Wskazówki do usprawniania chorych po udarze mózgu, terapia zajęciowa


Wskazówki do usprawniania chorych po udarze mózgu

     W  rehabilitacji  chorych  po  udarze  mózgu  wiele  miejsca  poświęca  się  ocenie  ich  niepełnosprawności.  Określone  testy  pozwalają  zbadać  deficyt  sensomotoryczny  oraz  deficyt  w  zakresie  aktywności  funkcjonalnych.  Te  pierwsze  koncentrują  się  na  ocenie  poziomu  sprawności  zmysłów,  funkcji  motorycznych,  siły  mięśniowej,  napięcia  mięśniowego,  czy  koordynacji.  Drugie  bazują  na  konkretnych  zadaniach  w  zakresie  funkcji  testując  sprawność  chodu,  chwytu,  zmian  pozycji,  oceniając  zręczność  i  równowagę.           
         Warto  zainteresować  się  jednak,  jak  pacjent  po  udarze  funkcjonuje  po  zakończeniu  rehabilitacji  powracając  do  własnego  środowiska.  Jak  braki  na  poziomie  strukturalnym  i  poziomie  aktywności  przekładają  się  na  jego  codzienne  życie.  Co  dokucza  mu  szczególnie  i  przekreśla  możliwość  normalnego  uczestnictwa  w  życiu  rodzinnym,  społecznym  i  zawodowym.  W  opisywanych  badaniach  Desrosiers  i  współ.  dokonano  oceny  wpływu  niepełnosprawności  sensomotorycznej  i  funkcjonalnej  na  uczestnictwo  chorych  w  aktywnościach  dnia  codziennego.  Przebadano  w  tym  celu  102  chorych  oceniając  ich  sprawność  na  poziomie  strukturalnym  i  funkcjonalnym  bezpośrednio  po  zakończeniu  rehabilitacji  szpitalnej.  Pół  roku  później  oceniono  poziom  ich  uczestnictwa  w  aktywnościach  dnia  codziennego  w  ich  własnym  środowisku  życia.  Do  tej  oceny  wykorzystano  kwestionariusz:  Assessment  of  Life  Habits  LIFE  -  H,  wersję  skróconą.  Kwestionariusz  ten  pozwala  na  ocenę  aktywności  dnia  codziennego  w  kilku  kategoriach:  odżywianie,  sprawność,  higiena  osobista,  komunikacja,  prace  domowe,  podróże,  odpowiedzialność,  edukacja,  zatrudnienie  i  wypoczynek.  Dla  każdej  z  ocenianych  kategorii  chory  wybiera  cyfrę  odpowiadającą  jego  sprawności  od  0  do  9.  „0”  oznacza  brak  możliwości  udziału  w  danej  czynności,  „9”  wskazuje  na  optymalny  poziom  uczestnictwa  i  wykonywanie  aktywności  bez  trudu  i  bez  pomocy.
         Wyniki  eksperymentu  wykazały,  iż  najtrudniej  jest  uczestniczyć  chorym  po  udarze  mózgu  w  aktywnościach  związanych  z  pracą  zawodową,  edukacją  i  wypoczynkiem.  Najmniej  kłopotliwe  okazały  się  czynności  związane  z  życiem  rodzinnym  i  kontaktami  interpersonalnymi.  Rezultaty  badań  potwierdziły  także  istnienie  związku  pomiędzy  wynikami  określającymi  stopień  niepełnosprawności  na  poziomie  strukturalnym  i  na  poziomie  aktywności,  z  wynikami  obrazującymi  uczestnictwo  chorego  w  aktywnościach  dnia  codziennego.  Im  większe  upośledzenie  sprawności  chorego,  tym  mniejsza  możliwość  pełnienia  przez  niego  funkcji  związanych  z  życiem  rodzinnym,  społecznym  i  zawodowym.  Przekonuje  to  o  konieczności  usprawniania  chorych  po  udarze  mózgu  tak,  by  osiągnęli  oni  jak  najwyższy  poziom  sprawności  sensomotorycznej  i  funkcjonalnej.  Jakiekolwiek  braki  wpłyną  bowiem  bezpośrednio  na  pogorszenie  któregoś  z  elementów  codziennej  egzystencji  chorych.        
         Prowadzone  badania  wskazują  także,  iż  niepełnosprawność  w  zakresie  sensomotoryki  i  funkcji  w  obrębie  kończyny  dolnej  jest  silniej  skorelowana  ze  stopniem  odczuwanej  przez  chorych  izolacji  z  życia  społecznego  i  zawodowego.  Wynika  to  z  mobilnego  charakteru  wielu  zadań  realizowanych  w  życiu  codziennym.  Przemieszczanie  się  jest  konieczne  by  nawiązywać  kontakty  towarzyskie,  dbać  o  dom,  o  siebie,  o  rodzinę,  podróżować,  wypoczywać  itp.  Brak  możliwości  swobodnego  i  pewnego  poruszania  się  stawia  przed  chorym  liczne,  trudne  do  pokonania  bariery  i  tym  samym  stanowi  przyczynę  jego  izolacji.  Taki  wniosek  płynący  z  prezentowanych  badań  powinien  skłonić  rehabilitantów  do  szczególnie  intensywnej  pracy  nad  przywróceniem  utraconych  funkcji  w  obrębie  kończyny  dolnejWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wskazówki do usprawniania chorych po udarze mózgu
Zastosowanie magnetostymulacji połączonej z terapią światłem interferencyjnym u chorych po udarze mó
BÓL I OGRANICZENIE RUCHOMOŚCI W KOŃCZYNIE GÓRNEJ U CHORYCH PO UDARZE MÓZGU
Wydolność opiekuńczo pielęgnacyjna rodziny a stopień zaspokajania wybranych potrzeb zdrowotnych chor
Usprawnianie po udarze mózgu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin
Prewencja udaru mózgu u chorych po udarze niedokrwiennym - wytyczne 2006, Lekarski- materiały, Neuro
Usprawnianie kończyny górnej po udarze mózgu w fazie podostrej(1), Fizjoterapia w neurologii
Prewencja udaru mózgu u chorych po udarze
Granice przeciwwskazań do rehabilitacji po udarze mózgu
komunikowanie się chorych z afazja po udarze mózgu
Usprawnianie kończyny górnej po udarze mózgu w?zie podostrej
Usprawnianie po udarze mózgu, Ratownictwo, Rehabilitacja Rusin

więcej podobnych podstron