Inżynieria, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna


Droga - pas terenu zastosowany do potrzeb ruchu drogowego, którego najważnioejszą częścią jest jezdnia

ELEMENTY DROGI:

*Pas drogowy - to szerokość terenu zajętego przez wszystkie urządzenia drogowe plus dwa pasy ochronne po obu stronach drogi. Odgradza on drogę od przyległych terenów

*torowisko drogowe- to pas ograniczony z boków granicą skarp i nasypów i wewnętrznych skarp rowów

*korona drogi - to część korpusu drogowego ograniczona górnymi krawędziami skarp, obejmuje jezdnię i pobocze

*jezdnia - to część korony drogi przeznaczona dla ruchu kołowego

TRASOWANIE: na podkładzie mapowym sprowadza się do ustalenia linii jednostajnego pochylenia a następnie do ustalenia na mapie trasy drogi w stosunku do tej linii.

LINIA JEDNOSTAJNEGO POCHYLENIA (STAŁEGO SPADKU): to linia o jednakowym pochyleniu, która w każdym swym punkcie ma to samo pochylenie w stos. do poziomu i całkowicie leży na terenie. Aby ją wyznaczyć należy obliczyć stałą odległość między sąsiednimi warstwicami nazywaną skokiem lub krokiem cyrkla.

x- krok cyrkla, W-różnica wysokości między sąsiednimi warstwicami, i- spadek lini, S-skala

WZÓR SŁUŻĄCY DO OBLICZANIA SPADKÓW:

i- pochylenie

L- długość odcinka

Hk- rzędna końcowa

Hp- rzędna początkowa

PROFIL PODŁUŻNY DROGI: to pionowy przekrój wzdłuż osi drogi wykonywanym w skali skażonej

Łuk od prostej różni się spadkiem i poszerzeniem na łuku.

Długość łuku zależy od promienia łuku i kąta zwrotu

WYKREŚLENIE ŁUKU PIONOWEGO: oblicza się styczną (T) oraz odległość WS (B) dzięki temu mapy początek, środek i koniec łuku.

Pochylenie niwelety określa się z kąta zawartego między bocznym odcinkiek niwelety a prostą poziomą

NIWELETA drogi jest to linia projektowamej osi drogi przedstawiona w płaszcyźnie pionowej.

Przy projektowaniu niwelety drogi kierujemy się :Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
INŻYNIERIA LEŚNA, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
Terenówki z Inżynierii od A. Drabarek, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria leśna
INŻYNIERIA LEŚNA Wykład I 29, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
inzynieria - sciaga drogi, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna
projekt z inżynierii, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna
INŻYNIERIA LEŚNAWykład VIII24, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
recenzja1, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
Test inżynieria leśna1, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
recenzja, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
INŻYNIERIA LEŚNA, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria
Terenówki z Inżynierii od A. Drabarek, AR Poznań - Leśnictwo, inżynieria leśna, Inżynieria leśna
Botanika leśna - egzamin, AR Poznań - Leśnictwo, Botanika
Fotogrametria ćwiczenia nr 6, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Bazy danych 2 koło, AR Poznań - Leśnictwo, Fotogrametria
Ekologiczne podstawy hodoeli lasu, AR Poznań - Leśnictwo, ekologiczne podstawy hodowli lasu

więcej podobnych podstron