Pytania.egzaminacyjne Psychologia 2010, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY NEUROBIOLOGII ZACHOWANAI I ETOLOGII, pytania


Pytania - Psychologia UJ 209

 1. Holistyczne i redukcjonistyczne podejście w neurobiologii

 2. Materialne podstawy świadomości

 3. Typologia Hipokratesa i Cloningera

 4. Znaczenie mózgu

 5. Uszkodzenia mózgu a osobowość

 6. Ewolucja mózgu ludzkiego

 7. Otoczeniem a rozwój mózgu

 8. Ograniczone stany świadomości

 9. Wpływ środowiska na rozwój mózgu

 10. Empiryczne badanie świadomości

 11. Charakterystyka gatunków "świadomych"

 12. Ogólna budowa ludzkiego mózgu

 13. Funkcjonalne znaczenie poszczególnych regionów mózgu

 14. Znaczenie wzgórza i podwzgórza

 15. Funkcje i znaczenie hipokampa

 16. Szczególne cechy ludzkiego mózgu

 17. Techniki badania funkcji ludzkiego mózgu

 18. Funkcjonale obszary kory mózgowej

 19. Rozpoznawanie twarzy

 20. Komunikacja miedzy komórkami

 21. Komórki glejowe - typy i funkcje

 22. Struktura neuronu

 23. Elektryczne własności neuronu - potencjał spoczynkowy i czynnościowy

 24. Typy połączeń miedzy neuronami (synaps)

 25. Synapsa elektryczna

 26. Synapsa chemiczna

 27. Uwalnianie neurotransmiterów

 28. Transportery i wychwyt zwrotny neurotransmitera

 29. Detektory sygnałów chemicznych

 30. Receptory jonotropowe - kanały

 31. Receptory metabotropowe

 32. Cykl życiowy receptora

 33. Funkcje zlokalizowane w kadłubie neuronu

 34. Neurotransmitery w zakończeniu nerwowym

 35. Sherrington i prawa transmisji sygnału elektrycznego

 36. Ewolucja teorii neurotransmisji chemicznej

 37. Rola neuropeptydów w transmisji chemicznej

 38. Klasyfikacja neurotransmiterów

 39. Pobudzające aminokwasy

 40. Receptory AMPA i NMDA

 41. Znaczenia wapnia dla neuronu

 42. Główne szlaki glutaminianergiczne i ich udział w percepcji zmysłowej i uczeniu

 43. Pozytywne o negatywne aspekty glutaminianu

 44. Ekscytotoksyczność ostra i przewlekła

 45. Glutaminian w procesie starzenia się

 46. Blokowanie efektów nadmiaru glutaminianu

 47. Hamujące aminokwasy

 48. Układ gabergiczny

 49. Receptory i transportery GABA

 50. Epilepsja

 51. Acetylocholina i układ cholinergiczny

 52. Receptory cholinergiczne

 53. Acetylocholina i pamięć

 54. Klasyfikacje pamięci

 55. Tworzenie się pamięci - od sensorycznej do skonsolidowanej

 56. Sieciowa teoria pamięci

 57. Pamięć twarzy

 58. Typy uczenia się

 59. Warunkowanie klasyczne i operacyjne

 60. Uczenie przez wpajanie, awersywne i społeczne

 61. Pamięć a emocje

 62. Fizjologiczne i patologiczne zaburzenia pamięci

 63. Niefarmakologiczne metody wspomagania pamięci

 64. Farmakologiczne metody wspomagania pamięci

 65. Korzyści z zapominania

 66. Racjonalistyczne i sentymentalistyczne teorie moralności

 67. Neurony lustrzane - lokalizacja i działanie

 68. Neurony lustrzane a zachowania w tłumie

 69. Neurony lustrzane a autyzm

 70. Zachowania empatyczne

 71. Rozwiązywanie dylematów moralnych

 72. Osobowe i nieosobowe gwałcenie norm moralnych

 73. Kora orbitofrontalna a rozwiązanie dylematów

 74. Neurobiologia a wolna wola

 75. Przeżycie duchowe a aktywność mózgu

 76. Lewopółkulowy interpretator świata

 77. Paraidolie religijne

 78. Układ nagrody

 79. Budowa i znaczenie układu dopaminergicznego

 80. Uzależnienie jako choroba układu nagrody

 81. Komponenty nagrody i ich znaczenie w uzależnieniu

 82. Główne grupy narkotyków

 83. Konsekwencje uzależnienia od stymulantów

 84. Ogólne konsekwencje uzależnienia

 85. Zasady leczenia uzależnienia

 86. Koncepcje duszy

 87. Historyczne próby leczenia chorób psychicznych

 88. Nowoczesne metody badania mózgu

 89. Farmakoterapia a psychoterapia chorób umysłowych

 90. Historia i perspektywy psychochirurgii

 91. Droga do tworzenia cyborgów

 92. Zasady i cele rozmnażania płciowego

 93. Strategie seksualne samca i samicy

 94. Różnice płciowe w budowie mózgu

 95. Różnice płciowe w zachowaniu - wrodzone czy kulturowe?

 96. Fazy zachowania reprodukcyjnego i ich biochemia

 97. Aktywność seksualna a reprodukcja

 98. Orientacja seksualna a budowa mózgu

 99. Monogamia i poligamia - uwarunkowania kulturowe i neurobiologiczne

 100. Znaczenie wazopresyny i oksytocyny dla funkcji mózguWyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania z neuro, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY NEUROBIOLOGII ZACHOWANAI I ETOLOGII, pytania
pytania [zbiór], III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, pytania
reklama-pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, pytania
zagadnienia z wykładów1, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, opracowania
podstawowe zagadnienia z p.zach.konsumenckich, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKL
zagadnienia z wykładów2, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, opracowania
PSYCHOLOGIA STRESU R.7, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PSYCHOLOGIA STRESU, opracowania
psychofiz. - notatki, III, IV, V ROK, SEMESTR II, WPROWADZENIE DO PSYCHOFIZJOLOGII, notatki
PYTANIA Z PSYCHOLOGII SĄDOWEJ, III, IV, V ROK, SEMESTR I, PODSTAWY PSYCHOLOGII SĄDOWEJ
positive-pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, POSITIVE PSYCHOLOGY BETWEEN HAPPINESS AND GOOD LIFE, p
psychofizjologia - pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, WPROWADZENIE DO PSYCHOFIZJOLOGII, pytania
PYTANIA Z PSYCHOLOGII SĄDOWEJ, III, IV, V ROK, SEMESTR I, PODSTAWY PSYCHOLOGII SĄDOWEJ
NOTATKI do wykładów, III, IV, V ROK, SEMESTR II, WPROWADZENIE DO PSYCHOFIZJOLOGII, notatki

więcej podobnych podstron