Pozytywizm lic, Pozytywizm i Młoda Polska

Pobierz dokument
pozytywizm.lic.pozytywizm.i.mloda.polska.doc
Rozmiar 43 KB

Pozytywizm

Lektury obowiązkowe

Utwory literackie

Adam Asnyk: wybór wierszy, w: Wybór poezji, oprac. E. Kucharski, Kraków 1924, BN I 67 (i wyd. nast.); Poezje, wstęp S. Lichański, Warszawa 1975; Poezje zebrane, wstęp Z. Mocarska-Tycowa, Toruń 1995

Michał Bałucki: Grube ryby lub Dom otwarty, Komedia za kratą, Szpital wariatów, Donżuan powiatowy

zalecane wydania: Pisma wybrane, wybór i red. T. Drewnowski, J. Skórnicki i A. Żyga, przedmowa T. Drewnowski, t. 1-12, Kraków 1956 (t. 4, 9,11, 12); Grube ryby. Dom otwarty, oprac. T. Weiss, Wrocław 1984, BN I 236

Józef Bliziński: Pan Damazy lub Rozbitki

zalecane wydania: Pan Damazy, oprac. J. Garbaczowska, wyd. trzecie zmienione, Wrocław 1956, BN I 38; Rozbitki, oprac. J. Garbaczowska, Wrocław 1953, BN I 143; Komedie, oprac. J. Pociecha, wstęp J. Garbaczowska, Kraków 1967

Adolf Dygasiński: Beldonek, Gody życia

zalecane wydanie: Pisma wybrane, pod red. B. Horodyskiego, t. 1-24, Warszawa 1949-1954 (t. 1, 4)

Józef Ignacy Kraszewski: Noce bezsenne. Wspomnienia i fantazje, w: tenże, Pamiętniki, oprac. i wstępem poprzedził W. Danek, Wrocław 1972, BN I 207; Szalona, oprac. B. Górska, Kraków 1986

Maria Konopnicka: wybrane wiersze, wybór nowel (Pod prawem, Mendel Gdański, Miłosierdzie gminy, Banasiowa, Na werandzie, Morze odeszło), Wrażenia z podróży (I. Ischl), w: Pisma zebrane, t. 1-4, oprac. A. Brodzka, Warszawa 1974-1976; Poezje, oprac. A. Brodzka, Warszawa 1963 (i wyd. nast.); „Umiem być ptakiem”. Wybór poezji, wybór, wstęp i komentarze B. Mazan, Łódź 1990

Jan Lam: Wielki świat Capowic lub Głowy do pozłoty

zalecane wydanie: Dzieła literackie, pod red., ze wstępem i komentarzami S. Frybesa, t. 1-4, Warszawa 1956-1957 (t. 1 i 2); Głowy do pozłoty, wstęp i oprac. S. Frybes, Wrocław 1953, BN I 148

Eliza Orzeszkowa: wybór nowel (Sielanka nieróżowa, Julianka), zbiór Gloria victis, powieści (Marta lub Pan Graba), Meir Ezofowicz, Nad Niemnem

zalecane wydania: Dzieła wybrane, red. J. Krzyżanowski i in., t. 1-12, Warszawa 1954; Meir Ezofowicz, posłowiem opatrzył J. Krzyżanowski, słowniczek M. Bokszczanin, Warszawa 1988; Nad Niemnem, t. 1-3, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1996, BN I 292

Bolesław Prus: wybór nowel (Cienie, Omyłka, Powracająca fala, Grzechy dzieciństwa, On, Nawrócony, Sen); powieści Placówka, Emancypantki, Lalka

zalecane wydania: Pisma, pod red. Z. Szweykowskiego, t. 1-29, Warszawa 1948-1952; Opowiadania i nowele. Wybór, wstęp i oprac. T. Żabski, Wrocław 1966, BN I 291 (i wyd. nast.); Lalka, oprac. J. Bachórz, wyd. drugie przejrzane, t. I-II, Wrocław 1998, BN I 262

Henryk Sienkiewicz: wybór nowel (Humoreski z teki Worszyłły, Szkice węglem, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Latarnik, Janko Muzykant, Bartek Zwycięzca, Orso, Pójdźmy za Nim), Trylogia (Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski), Quo vadis?, Bez dogmatu

zalecane wydania: Pisma wybrane, t. I-XVII, Warszawa 1987-1988; Wybór nowel i opowiadań, oprac. T. Bujnicki, Wrocław 1979, BN I 231; Ogniem i mieczem, wstęp B. Mazan, komentarz D. Mazanowa, t. 1-2, Wrocław 1990; Potop, wstęp B. Mazan, komentarz D. Mazanowa, t. 1-3, Wrocław 1991; Pan Wołodyjowski, wstęp B. Mazan, komentarz D. Mazanowa, Wrocław 1995; Quo vadis?, wstęp i słownik K. Poklewska, Wrocław 1994 lub wyd. w opracowaniu i ze wstępem T. Żabskiego, Wrocław 2003, BN I 298

Aleksander Świętochowski: wybór nowel (jedna nowela z cyklu O życie; Sam w sobie), Ojciec Makary, w: Pisma, t. 1-8, Kraków - Warszawa 1896-1909; Nowele i opowiadania. Wybór, oprac. S. Sandler, Wrocław 1965, BN I 185; Dusze nieśmiertelne, wstęp i oprac. S. Sandler, Wrocław 1957, BN I 165

Gabriela Zapolska: Sezonowa miłość, Ich czworo, Moralność pani Dulskiej

zalecane wydania: Żabusia. Ich czworo, oprac. T. Weiss, Wrocław 1974, BN I 219; Sezonowa miłość. Powieść współczesna, posłowie T. Weiss, Kraków 1953 (i wyd. nast.); Moralność pani Dulskiej, oprac. T. Weiss, wyd. drugie zmienione, Wrocław 1972, BN I 187 (i wyd. nast.); Moralność pani Dulskiej. Komedia w 3 aktach, wstęp J. Z. Jakubowski, Kronika życia i twórczości G. Zapolskiej J. J. Lipski, posłowie J. Czachowska, wyd. trzynaste, Łódź 1973

Publicystyka i krytyka literacka

Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1985, BN I 249 lub z: Publicystyka okresu pozytywizmu 1860-1900. Antologia, oprac. S. Fita, Warszawa 2002

Piotr Chmielowski: Utylitaryzm w literaturze

zalecane wydanie: Pisma krytycznoliterackie, t. 1, wstęp i oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1966

Aleksander Świętochowski: My i wy, szkice o Orzeszkowej, Prusie i Sienkiewiczu, w: Wybór pism krytycznoliterackich, wstęp i oprac. M. Brykalska, Warszawa 1973

Stanisław Witkiewicz: Sztuka i krytyka u nas (lub: Mickiewicz jako kolorysta) w: Pisma zebrane, t. 1, słowo wstępne J. Z. Jakubowski, wstęp i komentarz M. Olszaniecka, Kraków 1971

Opracowania

A. Baczewski, Poezja Adama Asnyka, Rzeszów 1991

J. Baculewski, Maria Konopnicka, Warszawa 1978

A. Brodzka, Maria Konopnicka, Warszawa 1961

T. Bujnicki, Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza, Kraków 1968

T. Bujnicki, Sienkiewicza „Powieści z lat dawnych”. Studia, Kraków 1996

P. Chmielowski, Pozytywizm warszawski i jego przeciwnicy, w: Pisma krytycznoliterackie, oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1961, t. 1

J. Detko, Eliza Orzeszkowa, Warszawa 1971

S. Eile, Dialektyka „Lalki” Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1.

E. Ihnatowicz, Literacki świat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej, Warszawa 1995

E. Ihnatowicz, Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914), Warszawa 2000

Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, red. H. Filipkowska i S. Fita, Lublin 1999

J. Z. Jakubowski, Zapomniane ogniwo. Studium o Adolfie Dygasińskim, Warszawa 1978

J. Krzyżanowski, Czciciele światła oraz Adam Asnyk - poeta czasów niepoetyckich, w: W kręgu wielkich realistów, Wrocław 1962

J. Krzyżanowski, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy, Warszawa 1966 (i wyd. nast.)

J. Krzyżanowski, Twórczość Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1970 (i wyd. nast.)

„Lalka” i inne, red. J. Bachórz, M. Głowiński, Warszawa 1992

H. Markiewicz, Pozytywizm, wyd. trzecie zmienione i rozszerzone, Warszawa 1999

B. Mazan, Pozytywizm warszawski z perspektywy mikroświatów tekstowych, Łódź 2002; tutaj z cz. III, rozdz. 2. Zjawisko osobne. Ahaswerus polski według Nocy bezsennych Józefa Ignacego Kraszewskiego

B. Mazan, Wczesne dramaty Aleksandra Świętochowskiego. „Niewinni”, „Ojciec Makary”, „Piękna”. Zarys monograficzny, Łódź 1993

Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, Seria IV: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, pod. red. J. Kulczyckiej-Saloni, H. Markiewicza, Z. Żabickiego, t. 1-4, Warszawa 1965-1971

Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań, red. S. Fita, Lublin 1993

Z. Przybyła, „Lalka” Bolesława Prusa. Semantyka - kompozycja - konteksty, Rzeszów 1995

J. Rurawski, Gabriela Zapolska, Warszawa 1981

J. Kulczycka-Saloni, Nowelistyka Bolesława Prusa, Warszawa 1969

J. Kulczycka-Saloni, Pozytywizm, Warszawa 1971

J. Kulczycka-Saloni, Sprawa naturalizmu polskiego, [w:] Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, pod red. E. Jankowskiego, J. Kulczyckiej-Saloni, Seria III, Wrocław 1984

J. Kulczycka-Saloni, Wstęp, w: Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, Wrocław 1985, BN I 249

Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Poznań 1947 (i wyd. nast.)

Lektury zalecane

Bibliografie, zbiory studiów i opracowania szczegółowe

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 12: Józef Ignacy Kraszewski, oprac. S. Stupkiewicz, I. Śliwińska, W. Roszkowska-Sykałowa, Kraków 1966

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 13-16: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, oprac. zespół pod kier. Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, Warszawa 1970-1982

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 17, vol. 1: Bolesław Prus (Aleksander Głowacki), oprac. T. Tyszkiewicz pod kier. Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, Warszawa 1981

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 17, vol. 2: H. Gacowa, Eliza Orzeszkowa, Wrocław 1999

Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 1-5, Warszawa 2000-2004

Ludzie - rzeczy - obrazy. Studia i szkice o epoce Marii Konopnickiej, pod red. T. Budrewicza i Z. Fałtynowicza, Suwałki 2004.

J. Kulczycka-Saloni, D. Knysz-Rudzka, E. Paczoska, Naturalizm i naturaliści w Polsce. Poszukiwania, doświadczenia, kreacje, Warszawa 1992

Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2000

„Pamiętnik Literacki” 2000, z. 2 - prace o pozytywizmie

Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: Z kim i przeciw komu?, koncepcja i redakcja nauk. T. Bujnicki i J. Axer, Warszawa 2007.

Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, pod red. E. Jankowskiego, J. Kulczyckiej-Saloni, Seria I-III, Wrocław 1980-1984

Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 1999

Świętochowski i rówieśnicy, red. B. Mazan i Z. Przybyła, Częstochowa - Łódź 2001


Pobierz dokument
pozytywizm.lic.pozytywizm.i.mloda.polska.doc
Rozmiar 43 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pozytywizm i Młoda POLska zagadnienia dla maturzystów, Matura, Polski, ZAgadnienia z epok
staff, Polonistyka, II rok, HLP, 2. Pozytywizm i Młoda Polska
TADUSZ RITTNER-W MAŁYM DOMKU, Pozytywizm i Młoda Polska
POEZJA MŁODEJ POLSKI, Pozytywizm i Młoda Polska
POPIOŁY, Polonistyka, II rok, HLP, 2. Pozytywizm i Młoda Polska
Obraz społeczeństwa polskiego w Nad Niemnem i w Lalce, Pozytywizm i Młoda Polska
Zagadnienia do egzaminu pozytywizm Młoda Polska, młoda polska
gustav flaubert PANI BOVARY(1), Pozytywizm i Młoda Polska
Tetmajer; Poezje wybrane, STUDIA, HLP pozytywizm i Młoda Polska
Rostworowski, Pozytywizm i Młoda Polska
miciński opracowanie, Pozytywizm i Młoda polska

więcej podobnych podstron