0015 - WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ODBIORCZEGO WÓZKA JEZDNIOWEGO, DOKUMENTY BHP(1)


....................................., dnia ............ r.

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

.............................................................

(pieczęć zakładu) ODDZIAŁ W .........................................

................................................................

................................................................

WNIOSEK

O PRZEPROWADZENIE BADANIA ODBIORCZEGO WÓZKA JEZDNIOWEGO

PODNOŚNIKOWEGO Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA

1. Nazwa i adres eksploatującego .................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Adres do korespondencji ..........................................................................................................................................

Telefon: ............................................... fax: ............................................. e-mail: ................................................

NIP eksploatującego .......................................

2. Przedstawiciel zakładu upoważniony do kontaktowania się z Oddziałem UDT:

................................................................................... stanowisko .............................................................................

Telefon: ............................................... fax: ............................................. e-mail: ......................................................

3. Zgłaszane wózki jezdniowe podnośnikowe

Lp.

Typ wózka

Nazwa wytwórcy

Udźwig

Numer

fabryczny

Rok

produkcji

Uwagi

UWAGA: Zakres posiadanej dokumentacji technicznej dla każdego wózka w formie wykazu należy przedstawić  jako załącznik.

......................................................... ........................................................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć wnioskującego)

0x08 graphic

UDT-1-001 Rew.1 2/3 UWN1/Rew.2Wersja 13

UDT 1-301/1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
0008- POŚWIADCZENIE STANU TECHNICZNEGO WÓZKA JEZDNIOWEGO, DOKUMENTY BHP(1)
PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA KWALIFIKACJI KIEROWCY WÓZKA JEZDNIOWEGO, DOKUMENTY BHP(1)
0007- OPIS TECHNICZNY WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO, DOKUMENTY BHP(1)
0001- Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji systemu jakości wytwórcy, DOKUMENTY BHP(1)
0003 -Wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności, DOKUMENTY BHP(1)
0002 - WNIOSEK o przeprowadzenie certyfikacji wyrobów, DOKUMENTY BHP(1)
0005 - Wniosek o przeprowadzenie procesu, DOKUMENTY BHP(1)
wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, Wzory dokumentow
Ocena ryzyka zawodowego pracownik magazynowy (operator wózka jezdniowego) ebook demo
Badanie odbiornika radiowego id Nieznany (2)
Badanie odbiornikow RLC id 7741 Nieznany (2)
ZUS SR5 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, Dokumenty, różne pisma, Ubezpieczenia
Wymagania?zpiecznego użytkowania wózka jezdniowego z napędem silnikowym
Cw 2) BADANIE ODBIORNIKA RADIO Nieznany
0012 - WNIOSEK, DOKUMENTY BHP(1)
0022 - WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI, DOKUMENTY BHP(1)
Wniosek o zgodę na randkę z córką, BLONDYNKA88, DOKUMENTY- WZORY, WZORY PODAŃ

więcej podobnych podstron