WYMOGI SANEPIDU DLA LAKIERNI, BHP dokumenty, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

Pobierz dokument
wymogi.sanepidu.dla.lakierni.bhp.dokumenty.doc
Rozmiar 52 KB

Pozwolenia dla lakierni

Rozmawiamy z Robertem Grzywaczewskim specjalistą zajmującym się od 1998 roku projektami,
pozwoleniami, dopuszczeniami użytkowymi dla lakierni samochodowych i przemysłowych.

Od początku 2009 roku właściciele lakierni zgłaszają nasilenie kontroli związanych z emisją LZO i gospodarką odpadami. Czy jest to spowodowane jakąś nagła zmianą przepisów dotyczącą tych tematów ?

Z informacji docierających do mnie wynika, że w wielu lakierniach samochodowych otwartych w trakcie tzw. „bumu” motoryzacyjnego tj. 1998 - 2000 roku po 10-ciu latach wygasa pozwolenie na emisję gazów i pyłów do atmosfery. W tych obiektach konieczne jest wystąpienie o nowe pozwolenie, oczywiście w oparciu o obowiązujące teraz standardy. Od styczniu 2007 roku obowiązują przecież ograniczania w stosowaniu materiałów o dużej zawartości LZO, a od stycznia 2009 do pomiarów emisji LZO w lakierniach, uprawnienia posiadają wyłącznie firmy z akredytacją ministerialną. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat uporządkowany został układ nadzoru formalno - prawnego nad kwestiami związanymi z kontrolą odpadów, emisją gazów i pyłów. Władze terenowe w każdej gminie mają teraz jasno określone kompetencje i zadania, oraz odpowiednie narzędzia do prowadzenia kontroli firm, które z racji prowadzonej działalności wytwarzają odpady, oraz emitują lotne związki organiczne do powietrza. Moim zdaniem to rutynowe kontrole. Nie ma jakiejś szczególnej zmowy, lub spisku przeciwko lakierniom samochodowym, czy jak twierdzą niektórzy „próby łatania dziury budżetowej wysokimi karami” nakładanymi na niektórych użytkowników instalacji lakierniczych.

Ograniczenia w stosowaniu materiałów o dużej zawartości LZO o których Pan wspomniał to jak rozumiem konieczność używania lakierów wodorozcieńczalnych w lakierniach samochodowych ?

Nie ! To tylko ograniczenie w stosowaniu materiałów o wysokiej zawartości Lotnych Związków Organicznych, Przepisy, rozporządzenia i załączniki do nich, nic nie mówią o konieczności używania wyłącznie lakierów wodorozcieńczalnych. To przekonanie, że lakiery wodorozcieńczalne to jedyny możliwy do używania materiał w lakierniach samochodowych wynika z braku rzetelnej informacji. Zapewniam, że możliwe jest używanie w lakierni materiałów konwencjonalnych, ale zastrzegam, że ograniczenie emisyjne LZO jest poważnym utrudnieniem i wymaga skutecznych rozwiązań technicznych w takim obiekcie. Sama kabina lakiernicza niestety nie załatwia sprawy. Dla porządku usługowe - zarobkowe lakierowanie samochodów konwencjonalnymi lakierami w małym garażu, zgodnie z przepisami - faktycznie jest już niemożliwe. Sporo lakierni szczególnie przemysłowych używa jednak, naprawdę dużych ilości lakierów konwencjonalnych np. poliuretanowych uzyskując pozwolenie na emisję w użytkowanej instalacji lakierniczej.

Powracając do kwestii pozwoleń, zgłoszeń i wymogów formalnych. Co dzisiaj zrobić musi właściciel lakierni żeby działać zgodnie z obowiązującymi przepisami ?

Wyczerpująca odpowiedź na to pytanie musiała by zwierać informacje na temat wymogów dotyczących samego budynku i jego formalnego przeznaczenia, informacji o przepisach ppoż. dotyczących lakierni, obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów Kodeksu Pracy, a co za tym idzie wymagań określanych przez SANEPID i PIP … ale rozumiem, że skoncentrujemy się na informacji dotyczącej ochrony środowiska.
Po pierwsze należy sprawdzić, czy posiadane pozwolenia nadal są aktualne, a przede wszystkim czy w ogóle lakiernia je posiada. Szczególnie dotyczy to pozwoleń: na wytwarzanie odpadów, oraz na emisję gazów i pyłów do atmosfery. Dalej należy sprawdzić czy prowadzona jest bieżąca ewidencja wytwarzanych odpadów, oraz ewidencja ilości, rodzajów gazów i pyłów wprowadzonych do powietrza, także dane, na podstawie których określono te ilości, np. zużycie materiałów. Czy te ilości i rodzaje są zgodne z posiadanymi pozwoleniami? Czy przesyłane są terminowo sprawozdania do WIOŚ i Urzędów Marszałkowskich? Czy wnoszone są opłaty za korzystanie środowiska ?, ale to dotyczy sytuacji gdy ich wartość przekracza 400 zł na półrocznie. Czy są prowadzone okresowe pomiary LZO i czy zakład posiada umowy na odbiór odpadów z podmiotami do tego uprawnionymi. To podstawowe tematy.

Właściciele wielu lakierni nie zdają sobie sprawy z istnienia takich przepisów i procedur. Czy te kontrole -nasilone w ostatnim czasie - grożą poważnymi sankcjami jeżeli okaże się, że nie wszystko jest skrupulatnie uzupełnianie i terminowo prowadzone.

Chciałbym powiedzieć że to nie jest duży problem i wszystko można uzupełnić po kontroli … … ale niestety realia są inne, urzędnicy muszą przestrzegać prawa i obowiązujących przepisów, a tu przewidziano wiele kar i restrykcji ! Przepisy Prawa Ochrony Środowiska mówią między innymi, że :
Kto będąc obowiązany do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków, lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny Art. 342 ust. 1. i Art. 351 ust. 1 - Kto eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia, lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze aresztu, albo ograniczenia wolności, albo grzywny, oraz Art. 359 ust.1 tej ustawy - Kto będąc do tego zobowiązany nie prowadzi wymaganej ewidencji podlega karze grzywny. W Art. 187 Ustawa mówi o tym, że należy prowadzić ewidencję m.in. o ilości i rodzajach gazów i pyłów wprowadzonych do powietrza, oraz dane na podstawie których określono te ilości. Oprócz tego WIOŚ może nałożyć na podmiot różne kary, w tym co najgorsze b i e g n ą c e , tzn. naliczane, aż do usunięcia naruszenia przepisów. Stawki kar są w ustawie i rozporządzeniach. Ponadto zgodnie z art. 367. WIOŚ wstrzyma w drodze decyzji użytkowanie instalacji eksploatowanej, bez wymaganego pozwolenia, a w samej decyzji ustala termin usunięcia naruszenia i są to z reguły krótkie terminy, np. 2 tygodnie maksymalnie miesiąc. Jeśli naruszenie nie zostanie usunięte wstrzymane jest użytkowanie instalacji. WIOŚ może również wstrzymać użytkowanie obiektu, jeżeli stwierdzi, że przy oddawaniu go do użytkowania nie zostały spełnione wymagania ochrony środowiska tj. min. uzyskanie stosownych decyzji, zgłoszeń, pozwoleń. Taka decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 366. Jak widać z przytoczonych przepisów ustawodawca potraktował temat ochrony środowiska bardzo poważnie !

Która instytucja jest uprawniony do kontroli lakierni w tym aspekcie i posiada aż tak szerokie uprawnienia do zamknięcia zakładu, czy kierowania wniosku o pozbawienie wolności ?

Przede wszystkim jest to Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ale w zależności od położenia instalacji są Wydziały Ochrony Środowiska następujących organów: Marszałka Województwa, Starosty, Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta. Pod koniec 2008 roku powstał nowy Urząd Regionalny - Dyrektor Ochrony Środowiska, ale są okresy przejściowe przejmowania przez niego różnych kompetencji. Jak widać sporo urzędów i urzędników, ale najczęściej …. przyczyną kontroli, jest donos „życzliwego sąsiada”, „niezadowolonego klienta”, lub „rozgoryczonego konkurenta”. W niektórych przypadkach zaczyna się od prostej kontroli SANEPID. Znam takie przypadki gdy na teren warsztatu wchodziła Straż Miejska i sporządzała protokół o cieknącym oleju silnikowym i paliwie z rozbitych samochodów, lub odpadach chemicznych w pojemnikach na śmieci komunalne, co skutkowało kontrolą WIOŚ. Zdarzyła się też taka sytuacja gdy donos złożył developer, który wybudował blok przy istniejącym od 1979 roku warsztacie samochodowym, a gdy klienci zaczęli narzekać przy oglądaniu apartamentów na bliskość lakierni i stolarni postanowił …. zlikwidować je donosami. Niestety w przypadku stolarni dopiął swego, bo znał obowiązujące przepisy.

W Polsce jest wiele rodzinnych firm z tradycjami sięgającymi lat 70 ubiegłego stulecia. Zakładów które są modernizowane i rozbudowywane, ale początek swej działalności miały jeszcze w poprzednim ustroju. Czy zgłoszeniu, lub pozwoleniu podlegają też takie lakiernie, a jeżeli tak to w którym momencie należało to zrobić ? Czy istniała kiedyś inna forma zgłosz
enia lakierni, która jest automatycznie traktowana jako zgodna z obecnymi przepisami, jeżeli użytkownik wykonał taką starą procedurę np. w 1995 roku ?

Przepisy dotyczące zgłoszeń i pozwoleń obowiązują w zasadzie od końca 2001 r. W momencie wejścia w życie kolejnych rozporządzeń określających jakie konkretnie instalacje podlegają zgłoszeniu, a jakie pozwoleniu, użytkownik miał 6 miesięcy na jego uzyskanie. Ostatnia zmiana tych rozporządzeń miała miejsce pierwszego stycznia 2005 r. Bezpośrednio po wejściu w życie Prawa Ochrony Środowiska w 2001 r. były pewne okresy przejściowe i dostosowawcze, ale z całą pewnością w efekcie należało spełnić nowe przepisy i zgłosić instalację lub uzyskać pozwolenie na jej użytkowanie. Co do szczegółów procedur z przed kilku lat trzeba by było sięgnąć do tych starych przepisów w ich oryginalnym brzmieniu. Aktualnie i tak wszystkich lakierni dotyczą te sam przepisy i nie ma tu znaczenia jak daleko sięgają ich korzenie. Pozwolenie jest ważne na okres jaki podmiot wskazał we wniosku, ale nie dłużej niż 10 lat. Same kary i opłaty też rosły stopniowo … dodam że obecnie są na najwyższym poziomie …. to znaczy …. są naprawdę bardzo dotkliwe na przykład podwyższona opłata za korzystanie ze środowiska, gdy nie mamy pozwolenia, wynosi obecnie 500% opłaty podstawowej, a do tego dołączyć się mogą jeszcze kary od innych instytucji jak SANEPID czy PIP.

Praktycznie wszystkie lakiernie były w swej historii kontrolowane przez SANEPID lub PIP. Czy taka kontrola jeżeli zakończyła się pozytywnie nie jest jednoznaczna z potwierdzeniem, że lakiernia i warsztat działa legalnie zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami Prawa Ochrony Środowiska ? … szczególnie wtedy gdy kontroli towarzyszy pomiar emisji związków chemicznych w lakierni i badanie hałasu ?

Niestety gąszcz przepisów powoduje, że często kontrolowany przedsiębiorca nie zdaje sobie sprawy z zakresu kontroli. Tak jest choćby po wybudowaniu nowego obiektu samochodowego, gdy dopuszczenia do użytkowani dokonuje kilka organów kontrolnych, a już po uzyskaniu zgody … trzeba jeszcze zgłosić lakiernię do WIOŚ, podnośniki do UDT, Stację Kontroli Pojazdów do ITS i UDT. Pozwolenia dotyczą jeszcze kotłowni i ścieków. W Polsce jest wiele Instytucji i Urzędów uprawnionych do kontroli przedsiębiorcy, a każdy z nich działa w ramach własnych uprawnień. Niektórzy przedsiębiorcy musza zrozumieć że np. Urząd Kontroli Skarbowej sprawdza dokumentację finansową przedsiębiorcy, a nie ilość prysznicy, czy stołówkę w firmie. Po kontroli UKS nikt nie zakłada, że ma obiekt o odpowiednim poziomie zabezpieczenia ppoż. !!? Dziwi mnie dlaczego więc kontrola SANEPID i pomiary Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń tzw. NDS - na stanowisku pracy w ramach przepisów BHP, traktowane są jako pomiary LZO z emiterów zakładu, czy lakierni ??? Zarówno UKS jak i SANEPID czy WIOŚ działa w oparciu o odrębne przepisy i każda z tych instytucji może zamknąć zakład tyle tylko, że w oparciu o inne paragrafy ! Żartując można powiedzieć, że regularne płacenie podatków nie jest równoznaczne z niezaleganiem ze składkami ZUS. Natomiast w przypadku WIOŚ i SANEPID zakres kontrolny tych instytucji jest są często mylony, lub błędnie łączony. Szanowni Państwo proszę pamiętać, że to odrębne procedury choć wiele z nich dotyczy tych samych materiałów chemicznych używanych w obiekcie.

No właśnie ! Materiały chemiczne ! W naszej rozmowie pojawiły się dwa niezmiernie ciekawe i kontrowersyjne aspekty. Lakiery wodorozcieńczalne i modernizacja rodzinnych warsztatów która polega w większości przypadków na zakupie kabiny lakierniczej. Czy połączenie technologii lakierów wodnych i zakup kabina lakierniczej nie rozwiązuje automatyczne większości problemów związanych z emisją, LZO i ochroną środowiska w lakierni ?

Tak w zupełnej tajemnicy …. to zarówno lakiery wodne jak i kabina lakiernicza nie mają z tym aspektem wiele wspólnego. Wspomniałem o tajemnicy bo już słyszę jak oburzające jest to stwierdzenie dla zainteresowanych tematem grup handlowych oferujących jedno, lub drugie w ramach PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA !? Wyjaśniam szybko, że rodzaj używanych lakierów to j e d e n z kilku aspektów poziomu emisji LZO w lakierni. Ważne jest jak dużo jest tych lakierów no i innych materiałów chemicznych jak podkłady, grunty, szpachle, utwardzacze, modyfikatory. Te produkty nie mają nośnika alkoholowego rozcieńczanego wodą tylko w większości są akrylowe i poliuretanowe z rozpuszczalnikiem organicznym. Technologia lakierów wodorozcieńczalnych pomaga w utrzymaniu obowiązującego poziomu emisji LZO tak samo jak ograniczenie ilości wykonywanych cykli, poniesienie do góry emitera, czy zastosowanie filtrów z granulatem węgla aktywowanego. Nawet sam sposób aplikacji i stosowane urządzenie ma tu duży wpływ na końcowy poziom emisji. Kabina lakiernicza to na pewno przydatne, a nawet ze względu na jakość usług - konieczne urządzenie technologiczne. W aspekcie emisji LZO nie rozwiązuje ona żadnych problemów. Ta sama substancja i w tej samej ilości emitowana będzie do powietrza z „garażu” jak i z wnętrza profesjonalnej kabiny. Oczywiście zmieniają się prędkości wylotowe powietrza i temperatura gazów, ale w profesjonalnie dostosowanym pomieszczeniu dla potrzeb lakierni można też uzyskać zbliżone warunki. Zwracam uwagę, że nie poruszamy tu innych aspektów technicznych, co jest o tyle ważne, że nie zachęcam nikogo do rezygnacji z zakupu kabiny lakierniczej tylko informuję, że lakierowanie poza nią wiąże się dokładnie z tymi samymi problemami emisyjnymi jak w przypadku lakierowania w kabinie.

Czy montując w warsztacie kabinę lakierniczą konieczne jest jej odrębne zgłoszenie, lub wystąpienie o pozwolenie na użytkowanie, czy może jakieś pozwolenie budowlane ?

Przy instalacji kabiny lakierniczej, lub rozbudowie lakierni należy pamiętać, że konieczne jest nowe zgłoszenie lub zmiana posiadanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów i emisję gazów do powietrza. Wynika to z tego, że warsztat występując wcześniej o pozwolenie wskazał ile i jakich emirów posiada, oraz jakie ilości emisji są z każdego z nich. Montaż kabiny to także instalacja nowego emitera w nowej lokalizacji w takim przypadku konieczna jest zmiana pozwolenia dla całego obiektu choć ilość używanych w lakierni materiałów się nie zmienia. W niektórych przypadkach nawet zmiana starej kabiny na nową wymaga zmiany pozwolenia ponieważ zmieniają się parametry emisji. Przypominam o zapisie Art. 351 ust. 1 Kto eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia, lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze aresztu, albo ograniczenia wolności, albo grzywny. W przypadku pozwoleń budowlanych to pozwolenie może dotyczyć prac budowlanych wykonywanych na zewnątrz budynku gdy konieczne jest wykonanie betonowego fundamentu, płyty lub zadaszenia. W nowych obiektach kabina i lakiernia z pewnością ujęta jest w projekcie budowlanym i wydanym do niego pozwoleniu na budowę. W skrajnych przypadkach w istniejących budynkach może być konieczne pozwolenie na budowę jeżeli kabina albo jej instalacje zaingerują w stropy, czy konstrukcję obiektu, ale to rzadko spotykane przypadki. Wewnątrz obiektu do prac fundamentowych zagłębienia wystarcza „zgłoszenie rozpoczęcia prac” remontowych / modernizacyjnych, chyba że kabina stanie na stalowej podstawie na poziomie posadzki. W takim przypadku jest tylko wyposażeniem technologicznym. Zaznaczyć należy, że postawienie kabiny w obiekcie w którym nie było wcześniej lakierni możliwe jest wyłącznie w przypadku gdy charter i przeznaczenie budynku się nie zmienia… a nie zmienia się jeżeli lakiernia powstanie w istniejącym obiekcie motoryzacyjnym np. warsztacie samochodowym o profilu mechanicznym, lub blacharskim… oczywiście jeżeli wcześniej budynek był do tego przeznaczony. W tych przypadkach pamiętać jednak należy że spełnić trzeba szereg wymogów BHP i PPOŻ dla nowej lakierni.

Dziękujemy za rozmowę i wyczerpujące informacje.

Mam nadzieję, że ta publikacja uchroni wiele osób o kłopotów i poważnych konsekwencji formalno prawnych
Gdyby jakieś zagadnienie wymagało rozwinięcia, lub indywidualnej oceny sytuacji proszę o kontakt telefoniczny pod nr. 601 - 221 - 760, lub e-mail projekter@projekter.pl - postaram się pomóc.


Pobierz dokument
wymogi.sanepidu.dla.lakierni.bhp.dokumenty.doc
Rozmiar 52 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SANEPID PYTANIA - ODPOWIEDZI, BHP dokumenty, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
KONTROLA SANEPIDU OBOWIĄZKI PRACODAWCY, BHP dokumenty, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
KONTROLA - WYMOGI SANEPIDU, BHP dokumenty, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
WYMOGI SANEPIDU - FORUM, BHP dokumenty, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
OBOWIĄZKI ZAKŁADU - RAKOTWÓRCZE, BHP dokumenty, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
FORUM STOLARSKIE, BHP dokumenty, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
KARTA ZGLOSZENIA PRACODAWCY, BHP dokumenty, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
STOSUJĄC ŚRODKI CHEMICZNE, BHP dokumenty, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
FORUM STOLARSKIE 4, BHP dokumenty, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
KONTROLA P I S, BHP dokumenty, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
PODEJRZENIE CHOROBY ZAWODOWEJ ZGŁOSZENIE, BHP dokumenty, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
BADANIA I POMIARY CZ SZKODLIWYCH, BHP dokumenty, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
ŚRODKI OCHRONY - CZ. BIOLOGICZNE, BHP dokumenty, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
ONHP - GLOWNE AKTY PRAWNE 08.2009, BHP dokumenty, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
URZĄDZANIE BIURA, BHP dokumenty, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
CZYNNIKI BIOLOGICZNE W ROLNICTWIE, BHP dokumenty, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
BIOLOGICZNE, BHP dokumenty, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

więcej podobnych podstron