauczyciela- moje zebrane materiały
2. Powinnośi i wymagania, Awans zawodowy nauczyciela- moje zebrane materiały
Materiały dla słuchaczy do druku, Awans zawodowy nauczyciela- moje zebrane materiały
1. Przed ocena dorobku, Awans zawodowy nauczyciela- moje zebrane materiały
Wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, Awans zawodowy nauczyciel
4. wniosek, Awans zawodowy nauczyciela- moje zebrane materiały
5. Wzory zaświadczeń - zatrudnienie, Awans zawodowy nauczyciela- moje zebrane materiały
3. Egzamin, Awans zawodowy nauczyciela- moje zebrane materiały
MEN tworzy zespół do zmiany Karty nauczyciela, Awans, Awans zawodowy - nauczyciel mianowany
awans nauczycieli zmiany po 1 09 2018 r
Tekst jednolity Rozdziału 3a Karty Nauczyciela
Po co się uczyć
Po co się tworzy parki narodowe
Wybór usuniętych i spreparowanych modlitw od59r LITURGICZNE ZMIANY po Sob Watykańskim II POLE
10-LITERATURA (2) , AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - ZAPOZNANIE SIĘ Z LITERATURĄ PEDAGOGICZNĄ, WYCHOWAWC
Co się dzieje, gdy, Prezentacja nauczycielska: Co się dzieje, gdy zakładamy „okulary niezadowo

więcej podobnych podstron