test- finanse publiczne, STUDIA, Finanse


GRUPA 1
1.Wyjaśnij pojęcia:

a) rynek finansowy - miejsce gdzie przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe 
b) bon komercyjny - postać krótkoterminowych komercyjnych papierów dłużnych, jest to zobowiązanie emitenta do zwrotu jego aktualnemu posiadaczowi w terminie wykupu bonu nominalnej kwoty, na którą bon został wystawiony 
c) podatek - publiczno-prawne, nieodpłatne, przymusowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa wynikające z ustawy podatkowej 
d) subwencja - nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo podmiotom dla poparcia ich działalności 

2. zadania banku centralnego

tworzenie pieniądza, decydowanie o ilości pieniędzy wprowadzonej do obiegu; jest to bank banków, bank państwa, bank gospodarki narodowej, bank emisyjny 

3. funkcje rynku pieniężnego

regulacja płynności systemu bankowego, możliwość realizacji celów polityki pieniężnej, kreowanie poziomu krótkoterminowych kapitałów zabezpieczających płynność podmiotom innym niż banki, dodatkowe źródło finansowania akcji kredytowej lub alternatywa wobec kredytów dla banków komercyjnych, lokowanie chwilowo wolnych nadwyżek 

4. czynności banku komercyjnego

- bierne (gromadzenie środków pieniężnych klientów, emisja papierów wartościowych), czynne(wykorzystanie zgromadzonych środków do udzielania kredytów lub lokowaniu ich w korzystnych przedsięwzięciach), usługowe (świadczenie różnego rodzaju usług bankowych wykonywanych odpłatnie na zlecenie i rachunek klientów) 

5. cechy zmienne podatku

podmiot opodatkowania (na kim ciąży obowiązek zapłaty podatku), przedmiot opodatkowania (od czego płaci się podatek), podstawa opodatkowania (od czego nalicza się podatek), stawki podatku (określają jaka jest wysokość podatku), warunki płatności 

6. scharakteryzować zjawiska finansowe o charakterze redystrybucyjnym

Podział dochodu narodowego między podmioty gospodarcze w ramach gromadzenia i wydatkowania wpływów budżetowych (dotacje, zasiłki, subwencje, podatki, koncesje)

GRUPA 2

1.Wyjaśnij pojęcia:
a) obligacje - instrument rynku kapitałowego o charakterze wierzycielskim, jest papierem wartościowym, w którym emitent potwierdza zaciągnięcie określonej kwoty pożyczki i zobowiązuje się do jej zwrotu właścicielowi obligacji w ustalonym terminie 
b) operacje otwartego rynku - cały zespół transakcji kupna i sprzedaży skarbowych papierów wartościowych pomiędzy bankiem centralnym a bankiem komercyjnymi; odbywają się przy użyciu bonów pieniężnych i krótkoterminowych bonów skarbowych   
c) polityka finansowa - dokonywanie wyborów celów, które mają być osiągnięte w wyniku gospodarki finansowej 
d) jednostka budżetowa - jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która wszystkie swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu państwa, natomiast wszystkie dochody jednostki doprowadzane są do budżetu państwa; zaliczamy do niej jednostki: państwowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, samorządowe 

2. Wymień 
a) zasady budżetowe - zupełności, jedności, przejrzystości, jednoroczności, uprzedniości, równowagi 
b)
funkcje budżetu - ekonomiczne (f. redystrybucyjna dzieli dochód państwa pomiędzy obywateli; f. stabilizacyjna może wpływać na cykl koniunkturalny), polityczne (f. ustrojowa jest narzędziem zachowania ustroju, atrybutem władzy; f. demokratyczna - jednostka ma prawo głosu, ma obowiązek jawności) 
c)
cechy współczesnego pieniądza - papierowy, państwowy, zabezpieczony towarami i usługami, kredytowy 
d)
rodzaje kredytów refinansowych - lombardowy ( oddanie publicznych papierów wartościowych banku centralnemu za gotówkę przez bank komercyjny) i redyskontowy (kredyt oparty na wekslu) 

3. Scharakteryzuj stałe cechy podatku

charakter pieniężny (nie można puścić podatku w formie aportów), przymusowość (odróżnia podatek od świadczeń dobrowolnych), bezzwrotność (sprowadza się do tego że uiszczony podatek nie podlega zwrotowi), nieodpłatność (osoba która zapłaciła podatek nie może oczekiwać od państwa lub innej instytucji publiczno-prawnej wzajemnego świadczenia w formie bezpośredniej), stosunek między podatnikiem a podmiotem  uprawnionym do jego nakładania jest stosunkiem podporządkowanym 

GRUPA 3

1.Wyjaśnij pojęcia:
a) mechanizm finansowy -  
b) akcja - jest udziałowym papierem wartościowym stwierdzającym bezwarunkowe uczestnictwo jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej oraz uprawniającym do partycypacji w jej zyskach i podziale majątku 
c) bank - podmiot systemu finansowego, którego istotą działalności jest przyjmowanie pieniędzy od klientów, które podlegają zwrotowi oraz udzielanie kredytów 
d)
rynek pieniężny - segment rynku finansowego, który obejmuje transakcje na instrumentach krótkoterminowych 


2. zasadnicze dochody gminy

dochody własne, do których zalicza się podatki lokalne, dochody z majątku gminy, opłatę skarbową oraz inne dochody należne gminom na mocy odrębnych przepisów; dotacje i subwencje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowyc


3. bank centralny narzędzia

zmiana stopy rezerw obowiązkowych, zmiany stóp procentowych, operacje otwartego rynku 


4.procedura budżetowa

skutkuje stworzeniem i wykonaniem budżetu, obejmuje 4 etapy: przygotowania budżetu, uchwalenia budżetu, wprowadzenia budżetu i kontroli budżetowej 


5.obieg materiałowy -  Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Cechy finansów publicznych, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
TEST D finanse publiczne - Ciupek (1), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Finanse publiczne i ry
TEST A finanse publiczne - Ciupek (2), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Finanse publiczne i ry
test, Finanse publiczne i rynki finansowe
FINANSE PUBLICZNE test !, finanse publiczne
TEST AUDYT WEW, Studia, Finanse i rachunkowość, Semestr V, Podstawy Audytu Wewnętrznego (Pffaf)
Finanse Publiczne, studia, Administracja I stopnia, II rok Administracji, Finanse
Rachunkowo+Ť¦ç finansowa - test - E. Ma¦çkowiak, STUDIA FiZOZ, NOTATKI, Rachunkowość finansowa UE
Rozdział X Konstytucji - finanse publiczne, studia prawnicze, 3 rok, Prawo Finansowe
Test- finanse publiczne- Walasik1, Finanse
TEST C finanse publiczne, UE Katowice FiR, Finanse publiczne
Finanse publiczne, studia prawnicze, 3 rok, Prawo Finansowe
TEST C finanse publiczne - Ciupek (1), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Finanse publiczne i ry
Syllabus2 - Finanse publiczne, STUDIA FiR, Finanse publiczne
TEST A finanse publiczne, UE Katowice FiR, Finanse publiczne
test, finanse publiczne
Finanse publiczne, STUDIA - POLITYKA SPOŁECZNA, I stopień, 3 ROK (2012-2013), ZIMA

więcej podobnych podstron