Pytania i odpowiedzi na I stopień, Edukacyjnie, P, Pracownik Ochrony Fizycznej Osób I Mienia, Testy


MERKAT - Sp. z o. o ,ul. Katowicka 154, 41 - 500 Chorzów

tel/fax ( 032 ) 3481326, tel. kom. 0601167451, 0806107743

ZESTAW PYTAŃ

I ODPOWIEDZI DO EGZAMINU

NA I STOPIEŃ LICENCJI PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Chorzów, wrzesień 2001 r.

Podaj akty regulujące problematykę związaną z ochroną osób i mienia

Aktem prawnym jest Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. Nr 114 poz. 740 ) wraz z aktami wykonawczymi.

Podaj co należy rozumieć pod pojęciem „ ochrona mienia”

To działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciw mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zadań oraz nie dopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na tren chroniony

Podaj co należy rozumieć pod pojęciem „ obiekt ” ?

Obiekt jest to budynek ( budynki) naziemny lub podziemny, trwały lub tymczasowy, ogrodzony, zajmujący określoną powierzchnię

Podaj co należy rozumieć pod pojęciem „ ochrona obiektu ” ?

Ochrona obiektu jest to zespół przedsięwzięć, uniemożliwiających przenikanie na teren obiektu osób niepowołanych , celem dokonanie przez nich np. zniszczenia budynku, spowodowania wybuchu, dokonania ataku na personel, dokonania kradzieży itd.

Zdefiniuj i omów pojęcie „taktyka ochronna” ?

Przez taktykę ochronną należy rozumieć teorię i praktykę przygotowania sposobu ochrony osób.

Omów pojęcie szyku ochronnego ?

Szykiem ochronnym nazywamy ustalenie rozmieszczenia agentów ochrony w określonych odstępach i odległościach we wskazanych obszarach w celu wykonania czynności ochronnych

Omów ogólne zasady dokonywania analizy zaistniałych i potencjalnych zagrożeń obiektu

Wymień formy działań ochronnych ?

Bezpośrednia ochrona fizyczna polegająca na :

-stałej lub doraźnej

-polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych

-polegająca na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych

Zabezpieczenia technicznego polegająca na

-montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie ochranianych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach zainstalowania

-montaży urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscu zainstalowani

Omów ogólne zasady ochrony fizycznej ?

Co wchodzi w skład systemu ochrony ?

służba ochrony fizycznej - zespół agentów ochrony - dowódca zmiany, agenci ochrony ,

środki ochrony technicznej - urządzenia zaporowe jak: ogrodzenia, drzwi, kraty, zamk

urządzenia alarmowe - system sygnalizacji alarmowej np.: przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe

Wymień elementy faktyczne ochrony ?

- posterunki stałe - jedno lub wielo osobowe, które lokalizuje się tam gdzie zachodzi potrzeba ochrony

całodobowej

- posterunki doraźne - wystawia się w tych miejscach gdzie wymagana jest ochrona tylko w określonej porze dnia

-patrole - stosuje się stałe i doraźne po określonych trasach. Mogą być patrole piesze, zmotoryzowane.

- obchód - wykonuje go kontrolujący służbę i pracownicy ochrony.

- zasadzka - jest rodzaj ukrytego posterunku, wystawia się w przypadku istnienia podejrzeń np. przerzutu skradzionych przedmiotów.

Jakie elementy zawiera tabela posterunków i patroli ?

Omów pojęcie „ kwalifikowana ochrona fizyczna ” ( pełna ) ?

Ochrona pełna cechuje się tym, że wykonywana jest przez pracowników ochrony fizycznej, którzy :

Pracownicy ci to przede wszystkim członkowie S U F O lub zespołów konwojowych, a także osoby wykonujące zadania związane z bezpośrednią ochroną osób oraz ochroną doraźną ( członkowie załóg interwencyjnych )

Omów pojęcie „ niekwalifikowana ochrona fizyczna ” ( ograniczona ) ?

Ochrona ograniczona cechuje się tym, że wykonywana jest przez pracowników ochrony , którzy :

Do pracowników tych zaliczyć można osoby, które świadczą usługi przechowywania rzeczy ruchomych ( w szatniach na parkingach ), sprawują prosty dozór obiektów ( stróże na budowach ), wykonują czynności porządkowo - informacyjne w obiektach ( portierzy, recepcjoniści ) oraz sprawują techniczny dozór nad sygnałami przesyłanymi, gromadzonymi i przetwarzanymi w elektronicznych urządzeniach alarmowych.

Jaką dokumentację służba ochrony fizycznej prowadzi w czasie służby ?

Jakie dokumenty uprawniają do wstępu na teren chronionego obiektu ?

Na podstawie jakich dokumentów pracownik ochrony stwierdza tożsamość legitymowanej osoby :

W jaki sposób powinien zachować się pracownik ochrony wobec osoby która stwarza bezpośrednie zagrożenie dla chronionego obiektu ?

Jakie czynności powinien wykonać pracownik ochrony po ujęciu osoby i przekazaniu jej policji ?

Przebieg akcji powinien udokumentować w notatce służbowej, która musi zawierać :

Jakie czynności powinien wykonać pracownik ochrony po otrzymaniu zgłoszenia kradzieży np. pojazdu?

Jakie czynności powinien wykonać pracownik ochrony po ujawnieniu kradzieży z wlamaniem ?

Zorientować się w zastanej sytuacji na miejscu zdarzenia

Ocenić czy istnieje szansa pościgu jeśli tak to :

Wymień najczęściej występujące przesłanki dokonywanych zamachów ?

Wymień metody dokonywanych zamachów ?

Omów zasady dokonywania zamachu przy zastosowaniu materiału wybuchowego ?

Zastosowanie materiału wybuchowego wymaga dużej wiedzy zamachowca w zakresie zasad budowy, konstruowania, siły rażenia , rozmieszczania, maskowania i zdetonowania broni Wszystkie czynności muszą być poprzedzone dokładnym wywiadem o przyszłej ofierze. Materiałem wybuchowym najczęściej stosowanym jest trotyl, dynamit oraz materiały plastyczne - semtex.

Omów zasady dokonywania zamachu przy uprowadzeniu osoby ?

Celem uprowadzenia nie jest pozbawienie życia ofiary, chociaż ten akt może wystąpić w końcowej fazie lecz spełnienie żądań zamachowców. Metoda ta jest dość skomplikowana ponieważ w fazie realizacji wymaga udziału zespołu ludzi: wywiadowcy, planisty, atakującego, przygotowującego ukrycie dla ofiary itd.

Omów sposób postępowania sprawcy zamachu przy użyciu broni palnej ?

Zamachy przy wykorzystaniu broni mogą być dokonane z bliższej lub dalszej odległości.

Zamach z bliskiej odległości dokonywany jest z reguły przy użyciu palnej broni krótkiej ( pistolet, rewolwer ) lub białej broni ( nóż sztylet ). Zamachowiec „ patrzy ofierze w oczy”, gdyż zamachu dokonuje z nieznacznej odległości. By skutecznie zastosować tę metodę zamachowiec zbiera informację przed atakiem, aby znać ofiarę i właściwie wybrać miejsce i porę zamachu.

Zamach z dalszej odległości dokonywany jest z reguły przy wykorzystaniu broni długiej, często snajperskiej. Ta forma ataku wymaga od zamachowca znacznych umiejętności strzeleckich oraz posługiwania się bronią specjalistyczną.

Wymień formy inwigilacji ?

Wyróżnia się następujące formy inwigilacji :

Zamach na osobę poprzedza z reguły inwigilacja ( rozpoznanie ). Omów cele inwigilacji realizowanej przed dokonaniem zamachu ?

Celem inwigilacji jest uzyskanie odpowiedzi m. in. na pytania :

Omów postępowanie w celu przeciwdziałania inwigilacji zamachowców planujących dokonanie zamachu na konwój ?

W celu przeciwdziałania inwigilacji zamachowców należy dokonywać częstych zmian :

Omów pojęcie „ Pierścienie ochronne ” ?

Aby zapewnić bezpieczeństwo osobie ochranianej, należy wyznaczyć wokół jej osoby obszary bezpieczeństwa, których nie wolno przekroczyć osobie postronnej. W każdym z miejsc w których przebywa osoba ochraniana należy wyznaczyć trzy bezpieczne obszary, nazywane umownie pierścieniami ochronnymi.

Wyróżniamy następujące pierścienie ochronne :

Każdy z tych pierścieni, w kierunku do osoby ochranianej, przepuszcza stopniowo coraz mniej ludzi. Zastosowanie wszystkich trzech pierścieni jest uzależnione od stopnia zagrożenia oraz ilości sil i środków ochrony

Omów ogólne zasady tworzenia „ pierścienia ochronnego wewnętrznego ” w ochronie osób ?

Tworzy się bezpośrednio wokół osoby ochranianej. W jego składzie powinni się znajdować wyłącznie agenci ochrony. Do pierścienia tego mogą wejść tylko osoby z najbliższego, rozpoznanego otoczenia osoby ochranianej ( rodzina, doradcy )

Omów ogólne zasady tworzenia „ pierścienia ochronnego środkowego ” w ochronie osób ?

Pierścień ochronny - ograniczony jest wokół pierścienia wewnętrznego i obsadzony przez agentów ochrony nie będących w ustalonym szyku, ale współdziałających z innymi służbami ochronnymi ( np. z Policją ). W pierścieniu tym mogą przebywać agenci rozpoznania, kierowcy samochodów - głównego i ochrony, pracownicy osoby ochranianej

Omów ogólne zasady tworzenia „ pierścienia ochronnego zewnętrznego” ?

Pierścień zewnętrzny stanowią z reguły służby współpracujące z ochrona bezpośrednią oraz zaporowe środki techniczne ( bariery, plotki, liny )

Poszczególne pierścienie bezpieczeństwa powinny posiadać punkt kontroli dostępu do osoby ochranianej. Punkty te obsługiwane przez agentów ochrony powinny prowadzić szczegółową kontrole:

Środki sprawdzenia tożsamości psychologicznie oddziaływają na nieupoważnione osoby, chcące mieć dostęp do osoby ochranianej.

Omów ogólne zasady tworzenia „ pierścienia ochronnego w miejscu pracy ( biuro ) ” ?

Miejsce pracy usytuowane jest zazwyczaj w zabudowaniach. Aby zapewnić przestrzeganie właściwych warunków bezpieczeństwa, również i w tym miejscu należy stosować pierścienie ochronne :

Omów zasady tworzenia szyku ochronnego osoby przy użyciu 2 agentów ochrony

Dwóch agentów - obstawę przez dwóch agentów realizuje dowódca ochrony i agent rozpoznania

Omów zasady tworzenia szyku ochronnego osoby przy użyciu 3 agentów ochrony

Klin - trzech agentów ochrony, obstawa składa się z dowódcy ochrony, agenta rozpoznania i agenta ochrony. Tego typu szyk używany jest zazwyczaj w obszarach zatłoczonych.

Omów zasady tworzenia szyku ochronnego osoby przy użyciu 4 agentów ochrony

Prosty romb ( czterech agentów )- jest to szyk, w którym dowódca ochrony może swoją uwagę skoncentrować wyłącznie na osobie ochranianej. Pozostali agenci mają po 120 stopni „ obszaru odpowiedzialności ”

Omów zadania ( podstawowe ) pracownika ochrony w ochronie osobistej ?

Celem działań podstawowych jest zabezpieczenie osoby chronionej przed bezpośrednim atakiem zagrażającym jej zdrowiu lub życiu, np. : usiłowanie zabójstwa, rozboju, wymuszenia, napaści , próby porwania itd.

Wyjaśnij zastosowanie zegarowej metody wskazania kierunku zagrożenia ochranianej osoby :

Jedna z najbardziej powszechnie stosowanych metod wskazywania zagrożenia jest metoda zegarowa. Metoda ta daje większe możliwości umiejscowienia zagrożenia, gdyż informowanie polegające na posługiwaniu się terminami „prawa lewa strona ” może wprowadzić niejasność dla agentów co do faktycznego kierunku. Dla każdego agenta pod innym kątem będzie prawa lub lewa strona.

W metodzie zegarowej, kierunek poruszania się osoby ochranianej jest zawsze na godzinę 12.00

Omów ogólne zadania agentów w szyku ?

Ogólne zadania agentów ochrony w szyku :

Omów ogólne przesłanki mające wpływ na dobór stosowanych szyków ochronnych w ochronie osób ?

Rodzaj stosowanych szyków zależy od :

Precyzyjne i pełne działanie agentów ochrony w znacznym stopniu uzależnione jest od właściwego określenia miejsca w szyku oraz „wskazania obszaru odpowiedzialności” odpowiedzialności wokół osoby ochranianej. Przy dużej liczbie agentów obszar ten ulega znacznie zmniejszeniu dla poszczególnych agentów, co pozwala na bardziej wnikliwą jego penetrację

Podaj podstawę prawną w zakresie konwojowania wartości pieniężnych ?

Rozporządzenie M S W i A z dnia 14.10. 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne Dz. U. Nr 129 poz. 858

Omów pojęcie wartości pieniężne ?

Wartości pieniężne to krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, oraz złoto, srebro i wyroby metali, kamienie szlachetne i perły, a także platyna i inne metale z grupy platynowców

Wyjaśni pojecie „jednostka obliczeniowa” ?

Jednostka obliczeniowa jest to jednostka określająca dopuszczalny limit stale lub jednorazowo przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych, wynosząca 120 - krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu statycznego w Monitorze Polskim

Wyjaśnij pojęcie „ transport wartości pieniężnych ” ?

Przewożenie lub przenoszenie wartości pieniężnych poza obrębem jednostki organizacyjnej.

Jakie osoby uprawnione mogą wykonywać konwojowanie wartości pieniężnych ?

Mogą wykonywać tylko pracownicy posiadający co najmniej licencję pierwszego stopnia.

Podaj podstawowe cele ochrony konwojowanego mienia ?

Ochrona przed zniszczeniem, zagubieniem lub utratą powierzonego mienia w wyniku działań przestępczych.

Podaj ilu pracowników ochrony będzie uczestniczyło w konwojowaniu pieszym przenoszącym wartości pieniężne przekraczające 0,3 j.o. - podaj ich uzbrojenie ?

Co najmniej jeden pracownik ochrony, nie musi być uzbrojony.

Podaj ilu konwojentów powinno konwojować transport wartości pieniężnych w ilości 17 j. o. ?

Powinno konwojować trzech konwojentów

Podaj jakimi środkami transportu, transportowane są środki pieniężne powyżej 1 j. o. ?

Wartości pieniężne powyżej 1 j. o. transportowane są bankowozami lub samochodami przystosowanymi

Podaj warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać pojazdy transportujące wartości pieniężne do 1j. o?

Obojętnie jakimi pojazdami.

W jakich sytuacjach konwojenci wyposażeni są w wewnętrzne i zewnętrzne środki łączności oraz środki ochrony osobistej ?

Konwojenci wyposażeni są w wewnętrzne środki łączności oraz środki ochrony osobistej gdy konwojują te wartości pojazdami mechanicznymi.

Czy w przypadku gwałtownego, bezpośredniego zamachu na konwojowane wartości lub osoby je ochraniające- można użyć środka przymusu bezpośredniego ?

Można użyć każdego środka z wyjątkiem psa obronnego

Podaj postępowanie konwojentów w przypadku jedynie ostrzelania konwoju przez bandytów (bez żadnych strat w ludziach i mieniu) ?

Bezwzględnie powiadomić policje o zaistnieniu takiego faktu.

Podaj podstawowe zadania konwojenta kierunkowego w konwoju samochodowym ?

Konwojent mający za zadnie prowadzenie konwoju samochodowego poprzez narzucenie tempa jazdy pojazdu

9Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zasady etyczne pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, CZYTELNIA, Licencja Pracownika
Wnisek o wpis na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej
test na I stopień licencji pracownika ochrony, Ochrona Osob
Kultura i jej wpływ na życie, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia
Obowiązki Pracownika Ochrony, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia
Czynności Operacyjno – Rozpoznawcze Pracownika Ochrony, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia
Na ćwiczeniach z technik kryminalistycznych, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Kryminalistyka
Terroryzm cz1, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Terroryzm
Terroryzm cz2, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Terroryzm
Terroryzm cz1, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Terroryzm
Terroryzm cz2, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Terroryzm
Terroryzm cz2, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Terroryzm
Terroryzm cz2, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Terroryzm
Terroryzm cz2, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Terroryzm
Terroryzm cz2, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Terroryzm
Terroryzm cz2, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Terroryzm
Terroryzm cz2, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Terroryzm

więcej podobnych podstron