umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


Umowa agencyjna

Zawarta w dniu w

pomiędzy  , z siedzibą w reprezentowanym przez , nazwanym  Zleceniodawcą

a

, z siedzibą w reprezentowanym przez

nazwanym Agentem

§ 1

1. Zleceniodawca zleca Agentowi prowadzenie działalności polegającej na pośredniczeniu w zawieraniu w imieniu Zleceniodawcy następujących rodzajów umów .

2. Działalność, o której mowa w pkt 1, prowadzona będzie w lokalu znajdującym się w , zwanym dalej „placówką”.

§ 2

Agent zobowiązany jest do prowadzenia działalności podstawowej polegającej na oraz działalności dodatkowej,  która sprowadzać się będzie do .

§ 3

1. Datę rozpoczęcia działalności placówki ustala się na dzień  .  

2. Placówka otwarta będzie codziennie w godz. .

3. Placówka oznaczona będzie w sposób następujący .

§ 4

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania placówki  Agentowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego najdalej w  dniu .  

Protokół określający szczegółowo wartość przejętego mienia i warunki, na jakich dokonano przekazania, określa załącznik stanowiący integralną część umowy.

2. Za przekazane mienie Agent zobowiązuje się wpłacić kwotę zł (słownie ) jednorazowo - do dnia (w ratach wynoszących i płatnych )

3. Zabezpieczenie nie spłaconych należności za przekazane środki trwałe, towary oraz materiały stanowić będzie

   a) kaucja gotówkowa w wysokości zł (słownie ), którą Agent zobowiązuje się wpłacić do kasy Zleceniodawcy w terminie do  

   b) weksel gwarancyjny in blanco wraz z upoważnieniem na Zleceniodawcy  do wypełnienia weksla do sumy .  

§ 5

1. Agent ma prawo do samodzielnego zatrudniania w placówce pracowników na podstawie umów o pracę.  

2. Agent przy prowadzeniu placówki może korzystać z pomocy członków rodziny i innych osób, które pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.  

§ 6

Agent jest upoważniony do przyjmowania dla dającego zlecenie zapłaty za świadczenie, które spełnia za dającego zlecenie, oraz do przyjmowania dla niego świadczeń, za które płaci, jak również do odbierania zawiadomień o wadach oraz oświadczeń dotyczących wykonania umowy, którą zawarł w imieniu dającego zlecenie

§ 7

1. Wynagrodzenie Agenta stanowi prowizja, która wynosi % wartości każdej umowy, w zawieraniu której pośredniczył.

2. Wartością umowy jest wysokość świadczenia każdej ze stron umowy, w razie różnej wartości świadczeń przy ustalaniu prowizji bierze się pod uwagę wartość wyższą.

3. Zleceniodawca wypłacać będzie Agentowi prowizję w terminie do dnia każdego , uwzględniając w rozliczeniu umowy zawarte w miesiącu poprzednim, niezależnie od tego, czy zostały wykonane.

§ 8

Zleceniodawca przyznaje Agentowi ryczałt na drobne wydatki w wysokości zł (słownie ) bez obowiązku ich udokumentowania.  

§ 9

Zleceniodawca zapewni Agentowi dostęp do wszelkich informacji potrzebnych do prowadzenia przez niego działalności oraz udzieli mu materiałów reklamowych i promocyjnych.

§ 10

Zleceniodawca zobowiązuje się ubezpieczyć placówkę w od .  

§ 11

Za odrębnym wynagrodzeniem w wysokości % (prowizja del credere), Agent odpowiada za to, że osoba, z którą za jego pośrednictwem została zawarta umowa, świadczenie spełni.

§ 12

1. Agent zobowiązuje się do prowadzenia następujących  dokumentacji i ewidencji

   1)

   2)

2. W terminie do dnia każdego miesiąca Agent  zobowiązuje się składać ze swojej działalności sprawozdanie w formie .  

§ 13

Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony (do dnia  )

§ 14

Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Agent:

1) popełnił w czasie trwania umowy przestępstwo związane z prowadzoną działalnością,

2) działa na szkodę zleceniodawcy,  

3) zalega z zapłatą należności podatkowych za   kolejne okresy płatności.  

§ 15

Agent może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Zleceniodawca:

1) nie wypłacił mu prowizji po pierwszym kwartale obowiązywania umowy,

2) zawarł umowę z agentem działającym na tym samym obszarze w ciągu 1 roku obowiązywania umowy.

§ 16

1. W okresie 2 lat po rozwiązaniu niniejszej umowy Agent zobowiązuje się do niezawierania i niepośredniczenia w zawieraniu umów określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy z klientami Zleceniodawcy

2. Z tytułu przestrzegania obowiązku określonego w ust. 1 Agentowi przysługuje od Zleceniodawcy wynagrodzenie miesięczne w kwocie (słownie )

3. W wypadku naruszenia obowiązku określonego w ust. 1, niezależnie od obowiązku naprawienia wynikłej stąd szkody, Agent jest zobowiązany do zapłaty Zleceniodawcy tytułem kary umownej kwoty (słownie )

§ 17

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy  pisemnej w postaci aneksu.  

§ 18

W sprawach dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, a nie uregulowanych jej postanowieniami  zastosowanie  mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

   ....................................                                                  .........................................

(podpis Zleceniodawcy)                                                            (podpis Agenta)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
umowa dzierzawy wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa zbycia spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa pozyczki wz, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
swiadectwo pracy wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wzor cv, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa zlecenie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o prace(3), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwersalny absolwent, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odwolanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pismo procesowe, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odpis wyroku z klauzula wykonalnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zniesienie wspolwlasnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o odpis wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron