sciaga zwp, Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP


Na czym polega typowy MBO-Jest to model motywacji zarządzania przez cele, przed menedżerami stawia się cele do realizacji i wyznacza się premię  za ich realizację. Wadą tego systemu jest brak motywacji do dalszego działania jeżeli wiemy, że nie osiągniemy 80% założonych celów, ponieważ wiemy że nie dostaniemy premii, oraz nie działa ten system w przypadku wykonania już 120% założeń ponieważ nie będzie z tego tytułu żadnych profitów.

Fuzje i przejęcia i ich wpływ na wartość firmy

- osiągnięcie tzw. efektów synergicznych,

- wartość dodana wynikająca z efektów synergii może pochodzić z różnych źródeł, zarówno operacyjnych (struktura organizacyjna, styl zarządzania itp.) jak i finansowych.

Co to jest wartość rezydualna i jaka jest jej interpretacja ekonomiczna?

Jest to przyszła wartość podmiotu wyceny określona na koniec projekcji przepływów pieniężnych.

Chodzi tu o określenie wartości przedsiębiorstwa opisanej w postaci przepływów pieniężnych zaplanowanych do uzyskania na lata następne po szczegółowej prognozie, czyli tej, dla której dokładnie rozpisano te przepływy. Ta wartość jest następnie dyskontowana jak renta wieczysta stopą kosztu kapitału pomniejszoną o stopę wzrostu przepływów przyjętą w założeniach wyceny.

Co to jest VaR i do czego służy?

Jest to wartość narażona na ryzyko, służy do określenia maksymalnej kwoty, którą można stracić w rezultacie inwestycji w portfel, przy założonym poziomie prawdopodobieństwa, w określonym czasie. Nie obejmuje ekstremalnych zmian.

VAR = V • P

V - wsp. zmienności w %

P - wartość pozycji

Co to jest VBM ?

Koncepcja zarządzania polegająca na maksymalizowaniu wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy, skoncentrowana na wzmacnianiu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa na rynku pozyskiwania kapitału.

Najważniejsze w VBM jest:

- zarządzanie nakierowane wyłącznie na wzrost cen akcji; przyjęcie EVA jako jedynej miary oceny wyników

- system motywacji , wiążący interesy managerów i akcjonariuszy

- komunikacja z inwestorami; cele w przyszłości

Sekurytyzacja - odmiana outsourcingu polegająca na wyodrębnieniu aktywów finansowych podobnego rodzaju i emitowaniu na ich podstawie papierów wartościowych. Okres wykupu dłużnych papierów wartościowych jest zsynchronizowany z terminami zapadalności wierzytelności pochodzących z sekurytyzownych aktywów

Na czym polega system motywacyjny Sterna Stewart'a

  1. Wynagrodzenie za wzrost wartości firmy

  2. Brak progów i pułapów

  3. Planowana premia

  4. Bank premiowy

  5. Automatyzm zamiast negocjacjiWyszukiwarka

Podobne podstrony:
notatki ZWP2 (2), Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP
zwp 65 pytań, Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP
notatki ZWP2, Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP
ko o ZWP, Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP
notatki ZWP, Zarządzanie, sem IV marketing, ZWP
Ankieta poprawiona, Zarządzanie, sem IV marketing, badania marketingowe, Badania Marketingowe
sciaga MM, Zarządzanie, II rok, Marketing międzynarodowy
marketing pytania i odpowiedzi ZBIÓR, Zarządzanie, Sem III, MARKETING
Zarządzanie projektam1, Zarządzanie, sem VI marketing, Zarządzanie projektami
Formularz rozliczeniowy KFS, Zarządzanie, sem VI marketing, Marketing wewnętrzny
sciaga hamrol, ZiIP, sem IV, ZJiB, wykład
wyklad 2 (28.11.2010), Zarządzanie, sem VI marketing, Zarządzanie projektami, wykłady
wykład 1. PRUE, STUDIA, Zarządzanie, Sem IV, PRUE
mega sciaga stopa[1], geodezja, SEM IV, Phy
test (3), Zarządzanie, Sem III, MARKETING
Czym jest produkt, ZiIP, sem IV, Marketing

więcej podobnych podstron