pyt. 31 - skala, prawo finansów publicznych


31. Stawka, a skala podatkowa; podaj rodzaje skal podatkowych;

I.Stawka podatkowa

- wskaźnik, który w odniesieniu do podstawy opodatkowania wskazuje na wielkość podatku;

- wyróżnia się następujące stawki podatkowe:

1. kwotowe,

2. stosunkowe:

- procentowe,

- ułamkowe, np. …..?

- wielokrotnościowe, dawniej np. w tzw. popiwku - podatku pobieranego od ponadnormatywnych wynagrodzeń (wypłacanych w kwocie wyższej niż dopuszczalna) wypłacanych przez podmiot państwowy

stawka podatku mogła wynosić nawet 500%, czyli od każdego 1 zł wynagrodzenia 5 zł podatku

Ad. 1. Stawka kwotowa:

- to ilość jednostek pieniężnych, jaką należy zapłacić od jednostki podstawy opodatkowania stanowiącej wielkość niepieniężną;

- np. 0,33 zł od 1 m2 gruntu;

ad 2. Stawki stosunkowe:

Stawka procentowa:

- to relacja pomiędzy wielkością świadczenia podatkowego, a wielkością podstawy opodatkowania wyrażoną w jednostkach pieniężnych;

- może mieć postać:

stawki stałej - gdy ta sama stawka znajduje zastosowanie w danym podatku do obliczania wysokości świadczenia podatkowego niezależnie od tego, jaka jest wielkość podstawy;

np.: ….?

stawki ruchomej (zmiennej) - gdy występują stałe proporcje pomiędzy wysokością świadczenia podatkowego a wielkością podstawy opodatkowania;

np. ….?

Ogół stawek podatkowych, które obowiązują w konkretnym podatku, stanowi taryfę

podatkową w tym podatku.

Przykłady stawek :

1) stawka 18 lub 32 % w zależności od osiąganego dochodu → podatek dochodowy od osób fiz.,

2) od wartości nabytego prawa majątkowego;

<nie wiem czy to pisać tu czy po skalach???>

Stawki podatkowe zmienne:

progresja : stawka ↑ ↑ podstawa

Stawki rosną wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania. Progresja może mieć charakter globalny albo szczeblowy (schodkowy); występuje z reguły w podatkach dochodowych,

w polskim podatku od spadków i darowizn.

degresja podatkowa: stawka ↓ ↓ podstawa

Stawki zmniejszają się wraz ze zmniejszaniem się podstawy opodatkowania (odwrotność progresji); nie występują w polskim systemie stawka podstawa podatkowym.

regresja podatkowa: stawka podstawa

Stawki rosną w miarę zmniejszania się podstawy opodatkowania, jedyny przypadek w polskim systemie podatkowym to podatek uzupełniający w podatku od wynagrodzeń.

II. Skala podatkowa;

określona jako układ stawek obowiązujących w danym podatku, w stosunku do podstawy opodatkowania;

• zbudowana jest z:

- przedziałów podstawy obliczenia podatku, przedstawionych w postaci wielkości granicznych (np. do 37.024 zł)

- odpowiadających tym przedziałom stawek podatkowych (np. 19%)

Typy skal podatkowych:

- proporcjonalna,

- progresywna,

• progresja globalna (ogólna, całościowa),

• progresja szczeblowa (odcinkowa, schodkowa, szczeblowa)

- regresywna,

- degresywna.

<tego już chyba nie zdązymy napisać, ale myślę, że warto to przeczytać>

Skala proporcjonalna:

- to taka, przy której należność podatkowa rośnie w takim samym stopniu jak podstawa opodatkowania;

Skala progresywna:

- wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania rośnie wysokość stawek podatkowych, co powoduje szybszy wzrost należności podatkowej, niż podstawy opodatkowania;

- progresja globalna (ogólna, całościowa);

- progresja szczeblowa (odcinkowa , schodkowa)

Skala regresywna:

- cechą skali regresywnej jest zmniejszanie się stawek podatkowych w miarę wzrostu podstawy opodatkowania;

Skala degresywna:

- jest pewnym wariantem skali podatkowej progresywnej;Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pyt. 19 - podatek, prawo finansów publicznych
pyt. 23- podatnik, prawo finansów publicznych
pyt. 32 - skala progresywna;, prawo finansów publicznych
pyt. 18 - hody zasadnicze i uboczne...;, prawo finansów publicznych
pyt. 22 - wymień główne podatki samorządowe;, prawo finansów publicznych
pyt. 29 - przedmiot podatku, prawo finansów publicznych
pyt. 12 - wymień i omów głowne zasady dokonywania finansów publicznych;, prawo finansów publicznych
pyt. 13 - podatkowe i niepodatkowe źródła hodów ...;, prawo finansów publicznych
pyt. 26 - podatki bezpośrednie i pośrednie...;, prawo finansów publicznych
pyt. 1 - żródła prawa finansów publicznych w RP;, prawo finansów publicznych
pyt. 17- pojęcie deficytu budżetu państwa i źródła jego pokrycie;, prawo finansów publicznych
pyt. 10 - zasad jedności merytorycznej - jej wady i zasady;, prawo finansów publicznych
pyt. 5 - nadwyżka, prawo finansów publicznych
pyt. 24 - zjawisko przerzucalności podatku;, prawo finansów publicznych
pyt. 3 - finansowe potrzeby budżetu państwa;, prawo finansów publicznych
pyt. 28 - wymień funkcje systemu podatkowego..;, prawo finansów publicznych
pyt. 9 - zasada jawności i przejrzystości....;, prawo finansów publicznych
pyt. 30 - metody ustalania podstawy wymiaru podatku;, prawo finansów publicznych
pyt. 4 - wymień jednostki sektora finansów publicznych;, prawo finansów publicznych

więcej podobnych podstron