praca-magisterska-a11406, Dokumenty(2)


METODY ANALIZY MAKROOTOCZENIA

W teorii i praktyce zarządzania strategicznego wypracowano dwie zasadnicze koncepcje analiz makrootoczenia:

Koncepcja wielorakich możliwości (bezscenariuszowa) jest oparta na jednej wersji strategii rozwoju. Sukces zależy od stopnia sprawności identyfikacji szans i zagrożeń płynących z otoczenia. Cechą charakterystyczną jest przewidywanie ograniczeń rozwoju i oparcie całego procesu formułowania strategii na dedukcji wniosków ze zmian otoczenia, które już nastąpiły lub zostały trafnie rozpoznane jako zmiany przewidywane w przyszłości.

Koncepcje scenariuszowe polegają na przygotowaniu wielu rozmaitych wersji scenariuszy opisujących sytuacje organizacyjno-gospodarcze i stan otoczenia, w którym będą one w przyszłości funkcjonować oraz zbudowanie dla każdej wersji strategii działania. Metody scenariuszowe nie służą prognozowaniu przyszłości, lecz analizie planowania strategicznego w warunkach zmiennego i nieustrukturalizowanego otoczenia. Istotną cechą metod scenariuszowych jest uwzględnienie wariantowości.

Wyróżniamy tutaj:

 1. definiuje się problemy i opracowuje listę istotnych czynników w otoczeniu, mających wpływ na funkcjonowanie organizacji. Ważne jest to, że poszczególnym czynnikom przypisuje się jednostki miary, zakres czasowy i obszar występowania;

 2. określa się tzw. deskryptory tj. czynniki, tendencje, wydarzenia lub cechy, które służą do opisu głównych problemów oraz możliwe wyniki ich oddziaływania;

 3. to ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia każdego z wyodrębnionych wcześniej deskryptorów;

 4. opracowuje się macierze wzajemnych zależności, dane wprowadza się do komputera i wypróbowuje model;

 5. na podstawie przetestowane modelu przygotowuje się scenariusze i opracowuje ich część opisową;

 6. przeprowadza się analizę podatności, która polega na wprowadzeniu do zbioru danych o procesach zachodzących w otoczeniu informacji o wydarzeniach mało prawdopodobnych, lecz o poważnych następstwach dla organizacji. Daje to możliwość stworzenia nowych wariantów scenariusza, opartych na tzw. przypadkach krytycznych;

 7. formułowane są strategie działania organizacji. Określa się skutki danych wyborów, ocenia zdolność organizacji do podjęcia wyzwań pochodzących z otoczenia, które wynikają z poszczególnych scenariuszy. Na tej podstawie doboru strategii optymalnej polegającej na maksymalnym wykorzystaniu szans i zmniejszeniu potencjalnych zagrożeń płynących z otoczenia organizacji.

 1. scenariusz optymistyczny - tworzymy go w taki sposób, że w poszczególnych sferach dla każdego procesy wybiera się ten trend, który ma najwyższy pozytywny wpływ na organizację,

 2. scenariusz pesymistyczny tworzą te trendy, które w odniesieniu do danego czynnika wywierają największy negatywny wpływ na organizację,

 3. scenariusz niespodziewany - zawiera trendy, które niezależnie od potencjalnej siły wpływu (pozytywnej, negatywnej) maja najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia,

 4. scenariusz najbardziej prawdopodobny - składa się z trendów, które mają największe prawdopodobieństwo występowania niezależnie od potencjalnej siły pozytywnej, negatywny wpływ.

Procedura tworzenia tych scenariuszy składa się z 3 etapów:

 1. W pierwszym dokonuje się identyfikacji makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego, analizy ich siły decyzyjnej w funkcjonowaniu organizacji. Tworzy skalę ocen - skala oceniania potencjalnie negatywna a pozytywna - od +5 do -5 punktów;

 2. W drugim dokonuje się oceny identyfikacyjnej istotnych dla funkcjonowania organizacji procesów otoczenia. Każde analizowane środowisko może charakteryzować się stagnacją, regresją, wzrostem;

 3. W trzecim dokonuje się uporządkowania trendów wg poszczególnych scenariuszy (tworzymy scenariusze);

 4. W czwartym dokonuje się prostych rachunkowych obliczeń w celu ustalenia siły wpływu poszczególnych czynników wyróżnianych w sferach otoczenia.

Ekstrapolacja trendów. Prognozowanie na podstawie zaobserwowanego trendu opiera się na założeniu, że interesujące nas zjawisko będzie się w przyszłości zmieniało jak dotychczas. Prawidłowo prowadzona analiza trendu może dostarczyć informacji o rozwoju poszczególnych zjawisk w dziedzinach o małej dynamice rozwoju w stabilnym i ustrukturalizowanym otoczeniu.

W modelach tych zakłada się dużą wiarygodność analiz zjawisk w przyszłości i teraźniejszości co ma związek z bazą informacyjną. Modele te wymagają odpowiedniego wyboru funkcji, która ma służyć do analitycznego wyrównania danego szeregu strategicznego. Opiera się na założeniu, że procesy przebiegają w sposób ewolucyjny, nie uwzględnia się zmian czynników oddziałujących na przebieg wyznaczonych funkcji.

Metoda Delficka (opinia ekspertów). W metodzie tej bezpośrednie dyskusje ekspertów zostały zastąpione serią starannie przygotowanych pytań ujmowanych w formie ankiet kilkakrotnie powtarzanych. Procedura tej metody składa się z 3 faz:

 1. każdy ekspert z osobna jest proszony o oszacowanie przedziału czasowego, w którym według niego wystąpi dane zjawisko oraz określenie jego skutków;

 2. uniemożliwiając porozumiewanie się ekspertów między sobą oraz utajniając autorstwo poszczególnych opinii dostarcza się każdemu z ekspertów wyniki kolejnych faz ankietowania;

 3. następnie każda osoba jest proszona o ponowne wyrażenie swojej opinii, a w przypadku zmiany stanowiska o wyjaśnienie przyczyny owej zmiany.

Literatura

 1. Griffin Ricky W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998.

 2. Penc Józef: Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1999.

1

2

Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !

Powierz swoje sprawy profesjonalistom.

0x01 graphic

Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !

Powierz swoje sprawy profesjonalistom.

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
praca-magisterska-a11222, Dokumenty(2)
praca-magisterska-6811, Dokumenty(8)
praca-magisterska-a11186, Dokumenty(2)
praca-magisterska-7383, Dokumenty(2)
praca-magisterska-a11473, Dokumenty(2)
praca-magisterska-6699, Dokumenty(8)
praca-magisterska-7444, Dokumenty(2)
praca-magisterska-6435, Dokumenty(8)
praca-magisterska-7412, Dokumenty(2)
praca-magisterska-6860, Dokumenty(1)
praca-magisterska-6426, Dokumenty(8)
praca-magisterska-7213, Dokumenty(2)
praca-magisterska-6598, Dokumenty(8)

więcej podobnych podstron